תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק

תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1_ עתירת צו על תנאי בקשה לצו על תנאי תוגש לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בדרך עתירה_ 2_ תכנה וצורתה של עתירה העתירה תפרט את פרטיו האישיים של העותר ואת הנימוקים, שבעובדה ושבחוק, שעליהם היא מתבססת, ותהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת וכתובה על צד אחד של הגליון עם שוליים של חמישה סנטימטרים לפחות_ 3_ מען להמצאה לעותר העותר יציין בעתירה מען להמצאה בתחומה של המדינה; מסירה למען זה תהיה המצאה כדין_ 4_ עתירה תאומת בתצהיר כל עתירה תהא נתמכת בתצהיר לפי טופס 2 שבתוספת והוא יצורף אל העתירה או יירשם בסופה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של העותר יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו_ 5_ שמיעת העותר העתירה תובא לפני שופט של בית המשפט העליון והוא רשאי ליתן את הצו או להורות על הזמנת העותר לפניו או להעביר את העתירה להרכב של שלושה; הועברה העתירה להרכב של שלושה, רשאי ההרכב ליתן את הצו או להורות על הזמנת העותר לפניו, ואם היה סבור שהעתירה אינה מראה על פניה עילה רשאי הוא לדחותה על יסוד האמור בה, ללא הזמנת העותר; הורה השופט על שמיעת העותר יקבע הרשם יום ושעה לשמיעה_ 6_ הוצאות בעתירת סרק דחה בית המשפט את העתירה ללא הזמנת המשיב, רשאי הוא להטיל על העותר הוצאות לטובת המדינה בשיעור שימצא לנכון או להורות לרשם לעשות כן_ 7_ הדיון בעתירה (א) הדיון בעתירה יכול שיהיה על פי צד אחד_ (ב) בית המשפט רשאי להזמין את המשיב לדיון בעתירה אם הוא סבור כי יהיה בכך כדי לסייע לבירורה היעיל והנכון; היה המשיב אדם שהיועץ המשפטי לממשלה רשאי לייצגו לפני בית המשפט לפי כל דין - יוזמן היועץ המשפטי לממשלה לדיון בעתירה_ (ב-1) משיב שהוזמן לדיון יגיש לבית המשפט תגובה בכתב לעתירה בשלושה עותקים עבור בית המשפט, וימציא עותק מתגובתו, במישרין, לכל אחד מבעלי הדין, שלושה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית המשפט אחרת_ (ב-2) בעל דין לא יגיש תשובה לתגובת המשיב אלא ברשות בית המשפט_ (ג) הוזמן המשיב כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט, בהסכמת המשיב, לדון ולהחליט בעתירה כאילו כבר ניתן הצו על תנאי_ 8_ צו על תנאי והמצאה נתן בית המשפט צו על תנאי או צו ביניים, ימציא העותר, מיד, לבית המשפט מספר מספיק של עותקי העתירה ושל התצהירים התומכים אותה, על מצורפיה, והם יומצאו עם הצו למשיב ולכל אדם שבית המשפט או הרשם הורה עליו על ידי פקיד בית המשפט או על ידי מי שבית המשפט או הרשם הורה_ 8א_ המצאת כתבי בידין בכל עת שלאחר הגשת העתירה, בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בידין ימציא, בו ביום, עותק ממנו על מצורפיו, במישרין, לכל אחד מבעלי הדין; היו בעלי דין אחדים מיוצגים בידי עורך דין אחד, די בהמצאת עותק אחד בשביל כל בעלי הדין המיוצגים כאמור_ 9_ תצהיר תשובה לצו-על-תנאי (א) רצה המשיב להתנגד לעשיית הצו-על-תנאי לצו מוחלט, יגיש לבית המשפט - תוך שמונה ימים לאחר שהומצא לו הצו או תוך זמן פחות או יותר מזה כפי שיורה בית המשפט או הרשם, תצהיר תשובה לצו-על-תנאי לפי טופס 3 שבתוספת_ (ב) המשיב ימציא עותק של תצהיר התשובה שהגיש, על מצורפיו, לכל אחד מבעלי הדין_ (ג) בית המשפט או הרשם רשאי להורות, אף במעמד צד אחד בלבד, על הארכת המועד להגשת תצהיר תשובה_ (ד) משיב שלא הגיש ולא המציא תצהיר כאמור אין שומעים טענותיו בדבר התנגדותו אלא אם כן הורה בית המשפט הוראה אחרת_ (ה) בעל דין לא יגיש שום תצהיר נוסף אלא ברשות בית המשפט_ 10_ מען להמצאה למשיב משיב שהגיש תצהיר תשובה יציין בו מען להמצאה בתחומה של המדינה ומסירה למען זה תהיה המצאה כדין_ 11_ דרישת פרטים נוספים העותר והמשיב רשאים לדרוש מבעל דינם, במכתב בדואר רשום, פרטים נוספים ומפורטים יותר לנימוקים, שבעובדה או שבחוק, שפורשו בעתירה או בתצהיר התשובה, הכל לפי הענין_ 12_ בקשה למתן פרטים נוספים לא קיבל בעל דין פרטים נוספים שדרש תוך שבעה ימים מיום משלוח המכתב, או הפרטים שניתנו נראו לו בלתי מספיקים, רשאי הוא, תוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת עותק מתצהיר התשובה לעותר, להגיש לבית המשפט או לרשם בקשה לצוות על מתן פרטים נוספים ובית המשפט או הרשם רשאי לצוות על מתן אותם פרטים נוספים שימצא לנכון ותוך המועד שיקבע; הודעה על בקשה שהוגשה כאמור תומצא לכל בעל דין_ 13_ תצהיר נוסף לענין פרטים נוספים בעל דין שניתנו לו פרטים נוספים, בין על פי בקשתו ובין על פי צו בית המשפט, יהיה רשאי להגיש, תוך שבעה ימים מהיום שבו הגיעו אליו הפרטים או תוך המועד שקבע בית המשפט או הרשם, תצהיר נוסף לענין העובדות הנובעות מאותם פרטים_ 14_ הוראות בית המשפט ראה בית המשפט או הרשם שאין הפלוגתה ברורה די הצורך כדי שיוכל בית המשפט לדון בה בנוחות, רשאי הוא להורות על ניסוח הפלוגתה, או כל הוראה אחרת שתיראה לו נחוצה לבירור הענין; הסכימו בעלי הדין לפני בית המשפט או הרשם על נוסח הפלוגתה תהיה היא הענין שעל בית המשפט להכריע בו_ 15_ תאריך הדיון תאריך הדיון ייקבע בידי הרשם, זולת אם פורש תאריך הדיון בצו-על-תנאי_ 16_ הגשת עיקרי טיעון (א) כל צד יגיש את עיקרי טיעונו לבית המשפט בשלושה עותקים עבור בית המשפט וימציא, בו ביום, עותק מעיקרי טיעונו, במישרין, לכל אחד מבעלי הדין, שלושה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת_ (ב) עיקרי טיעון יכללו בצורה תמציתית את טענותיו של כל צד בנקודות שהוא רשאי לטעון על פי הצו-על-תנאי וכל האסמכתאות שבדעתו להסתמך עליהן_ (ג) ביום הקבוע לדיון יהיה כל צד רשאי לטעון בפני בית המשפט על סמך עיקרי הטיעון; רצה להוסיף טענה נוספת או להביא אסמכתא נוספת, יוכל לעשות זאת רק ברשות בית המשפט, אולם אם הגיש עיקרי טיעון אין צורך ברשות בית המשפט אם היו הטענה הנוספת או האסמכתא הנוספת תשובה לעיקרי הטיעון של הצד שכנגד_ 17_ סדר הטיעון בשעת הדיון יפתח המשיב ולעותר תהיה הזכות להשיב, ורשאי בית המשפט להרשות למשיב להשיב לטענות העותר_ 18_ רשות בעל דין לחקור את המצהיר (א) בעל דין הרוצה לחקור את מי שהצהיר מטעם בעל הדין שכנגד, רשאי בית המשפט להתיר לו לעשות כן, אם ראה צורך בכך לשם עשיית צדק_ (ב) בעל הדין הרוצה לחקור כאמור, ימציא לבעל הדין שכנגד הודעה על כך, לא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר תום המועד להגשת תצהיר תשובה לצו-על-תנאי, או תוך הזמן שקבע לכך בית המשפט; לא בא המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש התצהיר שלו ראיה אלא ברשות בית המשפט_ 19_ צו-ביניים בית המשפט רשאי ליתן צווי ביניים, לבטלם ולשנותם, כפי שייראה לו בנסיבות הענין_ 19א_ תקופת פגרה לא תובא במנין תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת_ 20_ סמכות מיוחדת (א) ראה בית המשפט שנסיבות הענין ומידת הצדק מחייבות שלא להשהות את הדיון בעתירה שלפניו, רשאי הוא לדון בה כאילו לא היו קיימות תקנות 12 עד 14_ (ב) בכל ענין שלא נקבע בתקנות אלה רשאי בית המשפט, לפי שיקול דעתו, אם ראה צורך בכך לעשיית צדק, לנהוג כדרך שנוהגים במשפט לפני בית משפט מחוזי_ (ג) האמור בתקנה 518 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יחול בשינויים המחוייבים בבית המשפט הגבוה לצדק_ 21_ הטפסים הצווים יהיו לפי הטפסים 4, 5, 6 שבתוספת והם נתונים לשימוש בתיאומים לנסיבות הענין_ 21א_ החלת סדר הדין האזרחי הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, 472, 472א, 472ב, 497ג ו-497ד לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יחולו בבית המשפט הגבוה לצדק, בשינויים המחויבים, לפי הענין_ 22_ תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום א' באלול התשמ"ד (29 באוגוסט 1984)_ 23_ ביטול תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשכ"ג-1963 - בטלות_ תוספת טופס 1 (תקנה 2) עתירה בבית המשפט העליון היושב לדין כבית משפט גבוה לצדק בירושלים משפט מס' נגד עתירה ל פרש את כל הפרטים הנוגעים לעותר, שמו, מספר זהותו ומען מגוריו (ואם הוא תאגיד - מספר רישומו ומען משרדו), מענו להמצאת כתבי בי-דין, ושייכותו לנושא העתירה, את העובדות השייכות לעניין, את תכליתה של העתירה ואת הנימוקים שעליהם היא מבוססת: א_ אם היה הנושא בקשת צו לגוף ציבורי לעשות מעשה או לחדול ממעשה פלוני - יש לפרש העובדה שבקשת העותר מאת הגוף הנדון נדחתה או לא ניתנה, וכי נגרם לעותר או עלול להיגרם לו נזק על ידי כך, והעתירה תסתיים במשאלה ליתן צו המורה למשיב לעשות או לחדול, לפי הענין_ ב_ אם היה הנושא הביאס קורפוס - תסתיים העתירה בבקשה כי יוציא בית המשפט הזמנה אל חתימה יום טופס 2 (תקנה 4) תצהיר העותר (הכותרת כמו בטופס 1) אני מצהיר כי ההודעה שמסרתי בפסקאות שבעתירתי הנ"ל הן נכונות (נכונות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי)_ חתימת המצהיר אני הח"מ חתימת מקבל התצהיר טופס 3 (תקנה 9) תצהיר המשיב (הכותרת כמו בטופס 1) אני יום חתימת המצהיר אני הח"מ חתימת מקבל התצהיר טופס 4 (תקנה 12) צו על תנאי (הכותרת כמו בטופס 1) על יסוד עתירה זו שהובאה ביום במעמד העתירה תידון בבית משפט זה ביום ניתן היום חתימת רשם או מזכיר ראשי של בית המשפט העליון טופס 5 (תקנה 21) צו מוחלט (הכותרת כמו בטופס 1) הואיל וביום הוגשה לבית משפט זה עתירה על ידי העותר הנ"ל כי יינתן צו המצווה על המשיב (לפרש בקצרה או תכלית העתירה)_ והואיל ואתה המשיב הנ"ל, נדרשת על ידי העותר (לפרש את הדרישה), ועל אף חובתך בענין זה, סירבת למלאה או התרשלת במילויה, על כן, לאחר שמיעת דברי (העותר או מי שהתייצב מטעמו) ודברי ניתן היום בפקודת בית המשפט חתימת רשם או מזכיר של בית המשפט העליון טופס 6 (תקנה 21) צו מוחלט - הביאס קורפוס (הכותרת כמו בטופס 1) הואיל והוגשה עתירה לבית משפט זה על ידי העותר הנ"ל כי יינתן צו להביא לפני בית משפט זה את העותר (או אדם אחר, הכל לפי הענין), לשם (לפרט לשם מה) ולחכות לצו נוסף של בית המשפט, על כן לאחר שמיעת דברי (העותר או מי שהתייצב מטעמו), ודברי (המשיב או מי שהתייצב מטעמו), מצווה בית משפט זה (לפרש בקצרה את הצו הניתן, כגון שפלוני ישוחרר מיד ממשמורתו של מפקח בית הסוהר)_ ניתן היום בפקודת בית המשפט חתימת רשם או מזכיר ראשי של בית המשפט העליון בג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)תקנות