תקנות משרד התקשורת

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס-2000 (להלן:" תקנות משרד התקשורת") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב)(2) ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק) - ולענין תקנה 4, לפי סעיף 15(ג) לחוק - ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "אזורי ההסכם" - האזורים שעליהם חל הסכם הביניים הישראלי-פלשתיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה שנחתם ביום 28 בספטמבר 1995; "הודעת מסר קצר" (SMS) - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, המועבר מציוד קצה המחובר לרשת בזק ציבורית אחת, אל ציוד קצה המחובר לרשת בזק ציבורית אחרת; "התקשרות" - תהליך הקמת קשר בין שתי נקודות לשם קיום שיחה; "חברת "בזק"" - "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ; "חג" - ראשון ושני של ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות, הכל לפי השעות המצוינות בלוח א' שבתוספת (להלן - לוח א'); "מב"ל (מפעיל בין-לאומי)" - מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים; "מנוי" - (1) מב"ל - מי שקשור בהסכם, בין במפורש ובין מכללא, עם מב"ל לשם קבלת שירותיו, למעט מב"ל אחר; (2) של מפעיל רט"ן - מי שקשור בהסכם עם מפעיל רט"ן לשם קבלת שירותיו; (3) של מפ"א - מי שקשור בהסכם עם מפ"א לשם קבלת שירותיו; "מנוי נקרא" - כל אחד מאלה: (1) לעניין שירות שיחה בחיוב מפוצל - מנוי של מפ"א, אשר התקשר עמו בהסכם לקבלת שירות שיחה בחיוב מפוצל והוקצה לו מספר שירות; (2) לענין שירות שיחת חינם למתקשר - מנוי של מפ"א או של מפעיל רט"ן, אשר התקשר עמו לקבלת שירות שיחת חינם למתקשר והוקצה לו מספר שירות; "מנוי קורא" - מנוי של מפ"א או של מפעיל רט"ן, היוזם שיחה אל מנוי נקרא במסגרת שירות שיחה בחיוב מפוצל או שירות שיחת חינם למתקשר, לפי העניין; "מספר שירות" - כמה ספרות אשר הקצו מפ"א או מפעיל רט"ן למנוי נקרא, ואשר חיוגן אחרי קידומת חיוג ארצית שהוקצתה לעניין שירות שיחה בחיוב מפוצל או שירות שיחה בחיוג חינם, לפי העניין, מאפשר למנוי קורא לקיים שיחה עם מנוי נקרא; "מערכת בזק בין-לאומית" - מערכת של מיתקני בזק המחוברת לרשת בזק ציבורית באמצעות נס"ר בין-לאומי, והמשמשת לשם העברת מסרי בזק בין מתג בין-לאומי המצוי בישראל לבין מיתקן בזק המחובר לרשת בזק ציבורית בארץ היעד באמצעות מתג בין-לאומי המצוי בחוץ לארץ, ולרבות תחנת קרקע לווינית אחת או יותר, ומיתקני בזק אחרים, ולרבות מיתקני תמסורת בין רכיבי המערכת לבין עצמם; "מפ"א (מפעיל פנים-ארצי)" - מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, לרבות חברת "בזק" ומפ"א ייחודי; "מפ"א ייחודי" - מי שקיבל רישיון כללי ייחודי; "מפעיל רט"ן" - מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד; "מקבל שירות" - מי שמתקשר מישראל או מאזורי ההסכם לחוץ לארץ באמצעות מערכת בזק בין-לאומית של מב"ל, בין אם הוא מנוי שלו ובין אם הוא מתקשר מזדמן, או מי שנמצא בישראל או באזורי ההסכם שמתקשרים אליו באמצעות מערכת בזק בין-לאומית כאמור; "מתקשר מזדמן" - מי שמתקשר לחוץ לארץ באמצעות קוד נגישות, למעט קוד הנגישות "00", ושאינו מנוי של המב"ל אשר באמצעותו התקשר; "קוד נגישות" - המספר "00" או מספר אחר המשמש לניתוב שיחה של מנוי "מפ"א" או מנוי של מפעיל רט"ן או מי שמתקשר מטלפון ציבורי גובה אל מערכת בזק הבין-לאומית של מב"ל; "רשת בזק ציבורית" - מערכת של מיתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ או באזור שירות לפחות, הכוללת ציוד מיתוג וניתוב, ציוד תמסורת, ורשת גישה לרבות מערכת רט"ן ומערכת בזק בין-לאומית, ולמעט ציוד קצה; לענין רישיון כללי ייחודי יראו את רשת הבזק שבאמצעותה ניתנים השירותים של בעל רישיון כאמור ברשת בזק ציבורית; "רשת מפ"א" - רשת בזק ציבורית של מפ"א", המשמשת או המיועדת לשמש למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, לרבות שירותי בזק הניתנים באזורי ההסכם; "שירות כרטיס חיוג" - שירות המאפשר קיום שיחה באמצעות קוד זיהוי, שהוא מספר המוקצה למנוי; "שירות רסל"ש" (רשת ספרתית לשילוב שירותים) (ISDN Integrated Services Digital Network -) - שירות תקשורת ספרתית המאפשר העברת מגוון יישומים נרחב באותה רשת, כגון טלפוניה בעלת תכונות מוספות רבות, העברת נתונים ותקשורת-חוזי עם תכונות דחיסה, לרבות שירותים הניתנים בקצב של 56/64 קילוסגמנטים לשניה ובקצבים גבוהים יותר; "שירות שיחה בחיוב מפוצל" - שירות המאפשר קיום שיחה מאת מנוי קורא אל מנוי נקרא, כאשר המנוי הקורא משלם חלק מהתשלום בעד השיחה או את כולו, בהתאם לרשת המנוי הקורא ולמשך זמן השיחה, והמנוי הנקרא משלם את יתרת התשלום בעד השיחה, ככל שקיימת יתרה כאמור; "שירות שיחת חינם למתקשר" - שירות המאפשר קיום שיחה מאת מנוי קורא אל מנוי נקרא, בלא חיוב המנוי הקורא בתשלום בעד השיחה; "שירות רשת פרטית וירטואלית" - (Virtual Private Network) - שירות הניתן באמצעות תוכנה מיוחדת המצויה ברשת בזק ציבורית והמעמיד לרשות המשתמש בו תיפקודים ואפשרויות הדומים לתיפקודיה ואפשרויותיה של רשת פרטית; "שירותי בזק בין-לאומיים" - שירותי בזק הניתנים באמצעות מערכת בזק בין-לאומית; "שירותי בזק פנים-ארציים נייחים" - כהגדרתם בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000; "תקנות התפעול" - תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985. פרק ב': תשלומים בעד קישור-גומלין לרשת מפ"א 1א. הגדרות בפרק זה - "דקת תנועה" - כל אחת מאלה: (1) לענין מב"ל - משך הזמן בשניות שבו נותן מב"ל, באמצעות מערכת הבזק הבין-לאומית שלו, על ידי טכנולוגיה כלשהי, שירותי העברת דיבור דו-כיווני ובו-זמני והעברה בו-זמנית של מסרי פקסימיליה, לרבות שירותי רסל"ש, שירותי רשת פרטית וירטואלית ושירותי כרטיסי חיוג, לפי משך זמן סך כל השיחות הבין-לאומיות המתחילות או המסתיימות במיתקן בזק הנמצא ברשת מפ"א או המחובר אליה, כשהוא מחולק ב-60; כל שארית המתקבלת מחלוקה ב-60 כאמור, תיחשב כ60- שניות; (2) לענין מפעיל רט"ן - משך הזמן בשניות שבו נותן מפעיל רט"ן, באמצעות מערכת הרט"ן שלו, שירות העברת דיבור דו-כיווני ובו-זמני, והעברה של מסרי דיבור מוקלטים או מסרי פקסימיליה, לרבות באמצעות שירותי רשת פרטית וירטואלית, לפי משך הזמן של כל שיחת רט"ן המתחילה במיתקן בזק הנמצא במערכת הרט"ן או המחובר אליה והמסתיימת במיתקן בזק הנמצא ברשת מפ"א או המחובר אליה, כשהוא מחולק ב-60; (3) לענין מפ"א - משך הזמן בשניות שבו נותן מפ"א, באמצעות רשת המפ"א שלו, שירות העברת דיבור דו-כיווני ובו-זמני, והעברה של מסרי דיבור מוקלטים או מסרי פקסימילה, לרבות שירותי רסל"ש, שירותי רשת פרטית וירטואלית ושירותי כרטיס חיוג, לפי משך הזמן של כל שיחת מפ"א המתחילה במיתקן בזק הנמצא ברשת המפ"א שלו או המחובר אליה והמסתיימת במיתקן בזק הנמצא ברשת מפ"א אחרת או המחובר אליה, כשהוא מחולק ב-60; "שיחה בין-לאומית" - מימוש התקשרות בין מקבל שירות בישראל או באזורי ההסכם לבין אדם הנמצא בחוץ לארץ; "שיחת מפ"א" - מימוש התקשרות מאת מינוי של מפ"א אחד אל מנוי של מפ"א אחר; "שיחת רט"ן" - מימוש התקשרות מאת מנוי של מפעיל רט"ן אל מנוי של מפ"א; "שינוע" - (1) לענין מב"ל - העברת מסרי בזק אל ומאת מערכת הבזק הבין-לאומית של מב"ל דרך רשת מפ"א, לשם מתן שירותי בזק בין-לאומיים בידי המב"ל האמור; (2) לענין מפעיל רט"ן - העברת מסרי בזק מאת מערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן אל רשת מפ"א, לשם מתן שירותי רט"ן בידי מפעיל הרט"ן האמור; (3) לענין מפ"א - העברת מסרי בזק מאת רשת מפ"א של מפ"א אל רשת מפ"א אחרת, לשם מתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים בידי המפ"א האמור. 2. חובת התשלום בעד קישור-גומלין לרשת מפ"א (א) מב"ל ישלם למפ"א תשלומים בעד קישור-גומלין כמפורט בתקנה 3 לפי דקות התנועה שעברו דרך מערכת הבזק הבין-לאומית שלו, לרבות דקות תנועה שעברו אל מערכת הבזק הבין-לאומית או ממנה באמצעות קו בזק ממותג מסוג כלשהו; ואולם אם נותבה שיחה שהתבצעה באמצעות קוד הנגישות של מב"ל אל מערכת הבזק הבין-לאומית של מב"ל אחר, יחויב בעל קוד הנגישות בלבד בתשלומים בעד קישור-גומלין לגבי אותה שיחה. (ב) מפעיל רט"ן ישלם למפ"א תשלומים בעד קישור-גומלין כמפורט בתקנה 3 לפי דקות התנועה שעברו ממערכת הרט"ן שלו אל רשת המפ"א. (ג) מפ"א ישלם למפ"א אחר תשלומים בעד קישור גומלין כמפורט בתקנה 3, לפי דקות התנועה שעברו מרשת המפ"א שלו אל רשת המפ"א של המפ"א האחר. 3. תשלום בעד קישור-גומלין לרשת מפ"א (א) התשלום בעד קישורגומלין יהיה כמפורט להלן: (1) לענין מב"ל בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין-לאומית - לפי אות ההיכר ב שבלוח א'; (2) לענין מפעיל רט"ן, בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן - לפי אות ההיכר ר שבלוח א'; (3) לענין מפ"א, בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת מפ"א - לפי אות ההיכר פ שבלוח א'. (א1) על אף האמור בתקנה 2(ב) ו-(ג) ובתקנת משנה (א), לעניין שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בשירות שיחה בחיוב מפוצל, אל רשת מפ"א (בתקנת משנה זו - שיחה), יהיו חובת התשלום בעד קישור-גומלין והתשלום בעד קישור-גומלין כמפורט להלן: (1) בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה מאת מנוי קורא של מפ"א אל מנוי נקרא של מפ"א אחר - (א) בעד דקות השיחה שעד שלוש וחצי דקות השיחה הראשונות - ישלם המפ"א למפ"א האחר לפי אות ההיכר פ שבלוח א'; (ב) בעד כל דקת שיחה נוספת מעבר לשלוש וחצי דקות השיחה הראשונות - ישלם המפ"א האחר למפ"א לפי אות ההיכר פ שבלוח א'; (2) בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה מאת מנוי קורא של מפעיל רט"ן אל מנוי נקרא של מפ"א, בעד כל משך זמן השיחה - ישלם מפעיל הרט"ן למפ"א לפי אות ההיכר פ שבלוח א'. (א2) על אף האמור בתקנה 2(ב) ו-(ג) ובתקנת משנה (א), לענין שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בשירות שיחת חינם למתקשר, אל רשת מפ"א (בתקנת משנה זו - שיחה), יהיו חובת התשלום בעד קישור-גומלין והתשלום בעד קישור-גומלין, כמפורט להלן: (1) בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה מאת מנוי קורא של מפ"א אל מנוי נקרא של מפ"א אחר - ישלם המפ"א האחר למפ"א לפי אות ההיכר פ שבלוח א'; (2) בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה מאת מנוי קורא של מפעיל רט"ן אל מנוי נקרא של מפ"א - ישלם מפ"א למפעיל רט"ן 313.0 שקלים חדשים. (ב) לענין ספירת דקות התנועה לצורך חישוב התשלום בעד קישור-גומלין כמפורט בתקנות משנה (א), (א1) ו-(א2), יראו שיחה כמתחילה ברגע יצירת הקשר בין שתי הנקודות שביניהן מתקיימת השיחה וכמסתיימת ברגע הניתוק. (ב-1) לענין חישוב התשלום בעד קישורגומלין כמפורט בתקנת משנה (א)(2), ייעשה החיוב בעד כל שיחת רט"ן, לפי מקטעים של 12 שניות או חלק מהן; לצורך החיוב ייחשב כל חלק של מקטע כאמור כמקטע שלם. (ג) לתשלומים המפורטים בתקנות משנה (א), (א1) ו-(א2) ייווסף מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן - מס ערך מוסף). פרק ג': תשלומים בעד קישור-גומלין למערכת רט"ן 3א. הגדרות בפרק זה - "דקת תנועה" - כל אחת מאלה: (1) לענין מב"ל - משך הזמן בשניות שבו נותן מב"ל, באמצעות מערכת הבזק הבין-לאומית שלו, על ידי טכנולוגיה כלשהי, שירותי העברת דיבור דו-כיווני ובו-זמני והעברה בו-זמנית של מסרי פקסימיליה, לרבות שירותי רשת פרטית וירטואלית ושירותי כרטיסי חיוג, לפי משך הזמן של כל שיחה בין-לאומית נכנסת המסתיימת במיתקן בזק הנמצא במערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן או המחובר אליה, כשהוא מחולק ב-60; (2) לענין "מפ"א" - משך הזמן בשניות שבו נותן "מפ"א", באמצעות רשת המפ"א שלו שירות העברת דיבור דו-כיווני ובו-זמני, והעברה של מסרי דיבור מוקלטים או מסרי פקסימיליה, לפי משך הזמן של כל שיחה פנים-ארצית נכנסת המתחילה במיתקן בזק הנמצא ברשת המפ"א או המחובר אליה והמסתיימת במיתקן בזק הנמצא במערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן או המחובר אליה, כשהוא מחולק ב-60; (3) לענין מפעיל רט"ן - משך הזמן בשניות שבו נותן מפעיל רט"ן באמצעות מערכת הרט"ן שלו, שירות העברת דיבור דו-כיווני ובו-זמני, והעברה של מסרי דיבור מוקלטים או מסרי פקסימיליה, לרבות באמצעות שירותי רשת פרטית וירטואלית, לפי משך הזמן של כל שיחת רט"ן נכנסת המתחילה במיתקן בזק הנמצא במערכת הרט"ן שלו או המחובר אליה והמסתיימת במיתקן בזק הנמצא במערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן אחר או המחובר אליה, כשהוא מחולק ב-60; "שיחה בין-לאומית נכנסת" - מימוש התקשרות מאת אדם הנמצא בחוץ לארץ אל מנוי של מפעיל רט"ן; "שיחה פנים-ארצית נכנסת" - מימוש התקשרות מאת מנוי של "מפ"א" אל מנוי של בעל רישיון רט"ן; "שיחת רט"ן נכנסת" - מימוש התקשרות מאת מנוי של מפעיל רט"ן אחד אל מנוי של מפעיל רט"ן אחר; "שינוע" - כל אחד מאלה: (1) לענין מב"ל - העברת מסרי בזק מאת מערכת הבזק הבין-לאומית של מב"ל אל מערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן, לשם מתן שירותי בזק בין-לאומיים בידי המב"ל האמור; (2) לענין מפ"א" - העברת מסרי בזק מאת רשת "מפ"א" אל מערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן, לשם מתן שירותי בזק בידי המפ"א האמור; (3) לענין מפעיל רט"ן - העברת מסרי בזק מאת מערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן אחד אל מערכת הרט"ן של מפעיל רט"ן אחר, לשם מתן שירותי רט"ן בידי מפעיל הרט"ן האחד; "שירות בזק" - כהגדרתו בחוק; "תקנות התשלומים" - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007; 3ב. חובת תשלום בעד קישור-גומלין למערכת רט"ן (א) מב"ל ישלם למפעיל רט"ן תשלומים בעד קישור-גומלין כמפורט בתקנה 3ג(א)(2), לפי דקות התנועה שעברו ממערכת הבזק הבין-לאומית שלו אל מערכת הרט"ן. (ב) מפ"א ישלם למפעיל רט"ן תשלומים בעד קישור-גומלין כמפורט בתקנה 3ג(א)(1), לפי דקות התנועה שעברו מרשת המפ"א שלו אל מערכת הרט"ן. (ג) מפעיל רט"ן ישלם למפעיל רט"ן אחר תשלומים בעד קישור-גומלין כמפורט להלן: (1) לענין שיחת רט"ן נכנסת - כמפורט בתקנה 3ג(א)(1), לפי דקות התנועה שעברו ממערכת הרט"ן שלו אל מערכת הרט"ן של מפעיל הרט"ן האחר; (2) לענין הודעת מסר קצר - כמפורט בתקנה 3ג(א)(3), לפי מספר הודעות המסר הקצר שעברו ממערכת הרט"ן שלו אל ציוד קצה המחובר למערכת הרט"ן של מפעיל הרט"ן האחר. 3ג. תשלום מרבי בעד קישור-גומלין למערכת רט"ן (א) התשלום המרבי שמפעיל רט"ן רשאי לדרוש בעד קישור-גומלין, יהיה כמפורט להלן: (1) מאת מפ"א בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה פנים-ארצית נכנסת, או מאת מפעיל רט"ן אחר בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן נכנסת - (א) מיום כ' באדר א' התשס"ה (1 במרס 2005) עד יום ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006) - 0.2510 שקלים חדשים; (ב) מיום א' באדר התשס"ו (1 במרס 2006) עד יום י' באדר התשס"ז (28 בפברואר 2007) - 0.2969 שקלים חדשים; (ג) מיום י"א באדר התשס"ז (1 במרס 2007) עד יום כ"ג באדר א' התשס"ח (29 בפברואר 2008) - 0.2659 שקלים חדשים; (ד) מיום ט"ו באדר א' התש"ע (1 במרס 2010) - 0.2510 שקלים חדשים; (א1) על אף האמור בתקנה 3ב(ב) ו-(ג)(1) ובתקנת משנה (א), לענין שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בשירות שיחת חינם למתקשר, אל מערכת רט"ן (בתקנת משנה זו - שיחה), יהיו חובת התשלום בעד קישור-גומלין והתשלום בעד קישור-גומלין כמפורט להלן: (1) בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה מאת מנוי קורא של מפ"א אל מנוי נקרא של מפעיל רט"ן - ישלם מפעיל הרט"ן למפ"א לפי אות ההיכר ד שבלוח א' בתוספת הראשונה לתקנות התשלומים; (2) בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה מאת מנוי קורא של מפעיל רט"ן אל מנוי נקרא של מפעיל רט"ן אחר - ישלם מפעיל הרט"ן האחר למפעיל רט"ן 0.313 שקלים חדשים. (2) מאת מב"ל, בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין-לאומית נכנסת - (א) מיום כ' באדר א' התשס"ה (1 במרס 2005) עד יום כ"ג באדר א' התשס"ח (29 בפברואר 2008) - 0.2510 שקלים חדשים; (ב) מיום ט"ו באדר א' התש"ע (1 במרס 2010) - 0.2510 שקלים חדשים; (3) מאת מפעיל רט"ן אחר, בעד העברת הודעת מסר קצר - (א) מיום כ' באדר א' התשס"ה (1 במרס 2005) עד יום ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006) - 0.0285 שקלים חדשים; (ב) מיום ט"ו באדר א' התש"ע (1 במרס 2010) - 0.0285 שקלים חדשים. (ב) לענין ספירת דקות התנועה לצורך חישוב התשלום בעד קישור-גומלין כמפורט בתקנות משנה (א) ו-(א1) - יראו שיחה כמתחילה ברגע יצירת הקשר בין שתי הנקודות שביניהן מתקיימת השיחה, וכמסתיימת ברגע הניתוק; (ג) לענין חישוב התשלום בעד קישור גומלין כמפורט בתקנת משנה (א)(1) ו-(2), עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), ייעשה החיוב בעד שיחה בין-לאומית נכנסת, שיחה פנים ארצית נכנסת או שיחת רט"ן נכנסת, לפי הענין, לפי מקטעים שלא יעלו על 12 שניות; לצורך החיוב ייחשב כל חלק של מקטע כאמור כמקטע שלם. (ד) לתשלומים המפורטים בתקנות משנה (א) ו-(א1) ייווסף מס ערך מוסף. 3ד. הצמדת תשלומים בעד קישור-גומלין למערכת רט"ן (א) התשלומים הנקובים בתקנה 3ג(א)(1)(ב) עד (ד), (2) ו-(3)(ב) (בתקנה זו - התשלומים) יעודכנו מדי שנה, החל ביום א' באדר התשס"ו (1 במרס 2006), וב-1 במרס בכל שנה שלאחר מכן (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) המנהל יפרסם מדי שנה בהודעה ברשומות את התשלומים כפי שעודכנו לפי האמור בתקנת משנה (א). (ג) בתקנה זו - "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש ינואר שלפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש ינואר 2005; "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 3ה. עיגול סכומים התשלומים שעודכנו לפי תקנה 3ד, יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאית האגורה וסכום המסתיים בחמש אלפיות האגורה יעוגל כלפי מעלה. 4. ביטול תקנות הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע), התשנ"ז-1997 - בטלות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בניסן התש"ס (1 במאי 2000). תקנותתקשורת