תקנות משק החשמל תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון), התשנ"ח-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם הרשות, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "בקשה" - בקשה לרשיון, לחידושו או לשינויו; "הון עצמי" ו"חברה-בת" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; "זכויות במקרקעין" - בעלות או שכירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, וכן זכות שימוש במקרקעין; "יחידת ייצור" - מערכת טכנית המיועדת להמרת אנרגיה ממקור כלשהו לאנרגיה חשמלית או לאנרגיה חשמלית ותרמית שימושית או לאנרגיה חשמלית ומכנית שימושית; אפשר שיחידת ייצור תכלול יותר ממחולל (גנרטור) אחד, אם מערכות הנעת המחוללים (גנרטורים) קשורות בקשר טכנולוגי לשם ניצול מרבי של אותו מקור אנרגיה. "כללי עסקאות" - כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000; "מבקש" - יחיד או תאגיד המגיש בקשה; "רשיון" - רשיון לפעילות; "שווי" - ערך, בהתאם לדו"חות הכספיים של המבקש או בהתאם לתכנית עסקית אחרת, אשר יגיש מבקש רשיון לפי דרישת השר. "תקנות קוגנרציה" - תקנות משק החשמל (קוגנרציה), התשס"ה-2004; "תקנות קונבנציונלי" - תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), התשס"ה-2005; פרק ב': בקשה לרשיון סימן א': מתכונת הבקשה ותוכנה 2. מתכונת הבקשה בקשה תהיה לפעילות אחת ולמקום או אזור מוגדר, ולענין ייצור - ליחידת ייצור אחת. 3. הגשת בקשה (א) בקשה תוגש לפי טופס הבקשה שבתוספת הראשונה. (ב) הבקשה תיחתם ביד המבקש, ואם הוא תאגיד - ביד מי שהוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ויצורף לה אישור של עורך דין או של רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה בתאגיד והסמכתו של החותם להגיש את הבקשה. (ג) מבקש יגיש את בקשתו במשרדי הרשות, והרשות תאשר בכתב, את קבלת הבקשה, תוך 14 ימי עבודה ממועד קבלתה. 4. סוג הבקשה (א) מבקש יציין בבקשה את סוג הרשיון המבוקש ויפרט את הפעילות שלשמה הוא מבוקש וכן את תקופת הפעילות. (ב) מבקש יציין אם היא בקשה ראשונה לרשיון, בקשה לחידוש רשיון או לשינויו וכן אם הגיש בקשה לרשיון נוסף, אם בידו רשיון נוסף או אם הוא בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון אחר או במבקש רשיון אחר, או אם בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בו הוא בעל רשיון או מבקש רשיון אחר. סימן ב': מידע ומסמכים 5. מבקש שהוא יחיד מבקש שהוא יחיד יכלול בבקשתו מידע מלא, מפורט ומדויק לפי אלה: (1) שם מלא, מספר תעודת זהות, מען ומספר טלפון; (2) עיסוק והכשרה מקצועית; (3) היותו בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בתאגידים; (4) נסיון בתחום הפעילות שלגביו הוא מבקש רשיון; (5) אזרחות ומקום מגורים קבוע. 6. מבקש שהוא תאגיד (א) מבקש שהוא תאגיד, ימסור פרטים מלאים ומדויקים לגבי אלה: (1) בחברה - שם, מספר רישום, מטרות, הון רשום ומונפק, והון נפרע, משרד רשום, בעלי מניות וחלקם היחסי בהון החברה, נושאי משרה, בעלי ענין או מחזיקים באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין בחברה, היות החברה בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בתאגידים אחרים, הסכמים בין בעלי מניות, והסכמים לענין שימוש באמצעי שליטה בחברה או לענין הפעלת שליטה בחברה בדרך אחרת ונסיון בתחום שלגביו מבוקש הרשיון; (2) בשותפות - שם, מספר רישום, מהות עסקים של השותפות, סוג השותפות, זהות השותפים, אחריותם וחלקם היחסי בשותפות, ממלאי תפקידים בכירים, בעלי ענין או מחזיקים באמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין בשותפות, היותה של השותפות בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה במישרין או בעקיפין בתאגידים אחרים, הסכמים בין השותפים, הסכמים לענין שימוש באמצעי שליטה בשותפות או לענין הפעלת שליטה בשותפות בדרך אחרת ונסיון בתחום שלגביו מבוקש הרשיון; (3) הסכמים מהותיים למימון הפעילות על פי הרשיון; (4) תכנית עסקית לחמש השנים הראשונות של תקופת הרשיון או לתקופה קצרה יותר אם הרשיון הוא לזמן קצר יותר, לרבות פירוט השקעות והוצאות צפויות לתפעול ותחזוקה ודו"חות כספיים פרופורמה הכוללים, בין היתר, תזרים מזומנים וחוות דעת רואה חשבון לענינם; (ב) מבקש שהוא תאגיד ימציא העתקים נכונים ותקפים של אלה: (1) מסמכי ההתאגדות או מסמכי היסוד של התאגיד, בחברה - החלטות מיוחדות והסכמים בין בעלי מניות, לרבות הסכמי הצבעה; ובשותפות - הודעות לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו-9 לפקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975, והסכמים בין השותפים, לרבות הסכמי הצבעה; (2) אישור על ניהול ספרי חשבונות כדין; (3) תעודת "עוסק מורשה" לפי סעיף 53 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976; (ג) מבקש יצרף לבקשתו תצהיר כי לא נתמלא לגביו אף אחד מן הסייגים שבסעיף 6(ב) לחוק לקבלת רשיון, לפי הטופס שבתוספת השניה. 7. צירוף אישורים והיתרים קיימת חובה על פי דין לקבל רשיון או היתר, למעט רשיון לפי החוק, לביצוע פעילות לפי הרשיון המבוקש, יצרף המבקש העתק של רשיון או היתר כאמור. 8. אימות מסמכים מסמך מן המסמכים המפורטים בתקנות 6 ו-7 שאינו מקור, יאומת בידי עורך דין או רואה חשבון לענין התאמתו למקור. 9. פרטים בדבר התאמתו של המבקש לקבלת הרשיון (א) מבקש יכלול בבקשתו פרטים מלאים אודות התאמתו לביצוע הפעילות לפי הרשיון נושא הבקשה, לרבות - (1) האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם ביצוע הפעילות לפי הרשיון במשך תקופת תוקפו של הרשיון; (2) האמצעים הטכניים והמיתקנים העומדים לרשותו לשם ביצוע הפעילות לפי הרשיון; (3) כוח האדם המקצועי והכללי שמעסיק או יעסיק המבקש לצורך הפעילות לפי הרשיון; (ב) מבקש יצרף מסמכים המאמתים את יכולתו לבצע את הפעילות לפי הרשיון. סימן ג': רשיון הולכה ורשיון חלוקה 10. בקשה לרשיון הולכה או לרשיון חלוקה (א) בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 4 ו-6 עד 9, תכלול בקשה לרשיון הולכה או רשיון חלוקה, פרטים בדבר אלה: (1) ו-(2) בוטלו (תיקון: תשס"ט) (3) מידע על הסכמי הידע עם גורמים בארץ ובחוץ לארץ שהמבקש צד להם, לצורך הפעילות לפי הרשיון; (4) דו"חות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון של החברה המבקשת, לשלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה; חברה הרשומה תקופה קצרה משלוש שנים, תגיש דו"חות כספיים, של חברה או שותפות שהיא בעלת שליטה בחברתו של המבקש, מבוקרים כאמור בידי רואה חשבון; (5) דו"חות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון של חברה או שותפות שהיא בעלת ענין או מחזיקה אמצעי שליטה בחברתו של המבקש או שהמבקש הוא בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בה, לשלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה; (6) תיאור מלא של המקרקעין שלמבקש זכויות בהם, בצירוף מסמכים המעידים על זכויות אלה; (7) פירוט הזכויות שיש לצד ג' בנכסים של המבקש, לרבות שיעבודים; (8) שמות נושאי משרה במבקש. 11. פרטים לרשיון הולכה מבקש רשיון הולכה יכלול בבקשה פרטים ותיאור, לרבות תיאור טכני, של מיתקני החשמל ורשת החשמל שבאמצעותם יבצע את הפעילות על פי הרשיון, לפי אלה: (1) תיאור גבולות מערכת ההולכה, בצירוף תשריט; (2) אופן חיבור המערכת לתחנת כוח ולרשת החשמל; (3) תיאור תחנת המיתוג ותחנת המשנה שלמבקש הרשיון זכויות בהן; לענין זה, "תחנת מיתוג" - מיתקן ממיתקני רשת החשמל, המקבל חשמל ממקור ייצור על-עליון ומעבירו לתחנת משנה; (4) מספר שנאים ויכולת ההשנאה ברמות מתחים שונות; (5) היכולת למלא את הדרישות הטכניות והתפעוליות לחיבור יצרני חשמל פרטיים או בעלי רשיון ייצור עצמי לרשת החשמל; (6) האמצעים להבטחת בטיחות רשת החשמל וסדירות פעילותה; (7) תכנית פיתוח מערכת ההולכה לחמש השנים הבאות; (8) תכנית אחזקה למערכת ההולכה; (9) איבודים משוערים של חשמל בהולכה. 12. פרטים לרשיון חלוקה מבקש רשיון חלוקה יפרט ויתאר את דרך פעולתה של רשת החשמל המשמשת לפעילותו לפי הרשיון (להלן - רשת החלוקה), לפי אלה: (1) תיאור תחנות המשנה המחוברות לרשת החלוקה; (2) מספר שנאי החלוקה ויכולת ההשנאה ברמות מתחים שונות; (3) תכנית פיתוח של רשת החלוקה; (4) תכנית אחזקה של רשת החלוקה; (5) האמצעים להבטחת בטיחות רשת החלוקה וסדירות אספקת החשמל; (6) איבודים משוערים של חשמל בחלוקה. 13. ציון פעולות נוספות מבקש רשיון הולכה או רשיון חלוקה יציין בבקשתו פעולות אחרות, כאמור בסעיף 6(ד) לחוק, שבהן הוא מבקש לעסוק, בנוסף לפעילויות לפי רשיונו או רשיונותיו ואת הפעולות הנלוות. סימן ד': בקשה לרשיון ייצור 14. פרטי בקשה לרשיון ייצור בנוסף להוראות תקנות 2 עד 9, מבקש רשיון ייצור - (1) יציין בבקשתו את הספק הייצור שלגביו מבוקש הרשיון ואת האמצעים הטכניים שבהם הוא מבקש לייצר חשמל, לרבות תיאור מלא של יחידות הייצור ותחנות הכוח שישמשו לצורך פעילותו לפי הרשיון; (2) ימציא תכנית של תחנת הכוח שבאמצעותה הוא מבקש לייצר חשמל לפי הרשיון, יתאר את כושר הייצור של תחנת הכוח ויחידות הייצור, ותפוקת השיא שלהן; בתקנה זו, "תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; (3) יציין בבקשתו, אם מכר בעבר חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני ואת פרטי ההתקשרות עמו, בין אם פגה ההתקשרות ובין אם היא תקפה; (4) יציין בבקשתו למי הוא מבקש למכור חשמל; (5) יציין בבקשתו את כמות החשמל שהוא מבקש לייצר ולמכור לבעל רשיון ספק שירות חיוני ואת הכמות שהוא מבקש למכור לאחר; (6) יציין בבקשתו את סוגי הדלק שבהם הוא מתכוון להשתמש בהפעלת יחידות הייצור ותחנת הכוח. סימן ה': רשיון ייצור עצמי 15. פרטי בקשה לרשיון ייצור עצמי (א) בנוסף להוראות תקנות 2 עד 9, מבקש רשיון ייצור עצמי, יציין בבקשתו את הספק הייצור שלגביו מבוקש הרשיון. (ב) מבקש רשיון ייצור עצמי המבקש למכור חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני, יציין בבקשתו את שם ספק השירות החיוני לו הוא מבקש למכור חשמל ואת כמות החשמל שהוא מבקש למכור לו. (ג) מבקש רשיון ייצור עצמי, המבקש למכור חשמל לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות שעמה נמנה בעל הרשיון, יפרט את החזקותיו והשקעותיו במישרין או בעקיפין, באותו תאגיד ואת החזקותיו, במישרין או בעקיפין, של אותו תאגיד בו, וכן את כמות החשמל שהוא מבקש למכור לאותו תאגיד, ויצרף תיאור מלא של המקרקעין שדרכם יוליך חשמל על פי רשיונו בציון בעלי הזכויות באותם מקרקעין. (ד) מבקש רשיון ייצור עצמי יתאר בבקשתו את השימוש העצמי שיעשה בחשמל שהוא מבקש לייצר על פי רשיונו ואת כמות החשמל שהוא מבקש לייצר לשימושו העצמי. סימן ו' - רישיון הספקה 15א. פרטי בקשה לרישיון הספקה נוסף על תקנות 2 עד 9 מבקש רישיון הספקה יציין בבקשתו- (1) רישיונות נוספים, לרבות רישיונות מותנים לפי תקנות קוגנרציה, תקנות קונבנציונלי וכללי עסקאות, שבהם הוא מחזיק, במישרין או בעקיפין או שמחזיק אמצעי שליטה בו מחזיק, או שחברה קשורה בו מחזיקה; (2) סוג והיקף הצרכנים שאתם הוא מבקש להתקשר; (3) ההסדרים המתוכננים בינו לבין מנהל המערכת לקבלת שירותי תשתית, שירותי גיבוי, ושירותים נלווים לרבות שירותי גבייה; (4) אם למבקש אין רישיונות נוספים לפעילות-פירוט המקורות לרכישת החשמל לצורך מכירתו לצרכנים. 15ב. תקופת רישיון הספקה תקופת תוקפו של רישיון הספקה תהיה- (1) למי שהוא בעל רישיון חלוקה - לפי תוקף רישיון החלוקה שבו הוא מחזיק; (2) למי שאינו בעל רישיון חלוקה עד 20 שנים פרק ג': הוראות מיוחדות 16. חידוש רשיון או שינויו (א) בקשה לחידוש רשיון, תוגש לא יאוחר משנה לפני תום תקופת הרשיון ותכלול דו"ח מפורט אודות היקף הפעילות של המבקש בתקופת הרשיון; בבקשה כאמור יפרט המבקש שינויים שחלו בפרטים שמסר לראשונה. (ב) בעל רשיון שבידו רשיון לתקופה של שנה או לתקופה קצרה יותר, יגיש בקשה לרשיון לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת רשיונו. (ג) הרשות, באישור השר, רשאית, על אף האמור בתקנת משנה (א), להורות ברשיונו של ספק שירות חיוני כי בקשתו לרשיון, תוגש לא יאוחר משלוש שנים לפני תום תקופת רשיונו. (ד) הוגשה בקשה לעריכת שינוי ברשיון, יצורף לבקשה הסבר בכתב, על סוג השינוי, היקפו, מהותו, משמעותו והשלכותיו השונות. (ה) לא הוגשה בקשה לחידוש רשיון כאמור בתקנה זו, ייערך מכרז לבחירת בעל רשיון חדש במקום בעל הרשיון שתוקף רשיונו פג. 17. שמירת סודיות הרשות, המנהל וכל מי שהגיעו אליו ידיעה, דין וחשבון או מסמך שנמסר לו לפי תקנות אלה, לא יגלה אותם לזולת, אלא אם כן נדרש הדבר על פי כל דין או לצורך ביצוע הוראות החוק ותקנות אלה. פרק ד': סדר פעולות 18. דרישת תיקונים, השלמה והודעה על שינויים (א) השר או הרשות רשאים לדרוש תיקון או השלמה של הבקשה וכל מידע נוסף הדרוש לצורך החלטה בבקשה. (ב) מבקש רשיון או בעל רשיון יודיע לרשות על כל שינוי שחל בפרטים, במסמכים או במידע שמסר למנהל לענין בקשתו, לא יאוחר מ-7 ימים מיום השינוי. פרק ה': תנאים למתן רשיון ודרכי בחירה בין מבקשי רשיון 19. הגשת בקשה תקינה לא יינתן רשיון אלא למי שהגיש בקשה מלאה שצורפו לה כל המסמכים כנדרש בתקנות אלה והומצא כל המידע הנחוץ, לדעת הרשות או השר, למתן החלטה בבקשה, לרבות כל נתון, ותיאור של יחידת ייצור, תחנת כוח ומיתקני חשמל אשר ישמשו לפעילות לפי הרשיון. 20. תנאים למתן רשיון ייצור (א) בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 9 ו-14 לא יינתן רשיון ייצור אלא אם כן נתמלאו תנאים אלה: (1) המבקש הוכיח יכולת כספית; לענין זה, "יכולת כספית" - (א) בחברה בעלת הון מניות - ההון העצמי של החברה הוא בסכום שלא יפחת מ-20% משוויה של יחידת הייצור או תחנת הכוח המשמשת לפעילות על פי הרשיון; (ב) בחברה ללא הון מניות, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית, אם המבקש המציא למנהל ערבות בנקאית למשך כל תקופת הרשיון, בשיעור שלא יפחת מ-20% משוויה של יחידת הייצור או תחנת הכוח כאמור; (2) שיעור המימון העצמי של יחידת ייצור או תחנת כוח לא יפחת מ-20% משוויה; היה לבעל רשיון יותר מרשיון אחד או הגיש כמה בקשות לרשיון, יידרש הון עצמי ושיעור מימון עצמי שלא יפחת מהשיעור הנדרש לפי פסקאות (1) ו-(2), לכל אחד מן הרשיונות שבידיו או שהוא מבקש; (3) המבקש הוא בעל זכויות במקרקעין שהוקמה או תוקם בהם יחידת הייצור או תחנת הכוח, לצורך ייצור חשמל על פי הרשיון; (4) המבקש הוא בעל זכויות ביחידת ייצור או תחנת כוח שמתקיימות בה הדרישות הטכניות הנדרשות לקבלת הרשיון או התחייב להיות בעל זכויות כאמור במועד שתורה הרשות ולהנחת דעתה; (5) אם יחידת הייצור או תחנת הכוח טרם הוקמה - בידי המבקש היתר בניה להקמת יחידת ייצור או תחנת כוח לצורך פעילות לפי הרשיון; (6) הציוד המיועד העומד לרשות המבקש לפעילות לפי הרשיון, הוא במצב תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתה של הרשות, והמבקש התחייב כי הציוד האמור יהיה במצב זה במשך כל תקופת תוקפו של הרשיון; (7) המבקש התחייב להפעיל את יחידת הייצור או את תחנת הכוח בסוגי דלק שאישרה הרשות; (8) המבקש התחייב להתחיל בפעילות לפי הרשיון במועד שהורתה הרשות; (9) המבקש זכה במכרז לפעילות במשק החשמל שפרסם השר, אם פורסם מכרז כאמור. (10) המבקש הציג לפני הרשות, עובר לקבלת הרישיון, תכנית אסטרטגית כלכלית לניהול סיכונים כמפורט בתוספת הרביעית. (ב) הוראות תקנות משנה (א)(1) ו-(2), לא יחולו על מבקש רשיון ייצור, בהספק שאינו עולה על 10 מגוואט. 20א הפחתת שיעור הון עצמי (א) חברה בעלת הון מניות שקיבלה רישיון ייצור, תהיה רשאית להפחית את שיעור ההון העצמי הקבוע בתקנה 20(א)(1)(א) במהלך תקופת הרישיון אחרי 3 שנים מיום מתן הרישיון-לשיעור של 15 % משווי יחידת הייצור או תחנת הכוח המשמשת לפעילות על פי הרישיון (ב) מי שקיבל רישיון ייצור, לפי תקנה 20(א)(1)(ב) יהיה רשאי להפחית את שיעורי הערבות לפי תקנה זו במועדים ובשיעורים המקבילים לאמור בתקנת משנה (א). 21. תנאים למתן רשיון ייצור עצמי לא יינתן רשיון ייצור עצמי אלא אם כן המבקש מילא אחר הוראות תקנה 20(א)(3) עד (8). 22. יחידת ייצור לכל יחידת ייצור יינתן רשיון נפרד וניתן לקבוע ברישיון כי ליחידת ייצור יינתן יותר מרישיון אחד או כי יחולו עליה הוראות שונות לענין העסקאות שתוכל לבצע עם בעל רישיון ספק שירות חיוני. 23. תנאים למתן רשיון להולכה בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 4 ו-6 עד 11, לא יינתן רשיון להולכה, אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה: (1) למבקש רשיון הולכה או לנושאי משרה בו, יכולת מוכחת לאירגון, תכנון, הקמה, מימון, תפעול והחזקה של הפעילות נושא הרשיון המבוקש; (2) ההון העצמי של החברה המבקשת רשיון לא יפחת מ-20% משווי מיתקני החשמל ורשת החשמל הדרושים לפעילות לפי הרשיון, ושיעור המימון העצמי של המיתקנים והרשת לא יפחת מ-15% משווים; היה לבעל הרשיון יותר מרשיון אחד או הגיש מספר בקשות לרשיון, יידרשו הון עצמי ושיעור מימון עצמי שלא יפחת מן השיעור הנדרש לפי תקנות אלה, לכל אחד מן הרשיונות שבידיו או לכל אחד מן הרשיונות שהוא מבקש; השר רשאי לשנות את התנאים לענין הון עצמי ושיעור המימון העצמי שבפסקה זו. (3) המבקש הוא בעל זכויות במיתקני חשמל ורשת חשמל הדרושים לביצוע הפעילות לפי הרשיון, ומתקיימות בהם הדרישות הטכניות לביצוע הפעילות כאמור; (4) מיתקני החשמל ורשת החשמל כאמור בפסקה (3), הם במצב תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל, והמבקש התחייב כי יהיו במצב זה במשך כל תקופת תוקפו של הרשיון; (5) בידי המבקש זכויות במערכת שליטה ובקרה על הולכה של חשמל, לרבות בחדרי פיקוד וקשר; (6) המבקש התחייב לעסוק רק בפעילויות לפי הרשיון או הרשיונות שניתנו לו ובפעולות נלוות להן, הכל כאמור בסעיף 6(ג) לחוק; (7) המבקש התחייב להתחיל בפעילות לפי הרשיון במועד שהורה המנהל. 24. התנאים למתן רשיון חלוקה בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 4, 6 עד 10 ו-12 לא יינתן רשיון לחלוקה אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה: (1) הוראות תקנה 23(1) עד (4) ו-(6); (2) למבקש זכויות בתחנת משנה העומדת בדרישות הטכניות הנדרשות לקבלת הרשיון, או התחייב שיהיו לו זכויות בתחנת משנה כאמור במועד שיקבע השר; (3) למבקש כל האמצעים הארגוניים והטכניים להבטחת הספקה סדירה של חשמל לציבור הצרכנים לפי אמות מידה שקבעה הרשות. 25. דרישות לשינוי ארגוני (א) השר רשאי להתנות מתן רשיון של ספק שירות חיוני במבנה ארגוני ומשפטי של מבקש הרשיון או במתן התחייבות לשינוי המבנה כאמור, במועד שיורה השר, וכן בביצוע פעילויות לפי הרשיון על ידי חברה-בת או חברה הנמנית עם תשלובת חברות שעמה נמנה בעל הרשיון בתנאים שיקבע. (ב) השר רשאי להורות לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לשנות את המבנה הארגוני והמשפטי שלו במהלך תקופת תוקפו של הרשיון; השר לא יורה כאמור, אלא לאחר שנתן לבעל הרשיון הודעה, זמן סביר מראש, והזדמנות להשמיע טענותיו לפני השר לענין הוראותיו כאמור. (ג) לענין תקנות משנה (א) ו-(ב), "מבנה ארגוני ומשפטי" - לרבות הקמת חברה-בת או תאגיד אחר הנמנה עם התשלובת שעמה נמנה מבקש רשיון ספק שירות חיוני או בעל רשיון כאמור, לצורך פעילות לפי החוק, וכן מיזוג או פיצול. (ד) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על בעל רשיון ספק שירות חיוני, שניתן לו רשיון לפי סעיף 60(ד) לחוק, במשך תקופת תוקפו של אותו רשיון. 26. תקופת תוקפו של רשיון ייצור (א) תקופת תוקפו של רשיון ייצור, לא תעלה על 30 שנים, אם תחנת הכוח שבאמצעותה ייצר בעל הרשיון חשמל היא מסוג טורבינות גז, ועל 50 שנים - אם תחנת הכוח היא תחנת קיטור. (ב) בבואו לקבוע את תקופת תוקפו של רשיון לפי תקנת משנה (א), ישקול השר, בין היתר, ובנוסף לשיקולים לפי סעיף 8 לחוק, את סוג התחנה, טיבה ומועד הקמתה. 27. איתנות כלכלית, התאמת הבקשה לתכנית הפיתוח לא ייעתרו השר והרשות לבקשה לרשיון, אלא אם כן שוכנע כי למבקש איתנות כלכלית, ובמבקש רשיון ספק שירות חיוני - שהבקשה תואמת את תכנית הפיתוח שאישר השר לפי סעיף 19 לחוק. 28. שיקולי בחירה הוגבל מספר מקבלי הרשיונות בהתאם לשיקול דעת השר לפי סעיף 8 לחוק, ייבחרו מקבלי הרשיונות במכרז שתערוך הממשלה. 29. מילוי תנאי הרשיון ותנאי הכשירות לקבלתו במשך כל תקופת הרשיון, יתקיימו בבעל הרשיון תנאי הכשירות וההתאמה לקבלת הרשיון והוא ימלא אחר כל תנאי הרשיון. 29א. הליכים טרם ביטול רישיון ייצור (א) בעל רישיון לפי תקנות הקוגנרציה, תקנות הקונבנציונלי או כללי עסקאות, רשאי לבקש במועד הסגירה הפיננסית, כי אם תהיה כוונה לבטל את רישיונו, המותנה או הקבוע, תישלח הודעה על כך גם לגורם מממן, כהגדרתו בתקנות האמורות. (ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) וראתה הרשות כי קיימת עילה לביטול הרישיון, תמסור הודעה על הכוונה לבטל את הרישיון לשר ולגורם המממן, שבה יפורטו האירוע המהווה עילה לביטול הרישיון, ופרק הזמן הנדרש מבעל הרישיון לתקן את האירוע, כמתחייב מאופי האירוע ועל פי שיקול דעתה של הרשות; פרק הזמן כאמור לא יעלה על 30 ימים, אלא אם כן ראתה הרשות, באישור השר, כי אופי ההפרה מצדיק מתן תקופה ארוכה יותר לתיקונה . (ג) קיבל הגורם המממן הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) רשאי הוא לפעול כדלקמן: (1) עד לא יאוחר מחלוף 30 ימים ממועד קבלת ההודעה, יודיע לרשות ולמנהל כי אם יבוטל הרישיון בכוונתו לבקש שהרישיון יינתן לגורם חליף; (2) עד לא יאוחר מחלוף 80 ימים ממועד קבלת ההודעה, יהיה רשאי להגיש בקשה לאישור גורם חליף לבעל הרישיון העומד בהוראות הדין ובתנאים לקבלת רישיון, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות בעל הרישיון; בקשה כאמור תוגש לשר ולרשות; (3) בקשה למינוי חליף תכלול את כל הנדרש בדין ממבקשי הרישיון החדשות ותוגש לשר ולרשות, תוך פירוט האם הבקשה מוגשת לפי סעיף 11 או 12 לחוק, וכשהיא כוללת כל מידע רלוונטי בנוגע לחליף לרבות, הוכחה מספקת בדבר כל אלה: (א) היכולת הפיננסית והמקצועית המתקיימת בחליף, ואשר דרושה כדי לעמוד במלוא התחייבויות בעל הרישיון על פי רישיונו ועסקת הרכישה; (ב) כי החליף עומד בדרישות הדין לקבלת הרישיון המתאים או לצורך קבלת אישור בדבר שינוי השליטה בבעל הרישיון הקיים; (ג) הסכמת החליף לקבל על עצמו את כל התחייבויות בעל הרישיון לפי הדין ולפי הסכמים בינו לבין ספק שירות חיוני ולצרכנים. (ד) אושר החליף בידי השר, יוענק לו, רישיון באותם תנאים אשר ניתנו לבעל הרישיון אשר החליף בא במקומו והחליף יקבל על עצמו את התחייבויות בעל הרישיון הקודם, לרבות התחייבויות שקדמו למינויו (ה) לא אישר השר את החליף, תהיה הרשות רשאית לבטל את הרישיון (ו) תיקן בעל הרישיון, לשביעות רצונה של הרשות, את העילה שבשלה סברה כי יש לבטל את רישיונו, תודיע על כך לשר ולגורם המממן, וההליכים לפי תקנות משנה (ג) עד (ה) יופסקו. 30. ערבויות ובטוחות (א) להבטחת מילוי התחייבויותיו של בעל הרשיון לביצוע הפעילות לפי הרשיון, רשאי השר להורות לרשות לדרוש ברשיון מתן ערבויות או בטוחות. (ב) כתנאי לקבלת רישיון ייצור ליצרן חשמל פרטי יפקיד מבקש הרישיון בידי הרשות, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת לפי הטופס שבתוספת השישית, בגובה 48 דולר ארה"ב לקילוואט, אך לא פחות מסך בשקלים השווה ל-8,000 דולר ארה"ב. 31. ביטוח השר רשאי להורות לרשות לדרוש ברשיון, כי בעל רשיון יבטח מפני סיכונים, באופן שיורה, את יחידת הייצור, תחנת הכוח, מיתקני החשמל, הציוד ושאר הנכסים המשמשים לדעתו, לביצוע הפעילות לפי הרשיון. הכיסויים הביטוחיים המינימליים שירכוש בעל הרישיון לצורך פעילותו לפי הרישיון, יהיו כמפורט בתוספת החמישית. פרק ו': פסילת מועמדים 32. סירוב ליתן רשיון (א) בנוסף לאמור בסעיף 6(ב) לחוק, השר או הרשות רשאים לסרב ליתן רשיון למבקש, אם הם סבורים כי מתן הרשיון למבקש - (1) נוגד את טובת הציבור או את מדיניות הממשלה במשק החשמל; (2) עלול להוות סיכון לבטחון המדינה. (ב) סירב השר ליתן רשיון כאמור בתקנת משנה (א), ינמק, בכתב, את סירובו. 33. פרסום ברשומות הודעה על מתן רשיון תפורסם ברשומות. פרק ז': פיקוח סימן א': פיקוח על פעילות בעל רשיון 34. מסירת ידיעות ומסמכים לשר השר או הרשות רשאים לדרוש מבעל רשיון או ממי שפועל מטעמו, כל ידיעה ומסמך אודות הפעילות לפי הרשיון, במועד, במתכונת ובאופן שיורו. 35. פיקוח המנהל על בעל רשיון (א) הרשות תפקח על פעולותיו של בעל רשיון לענין הפעילות נושא הרשיון; לשם פיקוח כאמור רשאית הרשות לעשות כל פעולה הדרושה לפי תקנות אלה ורשאית היא לדרוש מבעל רשיון להציג לה כל מסמך הנזכר בתקנות אלה. (ב) הרשות תפקח על - (1) קיום הוראות החוק ותקנות אלה; (2) קיום תנאי הרשיון, לרבות מילוי אחר ההתחייבויות שנכללו בבקשה לקבלת רשיון ותוקפם של האישורים שצורפו לבקשה; (3) אופן ביצוע הפעילות לפי הרשיון; (4) רמת התחזוקה של מיתקני בעל רשיון, הציוד והמלאי המשמשים לצורכי הפעילות לפי הרשיון. (ג) אין בסמכויות הפיקוח של הרשות כדי לגרוע מסמכויות המנהל לפי החוק. 36. (תיקון: תשס"ט) לשם פיקוח על בעל רישיון, רשאים הרשות או המנהל - (1) להיכנס, בכל עת סבירה, לחצרים של בעל רשיון, ובהסכמתו של צרכן חשמל - גם לחצריו, לצורך עריכת מדידות ובדיקות של מיתקני חשמל הנמצאים בחצרים כאמור, וכן בדיקת אופן ביצועה של הפעילות לפי הרשיון; (2) להיכנס, בכל עת סבירה, במהלך שעות העבודה, למשרדיו של בעל רשיון לצורך עיון במסמכים הנוגעים לביצוע פעילות לפי הרשיון. 37. דו"חות בעל רשיון (א) בעל רשיון ימציא לרשות ולמנהל דו"חות ומסמכים אחרים כאמור בתקנות 39 עד 42, במועדים הקבועים בתקנות אלה או ברשיונו, בנושאים המפורטים בהם וכפי שיורו הרשות או המנהל. נקבע מועד להגשת תכנית או דו"ח ברשיון - יוגש הדו"ח במועד שנקבע ברשיון. (ב) דו"ח כאמור ייחתם בידי מי שמוסמך לחתום בשם בעל רשיון. (ג) הרשות או המנהל רשאים לדרוש מבעל רשיון לערוך מחדש דו"ח שהוגש להם או להשלימו, אם ראו כי הדו"ח אינו ערוך לפי תקנות אלה או כי חסרים בו פרטים או מידע אחר שלדעתם יש לכלול בדו"ח. (ד) השר רשאי לדחות את מועד הגשת הדו"חות והתכניות המפורטים בתקנות אלה, אם נתקיימו, לדעתו, נסיבות המצדיקות זאת, למעט דו"חות המוגשים לרשות. 38. תיקון ליקויים ופגמים (א) הרשות תודיע לבעל רשיון, בכתב, על ליקויים או פגמים שמצאה בפעולותיו על סמך דו"חות שהגיש או על סמך מדידות ובדיקות שערכה הרשות. (ב) בעל רשיון שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ימסור לרשות בכתב, תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, את תגובתו לאמור בהודעה, ואם נקט פעולות לתיקון הליקויים והפגמים כאמור, יפורטו התיקונים. (ג) סברה הרשות כי יש בליקויים או בפגמים שעליהם הודיעה לבעל הרשיון כאמור בתקנת משנה (א) משום הפרה של תנאי מתנאי הרשיון או הפרה של הוראה שבדין, תודיע על כך למנהל ולשר. 39. דו"חות כספיים בעל רשיון יגיש למנהל ולרשות דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים בידי רואה החשבון; בעל רשיון ספק שירות חיוני - יגיש את הדו"חות בנפרד לכל אזור, לכל פעילות ולכל מרכז רווח, וכן יגיש דו"חות מאוחדים לענין פעילויותיו לפי כל הרשיונות שבידו; בתקנה זו - "מרכז רווח" - יחידה בעל מבנה הכנסות והוצאות סגור, ללא סבסוד צולב עם פעולות של יחידה אחרת, ואשר בשל פעולותיה יוגשו דו"חות כספיים נפרדים מיתר פעולות בעל הרשיון. "הוצאות" - לרבות עלויות בשל עובדים, נכסים והתחייבויות אחרות. 40. דיווח על אירוע מיוחד (א) בעל רשיון ימסור למנהל ולרשות דו"ח מלא ומפורט על כל אירוע שהשפיע או עלול להשפיע באופן מהותי על מתן שירות לפי הרשיון לקבוצה של צרכנים (להלן - אירוע מיוחד), מיד עם התרחשותו; דו"ח כאמור יימסר ישירות לרשות ולמנהל או למי שהוא הסמיך לכך מראש, בדרך המהירה ביותר, ויכיל מידע מלא ומפורט אודות האירוע המיוחד, לרבות מקומו, היקפו, השפעתו והצעדים שננקטו להפסקתו. (ב) כל עוד נמשך אירוע מיוחד, ידווח בעל רשיון כאמור בתקנת משנה (א) בתדירות שיורו עליה המנהל והרשות, והם רשאים לדרוש מבעל רשיון למסור להם, בכל עת, כל מידע הקשור לאירוע מיוחד. (ג) אחת לשישה חודשים יגיש בעל רשיון דו"ח מפורט למנהל ולרשות על כל האירועים המיוחדים שאירעו בששת החודשים האחרונים, שבו יפורטו הלקחים שהפיק בעל הרשיון מכל אירוע והצעדים שנקט לפיהם. סימן ב': חובת דיווח של בעל רשיון 41. דין וחשבון על ציוד תפעול ותחזוקה (א) בעל רשיון יגיש למנהל ולרשות דו"ח על ציוד ומיתקנים (להלן - ציוד), שבאמצעותם מבצע בעל רשיון את פעילותו לפי הרשיון והדרושים לקיום תנאי הרשיון ולמתן שירות נאות; הרשות או המנהל יקבעו בדרישתם את סוגי הציוד שלגביהם יש להגיש את הדו"ח, דרכי הפעלת הציוד ואחזקתו לרבות נתונים אלה, שיש לכלול בדו"ח: (1) כמות הציוד לפי סוגיו וייעודו, תוך הבחנה בין ציוד מוזמן, ציוד שבמלאי וציוד המותקן אצל מקבלי שירות; (2) קיומם של הסכמי תחזוקה לציוד ועיקרי ההסכמים, ובנוסף פירוט האמצעים העומדים לרשותו של בעל רשיון לתחזוקת הציוד. (ב) הרשות או המנהל רשאים לדרוש מבעל רשיון להמציא להם, מזמן לזמן, מפרטים טכניים של הציוד שברשותו, כולו או חלקו ואת תכניות ההפעלה והתחזוקה. (ג) בעל רשיון יגיש דו"ח כאמור בתקנת משנה (א) אחת לשנה, תוך שלושה חודשים מתום השנה. 42. דין וחשבון על כוח אדם (א) בעל רשיון יגיש דו"ח על כוח האדם העומד לרשותו למתן שירותיו לפי הרשיון, ויפרט בו את מספר המועסקים על ידו, לפי חלוקה ליחידות ולאוזרים, תוך הבחנה בין עובדים לבין קבלנים; לגבי מהנדסים וטכנאים יפרט את תפקידיהם, השכלתם ונסיונם המקצועי. (ב) דו"ח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשות אחת לשנה, תוך שלושה חודשים מתום השנה. סימן ג': הוראות מיוחדות לפיקוח על בעל רשיון 43. הגשתן של תכניות (א) בעל רשיון ספק שירות חיוני יגיש למנהל ולרשות תכנית עבודה שנתית ותכנית רכש רב שנתית. (ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 19 לחוק, ימציא בעל רשיון הולכה או חלוקה תכנית פיתוח רב שנתית לשר. (ג) התכניות לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) יהיו לפי התוספת השלישית ויוגשו במועדים ובתדירות הקבועים בה. 44. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ב' באלול התשנ"ז (4 בספטמבר 1997) (להלן - יום התחילה). 45. הוראת מעבר על אף האמור בתקנה 19, רשאי השר ליתן רשיון לפעילות לפי החוק לתקופה שתסתיים ביום ג' בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1998) למי שעסק בפעילות במשק החשמל כדין, לפני יום התחילה, אף אם אינו ממלא אחר כל התנאים שבתקנות אלה ולא הגיש בקשה לרשיון. תוספת ראשונה חמישית תוספת שישית (תקנה 30(ב)) בנק סניף כתובת לכבוד הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל רח' יפו 216, ת"ד 36148 ירושלים 91360 א.ג.נ., הנדון: כתב ערבות על פי בקשת ___ (להלן - המבקש) אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ___שקלים חדשים (במילים: ___...שקלים חדשים בלבד), כשסכום הערבות צמוד לשער הדולר של ארצות הברית (להלן - סכום הערבות). לצורכי ערבות זו, "שער הדולר של ארה"ב" - השער היציג של דולר ארה"ב שמפרסם בנק ישראל, מזמן לזמן. "השער הבסיסי" - שער הדולר שפרסם בנק ישראל ביום ___...., דהיינו שער של............................שקלים חדשים ל-1 דולר ארה"ב. אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע על השער הבסיסי (להלן - סכום הערבות המוגדל). למניעת ספק, אם יתברר כי השער הקובע שווה לשער הבסיס או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. 1. (א) אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי העניין, בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ובכתב, וזה בלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ובלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום האמור מהמבקש. כמו כן, מוסכם בזה במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש או לממש ביטחונות אחרים או הכל, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי העניין, על ידינו. (ב) ניתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד, אשר נשלם על פי תנאי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך אם ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. (ג) סכום הערבות יקטן אוטומטית בכל פעם בסכומו של כל תשלום שיבוצע על פיה. 2. (א) הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל. (ב) יש לציין בכל דרישה את הסכום שאותו דורשים, עד גובה סכום הערבות. (ג) דרישה בפקסימילה, במברק, בתקשורת מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה. (ד) הוצאה ערבות זו לטובת כמה מוטבים, כי אז הדרישה על פיה צריכה להיעשות בידי כולם יחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 3. אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה, לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי דין. 4. נוסף על כל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המבקש כלפיכם או בתוקף החוזה ביניכם או בחוזה או חבות של המבקש כלפי צד שלישי הקשור עמכם או הכל, והיא בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית. 5. הערבות תהיה בתוקף עד יום ___.. או עד שיבוצע התשלום על פיה, לפי המוקדם, והדרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל אצלנו לא יאוחר מהמועד האמור - לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל אצלנו - לא תיענה. 6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה או שתיהן. בברכה, סניף הבנק" תקנותמשק החשמלחשמלחוב