גילוי מסמכים בעירייה

נקודת המוצא בנושאי גילוי מסמכים בעירייה הינה של גילוי מירבי, תוך שקיפות ומתן מידע לחברי המועצה כדי שיוכלו, בין היתר, למלא את תפקידם כאופוזיציה וכועדת ביקורת. כך, זכות הציבור למידע עפ"י חוק חופש המידע, תוך שקיפות, תקינות והרחבת חובת הגילוי גם לדיונים פנימיים (עע"מ 6013/04 מד"י - משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ תקדין עליון 2006 (1) 14, תוך הנחת מוצא שחומר המצוי בידי הרשות חובה על הרשות לגלותו לציבור, כשהכלל הוא הגילוי והחסיון הוא היוצא מן הכלל, במטרה ליצור שקיפות, לקדם את תרבות השלטון ולשפר את אמון הציבור ברשויות הציבוריות המשמשות כנאמן של הציבור. לפי סעיף 140 א' (א) לפקודת העיריות, פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מועצה שרשאי להכין לעצמו העתק צילומי או תקציר מהן. עפ"י סעיף 140 א' (ב) לפקודת העיריות, זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן (א) אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי העיריה, זולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה. ביהמ"ש מפרש באופן רחב את הגילוי לפי סעיף 140 א (א) לפקודת העיריות, כשיש לקיים את החובה הנ"ל באופן מלא בתום לב ומתן רצון לסייע. כך לגבי מסמכים וחוזים לגבי תנאי העסקה של עובדים בכירים בעיריה הורה ביהמ"ש לראש העיר לגלות מסמכים הקשורים לשכר עובדים כתלושי שכר, טפסי 106, פוליסת ביטוח (בג"צ 1402/91 מורדוב נ' ראש עירית ת"א ואח', פ"ד מו (3) 85, (להלן: "פס"ד מורדוב"). כך, לגבי מסמכים הנוגעים לתקבולים ולתשלומים של העיריה כולל עיון באסמכתאות ששימשו בסיס לרישום הממוחשב (בג"צ 535/88 קסקס נ' לוי ראש עירית לוד, פ"ד מג (4) 453). כך, לגבי תלושי שכר של עובד שלגביו נוהל הליך בביה"ד לעבודה (ה.פ (ח') 13/01 חג'ו נ' חוסין ואח' (לא פורסם). כך, לגבי עיון במסמכים ופרוטוקולים של הועדה לבחינת היבטים מנהליים לגבי העסקת עובד וקביעת תנאי שכרו (בג"צ 6546/97 עמית ואח' נ' שבו ואח' (תקדין עליון 97 (4) 8 להלן: "פס"ד עמית"). כפי שנאמר בפס"ד עמית ע"י השופט זמיר: "עניינים רבים נמצאים בסמכותו של ראש העיר ולא רק ענין המינוי וקביעת השכר של עובדים רגילים אך גם בעניינים אלה, ואולי אף במיוחד בעניינים אלה, נתון ראש העיר לביקורת המועצה. ביקורת יעילה בענין כלשהו מותנית באפשרות לעיין במסמכים הנוגעים לאותו ענין. לכן חובה היא, לפי סעיף 140 א' (ב) לאפשר עיון במסמכי העיריה הנוגעים לתנאי ההעסקה של עובד העיריה, לצורך דיון במועצה, גם כאשר מדובר בעובד רגיל המתמנה ע"י ראש העיר ו/או רק כאשר מדובר בעובד סטטוטורי המתמנה ע"י המועצה. זכות העיון במסמכי העיריה לצורך דיון במועצה, גם כאשר יש בכך כדי לפגוע בפרטיות של אדם מסויים, היא הכלל הרחב". המסגרת הנורמטיבית הינה דו שלבית: ראשית, יש לבחון האם נכנסים לגדר סעיף 140 א' (ב) לפקודת העיריות, דהיינו, האם מדובר במסמכים המשמשים נושאים לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש הענין חבר בה, שאז קמה זכות לחבר המועצה לעיין בהם, כשזכות זו משתרעת על כל מסמך הרלוואנטי לגיבוש עמדתו של חבר מועצה באשר למסמך המיוחד המשמש נושא לדיון (פס"ד מורדוב). שנית, יש לבחון את האיזון בין האינטרס הציבורי בפעולתו התקינה של חבר מועצה שיש לתת לו את הכלים הראויים להגשמת תפקידו וזכות העיון לעיין בפנקסי העיריה, מול האינטרס הציבורי והפרטי בשמירת פרטיותו של אדם, כשזכות הפרטיות מתחמת את זכותו הכללית של חבר מועצה לעיין במסמכים של העיריה, פרט לדיונים במועצת העיריה עצמה (פס"ד מורדוב), כשהכלל הוא עיון והיוצא מן הכלל הוא חסיון. זכות העיון של חבר מועצה משתרעת באשר למסמכים המשמשים גם נושא לדיוני המועצה הן על מסמכים שעניינם נדון במישרין והן על מסמכים שעניינם נדון בעקיפין, אך שמידע לגביהם חשוב הוא וקשור למסמכים הנדונים במועצה. כמובן שאין להרחיב את זכות העיון ולהקיף במסגרתה כל מסמך של העיריה (פס"ד מורדוב). דהיינו, אם המסמכים משמשים נושאים לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה, חל כלל הגילוי שבסעיף 140 א' (א) לפקודת העיריות, בעוד אם לא מדובר במסמכים כאלו, יש לבחון את האיזון והפגיעה בזכויות הפרט בהתאם לסע' 140 א' (ב) לפקודת העיריות. גילוי מסמכיםמסמכיםעירייה