תקנות משק הדלק

תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (הסדרת השילוט בתחנות תדלוק), התשס"ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א(ד) ו-9 לחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: 1. שלט לפי סעיף 7א(ב)(3) בשלטים כאמור בסעיף 7א(ב)(3) לחוק יתקיימו דרישות אלה: (1) שטח שלט לא יפחת ממטר מרובע; (2) מחירו של מוצר דלק, הנמכר אגב מתן שירות תדלוק (להלן - בשירות מלא) יוצג תחת המילים "בשירות מלא"; מחירו של מוצר דלק הנמכר בלא מתן שירות תדלוק יוצג תחת המילים "בשירות עצמי"; אותיות המילים וספרות המחירים יהיו כהות על רקע בהיר, גובהן לא יפחת מ-8 סנטימטרים, רוחבן לא יפחת משני שלישים מגובהן, והמרחק ביניהן לא יפחת מחמישית מגובהן; (3) בשלט אחד לפחות יוצג מספר תחנת התדלוק, על פי הרישום המתנהל במינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות, לפי חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות מסוימות), התשס"ה-2005, אלא אם כן הוצג בשלט אחר, סמוך למשרד התחנה. (4) בתחנה שבה גובים תוספת בעד שירות מלא בלילה, בשבת ובחג, יופיע מתחת המחיר בשירות מלא, או לצדו סכום התוספת בשקלים חדשים, עם נקודה עשרונית ושתי ספרות לימין הנקודה, ולצדו הכיתוב "תוספת בלילה, שבת וחג"; המידות, הצבעים ושאר המאפיינים של האותיות והספרות לפי פסקה זו, יהיו כאמור בפסקה (2). 2. שלט לפי סעיף 7א(ב)(4) בשלט כאמור בסעיף 7א(ב)(4) לחוק יתקיימו דרישות אלה: (1) רוחב שלט לא יפחת מ-90 סנטימטרים; (2) גובה הגבול העליון של שלט לא יפחת משניים וחצי מטרים, וגובה הגבול התחתון של השטח המיועד להצגת המחירים לא יפחת ממטר אחד; (3) רקע השלט יהיה חלק, בצבע לבן או צהוב; (4) מחירו של מוצר דלק, הנמכר בשירות מלא יוצג תחת המילים "בשירות מלא", ומחירו של מוצר דלק הנמכר בלא מתן שירות תדלוק יוצג תחת המילים "בשירות עצמי"; (5) אותיות המילים יהיו בגובה 10 סנטימטרים לפחות, רוחבן יהיה 75% מגובהן לפחות, והמרחק בין האותיות, וביניהן לבין מילים או ספרות אחרות או שולי השלט, יהיה 20% מגובהן לפחות; ספרות המחירים ייכתבו בגופן מרים, דוד, קרנף, מפל כבד או אגס דק, גובהן לא יפחת מ-15 סנטימטרים, רוחבן יהיה שני שלישים מגובהן לפחות, והמרחק בין הספרות, וביניהן לבין מילים אחרות או שולי השלט, יהיה 20% לפחות מגובהן; האותיות והספרות יהיו בצבע שחור, או בצבע כהה עם מסגרת שחורה; (6) לצד מחירי בנזין 95 אוקטן או מעליהם יופיעו המילים "בנזין 95 " או "95", בצבע ירוק על רקע לבן ולחלופין בצבע לבן על רקע ירוק, ולצד מחירי הסולר תופיע המילה "סולר" בצבע צהוב או זהב על רקע כהה, ולחלופין בצבע שחור, או צבע כהה עם מסגרת שחורה על רקע צהוב, זהב או לבן. (7) בתחנה שבה גובים תוספת בעד שירות מלא בלילה, בשבת ובחג, יופיע מתחת המחיר בשירות מלא, או לצדו, סכום התוספת בשקלים חדשים, עם נקודה עשרונית ושתי ספרות לימין הנקודה, ולצדו עיגול בקוטר 15 ס"מ בצבע שחור או כחול כהה ובאמצעו כוכב בעל חמישה קודקודים, שגובהו ורוחבו שני שלישים מקוטר העיגול, וצבעו לבן, צהוב או מוזהב. 3. מחיר אחיד בתחנת תדלוק שנמכר בה מוצר דלק במחיר אחיד, בין שהוא ניתן בשירות עצמי, ובין שהוא נמכר בשירות מלא, יכול שיוצג בשלט מחיר אחד לאותו מוצר, ובלבד שיוצג תחת המילים "מחיר בשירות מלא או בשירות עצמי". 4. פרסום הנחה בעל תחנת תדלוק רשאי לציין בשלט האמור בתקנה 1 או 2 את סכום ההנחה הניתנת בתחנה ממחירו של מוצר המצוי בפיקוח; סכום ההנחה על דלק הנמכר בשירות עצמי יוצג ביחס למחיר המרבי שמותר לגבות בשירות עצמי, וייכתב לצדו כי הוא ניתן ביחס למחיר כאמור, וסכום ההנחה על דלק הנמכר בשירות מלא יוצג ביחס למחיר המרבי שמותר לגבות שלט לפי סעיף 7א(ב)(3) שלט לפי סעיף 7א(ב)(4) 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של סעיף 7א לחוק. תקנותדלק