תקנות מרשם האוכלוסין

תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מען), תשל"ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, "ישוב" - עיר, כפר, מושב, מושבה, קיבוץ או ישוב אחר ששמו נקוב בתוספת הראשונה לפקודת העיריות, בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953, או בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958. 2. הודעה על מען בישוב הודעה על המען בישוב ועל שינוי מען לפי סעיף 2(א)(11) לחוק (להלן - הודעה) תכלול פרטים אלה: (1) שם הישוב; (2) שם הרחוב או מספרו, ואם אין שם או מספר לרחוב - שם הרובע, השכונה או השיכון; (3) מספר הבית, ואם אין מספר לבית - שם הבית. 3. הודעה על מען בתחום מועצה אזורית במקום הכלול בתחום מועצה אזורית והוא מקום המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, תכלול ההודעה את שם המקום וכן את שם המועצה האזורית כמפורט בטור ב' לצד שם המקום. 4. הודעה על מען מחוץ לתחום רשות מקומית במקום הנמצא מחוץ לתחום רשות מקומית והמוגדר על ידי נקודת ציון שצויינה בטור א' בתוספת השניה, תכלול ההודעה את שם המקום המפורט בטור ב' לצד נקודת הציון. 5. הודעה אחרת על מען אם המען אינו באחד המקומות הנזכרים בתקנות 2 עד 4, תכלול ההודעה את שם המקום הקרוב ביותר בצירוף המלה "ליד" לפני שם אותו מקום. 6. הודעה על מען שבט בדוי הודעה על המען של שבט בדוי המשתרע על שטח רחב, תכלול את שם השבט הבדוי המצויין בטור א' בתוספת השלישית, את שם הנפה המצויין לצדו בטור ב' ואת שם המחוז לפי טור ג'. 7. ביטול תקנות מרשם האוכלוסין (כתובות), תשכ"ו-1966 - בטלות. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא בתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות. תקנות מרשם האוכלוסין (סדר רישומם של אזרחים ישראליים בחוץ-לארץ), תשכ"ז -1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת רישום אזרח ישראלי שביום תחילת החוק לא היה רשום לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, יגיש לנציגות ישראל הקרובה ביותר למקום-מושבו, תוך ששה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות, הודעת-רישום כאמור בתקנה 2. 2. פרטי הודעת רישום בהודעת-רישום יפורטו הפרטים הבאים הנוגעים למגיש ההודעה: (1) שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים; (2) שמות ההורים; (3) תאריך הלידה ומקומה; (4) המין; (5) הלאום; (6) הדת; (7) המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש או אלמן); (8) שם בן-הזוג; (9) שמות הילדים, תאריכי לידתם ומינם; (10) אזרחויות נוספות; (11) מספר הדרכון הישראלי, מקום הוצאתו ותאריך הוצאתו; (12) שמו ומענו של שאר-בשרו הקרוב בישראל. 3. העברת הודעת הרישום נציג ישראל בחוץ-לארץ שקיבל הודעת-רישום יעבירה, תוך שלושים יום מיום קבלתה, לפקיד-הרישום הראשי בישראל. תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעות לידה ופטירה), תשל"ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39(א)(1) ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הטופס להודעת לידה הטופס להודעת לידה הוא לפי חלק א' של התוספת. 2. הטופס להודעת פטירה הטופס להודעת פטירה הוא לפי חלק ב' של התוספת. תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת-זהות), התש"ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25, 27 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. טופס תעודת הזהות (א) תעודת זהות תהיה בטופס שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך. (ב) בתעודה ייקבע מקום לרישום פרטי הרישום והפרטים הנוספים הנוגעים לבעל התעודה, כמפורט בתקנות אלה, וכן השינויים והתיקונים בהם. (ג) בתעודה יודפסו סמל המדינה וכן כל אלה: (1) "מדינת ישראל"; (2) "משרד הפנים"; (3) "תעודת זהות" ו"ספח לתעודת זהות"; (4) לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו - למעט רישום "הלאום", "המצב האישי" ו"שם בן-הזוג", ראיה לכאורה לנכונותם. 2. פרטי הרישום בתעודת הזהות (א) תעודת זהות תכיל פרטי רישום אלה של בעל התעודה וכל שינוי או תיקון בהם: (1) שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים; (2) שמות ההורים; (3) תאריך הלידה ומקומה; (4) המין; (5) (בוטלה) (6) המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש או אלמן); (7) שם בן-הזוג; (8) שמם של הילדים, תאריכי לידתם ומינם; (9) המען; (10) אם הוא אזרח ישראל - אזרחותו הישראלית, זולת אם ביקש שלא לציין זאת. (ב) ליד כל שינוי או תיקון של פרט רישום בתעודת הזהות יבואו התאריך, חותמת וחתימת הפקיד הרושם. 3. פרטים נוספים בתעודת הזהות יירשמו פרטים נוספים אלה הנוגעים לבעל התעודה: (1) מספר הזהות; (2) מספר הזהות של בן-הזוג; (3) מספר הזהות של הילדים; (4) המספר האישי בצבא-הגנה לישראל; (5) הצבעה בבחירות לכנסת; (6) הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות; (7) הגשת ערר על אי-רישומו ברשימת הבוחרים לכנסת. (8) ציון קבלת ערכת מגן מאת הרשות הממונה כמשמעותה בתקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), התשנ"א-1990. (9) תאריך הפטירה של הילדים בתוספת צירוף האותיות "ז"ל". 4. שם קודם על אף האמור בתקנה 2, לא יירשם בתעודת זהות שם קודם אם ביום הוצאת התעודה עברו שבע שנים מתאריך השינוי, אלא אם כן בעל התעודה ביקש זאת. 5. ביטול תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), התש"ל-1970 - בטלות. תקנות מרשם האוכלוסין (פרטי רישום נוספים בהודעת לידה או פטירה), תשכ"ט-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 7 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת הפנים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטים נוספים בהודעת לידה אלה נקבעים כפרטים נוספים שתכלול הודעה על לידה: (1) מספרי-הזהות של ההורים; (2) המצב האישי של ההורים; (3) תאריך הנישואין של ההורים; (4) הלאום של ההורים; (5) כתובת המעון של ההורים. 2. פרטים נוספים בהודעת פטירה אלה נקבעים כפרטים נוספים שתכלול הודעה על פטירה: (1) מספר-הזהות של הנפטר; (2) תאריך הפטירה; (3) מקום הפטירה; (4) סיבת הפטירה; (5) מספר-הזהות של בן/בת הזוג; (6) שם המודיע; (7) כתובת המודיע. תקנות מרשם האוכלוסין (פקיעת תקפן של תעודות זהות), תש"ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה: 1. פקיעת תוקף תקפם של פנקסי הזיהוי ותעודות הזהות שהוצאו בתקופה שבין יום ל' בכסלו תש"ט (1 בינואר 1949) ויום כ' בטבת תשי"ט (31 בדצמבר 1958) יפקע ביום ה' בטבת תשמ"ב (31 בדצמבר 1981). 2. החלפה כל המחזיק בפנקס או בתעודת זהות כאמור בתקנה 1, יחליפם עד ליום פקיעת תקפם. תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של פנקסי לידות ופטירות), תשל"ג-1972 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 39א)(2) ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. צורתו של פנקס לידות צורתו של פנקס לידות תהא לפי חלק א' של התוספת. 2. צורתו של פנקס פטירות צורתו של פנקס פטירות תהא לפי חלק ב' של התוספת. תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(ז) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בקשה" - בקשה של גוף לקבלת פרטי רישום; "גוף" - גוף הפועל מכוח חיקוק כמפורט בסעיף 29 א(א) לחוק; "מאגר המידע" - מאגר המידע של גוף שבו מתקבלים פרטי הרישום על פי חוק; "מנהל מאגר מידע" - כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; "המנהל" - המנהל כהגדרתו בסעיף 29 א לחוק או עובד בכיר הכפוף לו במישרין שהוסמך על ידו לעניין תקנות אלה. 2. הגשת בקשה בקשה תוגש על גבי טופס המופיע בתוספת הראשונה לאחר שאושרה בידי מנהל מאגר המידע והיועץ המשפטי של הגוף המבקש, ותכלול, בין השאר, את הפרטים האלה: (1) פרטי הרישום שמבקשים לקבלם; (2) הסבר לצורך בכל פרט רישום מבוקש וציון האסמכתה החוקית לכך; (3) בעלי התפקידים של הגוף המבקש שתינתן להם גישה לפרטי הרישום הנמסרים; (4) אופן קבלת המידע ושמירתו; (5) פירוט מערכות הניטור והבקרה של שימוש לא מורשה במידע; (6) כללי האבטחה במאגר המידע; (7) חתימה על ההצהרה המופיעה בתוספת הראשונה. 3. החלטת המנהל (א) המנהל יחליט בבקשה, לאחר שאושרה בידי מנהל מערך המחשוב במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים ובידי יועץ משפטי של מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים. (ב) במקום שהוגשה בו בקשה לקבלת פרטי רישום באופן קבוע או לתקופה מסוימת, לאחר קבלת האישורים לפי תקנת משנה (א), תמליץ הוועדה להעברת מידע כמשמעותה בתקנה 3א לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, אם ובאיזו מידה לאשר את הבקשה ותעביר את המלצתה למנהל. (ג) החלטת המנהל תינתן על גבי טופס המופיע בתוספת השניה ותישלח לגוף בתוך פרק זמן כמפורט להלן: (1) החלטה בבקשה חדשה תינתן בתוך 60 ימים; (2) החלטה בבקשה לחידוש היתר לקבלת מידע באותם תנאים תינתן בתוך 90 ימים; היה ולא ניתנה ההחלטה בתוך 90 הימים, יהיה רשאי הגוף להמשיך לקבל את המידע עד להחלטת המנהל. (ד) אישור בקשה יכול שיינתן לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. 4. שיקולים בקבלת ההחלטה בקבלת החלטה בבקשה, ייתן המנהל את דעתו, בין השאר, לדברים האלה: (1) הצורך של הגוף במידע; (2) האפשרות של הגוף לקבל את המידע בדרכים חלופיות; (3) התדירות וההיקף של הפרטים שעליהם מתבקש המידע; (4) אמצעי אבטחת המידע ומערכות הניטור והבקרה המצויים בידי הגוף; (5) מספר העובדים בגוף שצפויים להיחשף למידע. 5. תנאי למסירת פריט רישום (א) מסירת פרטי רישום מאת מרשם האוכלוסין תהיה מותנית בציון מספר הזהות של האדם שמתבקש לגביו המידע ובציון של שני פרטי רישום נוספים לפחות, למעט אם נתבקש רק שמו ומענו של אדם, שאז די בציון מספר הזהות. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל, לפי בקשה מנומקת של גוף ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר מסירת פרטי רישום אף אם צוין פרט רישום אחד בלבד נוסף על מספר הזהות. 6. בקשת אדם למידע על מסירת פרטי רישום לגביו (א) כל אדם רשאי להגיש בקשה למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים כדי לברר אם מידע עליו נמסר בהתאם לתקנות אלה. (ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יחולו עליה הוראות סעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 . 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן; גוף הרשאי לקבל פרטי רישום מכוח הוראות המעבר שבסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 11 ), התשס"ז-2007, יוכל להגיש בקשה בהתאם לתקנות לפני כניסתן לתוקף ולקבל את האישור לפי התקנות במועד כניסתן לתוקף. תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות), תשל"ו-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39(א)(4) ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בקשה" - בקשה לרישום מאוחר של לידה או פטירה בארץ או רישום לידה של בן גולים בטפסים לפי תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעות לידה ופטירה), תשל"ב-1972; "בן גולים" - מי שנולד בקפריסין או במאוריציוס להורים שהוגלו לשם מן הארץ או בדרכם לארץ, עלה לישראל עד יום כ"ט באלול תש"ט (23 בספטמבר 1949) ונרשם במרשם האוכלוסין; "רישום מאוחר של לידה או פטירה" - רישום מאוחר בפנקס הלידות והפטירות של לידה או פטירה שאירעו בארץ ביום י"ד בכסלו תרע"ח (28 בנובמבר 1917) או לאחריו ועברה שנה ולא נמסרה עליהן הודעה כחוק או שלא נרשמו בפנקס הלידות והפטירות, לרבות רישום לידות של בן גולים. 2. ציון תאריך עלייתו של בן גולים ורישומו בפנקס גולים בבקשה לרישום מאוחר של לידת בן גולים יש לציין את תאריך העליה ולגבי בן גולים שנולד בקפריסין יש לציין שהינו רשום בפנקס לידות של הגולים בקפריסין (להלן - פנקס גולים). 3. צירוף מסמכים (א) לבקשה לרישום מאוחר של לידה יצורפו תעודה של בית החולים שבו אירעה הלידה או פסק-דין הצהרתי. (ב) לבקשה לרישום מאוחר של פטירה יצורפו תעודה של המוסד, כמשמעותו בסעיף 8 לחוק, שבו אירעה הפטירה כשהיא מאושרת בידי משרד הבריאות, או רשיון קבורה שניתן לפי סעיף 8 לפקודת בריאות העם, 1940, או תעודה של גוף מוכר העוסק בקבורה או פסק-דין הצהרתי. 4. צירוף תעודת לידה לבקשה לרישום בן גולים שנולד בקפריסין, שאינו רשום בפנקס לידות שניהלו הגולים בקפריסין ולבקשה לרישום ילודי מאוריציוס תצורף תעודת לידה מקפריסין או ממאוריציוס, או פסק-דין הצהרתי. 5. מקום הגשת הבקשה בקשה יש להגיש - (1) בישראל - בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים או באגף לעליה ומרשם, משרד הפנים, ירושלים; (2) בחוץ לארץ - בנציגות ישראל או בנציגות של מדינה המייצגת את ענייני מדינת ישראל. 6. ציון סיבת המוות לא תצויין בפנקס הפטירות סיבת המוות ברישום פטירה מאוחר אלא אם צורף לבקשה אישור מתאים מאת לשכת הבריאות או פסק-דין הצהרתי. 7. (בוטלה) 7א. (בוטלה) 8. פטור שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לפטור מתשלום אגרה, כולה או מקצתה. מרשם אוכלוסיןתקנות