שלילת רשיון נהיגה

מה עושים במקרה של שלילת רשיון נהיגה ? מה עושים במקרה שרשיון הנהיגה נאבד לאחר שלילת רשיון נהיגה ? תקנה 556 לתקנות התעבורה, מסדירה את האופן שבו צריך לפעול מי שרשיון הנהיגה שלו נשלל על ידי בית המשפט, ובה נקבע כדלקמן: (א) נפסל בעל רשיון נהיגה על-ידי בית-משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית-המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית-המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית-המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית-המשפט. (ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רישיון נהיגה שבעליו נפסל מהחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט. (ג) ביטל או שינה בית-המשפט את ההרשעה, הפסילה או העונש האחר שהוטלו על בעל רשיון נהיגה, יודיע מזכיר בית-המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול". תקנה 557 לתקנות התעבורה עוסקת במקרים שבהם תוקף רשיון הנהיגה פקע או שהרשיון אבד, ובה נקבע כדלקמן: (א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על-ידי בית-המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה. (ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, למזכיר של בית-המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה. (ג) מצא בעל הרשיון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית-המשפט, לקצין משטרה או לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה. הנה כי כן, מן האמור לעיל עולה כי משהוטל על ידי בית המשפט עונש של שלילה מלהחזיק ברשיון נהיגה, שומה על הנהג להפקיד את רשיונו בבית המשפט ומנין תקופת השלילה אמור להתחיל מיום ההפקדה. המחוקק צפה את האפשרות כי יהיו מקרים שבהם נהגים יאבדו את רשיונם או שתוקף רשיונם יפקע ועל כן לא יוכלו להפקיד את הרשיון כפי שצוו. על שום כך קבע המחוקק את תקנה 557 הנ"ל. על פי התקנה האמורה, מי שרשיונו נשלל חייב להפקיד את רשיונו גם אם תוקפו פקע. ובאשר למי שרשיונו אבד - למקרה שכזה נקבע ההסדר שעל פיו על בעל הרשיון שנפסל להוכיח בתצהיר כי רשיונו אבד ואין בידו עותק של הרשיון ואם כך ייעשה יתחיל מרוץ תקופת השלילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה. יושם אל לב כי תקנה 557 לתקנות עוסקת בשלושה סוגי שלילה שונים: שלילה על ידי בית משפט, שלילה על ידי קצין משטרה ושלילה לפי החלטה של רשות הרשוי. על שום כך נאמר, בתקנה 557(ב) לתקנות כי מירוץ תקופת השלילה יתחיל "מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה". משפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהרישיון נהיגה