תקנות נכי צה"ל

תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ"ו-1965 (להלן:"תקנות נכי צהל") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "נכה" - נכה שלגביו נתבקשה ועדה רפואית על ידי קצין תגמולים לקבוע את דרגת נכותו; "בקשה" - בקשה שהוגשה על ידי קצין תגמולים לועדה רפואית לקבוע את דרגת נכותו של נכה. "מזכיר" - מי שראש אגף השיקום או סגנו מינו לענין תקנות אלה. 2. רשימה של רופאים (א) שר הבטחון ימנה רשימה של רופאים ומהם ימנה את יושבי ראש הועדה הרפואית. (ב) שר הבטחון ימנה רופא ממונה על ועדות רפואיות (להלן - הממונה), אשר יפקח על ביצוע תקנות אלה. (ג) הודעה המפרטת את שמות הרופאים ברשימה ואת מען הועדה הרפואית תפורסם ברשומות. 3. הרכבת ועדות רפואיות (א) יושב ראש הועדה הרפואית ירכיב לכל בקשה ובקשה ועדה רפואית מבין הרופאים ששמותיהם כלולים ברשימה לפי תקנה 2. (ב) ועדה רפואית תורכב מרופא אחד או יותר, הכל כפי שיקבע יושב ראש הועדה הרפואית. (ג) כאשר הבקשה לקביעת דרגת נכות כוללת מספר פגימות תורכב הועדה הרפואית ממומחים אשר ידונו ויחליטו בועדה באותן פגימות; במקרים שבהם לא ניתן שהרכב של ועדה רפואית אחת ידון במספר פגימות, רשאי יהיה הממונה להורות על קיום מספר הרכבים של ועדות רפואיות לאותה בקשה. 4. יושבי ראש הועדות יושב-ראש הועדה הרפואית שנתמנה לפי תקנה 2(א) רשאי להטיל על חבר ועדה רפואית שהורכבה לפי תקנה 2 ליושב ראש בישיבת הועדה (להלן - יושב-ראש). 5. החלטות הועדה ברוב דעות החלטות בועדה המורכבת מיותר מחבר אחד, יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות תכריע דעת היושב-ראש. 6. העברת החלטה ליושב-ראש הועדה הרפואית (א) ישב בראש ועדה חבר שאיננו יושב-ראש הועדה הרפואית, תועבר כל החלטה של הועדה לעיונו של יושב-ראש הועדה הרפואית; אישר יושב-ראש הועדה הרפואית את החלטת הועדה, יודיע עליה לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה. (ב) יושב-ראש הועדה הרפואית רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה, בצירוף הערותיו, לדיון נוסף בועדה שנתנה את החלטתה, או להעביר את הבקשה לדיון חדש בפני ועדה בהרכב אחר. (ג) על החלטת הועדה שנתקבלה בדיון נוסף או בדיון חדש לפי תקנת משנה (ב) יודיע יושב-ראש הועדה הרפואית לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה. 7. סדרי דיון (א) יושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש יקבע את המועד והמקום שבו תדון הועדה בבקשה, ויודיע על כך לנכה, באמצעות קצין התגמולים, לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור. (ב) לא התייצב הנכה לפני הועדה במועד ובמקום שנקבעו בהודעה, רשאית הועדה לדון ולהחליט שלא בפניו לפי החומר שברשותה; אולם אם הודיע הנכה לועדה לפני התחלת הדיון שלא יוכל להתייצב, מסיבות שאין שליטה עליהן, רשאי יושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש לדחות את מועד הדיון. (ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי להחליט, בלא צורך בהזמנת הנכה לפי הועדה, כי דרגת נכות שנקבע שהיא זמנית תהיה דרגת נכות קבועה במקרים אלה: (1) דרגת נכותו של הנכה מ-0% עד 9%; (2) דרגת נכותו לפי השתנתה במשך שלוש השנים שקדמו לבדיקה, ומצבו הרפואי יציב, על סמך תיעוד רפואי עדכני. 7א. סדרי דיון בהחמרת פגיעה (א) נכה שסבור כי הפגימה המוכרת החמירה, רשאי לבקש שועדה רפואית תקבע את דרגת נכותו מחדש. (ב) הבקשה תוגש בכתב ויצוינו בה פרטים אלה: (1) שם הנכה ומענו; (2) נימוקי הבקשה; (3) התלונות העיקריות; (4) במה מתבטאת החמרת המצב הרפואי. (ג) הנכה יצרף תיעוד רפואי מתאים שברשותו בתמיכה לבקשה להכיר בהחמרת מצבו. (ד) יושב ראש הועדה הרפואית יהיה רשאי לדחות את הבקשה להכיר בהחמרת מצב, אם שוכנע שהבקשה אינה מגלה עילה או שאינה כוללת את הפרטים האמורים בתקנות משנה (ב) ו-(ג). 8. הזמנת מומחים יושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש או הועדה רשאים להזמין מומחים רפואיים לשם מתן חוות-דעת מקצועית. 9. הודעת ההחלטה לנכה (א) קצין התגמולים יודיע לנכה את ההחלטה שנתקבלה בועדה, ויציין בגוף ההודעה שהנכה רשאי לערער על ההחלטה לפני הועדה הרפואית העליונה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהגיעה אליו ההודעה. (ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) שנשלחה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הגיעה לתעודתה כתום ששה ימים מיום מסירתה לדואר, אם לא הוכח שהגיעה ביום אחר. 10. נוכחות בשעת הדיונים בדיוניה של הועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הועדה, יושב-ראש הועדה הרפואית, המזכיר, קצין התגמולים או מי שהוסמך על ידיו, הנכה, ומי שיושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש התירו את נוכחותו. 11. פרוטוקול דיוני הועדה והחלטותיה, לרבות הצעות המיעוט שבין חבריה, יירשמו בפרוטוקול, והוא ייחתם בידי כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה. 12. תיקון טעויות (א) הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעות. (ב) על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה שחתמו על הפרוטוקול. (ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לתקן טעות סופר בתנאי שהתיקון תואם את החלטת הועדה וכוונתה; יושב ראש הועדה יחתום על תיקון כאמור וירשום את תאריך התיקון וסיבת התיקון. (ד) הממונה על ועדות רפואיות יהיה רשאי לבקש מועדה רפואית דיון חוזר לצורך תיקון טעות והשלמת הפרוטוקול האמור בתקנה 11. 13. סודיות הדיונים בועדה והעיון במסמכיה הם סודיים ואין למסור את תכנם או חלק ממנו לידיעתם של אחרים, אלא אם התיר יושב-ראש הועדה הרפואית לגלות מתכנם לצד מעוניין ובמידה שהתיר זאת. 14. ביטול תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תש"י-1950 (להלן - התקנות המתבטלות) - בטלות. 15. הוראת מעבר כל פעולה שנעשתה לפי התקנות המתבטלות לפני יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות יראו אותה כאילו נעשתה לפי תקנות אלה; את מינוי חברי ועדה רפואית ויושב-ראש הועדה שנעשתה לפי התקנות המתבטלות יראו כאילו היה מינוי הרשימה ויושב-ראש הועדה הרפואית לפי תקנות אלה. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התישנות זכויות), תשי"ז-1956 (להלן:"תקנות נכי צהל") בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 16א ו-29 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949, אני מתקין תקנות אלה: 1. התישנות זכויות לנכה הזכות להגיש בקשה לפי סעיף 16(א) או 16(ב) לחוק לגבי נכות הנובעת מאחת המחלות המפורטות בתוספת בטור א' תתיישן בתאריך המאוחר משניים אלה: (1) כתום שנתיים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו; (2) כתום התקופה מהאבחון הראשון של המחלה כמצויין בתוספת בטור ב' על ידי אותה המחלה. תוספת טור א' טור ב' מחלה שנים אפילפסיה טראומטיקה ((Epilepsia Traumatica ארבע המטומה סובדורלה ((Hematoma Subdurale אחת מורסה במוח או בריאות ((Brain Lung Abscess שתים התנוונות סרטנית ((Arcinomatous Degeneration שבע צבאנכי צה"לתקנותצה"ל