תביעה לדמי שימוש כנגד עיריית רמת גן

הוגשה תביעה לדמי שימוש ולסילוק יד ע"י חברה שהייתה בעלת זכויות החכירה במגרש ברמת גן כנגד עיריית רמת גן והועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן. בית המשפט פסק כי שאלת הזכויות במקרקעין רלוונטית לעניין התביעה לדמי שימוש ראויים, אך אינה רלוונטית לעניין התביעה לסילוק יד. זאת משום שהתובעת מבססת תביעתה לסילוק יד על הוראות סעיף 17 לחוק המקרקעין התשכ"ט - 1969. סעיף 17 קובע כי המחזיק במקרקעין זכאי לדרוש מכל מי שאין לו זכות לכך שיימנע מכל מעשה שיש בו משום הפרעה לשימוש במקרקעין, ושיסלק כל דבר שיש בו משום הפרעה כזאת סעיף זה מעניק הגנה למחזיק בתור שכזה, בהתעלם מהשאלה האם למחזיק זכות טובה להחזקה בנכס. במחלוקת בין הצדדים בשאלת תפיסת החזקה במקרקעין ע"י העירייה, ביהמ"ש העדיף את גרסת התובעת, כי העירייה אכן תפסה חזקה במקרקעין. עירייהדמי שימוש