תביעה אזרחית במשפחה

אמת-המידה לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה היא שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה. להלן החלטה בנושא תביעה אזרחית במשפחה: החלטה 1. בפני בקשה להורות על העברת הדיון בתובענה לבית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ. 2. עסקינן בתובענה שעילתה פרסום לשון הרע שהוגשה על ידי התובע, כנגד אשתו של אחיו - גיסתו (להלן: "הנתבעת"). התובע טוען כנגד הנתבעת כי האמירות שנאמרו מפיה ביום 15.9.07 בתחנת המשטרה בבת ים, שם התייצבו התובע ואשתו, לאחר שהתובע נקרא להגיע ע"י אחיו, בעקבות סכסוך שהתעורר בין אחיו לאשתו, היא הנתבעת, אשר בגינו הוגשו תלונות הדדיות במשטרת ישראל. 3. כידוע, שני תנאים מצטברים, לסמכותו של בית משפט לענייני משפחה לדון בתובענה אזרחית. (1) התנאי הראשון - קיומה של תובענה אזרחית שהגיש אדם נגד בן משפחתו. (2) התנאי השני - עילת התובענה הינה סכסוך בתוך המשפחה. 4. אשר לתנאי הראשון, טוען התובע כי הנתבעת, הנשואה לאחיו, אינה עונה להגדרת "בן משפחה", בהתאם להגדרת מונח זה בסעיף 1 (2) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה - 1995 (להלן:"החוק"). לגישת הנתבעת, הנתבעת הינה רעיית אחיו של התובע ומשכך, עפ"י סעיף 1 (2) (ו) לחוק, המדובר ב"ענייני משפחה". כמו כן, לטענתה, התובע עצמו, הגיש ביום 25.1.07 תביעה כנגד הנתבעת בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן (תמ"ש 62791/99) ועל כן, הוא מושתק מלהעלות טענת העדר סמכות לביהמ"ש לענייני משפחה. 4.1) עפ"י הגדרת סעיף 1 לחוק: "..."ענייני משפחה"... (2) תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא; לעניין פסקה זו- "בן משפחתו"-... (ו) אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו"; 4.2) אין מחלוקת כי נתבעת 1 הינה בת הזוג של אח התובע. בסעיף 1 (2) (ו) לחוק הוגדר כ"בן משפחה" - אחיו… של בן זוגו" של התובע. אמנם, לא צוין היפוכו של כיוון, היינו "בן זוגו של אחיו", אך עובדה זו אינה מנתקת בפועל ובחיים את הזיקה האמיתית בין אנשים אלה ואת יחסי המשפחה והקרבה המשפחתית השוררים ביניהם. 4.3) בעניין זה יפים דברי כב' השופטת א' זיסקינד בתמ"ש (י-ם) 1317/98 בש"א 1445/98 פלוני ואח' נ' אלמונית, תק-מש 98 (2) 172: "…כפי שבכ"א מהסעיפים הקטנים (א-ו) בנפרד, יש התייחסות נפרדת וספציפית לצדדים שבאותו מישור בלבד (כמעין פרנטלה), ללא היפוך הכיוון,… לפיכך המלים "בן זוגו" המופיעות בסיפא לס"ק (ב), (ג), (ו), אמנם מתייחסות לבן הזוג, אך בתוך המישור הספציפי של אותו בן משפחה, כשלאותו מישור נוספים גם בני הזוג. ואולם אין בתוספת זו כדי לשלול את היחס הדו-סטרי המתבקש והקיים בפועל ביחסי המשפחה בזיקה הדדית שקיימת בין שני בני משפחה מסויימים, שהרי היחס בין אח לאחות הוא אותו היחס שבין האחות לאח ומדובר ביחס דו כיווני זהה ושווה מכל הבחינות... פירוש בו יהיה כיוון חד סטרי איננו עולה עם תכלית החוק ומטרתו, ויש בו כדי לגרום עיוות דין וחוסר צדק עם אותם בני משפחה כשבפועל רק לאחד מהם במשוואה תהא זכות לפנות לביהמ"ש לעניני משפחה, בעוד שמהשני תימנע זכות זו. בכך אין כל הצדקה, הגיון וסבירות. כשמדובר באותם הצדדים ממש, ובאותה מערכת יחסים במשפחה תהא זו אפליה להעניק רק לאחד מאותם צדדים שעומדים ממש משני צידי המתרס זכות תביעה. אין מקום, צורך הצדקה או הגיון להפלות אף אחד מבני המשפחה כשמדובר באותו "בן משפחה" מאותה זיקה וקשר, או להקנות לאחד מהם זכות יתר, ויש לתת לחוק פרשנות נכונה מאוזנת וצודקת, באופן שהמחוקק אכן הכיר בזכות התביעה של כל אחד משני צדי המתרס ומטעם זה ממש לא הגדיר באף אחד מהמישורים את היפוך הכיוון". 4.4) בענייננו, אותו יחס משפחתי שקיים בין הנתבעת לתובע, אילו היתה הנתבעת התובעת (שהיא כן מוכרת עפ"י החוק, ללא עוררין), מתקיים כאשר התובע תובע אותה, מתוקף אותו קשר משפחתי הדדי. 4.5) מהאמור לעיל עולה כי הנתבעת הינה "בן משפחה" של התובע עפ"י החוק. מכאן, שהתנאי הראשון מתקיים בעניין הנדון. 5. באשר לתנאי השני, טוענת המבקשת כי העובדה שהאירוע נשוא התביעה התרחש בתחנת המשטרה, עת הגישה הנתבעת תלונה כנגד בעלה, שהוא אחיו של התובע, מצביעה על כך שעילת התובענה בסכסוך משפחתי. המשיב בתגובתו בחר שלא לבחון את טענת המבקשת הואיל ולגרסתו, לא מתקיים הכלל הראשון. 5.1) הלכה פסוקה היא כי אין לתת למונח "עילה" בסעיף 1 (2) לחוק מובן טכני צר של עילת תביעה, אלא מובן רחב יותר. בחינתה של העילה תעשה במובן "מקור" או "שורש" הסכסוך. לפיכך, יש לבחון אם מקור התובענה דנן בסכסוך משפטי. 5.2) ברע"א 6558/99 חבס ואח' נ' חבס, פ"ד נד (4) 337, 343-344, נקבע: תובענה אזרחית עילתה בסכסוך בתוך המשפחה אם סיבת הסכסוך או מקורו הוא ביחסי המשפחה... נראה לי כי אמת-המידה לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה היא שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה. נמצא, כי מחד גיסא לא די בקשר רחוק וזניח. מאידך גיסא לא נדרש שהסיבה היחידה והבלעדית להיווצרותה של עילת התביעה הוא הסכסוך המשפחתי. די בכך שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדה וחשובה להיווצרותה של עילת התביעה, כדי שנראה את עילתה של התובענה בסכסוך בתוך המשפחה. גישה זו מתבקשת מהתכלית המונחת ביסוד סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה... מתי נאמר, כי אופיו המשפחתי של הסכסוך תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה? התשובה הינה, כי יש לאתר את גורמי הסכסוך השונים, תוך בחינת השאלה, אם לגורמים המשפחתיים היתה השפעה נכבדה וחשובה להיווצרותה של עילת התביעה. בעניין זה ניתן לסמוך על מספר הנחות (עובדתיות), המשקפות את מציאות החיים". 5.3) מעיון בכתב התביעה ובכתב ההגנה עולה כי התביעה יסודה בסכסוך בתוך המשפחה. 5.4) בכתב התביעה טוען התובע כי : "ביום 15.9.07 נקרא התובע על ידי אחיו לתחנת המשטרה בבת ים בעקבות סכסוך שהתעורר בינו לבין הנתבעת ואשר גלש לפסים של הגשת תלונות הדדיות במשטרת ישראל" (סעיף 3 לכתב התביעה). 5.5) בכתב ההגנה מציינת הנתבעת כי: "בשלב זה נכנסו לתמונה, באופן מיידי, התובע ושאר בני משפחתו של הבעל, דיברו רבות עם הנתבעת ושכנעו אותה שלא לפנות למשטרה מחשש לפגיעה בכבודם ובשמם הטוב וכי הם ידאגו שהבעל יפסיק, לאלתר, את האלימות המילולית והפיזית שנוקט כנגדה" (סעיף ז' לכתב ההגנה). וכן: "בתאריך 15/9/07, במוצאי שבת בשעות הערב, עת נפגשה הנתבעת עם הבעל, תקף הבעל באופן פיזי את הנתבעת באופן שגרם לה חבלה של ממש...ואולם, הפעם, הנתבעת כבר לא יכלה לשאת עוד את האיומים, הפגיעות והאלימות של הבעל כאמור וניגשה להתלונן כנגד הבעל במשטרת בת - ים..." (סעיף י"א לכתב ההגנה). ובהמשך: "בתחנת המשטרה, ניסו התובע ובני משפחתו של הבעל להניא את הנתבעת מלהגיש כנגד הבעל תלונה במשטרה, אך כאשר הנתבעת סירבה הפעם להיכנע ללחציהם ודרישותיהם נוכח העובדה שהיא קורבן לאלימות פיזית כבר שלוש שנים ומפחדת באופן ממשי מהבעל, החלו, גם הם, לאיים ולקלל את הנתבעת ואף איימו עליה, מפורשות, שייקחו ממנה את ילדיה!!!" (סעיף י"ג לכתב ההגנה). 5.6) בסעיף כ"א (3) לכתב ההגנה מציינת הנתבעת כי: "...יוסף ויודגש כי התובע אף הוסיף והגיש כנגד הנתבעת ואחיו תביעה כספית ע"ס 867,373 ₪ עוד בתאריך 25/1/2007 בבית המשפט לענייני משפחה ברמת - גן. תביעה זו, בדומה לתביעה הכספית כאמור, הינן בעלות מטרה זהה לייאש את הנתבעת ולגרום לה להיכנע לרצונותיהם ודרישותיהם של התובע ואחיו שהינו בעלה...". הנה כי כן, מדובר בתובענה אזרחית שעילתה בסכסוך בתוך המשפחה שהרי סיבת הסכסוך ומקורה הינה ביחסי המשפחה שבין התובע לבין הנתבעת ובין הנתבעת לבין אחיו של התובע ולכל הפחות אין ספק כי הסכסוך המשפחתי הוא זה שתרם את התרומה המכרעת לגיבוש עילת התביעה. 5.7) לגופו של עניין לא נותר לי אלא לקבל את טענת הנתבעת כי אכן מדובר בסכסוך המצוי בתחום סמכות עניינית של בית המשפט לענייני משפחה. 6. לסיכום: א) לאור האמור לעיל ועל פי הסמכות המוקנית לבית המשפט בסעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, הנני מורה על העברת הדיון לבית משפט לענייני משפחה בראשון לציון. ב) ישיבת קדם המשפט הקבוע בפני ליום 5.5.08 - בטלה. ג) התובע ישא בהוצאות הנתבעת ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪, בתוספת מע"מ. תביעה אזרחית