שריפה בגלל תיקון

להלן פסק דין בנושא שריפה בגלל תיקון: פסק דין נתוני רקע 1. התובעת ביטחה במועדים הרלוונטיים לתביעה עסק של נגריה, היא צד ג' 1 (להלן- "העסק"), בבעלותו של צד ג' 2 (להלן- "חדד"). 2. ביום 11.01.98 פרצה שריפה בעסק שגרמה לנזקי רכוש. התובעת שילמה תגמולי ביטוח, בהתאם לחובתה על פי הפוליסה, והגישה תביעת שיבוב נגד הנתבע. הנתבע הוא טכנאי לעבודות חשמל. אין חולק כי הוא ביצע, לבקשתו של חדד, תיקון במכונת אספרסו שהייתה בעסק. קיימת מחלוקת עובדתית חריפה האם התיקון היה יומיים שלושה לפני פרוץ השריפה, או כחודש לפני פרוץ השריפה. אין חולק כי מקור השריפה היה במכונת האספרסו במטבח העסק, ומשם התפשטה לכל המבנה. 3. הונחו בפניי חוות דעת מקצועיות. הוריתי על הגשת תצהירי עדויות ראשיות, נשמעו עדויות והוגשו סיכומי טענות בכתב. ככל שעסקינן בתובעת, היא נסמכה, בין השאר, על חוות דעתו של מהנדס החשמל אשר סלוצקי (להלן- "סלוצקי"). ככל שעסקינן בנתבע, הוא נסמך על חוות דעתו של מהנדס החשמל אהרון מלצר (להלן - "מלצר"). 4. ב"כ הצדדים הסכימו כי מקובל עליהם שיש למנות מומחה מטעם בית המשפט. ואולם הגם שמדובר במומחיות הן לעניין דליקות והן לעניין חשמל, סוכם כי ימונה מומחה אחד ובמידה ויחליט, על פי שיקול דעתו, כי עליו להיעזר במומחה נוסף, הוא יעשה כן. על יסוד זאת מונה מר יעקב ריטוב (להלן- "ריטוב") כמומחה. ריטוב הוא מומחה לבטיחות, מניעת שריפות וחקירת שריפות. בגדר שיקול דעתו, כמבואר, מינה ריטוב את מהנדס החשמל אינג' א. סכר (להלן- "סכר"), כמומחה לעניין חשמל. במחלוקת שהתגלעה בין סלוצקי לבין מלצר העדיף סכר את זו של סלוצקי. גם ריטוב הכריע כך. הפועל היוצא של שתי חוות הדעת מטה את הכף בבירור לזכות התובעת. 5. ואולם, לדאבון הלב, סכר נפטר. ממילא לא ניתן היה לחקור אותו על חוות דעתו. במצב דברים זה התגלעה מחלוקת בין הצדדים האם יש למנות מומחה חליף או שמא לחקור את סלוצקי ומלצר ולהכריע ביניהם. כשלעצמי, קבעתי כי יישמעו כל העדויות הרלוונטיות, למעט אלו של סלוצקי ומלצר, אך לרבות עדותו של ריטוב. בגמר שמיעת הראיות הבהרתי כי "יכול שאגיע למסקנה, לאחר עיון בסיכומי הטענות, כי אין מנוס ממינוי מומחה בתחום זה (תחום חשמל - ש.ל.) על ידי בית המשפט, אף חרף התנגדותו של ב"כ הנתבע, או כי אין מנוס מלחקור את המומחים הללו" (סלוצקי ומלצר - ש.ל.) (עמ' 22 לפרוטוקול). 6. נהגתי כפי שנהגתי משום שסבור הייתי שייתכן שלאחר שאשקול מכלול הנתונים שבפניי ניתן יהיה להכריע מבלי שימונה מומחה בתחום החשמל, הגם שהחשיבות לעניין זה היא מפליגה. בגדר החלטתי מיום 21.5.04 בחנתי, כאמור, חומר הראיות והטענות וסבור הייתי, במאזן הכולל של שיקוליי, כי לא ניתן להימנע מלהידרש להכרעה בסוגיית החשמל בפרשה שבפניי. מטבע הדברים, ולנוכח השלב בו היה מצוי התיק, לא פירטתי את גדר המאזן הכולל של שיקוליי וברי שהדבר ייעשה בהמשך בגדרו של פסק דיני זה. 7. בגדר החלטתי הנ"ל הוספתי והכרעתי כי יש למנות מומחה לענייני חשמל, במקום המומחה סכר שנפטר. הבהרתי כי המומחה שימונה יתן דעתו, בין השאר, לאפשרות שהשריפה פרצה יומיים שלושה לאחר תיקון מכונת האספרסו, כשיטת התובעת, או כחודש ימים לאחר מכן, כשיטת הנתבע. בהמשך הדרך מיניתי כמומחה כאמור את אינג' דן שרון (להלן - "שרון"). שרון, בגדר חוות דעתו, אימץ את השקפותיהם המקצועיות של סלוצקי, ריטוב וסכר. לנוכח כל אלו, לכאורה, התעצם השיקול המוליך לזכייתה של התובעת בתובענה שבפניי. לא ייפלא, איפוא, שב"כ הנתבע דרש לחקור את שרון על חוות דעתו, והוא עשה כן בהרחבה יתירה. מכל מקום, בעקבות חקירתו של שרון, הוריתי על הגשת סיכומי טענות משלימים. 8. המחלוקת שבפניי היא מחלוקת עובדתית מורכבת. להכרעתה יש להידרש הן לבחינת הגרסאות העובדתיות שהונחו בפניי. בכך, כפי שיבואר, לא סגי. לנוכח זאת מזדקרת חשיבותן של חוות הדעת המקצועיות שבפניי. אף בהחלטתי מיום 6.2.06 הבהרתי כי "כך טיבה וטבעה של חוות דעת מקצועית". שהרי "היא מזינה את שיקול דעתו של בית המשפט באשר להיתכנותה וסבירותה של גרסה עובדתית זו או אחרת, לנוכח הנחות עובדתיות אלו או אחרות". אדרש, תחילה, לגרסאות העובדתיות שבפניי, במנותק מחוות הדעת המקצועיות. כפי שיבואר בהמשך לא ניתן לסכם ההכרעה במסכת העובדתית, מבלעדי דיון והכרעה לאור המתחייב מחוות הדעת המקצועיות שבפניי. דיון בתשתית העובדתית 9. לחדד, כאמור, הייתה מכונת אספרסו בעסק הנגרייה שלו. לשיטתו ביום ה' כלשהו בשבוע הפסיקה מכונת האספרסו לפעול. הנתבע, שכנו ומכרו של חדד, הוא חשמלאי. חדד, איפוא, שלח את עובדו, מר שריקי אברהם (להלן - "שריקי"), למסור את מכונת האספרסו לתיקון אצל הנתבע. לא נהיר האם התיקון ארך דקות באופן שהמכונה הוחזרה בו ביום, או למחרת. מכל מקום נהיר כי ביום א', 11.1.98, בשעות הצהריים פרצה השריפה. 10. הנתבע מציין כי האירוע האמור אירע בתחילת חודש דצמבר. אכן שריקי הגיע אליו וביקשו לתקן את מכונת האספרסו והדבר הפתיע את הנתבע לנוכח העובדה שהוא אינו מטפל בתקלות במכונות שכאלה. משום כך בתחילה סירב הנתבע לטפל במכונה ואולם חדד חזר והפציר בו לעשות כן, תוך שהוא נוטל אחריות לכל תוצאה שתקרה. או-אז התרצה הנתבע. לטעמו הוא גילה שבמכונה נשרף נתיך (פיוז). הנתבע החליף את הפיוז הפגום, לשיטתו באורח מקצועי. חדד לא נדרש ולא שילם לו כל תמורה בגין שירות זה. לגרסתו, כאמור, חלף כחודש ימים מאז התיקון האמור לפרוץ השריפה. 11. לימים, ובעקבות השריפה, משהסתבר לנתבע כי הוא צפוי להיתבע בגין רשלנותו הנטענת, הוא קיים שתי פגישות עם התובע. לפגישות אלו נלווה חברו של הנתבע, מר תיתי סאלח (להלן - "תיתי"). תיתי מציין כי בשתי הפגישות אישר חדד את דבר השיחות שקדמו בין הנתבע לבינו לעניין הפצרותיו לתקן את מכונת האספרסו והמשך פעולתה של מכונת האספרסו כחודש ימים עד לפרוץ השריפה. 12. רק בגדר חקירתו הנגדית של חדד התוודעתי לכך שביום 24.2.99 הנפיק חדד לנתבע אישור בכתב שחדד אישר את העובדה שאף נרשם בכתב ידו (נ/3). בגדר האישור האמור מאשר חדד את ידיעתו שהנתבע אינו עוסק בתיקון מכונות אספרסו ושהוא ביקש ממנו את תיקון מכונת האספרסו ללא תמורה "כטובה לשכן". עוד נרשם כי לאחר הבהרת הנתבע שהוא אינו מתקן מכונות כאלה סוכם כי "אם התקלה היא פשוטה במסגרת החברות בינינו" התקלה תטופל. עוד צוין באישור האמור כי המכונה הוחזרה לאחר תיקונה, לאחר מספר דקות, וכי היא המשיכה לפעול כחודש ימים עד לשריפה האמורה. 13. שמעתי, בשלב הראשון המתואר, את עדויותיהם של חדד, שריקי, הנתבע ותיתי, וראיתי, ביסודו של דבר, לא לרחוש אמון למכלול עדויות אלו. וכך, דומה שישנה חשיבות מפליגה להכרעה בשאלה האם השריפה התרחשה יומיים לאחר התיקון האמור, כשיטת התובעת, אם לאו. לנוכח העובדה כי תיקון המכונה נעשה בצהרי יום חמישי והשריפה פרצה בצהרי יום ראשון, אין ספק כי הכרעה חותכת כי אכן השריפה התרחשה יומיים לאחר התיקון האמור, מפלסת את הדרך בבטחה רבה לייחוס קשר סיבתי מובהק בין התיקון האמור לבין פרוץ השריפה. עתה יכולני לחשוף, את אשר נמנעתי מלחשוף בגדר החלטתי מיום 21.5.04, כי לנוכח העדר האמון, ולמצער הספקות, התמיהות והחשדות לרוב שניעורו בי לנוכח העדויות האמורות, לא יכול הייתי להכריע בבטחה כי השריפה התרחשה כעבור יומיים. זה היה הנתון הבסיסי שהוליכני למינויו של שרון, ובעקבות חוות דעתו לחקירתו עליה. ראוי, עתה, למנות את שורת הספקות לחובתם של שני בעלי הדין הניצים. 14. ככל שעסקינן בחדד, הרי אישורו נ/3 מאמת את עיקרי גרסתו של הנתבע, ובכתובים. הוא מאמת את השיח שקדם לתיקון מכונת האספרסו, שבסופו של דבר תוקנה, מעשה טובה של שכן לשכנו, וללא תמורה. היא מאמתת את גרסתו של הנתבע אודות כך שהשריפה פרצה כחודש ימים לאחר התיקון האמור ולא לאחר יומיים. ב"כ התובעת, לנוכח זאת, שקלה להכריז על חדד כעד עוין. משעה שלא עשתה כן, יכול שאף לנוכח זאת מתעצם משקלו של נ/3. אכן, לחובתו של הנתבע, אין ספק כי אישורו של נ/3 נעשה לבקשתו של הנתבע. דומה שאין ספק שחדד חש באי נוחות לנוכח המצב שלא זו בלבד שהנתבע עשה לו טובה, הוא מסובך לפתע בתביעה לא פשוטה. לנוכח כל אלו, לכאורה, יש לייחס משקל שולי לאישור נ/3. מנגד, בגדר האישור נ/3 לא נרשמו אלמנטים חשובים, לביסוס גרסתו של הנתבע. וכך, לדוגמה, לא אימת חדד את גרסת הנתבע כי ככל שיתקן את מכונת האספרסו הדבר ייעשה "על אחריותו" של חדד. שמא העובדה האמורה אף היא מעצימה את משקלו של האישור נ/3. 15. ככל שעסקינן בנתבע הרי מכלול התנהלותו מפוקפקת ביותר. מצפה הייתי מן הנתבע כי יצהיר על מוצג נ/3 בגדר תצהירו והוא לא עושה כן. לא זו אף זו: בגדר תצהירו הוא אף אינו מתאר את שתי השיחות שהוא קיים עם חדד, כמתואר בתצהירו של תיתי. ככל שעסקינן בתיתי, הגם שהוא מתאר את השיחות האמורות, שבמהלכן נדרש חדד והסכים לכתוב ולחתום על נ/3, אף תיתי בגדר תצהירו לא מתאר דבר באשר למסמך נ/3, לרבות המהלכים שהוליכו את חדד לחתום על נ/3. זאת ועוד: מעדותו של הנתבע עולה כי היו לו עם חדד גם שיחות טלפוניות שהוקלטו, ולמצער שיחה אחת הוקלטה באופן המניח את הדעת, מבחינת שמיעת הדברים. וחרף כל אלו לא הונחה בפניי הקלטה של השיחה האמורה, אף חדד בגדר חקירתו הנגדית לא עומת עם הקלטה נטענת של שיחה כאמור. 16. עתה נקל להבין מדוע הנני מתקשה לרחוש אמון למכלול העדויות שבפניי. כבר ציינתי, כאמור, את הסיטואציה המביכה אליה נקלעו חדד והנתבע. אין חולקין כי הנתבע לא קיבל תמורה עבור שירותו, כפי שנהיר לי שככל שהייתה מתבקשת תמורה היא הייתה פעוטה וזניחה. והנה, בעקבות תיקון פעוט זה, שכפי שיבואר נטען שנעשה ברשלנות על ידי הנתבע, פרצה שריפה שהולידה את התביעה שבפניי. נהיר לי כי הנתבע לא ביטח את אחריותו המקצועית באופן שהוא ישלם מכיסו, ככל שיחויב. לנוכח כל אלו הגיש הנתבע הודעת צד ג' כנגד חדד. הגם שחדד מיוצג על ידי אותו משרד פרקליטים גם בגדר הודעה לצד ג', כלל לא נהיר לי האם חבותו של חדד, ככל שיחויב בהודעת צד ג', מבוטחת אף היא. 17. ועם כל אלו, ככל שאקבע כי דבקה רשלנות בפועלו של הנתבע, ברי לי כי לא תעמוד לעזרו העובדה שהוא טען להעדר מיומנותו בתיקון מכונות אספרסו, הגם שהגרסה הזו כשלעצמה היא מוקשית. בכרטיס הביקור שלו מכנה עצמו הנתבע כ"טכנאי לעבודות חשמל" וכן מציין כי הוא עוסק ב"ליפוף מנועי חשמל ושנאים" וכן ב"תיקון מכונות ומכשירי חשמל שונים". בגדר עדותו הדגיש הנתבע את מומחיותו ב"ליפוף מנועי חשמל". הגם שלא שוכנעתי כי מומחיות זו אינה מספקת לתיקון מכונת אספרסו, הרי הנתבע העיד על עצמו כי הוא עוסק אף בתיקון "מכונות ומכשירי חשמל שונים", וברי שמכונת אספרסו היא בגדר מכונות אלו. ועם זאת, ככל שהנתבע סבור היה שהוא אינו מיומן בתיקון מכונת אספרסו, שומה היה עליו, במפגיע, לסרב לקבל לטיפולו את תיקונה, אם בתמורה ואם שלא בתמורה. סברתו של הנתבע כי הוא יכול לעשות כן, ככל שיאבחן שמדובר ב"תקלה פשוטה", אף היא חסרת שחר. שהרי העדר מיומנותו הנטענת של הנתבע מעידה עליו, מיניה וביה, שמא הוא אינו יודע לאבחן האם מדובר ב"תקלה פשוטה", אם לאו. 18. העדר מיומנותו המקצועית של הנתבע, והרי טענה זו של הנתבע היא בלב-הגנתו, אף משליכה באורח רציני על קבלת גרסתו, באשר לתיאור התיקון שנעשה במכונת האספרסו. הנתבע טוען כי הוא החליף פיוז וכי הדבר נעשה "בצורה מקצועית אגב השבת השרוול שהגן על החוט" (סעיף 9 לתצהירו נ/5). ואולם אתקשה לקבל עמדתו של הנתבע כי ביצע את התיקון האמור "בצורה מקצועית", כאשר הוא מעיד על עצמו שהוא אינו מיומן לבצע תיקונים כאמור, ו"בצורה מקצועית", ככל שעסקינן במכונת אספרסו. 19. אין מנוס, איפוא, מלהידרש לסוגיות המקצועיות העולות בפניי, למקרא מכלול חוות הדעת שבפניי. דיון בחוות הדעת המקצועיות 20. כאמור, סלוצקי מסר חוות דעתו הראשונה לתובעת. חוות דעתו ניתנה אף לאחר בדיקתו את מכונת האספרסו. סלוצקי הטיח בנתבע כי הוא לא טרח כנראה לבדוק את ההגנות החשמליות שבמכונת האספרסו. לו היה עושה כן היה מגלה כי התקן ההגנה של מכונת האספרסו גרם להשבתתה. על ידי החלפת חוט מתכת, שהוגדר על ידי הנתבע בטעות כ"חוט פיוז", גרם הנתבע לעקיפת התקן ההגנה. לנוכח כל אלו משהמשיכה הפעלת מכונת האספרסו, המשיכה טמפרטורה של גוף החימום שלה לעלות ללא כל אפשרות לניתוק היות והרכיב קוצר ויצא מכלל פעולה והתחממות מכונה זו גרמה לשריפה. 21. מלצר, מטעם הנתבע, חולק על השקפתו של סלוצקי. הוא חולק על הנחתו של סלוצקי כאילו הנתבע לא ידע שמדובר בהתקן נגד חום, שהרי באמת לא מדובר בהתקן שכזה. לטעמו של מלצר יכולות להיות סיבות שונות לשריפה כגון מפסיק טמפרטורות מיכל מים שאינו תקין, קצר בפתיל ההזנה, מגע רופף באחד מהחיבורים הרבים במכונה ועוד כיוצא באלה. 22. כאמור, משאלו היו פני הדברים הסכימו ב"כ הצדדים למינויו של מומחה מטעם בית המשפט. אין ספק כי עצם ההסכמה האמורה היא בעלת משמעות מפליגה לעניין התוצאות שיתחייבו כתוצאה מכך. אכן, גם לו היה מתמנה המומחה שלא בהסכמת ב"כ הצדדים, הייתה נודעת לפועלו משמעות מרחיקת לכת. שהרי זה הרציונאל הנעוץ בתכלית מינויו של מומחה של בית המשפט. ברי שהנתון האמור הולך ומתעצם, לנוכח הסכמת ב"כ הצדדים לעצם מינויו של המומחה. 23. ריטוב מונה כמומחה כאמור ונעזר לשם כך בחוות דעתו של סכר. ממילא, נודעת חשיבות רבה לחוות דעתו של סכר אשר שקל את חוות הדעת של סלוצקי ומלצר, וראה להעדיף בעליל את חוות דעתו של סלוצקי. סיכם סכר כי הנתבע חטא בכך שבמכונת האספרסו "לא תוקנה כאמור התקלה האמיתית, גם לא הוחלפו 'ההתקנים' הנ"ל בזוג חדש לאחר האירוע כנדרש, על ידי כך נחשפה המכונה לתקלה הבאה, ללא הגנות נאותות ונשרפה כפי שאכן ניתן היה לצפות". כבר כאן ראוי לציין כי בגדר שאלות הבהרה שנשאל ריטוב, הוא נשאל באשר למידת הסתברותה של השריפה כתוצאה מן התיקון הלקוי, גם אם היא התרחשה כחודש לאחר התיקון. ריטוב השיב כי הסתברות קרות השריפה שואפת לכ- 80% ואם מדובר בשריפה שקרתה יומיים לאחר התיקון, ההסתברות שואפת לכ- 95%. 24. שרון, כמבואר, הגיע לאותה מסקנה המטילה את החבות על הנתבע. הוא קבע כי הנתבע ביצע התקנת מעקף להתקן הגנה ואולם "התקנת מעקף להתקן הגנה הינו מעשה שלא ייעשה וכל מילה של גינוי לא תספיק כאן" (סעיף 5.4). שרון תיאר כי "התקלה שבגינה נמסרה המכונה לתיקון הייתה כנראה ניתוק התקן ההגנה כתוצאה מעליית הטמפרטורה. עליית הטמפרטורה אפשרית כתוצאה מתקלה בטרמוסטט (ובגדר עדותו, ובהמשך חוות דעתו, הוא סבר כי אכן זו התקלה שקרתה - ש.ל.) או מפעולה לאורך זמן במצב של חוסר מים או מקצר בגוף החימום". משעה שהגורם לתקלה היה נעוץ בטרמוסטט הרי "עקב כך עלתה הטמפרטורה והתקן ההגנה ביצע את ייעודו, 'הקריב את חייו' וניתק את גוף החימום", וכך הושבתה המכונה. משעה שהנתבע לא גילה את התקלה האמיתית הרי פעולתו ל"עקיפת התקן ההגנה לא סילקה הסיבה לתקלה. הפעלת המכונה מחדש גרמה להתחממות יתר ומכיוון שהתקן ההגנה לא היה קיים פרצה הדליקה" (סעיף 5.7). 25. עיקר טענתו של ב"כ הנתבע נעוץ בכך שלכל אורך הדרך ראו המומחים, זולת מלצר, ללכת בעיניים עצומות אחר הנחותיו של סלוצקי, בבחינת "אורים ותומים". ואכן, זו הדרך הקלה, גם אם אינה הדרך הנכונה. שהרי השקפה זו של סלוצקי יכולה להשתלב באימוץ הגרסה העובדתית של התובעת אודות כך שהדליקה פרצה כיומיים לאחר התיקון. ואולם מה יהא המצב אם אכן השריפה פרצה כחודש לאחר התיקון? לנוכח כל אלו, כך המשך הטענה, היו כל המומחים, לרבות שרון, שבויים בקונספציה שגויה על פיה לא ביקשו לברר אפשרויות תיאורטיות שונות, שאינן מתיישבות עם רשלנות נטענת של הנתבע, שמא הן אלו שגרמו לשריפה. טיעונו זה של ב"כ הנתבע אף משתלב בביקורת המוטחת על ידו על פיה מכונת האספרסו על חלקיה השרופים אבדה לתובעת, שמא בנסיבות חשודות. ממילא, אילו ניתן היה לבדוק את מכונת האספרסו, ניתן היה להתחקות אחר סיבות בדוקות וודאיות יותר ולא להפליג לתיאוריה הפשוטה והקלה, המסמנת את הנתבע כמי שאחראי להתרחשות השריפה עקב תיקונו הכושל. 26. בחנתי בקפידה מכלול הטענות האמורות והחלטתי לאמץ את מסקנותיו של שרון. אכן כן, דברו של בית המשפט אמור להיות מכריע, גם ככל שעסקינן בחוות דעת של מומחים המתמנים על ידו. ואולם, כמבואר, הנני שוקל לזכות התובעת את העובדה כי גרסתה נסמכת על חוות הדעת של ריטוב וסכר. משסכר נפטר, לדאבון הלב, גרסתה חוזרת ונסמכת על חוות דעתו של שרון, שנחקר ממושכות על חוות דעת זו. אכן, משעסקינן בשריפה מן הסוג האמור, לא אחת אין מנוס מלהכריע באשר להסתברותה והיתכנותה של השריפה, רק לנוכח נתונים חפציים שהותירה השריפה האמורה. עסקינן, מטבע הדברים, בסוגיה מקצועית מובהקת. שוכנעתי כי המומחים מטעם בית המשפט, דהיינו ריטוב, סכר ושרון, שקלו בכובד ראש את מכלול האפשרויות הנוגדות, עליהן הצביע הנתבע ומלצר מטעמו, אך ראו לשלול אותן. 27. ככל שעסקינן בכך ששרידי המכונה לא עמדו בפני שרון, איני רואה לייחס לכך משמעות רבה. שהרי היה זה שרון שקבע כי הוא השכיל להגיע למסקנות אליהן הגיע, לנוכח הנתונים שבפניו, ובעיקר לנוכח שורת צילומים שהונחו בפניו. המכונה אף נבדקה וצולמה על ידי ריטוב. מכאן עליי להניח כי היא נבדקה אף על ידי מלצר. ככל שאני שוגה בכך לא למדתי מחוות דעתו של מלצר דבר על כך שלא ניתן היה לו להגיע לממצא ברור זה או אחר, משום שהמכונה לא נבדקה אף על ידו. 28. שרון, בגדר עדותו, שלל את גרסתו של הנתבע על פיה הוא "החליף פיוז" וידע לדייק ולציין כי הנתבע ביצע "עקיפה של התקן הגנה". שרון הגיע למסקנה האמורה לאחר שבחן מערכת הצילומים שבפניו ולא נמצא לי טעם טוב שלא לאמץ את חוות דעתו זו. 29. עוד נדרש שרון, בגדר עדותו, לאפשרות שמא היו במכונה שני התקני הגנה באופן שגם השבתתו של התקן הגנה אחד, לא היה גורם להשבתתה של המכונה. אף בעניין זה מקובלת עליי השקפתו של שרון על פיה "זה לא נראה לי חשוב דיו... כיוון שברגע שעקפו הגנה אחת, למעשה פעלו בניגוד להנחיות היצרן... פעולה בניגוד להוראות היצרן זה פעולה לא לגיטימית" שהרי "אף יצרן לא יתקין הגנה שאין בה צורך" (עמ' 6 לפרוטוקול). 30. בגדר חוות דעתו נדרש שרון ליתן דעתו להיתכנות סיבת השריפה אף אם ייקבע שהיא פרצה כחודש ימים לאחר התיקון. שרון קבע כי הדבר אפשרי ככל שהמכונה הייתה פועלת "ללא התקן הגנה במידה והיא מופעלת בפרקי זמן לא ארוכים" (סעיף 5.8). בגדר עדותו המחיש שרון כי גם אם המכונה מופעלת 20 פעם ביום לשם הכנת כוסות קפה הרי "אם זה 20 כוסות קפה ליום והיא הופעלה עם מרווחים בין כוס קפה לכוס קפה, היה לה פנאי להתקרר". אכן, "אם זה היה ברצף אחד, הייתה פורצת השריפה, כפי שקרה" (עמ' 13 לפרוטוקול). עתה נחזור לנתונים שבפניי. העסק הוא עסק של נגרייה. הוא אינו, למשל, עסק של בית קפה. כלל לא נהיר לי האם אכן מכונת אספרסו כאמור אכן הופעלה 20 פעם ביום. האפשרות, איפוא, כי למכונה היה "פנאי להתקרר", באופן שהשריפה האמורה התרחשה לאחר חודש ימים, נשמעת בעיניי סבירה ביותר. 31. ואולם, כאמור, לא הכרעתי בבירור אם אכן השריפה ארעה לאחר חודש ימים, אם לאחר יומיים. אם כך ואם אחרת, שוכנעתי בחבותו של הנתבע לפרוץ השריפה, שהרי גם אם השריפה ארעה לאחר חודש ימים, ההיתכנות לכך שהיא פועל יוצא של התיקון הרשלני של הנתבע, עדיין גבוהה ביותר. גם אם אקבל עמדתו של ריטוב שמדובר בהסתברות של 80%, וגם אם אפחית הימנה באורח משמעותי, בוודאי מדובר בהסתברות שעולה באורח ניכר על הסתברות של 51%. לעניין הודעת צד ג' 32. בעקבות אירוע השריפה נדרש חדד להתקין אמצעי הגנה, כמו גלאים. הנתבע טוען כי אילו היו מצויים גלאים במקום, ניתן היה למנוע את השריפה ולמצער להקטין את נזקיה. הנני דוחה טענה זו. אני מתרשם כי השריפה התגלתה באורח מהיר יחסית על ידי אחד מאורחיו של חדד שהבחין בה. אני מתרשם כי נעשו ניסיונות מיידיים להשתלט על השריפה. מכל מקום לא הונחה בפניי כל תשתית מספקת לעניין ייחוס אחריות לצד ג', מן ההיבט האמור. 33. שונים הם פני הדברים, ככל שעסקינן בטענתו הנוספת של הנתבע, אודות כך שחדד הוזהר בטרם פועלו של הנתבע, שלא למסור את מכונת האספרסו לטיפולו. בגדר עדותו אכן חדד ניסה להתחמק ולציין כי "באותה שיחה אני לא זוכר שהוא אמר לי שהוא לא מטפל במכונות אספרסו. יכול להיות שכן" (עמ' 3 לפרוטוקול מ- 21.10.01). כבר הראיתי כי לנוכח מוצג נ/3, הדברים עלו גם עלו. 34. לטעמי, איפוא, יש לייחס אשם תורם לחדד לנוכח כל אלו. אכן, נהיר לי כי בחלוקת החבות בין הנתבע לבין חדד יש לייחס את מרביתה לנתבע. הנתבע אמור היה, כאמור, לסרב לקבל לטיפולו תיקון שהוא אינו מיומן בו, וככל שהוא היה מיומן בתיקון הוא נכשל ברשלנות מקצועית, כפי שנקבע עד כה. ואולם אין לפטור אף את חדד. אף חדד ביקש "לעשות חיים קלים". אף הוא לא הפנים את הזהרתו של הנתבע על פיה יכול שעליו לתקן את המכונה על ידי אדם המיומן לכך, ושמא להפעיל את האחריות של היצרן, ויכול שהייתה אחריות כאמור. אף הוא אמור היה, לנוכח כל אלו, לא להתעקש שדווקא הנתבע יעסוק בתיקונה של מכונת האספרסו. בין חדד לבין הנתבע, כמסתבר, ישנה מערכת יחסים מקצועית מתמשכת. ואם הנתבע, ולו ביושרו המקצועי, מסר לחדד כי הוא אינו עוסק בתיקון מכונות אספרסו, אמור היה חדד להפנים ולהשלים כי יש דברים בגו. 35. שקלתי מכלול השיקולים האמורים ובדעתי לייחס לחדד אשם תורם בשיעור של 20%. לשאלת גובה הנזק 36. מתחילת הדרך, כך בדעתי לקבוע בניגוד לעמדת הנתבע, שאלת גובה הנזק כלל אינה עומדת כפלוגתא אמיתית להכרעה. התובעת נעזרה בשומתו של השמאי אברהם סנדובסקי (להלן - "סנדובסקי"). הנתבע ראה לצרף חוות דעת נוגדת אך לזו של סלוצקי, אך לא לזו של סנדובסקי. אף בגדר סיכום טענותיו הראשון של ב"כ הנתבע הוא קובל על "אופי תביעות השיבוב של חברות הביטוח המשלמות למבוטחים כפי שהן אמורות לשלם על פי פוליסות הביטוח ולאחר מכן 'יורות' לכל עבר להיפרע בתשלומים אלה מצדדים שלישיים תמי לב" (סעיף א(2)). משמע, הנתבע מסכים שהתובעת שילמה כפי שהיא הייתה "אמורה לשלם על פי פוליסת הביטוח", והוא מיקד כל מעייניו, בשאלת החבות, לנוכח החלטת הנתבעת "לירות לכל עבר", דהיינו לעברו של הנתבע. 37. תגמולי הביטוח ששולמו לחדד, כעולה מכתב התביעה, עולים לסכום של 118,602 ₪. ערכו המשוערך של סכום זה, בהתאם לתחשיב ב"כ התובעת בסיכום טענותיו המשלים מיום 4.9.06 המקובל עליי, עולה לסך של 205,496 ₪. סוף דבר 38. לפיכך, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 205,496 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 4.9.06 ועד מועד התשלום המלא בפועל, מלוא אגרת התביעה והוצאות המומחים ששולמו על ידי התובעת וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 20% + מע"מ על הסך הנ"ל. הסכומים האמורים ישולמו לידיו הנאמנות של ב"כ התובעת תוך 30 יום מיום המצאת החלטתי זו. 39. ככל שהנתבע יעשה כן הנני מחייב את הצדדים השלישיים, ביחד ולחוד, להשיב לנתבע סך של 41,099 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 4.9.06 ועד מועד השבת הסכום האמור לידי הנתבע בצירוף אגרת הודעה היחסית לסכום הזכייה ושכ"ט עו"ד בשיעור 20% + מע"מ על הסך הנ"ל. הסכומים האמורים ישולמו לידיו הנאמנות של ב"כ הנתבע תוך 30 יום מיום שיוכיח ב"כ הנתבע לצדדי ג' כי הוא שילם הסכומים האמורים, בגדר חבותו הכוללת, לידי התובעת. שריפה