ביצוע שטר עמותה

החלטה 1. זו החלטה בהתנגדות שהגישה המבקשת לביצוע שלושה שטרות שהוגשו לביצוע בסכום כולל של 33,000 ₪. להלן טענות המבקשת בהתנגדותה. 2. לטענת המבקשת אם קיים חוב הרי שמדובר בחוב של עמותת בית"ר אברהם כדורגל (להלן: "העמותה" - מספרה 580205359) אשר מסרה שניים מן השטרות בלבד (מספרים 5000378 ו- 5000518). עמותה זו טיפלה בשתי קבוצות הכדורגל של הגברים של הנשים (להלן: שטרות א' ו-ב'). באשר לשטר השלישי טוענת המבקשת כי הוא פגום שכן החתימה אינה חתימתה והחותמת מזוייפת. שטר זה נמסר למר גרבי גבוט והחתימה עליו מזויפת והמבקשת איננה יודעת מי הוא (להלן: שטר ג'). 3. העמותה הינה אישיות נפרדת מהמבקשת והחל מחודש 11/02 לא שמשמה המבקשת מורשית חתימה אצל העמותה. העמותה פעלה באופן אישי ואין לפנות למבקשת באופן אישי בענייניה. 4. לעמותה חשבון בנק שנפתח לצורכיה בלבד, שני השטרות א' ו-ב' נמשכו מחשבון זה בבנק לאומי (להלן: "חשבון הבנק"). לטענת המבקשת על המחאות נוספות זויפה חתימתה ובכל מקרה החתימה על שטרות א' ו-ב' נעשתה בתוקף תפקידה כחברת ועד בעמותה ומורשית חתימה ללא כל אחריות אישית. המבקשת טוענת כי המשיב ידע היטב כי ענייניניו הם מול העמותה ולא נתן למבקשת תמורה בגין השטרות ולא פעל זמן רב נגד העמותה אף לאחר פירוקה. למבקשת אין יריבות עם המשיב ובכל מקרה האחרון פעל מול אמנון בן עמי אשר כיהן כמ"מ יו"ר העמותה וניהל את העמותה בפועל. המבקשת לא חתמה על ערבות אישית לחיובי העמותה. 5. המבקשת מציינת כי יתר נושי העמותה הגישו תביעות נגד העמותה ולא נגדה - כך גם הבנק אשר כתב התביעה שהגיש צורף לתצהיר המבקשת. העמותה הפסיקה פעילותה בחודש 11/02 מאז אין למבקשת קשר עמה. המבקשת נחקרה אודות תצהירה והצדדים הגישו סיכומיהם בכתב. דיון והכרעה. 6. עיקר טענותיה של המבקשת נסובות סביב טענתה כי למעשה השיקים נשוא ההתנגדות הינם שיקים אשר נמסרו ע"י עמותת בית"ר אברהם כדורגל בע"מ ע.ר 580205359 כאמור, העמותה, ובגין חובה של זו כלפי הזוכה. מטענה זו נגזרת הטענה הנוספת להעדר יריבות בין המבקשת ובין הזוכה. עיון בשלושת השטרות אשר הוגשו לביצוע מעלה באופן חד משמעי את המסקנות הבאות, השם המופיע כשם בעליו של השיקים הוא: "עמותת בית"ר אברהם כדורגל נשים" וזאת ללא ציון מספר עמותה. הכתובת הנחזית להיות ככתובתה של אותה עמותה הינה כתובת המגורים האישית של המבקשת, המספר המופיע כביכול כמספר העמותה הוא מספר זהותה של המבקשת. המבקשת היא החתומה על שני השיקים א' ו-ב' כאשר רק ביחס לשיק ג' טוענת המבקשת כי החתימה אינה חתימתה ואף נוספה על חתימה זו חותמת העמותה. 7. אין חולק כי טענותיה של המבקשת בהתנגדותה מתייחסות לעמותה בשם אחר ונושאת מספר עמותה אשר אינו מופיע על גבי השיקים. המבקשת לא הציגה ולו אסמכתא או בדל אסמכתא לקשר כלשהו או זהות לצורך העניין, בין העמותה הנושאת את השם "עמותת בית"ר אברהם כדורגל" או "עמותת הספורט בית"ר באר שבע" ובין העמותה אשר שמה מופיע בשיקים: "עמותת בית"ר אברהם כדורגל נשים". (המבקשת עושה בהתנגדותה, בסיכומיה ובמסמכים שצורפו על ידה שימוש בשני שמות אלה לתיאור אותה עמותה אחת שמספרה הוא 58020559, ומזהה בין שתיהן לעמותה שפרטיה על השיקים). 8. המבקשת לא הסבירה מדוע לנוכח טענותיה לא מופיע על השיקים מספר העמותה אלא מספר תעודת הזהות שלה, כתובת מקום מגוריה, וחתימה בלבד ללא חותמת העמותה (למעט בשיק השלישי). המבקשת למעשה לא הראתה ולו לכאורה כי השיקים נשוא ההתנגדות הינם אכן השיקים של העמותה שמספרה - 580205359 כאשר למעשה מחזותם של השיקים עולה תמונה ברורה ושונה לגמרי מן הטענה כי אכן מדובר בשיקים של העמותה האמורה. העובדה אשר אינה שנויה במחלוקת כי מסירת השטרות נעשתה על ידי מר אמנון בן עמי ולא על ידי המבקשת אין בה כדי לשלול את אחריותה האישית של המבקשת על פי השיקים בהם מופיעים כל פרטי הזיהוי שלה והיא אשר חתומה עליהם באופן אישי. (לפחות ביחס לשני השיקים א' ו-ב'). המבקשת העידה בחקירתה מפורשות: "על שלושת השיקים נשוא הבקשה מופיעה תעודת הזהות שלי אבל אלה שיקים של העמותה." נכון שאני הייתי מורשת החתימה היחידה בחשבון שממנו נמשכו השטרות." נכון שהכתובת שהיתה רשומה על שלוש המחאות היתה כתובת המגורים שלי באותה תקופה." נכון שבזמן שמסרתי את השיקים בעל זכות החתימה בבנק היתה אני". לטענת המבקשת השיקים נמשכו מחשבונה של העמותה האמורה וכי היה צורך בחתימתה שלה ובחותמת העמותה: "לא נכון שלא היה צורך בחותמת של העמותה, החיוב של העמותה הוא בחתימה שלי ובחותמת העמותה." 9. המבקשת צרפה להתנגדותה כאחד הנספחים את הודעת העמותה - עמותת הספורט בית"ר בבאר שבע (אשר לטענתה היא העמותה אשר מחשבונה נמשכו השיקים) לבנק לאומי בציון החלטת ועד העמותה על פתיחת החשבון ומורשי החתימה. ממסמך זה עולה בבירור כי המורשים לחתום בשם העמותה היא המבקשת בלבד כאשר לא מצויין בשום מקום במסמך זה כי נדרשת לצורך חיוב העמותה גם חותמת העמותה. בנסיבות אלה אף טענתה של המבקשת כי אין לחייבה בגין השיקים בהעדר חותמת העמותה, אינה מתיישבת עם המסמכים שצרפה המבקשת בעצמה. 10. המבקשת חזרה וטענה בהתנגדותה כי שמשה כשליחה של העמותה בלבד וכי מילאה תפקידה בעמותה עד חודש נובמבר 2002, כחברת ועד ומורשית חתימה. בנסיבות אלה תמוה ביותר חוסר ידיעתה של המבקשת אודות התנהלות העמותה ואף אודות מסמכים אשר המבקשת בעצמה אישרה חתימתה עליהם: "אני לא יודעת מה זה מש/1 עליו אני חתומה.." "לשאלתך למה חתמתי על מש/1 אני משיבה שלא ברור לי". ובאשר לפתיחת אותו חשבון ממנו נמשכו השיקים העידה המבקשת: "אין לי מושג למה אני הפכתי להיות מורשית חתימה בחשבון הם מינו אותי כמורשת חתימה בחשבון" 11. יתרה מכך לא ברור והמבקשת לא הסבירה, בהנחה שאכן מדובר בחשבון הבנק של העמותה (ע"פ אותו מסמך המופנה לבנק לאומי), מדוע פרטי העמותה אינם מופיעים על השיקים ותחת זאת מופיעים פרטי הזיהוי המלאים של המבקשת באופן אישי, ואף שמה של העמותה איננו מופיע על השטרות או מספר הרישום של העמותה, אלא מספר זהותה של המבקשת. מתשובותיה של המבקשת בחקירה עולה בבירור כי על אף היותה חברת ועד בעמותה ואף חברה בועדות הביקורת, מספר עניינים מהותיים הנוגעים אף למסמכים החתומים על ידה אינם ידועים לה. המבקשת אף לא ידעה להשיב מדוע הפכה להיות מורשת חתימה באותו חשבון בנק אשר לטענתה ממנו נמשכו השטרות נשוא ההתנגדות ואשר לטענתה חתמה עליהם כמורשית חתימה. 12. טענתה של המבקשת כי פעלה כשלוחתה של העמותה וכמורשית חתימה שלה בלבד קרסה לנוכח עדותה בחקירתה והעדר ידיעתה אודות הסיבה להיותה לכאורה מורשית חתימה ובמיוחד לנוכח מהותם של השטרות - הנושאים שם שונה משם העמותה, מספר זהותה של המבקשת, כתובת מגוריה של המבקשת, ואף חתימתה שלה בלבד, בניגוד לטענתה כי לצורך חיוב העמותה נדרשת גם חותמת העמותה אשר נעדרה מן השטרות. 13. משלא הראתה המבקשת כי השטרות נשוא ההתנגדות הם של העמותה אשר פורקה על פי צו בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' הש' דברת) הרי שאין מקום לקבלת טענתה כי היה על הזוכה לפנות למימוש זכויותיו על פי השטרות לבית המשפט של פירוק בתביעות חוב. בנסיבות אלה דין התנגדות המבקשת ביחס לשני השטרות א' ו- ב' להדחות. 14. התנגדות המבקשת ביחס לשטר ג' דינה להתקבל בכפוף להפקדת סכום השטר במלואו. המבקשת טענה ביחס לשטר ג' כי לא חתמה עליו וכי חותמת העמותה באה על מנת "לטשטש" את זיוף חתימתה על השטר. (סעיף 21 לסיכומי המבקשת). בניגוד מוחלט לטענה זו של המבקשת כי חותמת העמותה המוטבעת על שטר ג' נועדה כדי לטשטש ולהסתיר את זיוף חתימתה עליו, טענה בחקירתה כי: "לא נכון שלא היה צורך בחותמת של העמותה, החיוב של העמותה הוא בחתימה שלי ובחותמת העמותה". (עמ' 2 לפרוטקול). 15. אם כך, לטענת המבקשת בחקירתה, חותמתה של העמותה נדרשת יחד עם חתימתה לצורך חיוב העמותה, (טענתה זו הינה בניגוד למסמך שהופנה ע"י העמותה לבנק לאומי וצורף ע"י המבקשת להתנגדותה ולפיו דרושה חתימת המבקשת בלבד כמורשת חתימה בחשבון העמותה). אם כן, הכיצד טוענת המבקשת ביחס לשטר ג' כי החותמת אשר לכאורה הוטבעה כדין נועדה לטשטש את נסיון זיוף החתימה? המבקשת לא הסבירה. בנוסף לכך המבקשת צרפה לבקשתה חוות דעתה מומחה להשוואת כתבי יד ביחס לשיקים אחרים עליהם טענה כי חתימתה זויפה, אך לא ביחס לשטר ג' ועל כך השיבה: "לא מצאתי לנכון להמציא חוות דעת חדשה כי כבר יש חוו"ד לגבי שיקים אחרים". (עמ' 5 לפרוטוקול). גרסתה של המבקשת כי חתימתה על שטר ג' זויפה מתערערת באופן משמעותי לנוכח עדותה במהלך חקירתה: המבקשת העידה: "את ההמחאות לא נתתי לאמנון בן עמי שהשלים את הפרטים, אין לי מושג מי מילא את הפרטים בשיקים". ומיד לאחר מכן באופן סותר לחלוטין העידה: "מאחר שסיימתי את הפעילות שלי בעמותה מסרתי מכתב הכולל את כל השיקים שהם לא חתומים ליו"ר העמותה". (יו"ר העמותה הוא דודה של המבקשת - יצחק בן עמי - עמ' 3 לפרוטוקול). ובהמשך: "אני סיימתי את הפעילות שלי והעברתי את כל החומר והשיקים ליו"ר ובזה נגמר הסיפור". 16. מעדותה של המבקשת עולה בבירור כי המבקשת פעלה ביודעין למסירת השיקים הנושאים את פרטיה האישיים שאינם חתומים, לבני משפחתה אשר על פי עדותה שלה ניהלו בפועל את כל ענייני העמותות השונות. המבקשת טענה כי סיימה תפקידה בשנת 2002 אך למעשה העמותות המשיכו בפעילותן בדרך זו או אחרת גם לאחר מועד זה, ובהכרח ידעה או לכל הפחות היה עליה לדעת כי ייעשה שימוש בשיקים אלה אשר לטענת המבקשת הם שיקים של העמותה לצורך המשך פעילותה של העמותה, ע"י לא פחות מבני משפחתה הקרובים. 17. בנסיבות אלה ובמעשיה נתנה המבקשת הרשאה לבני משפחתה המחזיקים בשיקים לעשות בהם שימוש בהרשאתה בידיעתה כפי שימצאו לנכון בהיותם מי שניהלו את ענייני העמותה, וכדברי המבקשת בסעיף 17 לתצהירה: "אמנון בן עמי, אשר כיהן מ"מ יו"ר העמותה והוא ניהל העמותה בפועל, לרבות העניינים הכספיים עם כל הגורמים קרי התאחדות לכדורגל, שחקנים, חוזים, המועצה להסדר הימורים בספורט ועם ספקים וכן עם הזוכה". 18. בנוסף לכך התלונה שהגישה המבקשת על זיוף השיקים (לא ברור אם מדובר גם בשיקים נשוא ההתנגדות) הוגשה למשטרה רק ביום 08.06.04 כשנתיים לאחר שהמבקשת טענה כי סיימה לכאורה את תפקידה בעמותה, ולאחר מסירת השיקים לבני משפחתה. מועד הגשת התלונה למשטרה הינו כחודש בלבד לפני מועד פירוק העמותה ע"פ צו של בית המשפט. כלומר התלונה הוגשה במועד כה מאוחר לאחר סיום תפקיד המבקשת בעמותה ולאחר שהליכי פירוק העמותה כמעט הגיעו לקיצם ולסיומם, קרי זמן רב לאחר שהמבקשת ידעה כי מצבה של העמותה בכי רע ובוודאי בנסיבות אלה כבר נעשה שימוש בשיקים שמסרה. ובמיוחד כאשר המבקשת העידה כי כאשר נכנסה לעמותה היה רק חשבון הבנק האמור והיא היתה בו מורשית חתימה, (עמ' 5 לפרוטוקול). כלומר, המבקשת ידעה בוודאות או היה עליה לדעת כי ייעשה שימוש בשטרות שמסרה, חתומים או לא חתומים. 19. אף במכתב שצורף כנספח ה' להתנגדות המבקשת המופנה ליו"ר עמותת בית"ר בו מבקשת המבקשת להוציאה מהנהלת העמותה, לא ציינה המבקשת דבר לעניין השטרות שמסרה ולא העבירה העתק ממכתבה לבנק לאומי על מנת לבטל ולהפסיק את היותה מורשית חתימה בחשבון. לנוכח האמור לעיל גרסתה של המבקשת נסתרה בעדותה שלה ובמסמכים שצרפה לבקשתה, ואולם בשל הטענה שהעלתה המבקשת ביחס לשטר ג' אשר לא הועלתה ביחס לשני השטרות א' ו-ב', כי החתימה על השטר איננה חתימתה הרי שבשלב זה של הדיון - דין התנגדותה להתקבל. אלא שבשל הסתירות וחוסר הבהירות שבגרסת המבקשת לעניין שטר ג' סבורני כי דין ההתנגדות להתקבל בכפוף לחיוב המבקשת בהפקדת ערובה בסכום השטר בסך 15,000 ₪. 20. על כן אני קובעת כי דין התנגדות המבקשת ביחס לשטרות א' ו- ב' להדחות ואלו באשר לשטר ג' ההתנגדות תתקבל בכפוף להפקדת ערובה בסכום השטר בסך 15,000 ₪. הערובה תופקד בתוך 30 יום. 21. הצדדים יפעלו להתאמת כתבי הטענות ביחס לשטר ג' להליך בסדר דין מהיר בתוך 45 יום. ביחס לשני השטרות א' ו-ב' רשאי הזוכה להמשיך בנקיטת הליכי הוצאה לפועל במסגרת תיק ההוצאה לפועל שמספרו 14-05452069 בלשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע. אינני עושה צו להוצאות. עמותותשטרביצוע שטר