השלמת רישום דירה

להלן פסק דין בנושא השלמת רישום דירה: פסק דין 1. התובעים עתרו לפסק דין הצהרתי לפיו יורה בית המשפט למשיבים 1-2 ו/או למי מטעמם להשלים את רישום הזכויות בדירה אותה קנו מהמשיבים 1-2 , דירה ברחוב נחל לכיש 47/13 אשדוד, ע"ש המבקשים, בלשכת רישום המקרקעין. כן ביקשו למנות את בא כוחם ככונס נכסים לצורך רישום הזכויות. 2. אין חולק כי המבקשים רכשו מהמשיבים 1-2 (להלן:"הקבלן") את הדירה הנדונה על פי הסכם מכר מיום 24.5.94 וקיבלו חזקה בדירה בתחילת שנת 1997. 3. על פי הסכם המכר (סעיף 16 ב' להסכם) התחייבו המבקשים לשאת בחלק היחסי של הוצאות מס רכוש לתקופה שמיום חתימת ההסכם ועד למועד המסירה, מס רכוש שחל על המגרשים עד לשינוי היעוד לבניה למגורים וכן התחייבו (סעיף 18 להסכם) לשאת בהוצאות רישום הבית המשותף, הכולל בין השאר הכנת תשריטים ואגרות רישום הבית בטאבו. 4. עם אכלוס הבית פנה המשיב 3, עו"ד אלון עזרא, אשר טיפל בפן הפרוצדוראלי של רישום הבית המשותף, אל כל הדיירים וביקש להעביר לידיו סכומי כסף לצורך כיסוי הוצאות רישום הבית המשותף, רישום זכויות הדיירים בלשכת רישום המקרקעין ותשלום עבור מס הרכוש. המבקשים עשו כן והעבירו לידי עו"ד עזרא שני שיקים על סך של 1,485 ₪ כל אחד, לתאריך 20.10.03. אולם, לנוכח הוראה שקיבל עו"ד עזרא מהקבלן נמנע הוא מלבצע את רישום הזכויות בדירה על שם המבקשים, בשל טענת חוב שהיתה לקבלן כנגד המבקשים, חוב נטען בגין תוספות ושינויים שביצע בדירת המבקשים. לנוכח התנגדות זו של הקבלן החזיר עו"ד עזרא את השקים למבקשים. ניסיונותיו של עו"ד עזרא לגשר בין הצדדים לא צלחו. בפועל אין חולק כי רישום הזכויות בכל הדירות בבנין בוצע למעט רישום דירתם של המבקשים. 5. בתובענה זו ביקשו המבקשים את עזרת בית המשפט וטענו כי אין להם כל חוב אל מול הקבלן וכי כל המחלוקות הכספיות אשר היו ביניהם הסתיימו בפסק דין בורר אשר אושר על ידי בית משפט. כן, טענו כי אין לחייב אותם בהוצאות הרישום וגם לא בחיובי מס הרכוש הנטענים. 6. הקבלן, בתשובתו, הסכים לרישום הזכויות בדירה על שם המבקשים, בכפוף לסילוק חוב כספי, לו טען, שהמבקשים חייבים לו בגין שינויים ותוספות שעשה בדירתם לבקשתם ואשר לטענתו אינו קשור להתדיינות כספית שהיתה בין הצדדים בפני הבורר . 7. במהלך ישיבת קדם משפט, שהתקיימה בפני בתיק הנדון, הסכים הקבלן לוותר על טענתו בדבר קיומו של חוב כספי של המבקשים כלפיו, בגין שינויים או תוספות בדירתם והסכים להשלים את רישום הזכויות של המבקשים בדירה בלשכת רישום המקרקעין. יחד עם זאת, עמד על דרישתו כי המבקשים ישאו בהוצאות הרישום ויסלקו את חוב מס הרכוש הנדרש מהם כשהסכומים נושאים הפרשי הצמדה וריבית מיום הדרישה ועד התשלום בפועל. המבקשים, במעמד ישיבה זו, הסכימו לשאת בהוצאות הרישום אולם טענו כי אין לחייב אותם בתשלום מס הרכוש ועוד טענו כי אין לחייב אותם בהפרשי הצמדה וריבית. לאור הסכמה דיונית זו התבקשו הצדדים לסכם טענותיהם רק בסוגיה זו. 8. מסיכומי הצדדים שבאו בפני ובפרט סיכומי טענות המבקשים עולה דבר הסכמתם של המבקשים לשאת גם בתשלום מס הרכוש, תשלום בו נשאו גם דיירים אחרים בבניין, על פי החלק היחסי שלהם בבית המשותף, ובפועל אף העבירו בעבר שיקים בנדון לעו"ד עזרא אשר טיפל בנושא (ראה סעיף 24 לסיכומי המבקשים). אלא, שטענו המבקשים כי סכום מס הרכוש לו טוען הקבלן היום בכתב תשובתו אינו תואם את דרישותיו של עו"ד עזרא כפי שנתקבלה לידיהם בשנת 2003 והסכימו לשלם את הסכומים הנ"ל בערכים להם נדרשו בשנת 2003. 9. יוצא אפוא כי המחלוקת היחידה שנותרה לדיון נוגעת לשיעור מס הרכוש והוצאות הרישום בו צריכים המבקשים לשאת כדי לקדם את רישום הזכויות כמבוקש. בעניין זה ולנוכח הנתונים הכספיים שבאו בפני מטעם עו"ד עזרא עולה כי בסוף שנת 1996 ערך הקבלן את חישוב מס הרכוש היחסי החל על כל דירה בפרויקט כך שהחיוב הכולל לדירה היה כ-1,950 ₪. בנוסף, התגבש סכום האגרות והוצאות הרישום של רישום הבית המשותף על סך של כ-1,000 ₪ כולל מע"מ לדירה, נכון למחצית שנת 2001. בפועל אף העבירו המבקשים, בחודש אוקטובר 2003, המחאות בסכומים הנ"ל, עבור מס הרכוש והאגרות, לידיו של עו"ד עזרא. לפיכך, דרישתו של הקבלן לתשלום מס רכוש בשיעור של 3,672 ₪ נכון ליום 31.12.96 כמפורט בסיכומי טענותיו, איננה ברורה ואיננה מוסברת. חזקה שעו"ד עזרא, אשר גבה כספים מכל הדיירים כדי לקדם את הליכי רישום הבית המשותף, מסר נתונים מדויקים מה גם שנתונים אלו זוכים לאימות בשקים אותם שלחו המבקשים לעו"ד עזרא על פי דרישתו, שיקים המצורפים לסיכומי המבקשים. לפיכך, תשלומי ההוצאות בגין רישום הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין לרבות חוב מס רכוש ישולם על בסיס הדרישה שנשלחה על ידי עורך דין עזרא למבקשים בשנת 2003. 10. השאלה האחרונה העומדת לדיון האם ישולמו סכומים אלו בערכים נומינליים של שנת 2003 או בצירוף הפרשי הצמדה וריבית . מאחר ובהסכם המכר לא הותנה רישום הזכויות בדירה על שם המבקשים בסילוק חוב כספי, לא היתה כל הצדקה מצד הקבלן לעכב את רישום הזכויות על שם המבקשים. גם אם קמה באותה העת לקבלן טענה מוצדקת כלשהי הנוגעת לחוב כספי, ומבלי להתייחס לשאלה אם סוגיה זו לובנה במסגרת הליך הבוררות ואם מוצדקת היא, היה זה מחובתו של הקבלן לאפשר את רישום הזכויות של המבקשים בדירה בלשכת רישום המקרקעין ולהגיש תביעה נפרדת בגין החוב הכספי הנטען. רוצה לומר כי לא היה זה נכון לעכב את רישום הזכויות בדירה על שם המבקשים בשל טענה לחוב כספי. לפיכך, אינני סבורה כי יש לחייב את המבקשים בתשלום ריבית בגין הכספים אותם היו נכונים לשלם מיד עם קבלת הדרישה על ידי עו"ד עזרא והמבקשים יעבירו לידי עו"ד עזרא את הסכומים להם נדרשו בחודש אוקטובר 2003 בצירוף הפרשי הצמדה בלבד. 11. לאור כל האמור לעיל, אני מורה לקבלן, באמצעות עו"ד עזרא, להשלים את רישום העברת הזכויות בדירת המבקשים על שמם בלשכת רישום המקרקעין והכול בכפוף לכך שהמבקשים יעבירו לידי עו"ד עזרא את תשלומי האגרות והוצאות הרישום בגין רישום הזכויות לרבות חלקם בתשלום מס רכוש, הכול בהתאם לחיובים להם נדרשו בחודש אוקטובר 2003, כשהם נושאים הפרשי הצמדה בלבד מאותו מועד ועד התשלום המלא בפועל וללא ריבית. 12. הגם שעו"ד עזרא פעל בנסיבות דנן כגורם אובייקטיבי, ולכן, לא היה מקום לצרפו לתובענה הנדונה, אינני רואה לנכון לחייב את המבקשים בהוצאותיו של עו"ד עזרא. צירופו של עו"ד עזרא לתובענה נועדה כדי להבטיח את קידום רישום הזכויות של המבקשים בדירה, בלשכת רישום המקרקעין. מאותה סיבה גם אינני רואה לנכון למנות את בא כוחם של המבקשים ככונס נכסים לרישום הזכויות בנכס על שם המבקשים. עו"ד עזרא אשר ריכז את הנושא ישלים את מלאכתו ויבצע את הרישום כמפורט לעיל. 13. בנסיבות דנן, סבורה אנכי כי מן הראוי היה שמחלוקת זו לא תבוא בפני בית משפט. הקבלן גרר את המבקשים להגיש תובענה זו. לפיכך, ישאו המשיבים 1 ו-2 (הקבלן) בהוצאות המבקשים וכן ישלמו להם שכר טרחת עו"ד בסכום של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. רישום דירהמקרקעין