פטור מערבון

הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו. ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ , תק-על 2000(2), 128. על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת עירבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים) מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחויב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת העירבון הנדרש. להלן החלטה בנושא פטור מערבון: החלטה כללי- 1. לפני בקשות לפטור מתשלום אגרה וערבון. 2. המבקשים מערערים על פסק דינו של בית המשפט השלום בעפולה אשר ניתן ביום 7.4.05 (כבוד השופטת ג'אדה בסול) בהפ' 1047/04. 3. המערערים מערערים על החלטת בית משפט קמא עת דחה את בקשתם לקבלת פסק דין הצהרתי על זכויותיהם לדיירות מוגנת. טענות המבקשים 4. המבקשים טוענים שמצבם הכלכלי קשה. לטענת המבקשים, חשבון הבנק שלהם מוגבל. המבקש מס' 1 טוען שהוכרז כמוגבל באמצעים ומתקשה לשלם את התשלומים השוטפים. לטענתו, הינו מובטל. המבקשים טוענים שהינם מפעילים ציוד מכני כבד ועקב המצב במשק ובענף הבניה, אינם מוצאים כל תעסוקה. לטענתם, הינם מתגוררים כדיירים מוגנים בבית אביהם במושב עין-העמק ואולם עקב שעבודו של הבית ע"י אביהם צפויים המבקשים להתפנות מהבית. טענות הפרקליטות 5. ביום 29.5.05 הגישו המבקשים בקשה לפטור מאגרה וערבון. 6. ביום 29.5.05 ניתנה החלטתי לפיה על המבקשים להעביר בקשתם והחלטתי לתגובת המשיב והפרקליטות שישיבו לבקשה תוך 14 יום מיום קבלתה. החלטתה זו התקבלה אצל ב"כ המבקשים באמצעות מכשיר הפקסימיליה ביום 30.5.05. 7. ביום 3.7.05 ניתנה החלטתי לפיה על המבקשים להמציא אישור מסירה תוך 3 ימים מיום קבלת החלטתי על כי המציאו העתק מבקשתם והחלטתי מיום 29.5.05. בקשה זו התקבלה אצל ב"כ המבקשים באמצעות מכשיר הפקסימיליה ביום 5.7.05. 8. עד כה טרם המציאו המבקשים אישורי מסירה כנדרש הגם שחלף המועד לכך. 9. מבירור טלפוני שנערך ביום 7.8.05 בפרקליטות עולה שטרם קיבלו עותק מבקשת המבקשים. תגובת המשיב 10. לטענת המשיב, המבקשים הגישו בקשה זהה בפני בית משפט קמא ובקשתם נדחתה על הסף. לטענת המשיב, משנדחתה בקשת המבקשים הרי שדין בקשה זו להדחות על הסף. 11. לטענת המשיב, כדי לזכות בפטור מתשלום אגרה יש לשכנע את בית המשפט בקיומם של שני תנאים מצטברים, האחד שאין ביכולתו לשלם האגרה והשני שההליך שבגינו מתבקש פטור מאגרה מגלה עילה. לטענת המשיב המבקשים לא הוכיחו העדר יכולת כלכלית שכן לא עמדו בתנאים שמציבה תקנה 13(א) לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987. לטענת המשיב בקשתם של המבקשים סתמית, מנוסחת באופן כללי. לטענת המשיב, המבקשים לא פרטו את הרכוש המצוי בבעלותם ובבעלות בני זוגם והוריהם אם הינם סמוכים על שולחנם. לטענת המשיב, המבקשים לא הוכיחו שעשו כל ניסיון לגייס הכספים מקרובים או מהבנק. 12. לטענת המשיב יש לדחות את בקשת המבקשים תוך חיובם בהוצאות ובשכ"ט עו"ד. דיון פטור מאגרה 13. מאחר והמבקשים לא פעלו עפ"י החלטותי מיום 29.5.05 ומיום 3.7.05, נמנעה מהפרקליטות להגיש תגובתה לבקשה לפטור מתשלום אגרה, לפיכך הנני מורה על דחיית הבקשה לפטור מתשלום אגרה. פטור מערבון 14. הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו. ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ , תק-על 2000(2), 128. "על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת עירבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים) מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחויב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת העירבון הנדרש". ראה בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2)383. הוכחת מצב כלכלי 15. מעיון בבקשה עולה כי המבקשים עמדו בנטל. המבקש מס' 1 הוכרז כמוגבל באמצעים ומובטל. המבקש מס' 1 צרף לבקשה אישור מיום 1.12.02 על כי הוכרז כמוגבל באמצעים. המבקשים טענו שאין ברשותם חשבון בנק ואינם מוצאים כל תעסוקה בתחום בו עוסקים. 16. נוכח האמור לעיל, יש לראות בבקשתם של המבקשים כעומדת בדרישות הפסיקה. המבקשים הרימו את התשתית הראייתית המספקת להוכחת חוסר היכולת הכלכלית הנטענת. 17. המבקשים לא הציעו כל ערובה אחרת אשר יש בה להבטיח הוצאותיו של המשיב, ואולם הוכיחו כי מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם את הפקדת הערבון הנדרש. 18. בנסיבות העניין, אני קובעת כי על המבקשים להמציא ערבות צד שלישי בסך של 7,500 ₪ מאת צד שלישי בעל כושר השתכרות חודשי נטו מוכח של 5,000 ₪ לפחות, להבטחת הוצאותיו של המשיב. הערבות תומצא לקופת בית המשפט תוך 15 ימים מיום קבלת החלטתי זו, שאם לא כן, ידחה הערעור. 19. המבקשים יפקידו את סכום האגרה בקופת בית המשפט בתוך 3 ימים מקבלת החלטה זו. 20. ימי הפגרה יובאו במנין הימים. ערבון