בקשה לאישור פסק בורר

הלכה ידועה היא באשר לסמכותו של בית משפט בקשר לבקשות לאישור פסק בוררות. בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסק בוררות, ולכן בדיקת הפסק אינה נעשית על פי אמות מידה בהן נבדק פסק דין של ערכאה דיונית. להלן פסק דין בנושא בקשה לאישור פסק בורר: פסק - דין 1. חברת שוורץ זאב פרויקטים בע"מ (להלן: חב' שוורץ), הגישה בת"א 472/08 בקשה לאישור פסק בוררות שניתן ע"י הבורר אלי א' עבוד, עו"ד (רו"ח) (להלן: הבורר ) ביום 24/2/08, וכפי שתוקן בהחלטה שניתנה ביום 17/4/08 (להלן: פסק הבוררות). 2. על פי פסק הבוררות חוייבה א.ר. כהן הנדסה בע"מ (להלן: חב' כהן הנדסה) לשלם לחב' שוורץ סך של 294,202 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/9/03 ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן, חוייבה חב' כהן הנדסה לשלם לחב' שוורץ שכר טרחה והוצאות בשיעור של 20% בצירוף מע"מ כחוק. עוד חוייבה חב' כהן הנדסה להשיב לחב' שוורץ את הסך של 15,246 ₪ ששילמה חב' שוורץ כשכר טרחת הבורר , במקום חב' כהן הנדסה. הרקע והנסיבות שצריכות לעניין: 3. הצדדים לבוררות הגישו הצעה משותפת במסגרת מכרז חברת שמן בע"מ כחברת בת שלה, להקמת מתקן חלבון/ארודיטה במפעל שמן בחיפה (להלן: הפרויקט). חב' כהן הנדסה היא שהגישה את ההצעה למכרז בהיקף של כ- 7 מיליון ₪, כאשר זו כוללת עבודת בטונים, מתכת והרכבת ציוד. בעלי הדין התקשרו בהסכם שותפות ביום 11/3/02, לאחר שקיבלו על עצמם את העבודה עם שמן לביצוע הפרויקט. 4. בין בעלי הדין נתגלעה מחלוקת בנוגע לדיווח אמת על רווחי השותפות, ולצורך כך טענה חב' שוורץ כי לא נתקבלו אצלה נתונים מהימנים ונכונים ביחס להכנסות ולרווחים. חב' כהן הנדסה דחתה טענות אלה, טענה כי השותפות הפסידה בפרויקט ועוד טענה במסגרת תביעה שכנגד כי לא היה מקום לזקוף את הפיצוי שנתקבל משמן בסך של 130,000 ₪ לעבודות המתכת בלבד שבוצעו על ידי חב' שוורץ. פסק הבוררות: 5. בפני הבורר הוגשו תביעות ותביעות שכנגד לרבות תיקון כתבי הטענות, וכן הוצגו ראיות. הבורר תוך התייחסות מפורטת לטיעוני בעלי הדין - ככל שזו נדרשה לדעתו לצורך הכרעה במחלוקות שהיו בפניו - קבע את החיובים המגיעים על פי פסיקתו, בכל אחד מנושאי המחלוקת, תוך בחינת הראיות, ככל שאלה הוצגו בפניו. 6. לאחר מתן פסק הבוררות, חזרו בעלי הדין ופנו לבורר בבקשה לתקן את פסק הבוררות. בהחלטה שניתנה ביום 17/4/08 אישר תיקון הסכום הפסוק, לאור הסכמת בעלי הדין באופן שהסכום הועמד כאמור על 294,202 ₪. טענות בעלי הדין: 7. חב' כהן מהנדסים טענה כי דינו של פסק הבוררות להתבטל מאחר שבמספר נושאים פעל הבורר ללא סמכות או תוך חריגה מהסמכויות הנתונות לו (סע' 24(3) לחוק הבוררות), או מן הטעם שהבורר לא הכריע במספר עניינים שנמסרו להכרעתו (סע' 24(5) לחוק הבוררות). לטענתה, משהוסכם בהסכם השותפות על הסכום שישולם בגין ביצוע העבודות (סכום של 3,434,993 ₪) ומשהוסיפו הצדדים והבהירו כי הסכום הסופי ייקבע בהתאם לחשבונות שאושרו ע"י חב' שמן ואף צורפו להסכם השותפות, כתבי הכמויות והמחירים לכל העבודות הכלולות בהסכם השותפות, הרי שלא היה מקום לקבל עוד את טענת חב' שוורץ כי חב' כהן הנדסה הטעתה אותה, בכך שהקטינה במסגרת המו"מ שניהלה עם חב' שמן, לפני חתימה על הסכם השותפות, את מחירי העבודות שנכללו לאחר מכן בהסכם השותפות והגדילה כביכול, מחירים של עבודות אחרות שלא נכללו בהסכם השותפות. לעמדת כהן הנדסה, הסכמת חב' שוורץ למחיר ולכתב כמויות כפי שהסכימו ביניהם לא הותירה בידה כל זכות לקבל תמורות גבוהות מאלה שהוסכמו בהסכם השותפות, וככל שהבורר נתן סעד כזה, הרי דינו להתבטל. עוד טענה כהן הנדסה כי ככל שהוכרו הכנסות בשל עבודות נוספות, הרי שהיה מקום להפחית הוצאות נלוות, בהיות השיתוף מתייחס לרווח, קרי גם להוצאות השותפות. הבורר למעשה חייב את כהן הנדסה בסכומי הכנסות ומבלי שנלקחו בחשבון הוצאות. עוד טענה חב' כהן הנדסה כי הבורר לא דן במספר עניינים נוספים. 8. חב' שוורץ, ביקשה לדחות את הבקשה לביטול פסק הבוררות, עמדה על כך כי במסגרת הבקשה לתיקון פסק הבוררות הועלו כבר כל הטענות עליהן חזרה חב' כהן הנדסה בבקשה לביטול הפסק, ואלה נדחו, אחת לאחת על ידי הבורר . לכן, סבורה חב' שוורץ כי דין הבקשה להידחות תוך חיוב בהוצאות לדוגמא. גם לגופו של עניין, חזרה חב' שוורץ וטענה כי הטענות כולן הועלו בפני הבורר , נדונו לגופן והוכרעו, ואין בית משפט זה יושב בענייני בוררות כערכאת ערעור. לגופם של דברים, מבהירה חב' שוורץ, כי אין לאפשר לחב' כהן הנדסה להביא טיעונים שהם בגדר של טענות עובדתיות, בכלל, ובמקום שלא הוצגו ראיות על כך בפני הבורר , בפרט. דיון ומסקנות: 9. הלכה ידועה היא באשר לסמכותו של בית משפט זה בקשר לבקשות לאישור פסק בוררות. בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסק בוררות, ולכן בדיקת הפסק אינה נעשית על פי אמות מידה בהן נבדק פסק דין של ערכאה דיונית (רע"א 9119/07 א.ב גרוסמן בע"מ נ' לבל. ניתן ביום 11/2/08). חלקן של הטענות שהעלתה חב' כהן הנדסה הן, כי הבורר לא התייחס לראיות שהיו בפניו, או כי פסק על פי התרשמות במקום על סמך עובדות או אף פסק בניגוד לראיות שהיו בפניו. יש להעיר כי טענות אלה, ככלל, מקומן בבית המשפט לערעורים, אך לא לפני בית משפט היושב לדון בבקשה לביטול פסק בוררות. משניתן פסק בוררות כדין, בהליך תקין במסגרת סמכויות הבורר , אין מקום להתערבותה של ערכאה זו (ראה פס"ד גרוסמן לעיל; רע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"ד נז(6) 605). התערבותו של בית המשפט היא רק על-פי עילות הביטול על פי החוק. גם אם ניתן היה לקבל גישה המרחיבה את היקפן של עילות הביטול (ראה הערותיו של כב' השופט רובינשטיין ברע"א 2237/03 אפרים שועלי בניין והשקעות בע"מ נ' המוצעה המקומית תל-מונד, פ"ד נט(4) 529), עילות ההתערבות בפסק בוררות מצומצמות ביחס לאפשרות ההתערבות של ערכאת ערעור בפסק דין של ערכאה דיונית (רע"א 6886/03 הדרן 2000 שיווק והפצת כרטיסים בע"מ נ' מכבי נתניה כדורגל בע"מ. ניתן ביום 25/4/06). ועוד, במקרה דנן, עיקרן של המחלוקות ממילא נוגעות לקביעת ממצאים עובדתיים על-ידי הבורר והסקת מסקנות העולות מהם. מכאן, אפילו היתה בידי בית משפט זה סמכות רחבה יותר להתערב בפסק בורר, בהשוואה לערכאת ערעור, לא היה מקום לעשות כן בתיק דנן. 10. בנושא קביעת הבורר בנוגע להצעה לעבודות מתכת, לאור הקביעות של התמורות המתחייבות על פי הסכם השותפות, אין אלא לחזור ולהפנות לסע' 4.13 של הפסק, ולחזור ולציין כי הבורר הגיע לכלל מסקנה, כי לאור התנהלות כהן הנדסה יש לזכות את השותפות בסכום שבו העלו את מחיר הבטונים, הגם שסכום זה עולה ושונה מן הסכומים המפורטים בהסכם השותפות. קביעה זו היא ממצא עובדתי, ואין מקום של התערבותה של ערכאה זו. הוא הדין לגבי הטענות הנוספות שהועלו ע"י חב' כהן הנדסה לפיהן ההוצאות לא היו מוסכמות על ידי בעלי הדין, כי היה מקום בגין העבודות הנוספות להפחית הוצאות, וכי היה על הבורר ליתן משקל לטענתם בדבר הוצאות תקורה. במהלך הדיון נתבקשה חב' שוורץ באמצעות מר שוורץ להתייחס לנושא החיוב בהכנסה בגין העבודות הנוספות מבלי שהופחתו הוצאות בגינן (סע' 6.5 - 6.7 בפסק הבוררות). שמעתי את הסבריו של מר שוורץ לכל אחד מן הסעיפים הנ"ל, ונראה כי בדין פעל הבורר משלא הפחית מן הסכומים הנ"ל הוצאות, הן מן הטעם שאלה נכללו כבר בכלל ההוצאות המוסכמות, ובין אם מפני שבגין חלק מן העבודות הנ"ל, נשאה חב' שוורץ עצמה בהוצאות. ניתן גם לחזור ולהפנות להחלטת הבורר בבקשה לתיקון הפסק, שם התייחס הבורר לכל אחת מן הטענות שעל חלקן חזרה חב' כהן הנדסה והעלתה אותן בדיון זה. 11. מכל הטעמים המפורטים לעיל, דין הבקשה לביטול פסק הבוררות, להידחות, ומשנדחתה התובענה האמורה, יש לאשר את פסק הבוררות. התוצאה: 12. אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה בת"א 541/08 (בקשת חב' כהן הנדסה לביטול פסק הבוררות). בהסתמך על סעיפים 23 ו- 28 לחוק הבוררות תשכ"ח-1968, אני מאשרת את פסק הבוררות ונותנת לו תוקף של פסק דין. אשר על כן, וכמתחייב מפסק הבוררות, על חב' א.ר. כהן הנדסה בע"מ (להלן: חב' כהן הנדסה) לשלם לחב' שוורץ זאב פרויקטים בע"מ (להלן: חב' שוורץ) סך של 294,202 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/9/03 ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן, תשלם חב' כהן הנדסה לחב' שוורץ שכר טרחה והוצאות בשיעור של 20% בצירוף מע"מ כחוק, נכון למועד מתן פסק הבוררות (24/2/08). וכן תשיב חב' כהן הנדסה לחב' שוורץ את הסך של 15,246 ₪ ששילמה חב' שוורץ כשכר טרחת הבורר , במקום חב' כהן הנדסה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ביצוע התשלום ע"י חב' שוורץ ועד למועד ההשבה. אני מחייבת את חב' כהן הנדסה לשלם לחב' שוורץ הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בגין ההליכים בבית המשפט, בסך כולל של 6,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. סכום זה ישולם תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. יישוב סכסוכיםבורר