תקנות סדר הדין האזרחי טפסים

תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 1 (תקנה 7א(ב)) בית המשפט ה מדבקת זיהוי תיק (תינתן בבית המשפט) פתיחת הליך אזרחי (לפי תקנה 7א(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984) ___ תאריך סמן במשבצת המתאימה הליך: ? תובענה1 ? ערעור ? הודעה לצד שלישי בתיק___ ?תביעה שכנגד בתיק סוג התיק: א (אזרחי) הפ (המרצת פתיחה) עז (עיזבונות) ענ (ערעור נכים) ברע (בקשת רשות ערעור) מא (מעמד אישי) עמה (ערעור מס הכנסה) עש (ערעור שונה) ב (בקשה בכתב) עא (ערעור אזרחי) עמח (ערעור משפחות חיילים) פשר (פירוקי חברות ופשיטות רגל) סדר דין: ר (רגיל) מ (מקוצר) ד (מהיר) נושא התובענה2: קוד: ___ תיאור: סכום התובענה:___ מגישי התובענה: שם משפחה/חברה/מוסד מס' זהות מען מס' טלפון נגד3: שם משפחה/חברה/מוסד מס' זהות מען מס' טלפון בענין עיזבון המנוח/ה: ___ מס' זהות: תאריך פטירה: סעדים: הסעד___ קוד סעד עיקרי___ ___ סעדים נוספים___ סעדים נוספים___ סעדים נוספים___ ? סמן אם הוגשה בקשה לפטור מאגרה ? סמן אם כל מגישי התובענה פטורים מאגרה ? סמן אם מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים ? סמן אם מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור (כן/לא); אם חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור - ציין את פרטיהם: ___ ___ ___ פרט בקשות אם נפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי: מס' התיק שם התיק תיאור פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (אם מגיש התובענה מיוצג): ___שם עורך הדין___מס' רישיון___מס' פקס___מס' טלפון בכ 1 בכ 2 בכ 3 בכ 4 בכ 5 שים לב - אם בית המשפט לא יוכל לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה בשל חוסר מעש מצד בעלי הדין, בלא הסבר מניח את הדעת - עלולה התובענה להימחק_ השם: ___ חתימה: ___ לרבות בקשה בכתב שהוגשה לפני פתיחת התיק העיקרי_ לפי רשימה של נושאי תובענה המפורטת מעבר לדף (במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא המחייב) נא לרשום את פרטי כל בעלי הדין שכנגד, ככל הידוע_ בתיקי עיזבונות בלבד_ לפי רשימת סעדים שפרסם מנהל בתי המשפט (ילקוט הפרסומים התשנ"ז, עמ' 3752; התשנ"ח, עמ' 4627)_ במקרה של סתירה ___בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא המחייב_ אם מתבקשת מסירה אישית לחלק מהנתבעים, יש לצרף רשימה_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 2 (תקנה 18) הזמנה לדין בבית משפט ב___ אל___ הואיל ו אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך_ יום ___חתימת פקיד בית המשפט * אם החליט בית המשפט להאריך את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 3 (תקנה 40) הודעה לאדם שצורף כבעל דין בבית (ה)משפט___ ב אל___ מחמת ___(ציין הסיבה: פטירתו או פשיטת רגלו של התובע או הנתבע או כל סיבה אחרת) נתן בית המשפט צו, שהעתקו מצורף בזה, ושלפיו צורפת כתובע/כנתבע במשפט הנ"ל, ועליך להתייצב למשפט ביום ___בשעה ___ אתה רשאי להגיש כתב טענות תוך שלושים ימים מן היום שהומצא לך הצו_ אם לא תתייצב בעצמך או על ידי עורך דין, בזמן האמור לעיל, יהא בית המשפט רשאי להמשיך בדיון וליתן פסק דין שלא בפניך_ יום ___חתימת פקיד בית המשפט טופס 3א (תיקון: תשס"ח) 10 (תקנה 99 ג) הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור לכבוד ___ (התובע/הנתבע) [מחק את המיותר] בבית משפט ב תיק נגד (1) בהתאם לתקנה 99ג, הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור (להלן - פגישת מהו"ת)_ פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך של גישור_ יודגש כי אין למגשר כל סמכות להכריע בעניין ההפניה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו (מצורף עלון הסבר על גישור מטעם המרכז הארצי לגישור ויישוב סכסוכים במשרד המשפטים)_ (2) פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר בהתאם לפרטים אלה: שם המגשר כתובת מקום הגישור ביום ___ בשעה (3) פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור_ (4) הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה_ (5) משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר_ (6) פגישת מהו"ת אינה כרוכה בתשלום_ (7) עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם עורך דין_ היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להטיל עליך לשאת בהוצאות המגשר ושאר בעלי הדין, שהתייצבו לפגישה, וכן יהיה רשאי להביא עניין זה בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו_ (8) הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה_ בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית המשפט לנושא פגישת מהו"ת_ תאריך 3_ הודעה על בתי משפט (תיקון: תשס"ח) מנהל בתי המשפט רשאי לפרסם בהודעה ברשומות את בתי המשפט שבהם תתקיים פגישת מהו"ת לפי פרק ז'1_ 4_ תחילה ותוקף (תיקון: תשס"ח) תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר א' התשס"ח (2 במרס 2008) ותוקפן לשנתיים_ * מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין; אם הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 4 (תקנה 103(א)) דרישה להודות בעובדות בבית (ה)משפט___ ב אל התובע/הנתבע התובע/הנתבע דורש מן הנתבע/התובע להודות, תוך שבעה ימים מיום המצאת דרישה זו, בעובדות המפורשות להלן, חוץ מענין קבילותן לראיה במשפט זה_ ואלה העובדות: 1____ 2____ יום ___ חתימה תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 5 (תקנה 103(א)) דרישה להודות במסמכים בבית (ה)משפט___ ב אל התובע/הנתבע התובע/הנתבע עומד להביא את המסמכים המפורשים להלן והנתבע/התובע או מורשהו רשאי לעיין בהם ב___ביום___ בשעה ___ונדרש להודות, תוך 48 שעות לאחר המועד הנ"ל, שכל האמור להלן לגבי מסמכים אלה הוא נכון, חוץ מענין קבילותם לראיה במשפט זה_ ואלה המסמכים: (פרש את המסמכים וציין ליד כל אחד מהם אם הוא מקור או העתק) יום ___ חתימה תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 6 (תקנה 103(ב)) הודיה בעובדות בבית (ה)משפט___ ב אל התובע/הנתבע התובע/הנתבע מודה לענין משפט זה בלבד בעובדות המפורשות להלן, בהסתייגויות שבצדן, חוץ מענין קבילותן של העובדות לראיה במשפט זה_ ואלה הן העובדות: העובדות 1 2 3 יום ___ חתימה תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 7 (תקנה 105) צו למסירת שאלון בבית (ה)משפט___ ___תיק ב לאחר ששמעתי את___הנני מרשה ל___להגיש ל ___ את השאלון המצורף בזה ומצווה על ___להשיב___ על השאלות שבו תוך ימים מתאריך צו זה; הוצאות המשפט של בקשה זו יהיו___ ניתן היום ___ חתימת שופט או רשם תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 8 (תקנה 105) שאלון אל: התובע/הנתבע___ 1_ האם___ 2_ האם___ התובע/הנתבע___נדרש להשיב על השאלות המסומנות במספרים ___ יום ___ חתימה תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 9 (תקנה 109) תשובה לשאלון בתשובה לשאלון של___אני הח"מ ___מצהיר לאמור: (רשום את התשובות לשאלות לפי מספריהן) 1 2 הנני מתנגד להשיב לשאלות מספר ___מפני ש ___ (ציין הנימוקים)_ יום ___ חתימה אני הח"מ ___מאשר בזה כי ביום ___הופיע בפני ב___ מר ___המוכר לי אישית/שזיהיתיו לפי תעודת זהות מס'___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני_ ___ חתימת מקבל התצהיר תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 10 (תקנה 112) צו לגילוי מסמכים בבית (ה)משפט___ ___תיק ב לאחר ששמעתי את___ הריני מורה בזה, כי ___ יגלה בתצהיר, תוך___ימים מתאריך צו זה, מה הם המסמכים המצויים, או שהיו מצויים, ברשותו או בשליטתו והם נוגעים לענין הנדון; הוצאות המשפט של בקשה זו יהיו___ ניתן היום ___ חתימת שופט או רשם תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 11 (תקנה 112) תיק תשובה לצו לגילוי מסמכים אני הח"מ (1) בחזקתי או בשליטתי מצויים המסמכים דלקמן, הנוגעים לענינים השנויים במחלוקת במשפט זה: תיאור המסמך ותאריכו 1 2 3 (אם המצהיר מתנגד להצגת מסמך פלוני, יתאר את המסמך ויציין את נימוקי התנגדותו)_ (2) בחזקתי או בשליטתי היו מצויים המסמכים דלקמן, הנוגעים לענינים השנויים במחלוקת במשפט זה, אך אין הם נמצאים עתה בחזקתי או בשליטתי: תיאור המסמך___מתי יצא___היכן נמצא___ ותאריכו___משליטתי___עתה 1 2 3 (3) לפי מיטב ידיעתי ואמונתי לאחר חקירה ודרישה שעשיתי אין - ומעולם לא היו - בחזקתי או בשליטתי, או בחזקתו או בשליטתו של כל אדם אחר מטעמי, כל תעודה, חשבון, פנקס חשבונות, שובר, קבלה, תזכיר, כתב או העתק או תמצית של מסמך כזה, וכל מסמך אחר, הנוגע לענינים השנויים במחלוקת במשפט זה, פרט למסמכים שפרטתי לעיל_ אני הח"מ___ מאשר בזה כי ביום___הופיע/ה בפני ב___מר/גב'___ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' תאריך תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 12 (תקנה 113) צו לגילוי מסמך פלוני בבית (ה)משפט___ ___תיק ב___ ___נגד הריני מורה בזה כי___ יגלה בתצהיר אם מצויים ברשותו או בשליטתו המסמכים האלה: 1 2 3 אם אחד המסמכים הנ"ל אינו מצוי ברשותו או בשליטתו, יודיע מתי יצא ממנה ומה היה עליו_ ניתן היום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 13 (תקנה 114) דרישה לעיון במסמך ולהעתקתו בבית (ה)משפט___ ב___תיק ___ ___נגד אל אני דורש ממך להראות לי/לעורך הדין___ לעיון ולהעתקה את המסמכים הנקובים להלן שנזכרו בכתבי טענותיך/בתצהירך , והם: 1 2 יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 14 (תקנה 115) תשובה לדרישת עיון במסמך ולהעתקו בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל הרשות בידך לעיין במסמכים הנקובים בדרישתך מיום ולהעתיקם (חוץ מן המסמכים המסומנים בדרישתך במספרים___) (ציין הנימוקים___)_ מקום העיון הוא ב ___בשעות___ (אני מתנגד לעיון במסמכים הנקובים בדרישתך מיום מפני ש יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 15 (תקנה 170) דרישה להציג מסמכים בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל אתה נדרש בזה להציג לפני בית המשפט בשעת הדיון את כל המסמכים ושאר כתבים שברשותך או בשליטתך ושיש להם נגיעה לענין הנדון במשפט זה וביחוד את ___ ו יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 16 (תקנה 198) פסיקתה בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד לאחר הדיון בתובענה הנ"ל נפסק כי - (א) הנתבע ישלם לתובע סך ___שקלים בצירוף ריבית/ הפרשי הצמדה וריבית על סכום זה בשיעור של ___לשנה מיום___ עד תאריך פסיקתה זו ובשיעור___ מתאריך פסיקתה זו עד יום התשלום_ (לא נפסק על תשלום כסף תנוסח הפסיקתה לפי מה שנפסק)_ (ב) הנתבע/התובע ישלם ___שקלים להוצאות המשפט של תובע/הנתבע_ ניתן היום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 17 (תקנה 203) הזמנה בסדר דין מקוצר בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד הואיל ו ___ הגיש לבית משפט זה תובענה לפי פרק ט"ז לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ל___(לפרש את הסעד) כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה על נספחיו, הנך מוזמן, אם יש בדעתך להתגונן, לבקש מבית המשפט בכתב רשות להתגונן תוך ___ ימים מיום המצאת הזמנה זו_ הבקשה צריכה להיות נתמכת בתצהיר אשר בו יפורש אם אתה מתכוון לטעון נגד התובענה כולה או נגד חלק ממנה בלבד, ואם כן - נגד איזה חלק, ועליך למסור לתובע העתק בקשה זו בצירוף העתק מן התצהיר_ אם בית המשפט לא יתן רשות להתגונן כאמור, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך_ תאריך___חתימת פקיד בית המשפט תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 17א (תקנה 214ג) תצהיר (כתב תביעה / כתב הגנה / הודעת צד שלישי - בתובענה בסדר דין מהיר) בבית משפט השלום ב תצהיר התובע / הנתבע / צד שלישי אני החתום מטה___מס' זהות___לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור: 1_ אני התובע / הנתבע / צד שלישי (היה המצהיר אדם אחר - יש לפרט את זהותו, זיקתו לעובדות שבכתב הטענות, והטעמים לכך שהוא נותן את התצהיר במקום בעל הדין)_ 2_ תצהירי זה ניתן לתמיכה בכתב תביעה / כתב הגנה / הודעה לצד שלישי בתובענה בסדר דין מהיר___ 3_ האמור בסעיפים ___שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא בידיעתי האישית_ 4_ האמור בסעיפים ___שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי_ המקור לידיעתי ולאמונתי הוא ___ 5_ אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת_ ___ חתימת המצהיר אישור אני החתום מטה ___עורך דין, מאשר בזה כי ביום___ הופיע בפני___המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני_ ___ חתימת מקבל התצהיר תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 17ב (תקנה 214ד) הזמנה לדין (תובענה בסדר דין מהיר) בבית משפט השלום ב אל:___ הואיל ו___ הגיש לבית משפט זה תובענה נגדך, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך ארבעים וחמישה___ * ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו_ אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך_ בכתב ההגנה עליך לפרט את טיעוניך, ולצרף אליו תצהיר מטעמך**, ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן; תצהיר שלא צורף לכתב ההגנה בעת הגשתו לא יוגש אלא ברשות בית המשפט_ נוסף על כך, עליך לצרף לכתב ההגנה: 1_ רשימת המסמכים הנוגעים לטענות שבכתב ההגנה, המצויים או שהיו מצויים ברשותך או בשליטתך_ 2_ העתק או תצלום של כל מסמך הנזכר ברשימה ומצוי ברשותך (ביחס למסמך הנזכר ברשימה ואינו מצוי ברשותך, עליך לציין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתך, הוא מצוי)_ התובענה שהוגשה נגדך תידון בסדר דין מהיר לפי הוראות פרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984_ ___ חתימת פקיד בית המשפט יום___ * אם החליט בית המשפט להאריך את המועד להגשת כתב ההגנה, יש לציין את המועד שנקבע ולמחוק את המיותר_ ** ניתן לצרף תצהיר של אדם אחר מטעמים מיוחדים (למשל, משום שאדם אחר יודע מידיעה אישית את העובדות שעליהן מבוססת התובענה), ובלבד שהטעמים לכך יצוינו בכתב הטענות_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 17ג (תקנה 214ו) הזמנה לדין (הודעה לצד שלישי בתובענה בסדר דין מהיר) בבית משפט השלום ב אל:___ התובע (___) הגיש נגד הנתבע (___) תובענה בסדר דין מהיר לבית משפט זה, העתקי כתבי הטענות מצורפים בזה_ הנתבע טוען שהוא זכאי כלפיך לסעד עקב תובענה זו כמפורט בהודעה לצד שלישי המצורפת בזה_ הנך מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך ארבעים וחמישה___ * ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו_ אם לא תעשה כן, יראו אותך כאילו אתה מודה בתוקפו של פסק דין לטובת התובע נגד הנתבע, אם יינתן, ובתוקפו של פסק דין שיינתן נגדך לטובת הנתבע_ בכתב ההגנה עליך לפרט את טיעוניך, ולצרף אליו תצהיר מטעמך**, ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן; תצהיר שלא צורף לכתב ההגנה בעת הגשתו לא יוגש אלא ברשות בית המשפט_ נוסף על כך, עליך לצרף לכתב ההגנה: 1_ רשימת המסמכים הנוגעים לטענות שבכתב ההגנה, המצויים או שהיו מצויים ברשותך או בשליטתך_ 2_ העתק או תצלום של כל מסמך הנזכר ברשימה ומצוי ברשותך (ביחס למסמך הנזכר ברשימה ואינו מצוי ברשותך, עליך לציין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתך, הוא מצוי)_ ההודעה שהוגשה נגדך תידון בהודעה לצד שלישי במסגרת תובענה בסדר דין מהיר לפי הוראות פרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984_ ___ חתימת פקיד בית המשפט יום___ * אם החליט בית המשפט להאריך את המועד להגשת כתב ההגנה, יש לציין את המועד שנקבע ולמחוק את המיותר_ ** ניתן לצרף תצהיר של אדם אחר מטעמים מיוחדים (למשל, משום שאדם אחר יודע מידיעה אישית את העובדות שעליהן מבוססת התובענה), ובלבד שהטעמים לכך יצוינו בכתב הטענות_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 18 (תקנה 220) הודעה לצד שלישי בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל התובע/המבקש ___הגיש נגדי תובענה בדבר (פרש מהות התובענה) ועותקי כתבי הטענות מצורפים בזה_ אני טוען שהנני זכאי כלפיך לסעד (פרש את הסעד)___ עקב תובענה זו על סמך נימוקים אלה: (פרש את העובדות והנימוקים)____ אני תובע ממך ___וכן תשלום הוצאות המשפט שאני עשוי להתחייב בהן כלפי התובע/המבקש והוצאות הליכי צד שלישי אלה_ אם יש ברצונך לחלוק על תביעתי או על תובענת התובע/המבקש נגדי, עליך להגיש כתב הגנה תוך ___ ימים מיום המצאת הודעה זו_ אם לא תעשה כן, יראו אותך כמודה בתובענות אלה_ יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 19 (תקנה 227 (2)) הזמנת טען-ביניים לטוען בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל___הטוען:___ הואיל והנתבע בתובענה הנ"ל, שהעתק כתב התביעה בה מצורף בזה הגיש בקשה שהעתקה מצורף אף הוא, האומרת כי קיבל ממך תביעה בענין הנדון במשפט זה, הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט ___ב___ ביום___בשעה___ , כי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות של התובע, של הנתבע ושלך_ עליך להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, בשלושה עותקים, הודעה האומרת שאין אתה תובע דבר לגבי נושא הבקשה או הודעת פרטים המפרטת את נימוקי תביעתך לגביה_ יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 20 (תקנה 227(3)) הודעת טען-ביניים לתובע בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל___התובע:___ הואיל והנתבע בתובענה הנ"ל הגיש בקשה, שהעתקה מצורף בזה האומרת כי הוא קיבל תביעה מאת הטוען ___ בענין הנדון במשפט זה, דע כי נשלחה הזמנה לטוען הנ"ל להתייצב בבית המשפט ___ ב-___ביום___ בשעה___ (וכי בירור המשפט נדחה ל ___) וכי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות שלך, של הנתבע ושל הטוען הנ"ל_ הטוען נדרש להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו ההזמנה, את הודעתו כדין והעתק ממנה יישלח לך ולנתבע_ יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 21 (תקנה 227 (3)) הודעת טען-ביניים לנתבע בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל___הנתבע:___ הואיל והגשת בקשה האומרת שקיבלת תביעה מאת הטוען ___ בענין הנדון במשפט זה, דע כי נשלחה הזמנה לטוען הנ"ל להתייצב בבית המשפט ___ ב- ___ ביום___בשעה ___ (וכי בירור המשפט נדחה ל ___ וכי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות של התובע, שלך ושל הטוען הנ"ל_ הטוען נדרש להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו ההזמנה, את הודעתו כדין והעתק ממנה יישלח לך ולתובע_ יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 22 (תקנה 228 (1)) הזמנת טען-ביניים לטוענים בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל___הטוענים:___ הואיל ו ___ מ ___הגיש בקשה שהעתקה מצורף בזה, האומרת שהוא קיבל מאת ___ ומאת ___תביעות מתחרות בענין (פרט את נושאי התביעות) - הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט___ ב___ ביום ___ בשעה___, כי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות שלך, של ___ ושל ___ הנ"ל_ עליך להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, בשלושה עותקים, הודעה האומרת שאין אתה תובע דבר לגבי נושא הבקשה או הודעת פרטים המפרשת את נימוקי תביעתך לגביה_ יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 23 (תקנה 228(2)) בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד אל___הטוענים:___ הודעת טען-ביניים למבקש הואיל והגשת בקשה האומרת שקיבלת מאת ___ומאת___ תביעות מתחרות בענין (פרט את נושאי התביעות) - דע כי נשלחה הזמנה לטוענים הנ"ל להתייצב בבית המשפט ___ב-___ביום___ בשעה___ כי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות של הטוענים הנ"ל ושלך_ כל טוען נדרש להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו הזמנה, את הודעתו כדין, והעתק מההודעות יישלח לך_ יום תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 24 (תקנה 235) אבעיה בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ נגד בענין (פרט את הענין ואת האסמכתה החוקית להגשת האבעיה) פרטי האבעיה המוגשת לחוות דעתו של בית המשפט: 1_ העובדות החשובות שהוסכם עליהן או שהוכחו או המסתברות מתוך מסמכים או באופן אחר_ 2_ טענות בעל הדין האחד_ 3_ טענות בעל הדין האחר_ שאלות החוק המתעוררות, המובאות לחוות דעתו של בית המשפט: (פרש את השאלות בפסקאות המסומנות במספרים) יום ___ חתימה המען להמצאת כתבי בי-דין___ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 25 (תקנה 241(ב)) הודעה על בקשה בכתב בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ ___ נגד אל: ___ הואיל ו ___הגיש נגדך לבית משפט זה בקשה ל בבקשה בכתב המצורפת בזה, הינך מוזמן להשיב לבקשה תוך ___* עשרים ימים מיום שהומצאה לך הודעה זו_ אם לא תעשה כן, תהא למבקש הזכות לבקש מבית המשפט לקבל החלטה שלא בפניך_ תאריך___חתימת פקיד בית המשפט ___ * אם החליט בית המשפט לשנות את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 26 (תקנה 255) הזמנה בהמרצת פתיחה בבית (ה)משפט___ ב- ___ ___תיק ___ ___ נגד אל: ___ דע כי ביום ___בשעה ___או בסמוך לאחריה, יתבקש בית המשפט מטעם המבקש הנ"ל לתת סעד כמפורט בהודעה המצורפת בזה_ אם הנך רוצה להגיש תצהיר בתשובה להמרצת הפתיחה, עליך להגישו לבית המשפט, ולמסור עותק ממנו למבקש, בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד ארבעה עשר ימים לפני מועד הדיון בה, לפי המוקדם_ יום ___ ___ חתימה תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 26א (תקנה 258ד(ה) הרצאת פרטים בתיק עיקרי בית המשפט לעניני משפחה ב תיק עיקרי ____ תיק מס' בפני כב' השופט בתאריך התובע/המבקש נגד הנתבע/המשיב מהות התובענה מעמדו של ממלא הטופס 1_ פרטים אישיים*: המבקש/ת ____ שם פרטי ושם משפחה מס' זהות תאריך לידה כתובת טלפון בבית טלפון נייד מקום העבודה כתובת העבודה טלפון בעבודה___ שם עורך הדין מס' הטלפון של עורך הדין מען עורך הדין בן/בת הזוג: ____ שם פרטי ושם משפחה מס' זהות תאריך לידה כתובת טלפון בבית טלפון נייד מקום העבודה כתובת העבודה טלפון בעבודה___ שם עורך הדין מס' הטלפון של עורך הדין מען עורך הדין * פרטי בן הזוג ימולאו לגבי בן הזוג הנתבע_ בתביעת קטין באמצעות הורהו ימולאו הפרטים של אותו הורה נוסף על פרטי הקטין_ 2_ פרטים לגבי המצב האישי: המבקש/ת: תאריך הנישואים הנוכחיים:___ נישואים קודמים: כן/לא ילדים מנישואים קודמים: כן/לא בן/בת הזוג: תאריך הנישואים הנוכחיים:___ נישואים קודמים: כן/לא ילדים מנישואים קודמים: כן/לא 3_ ילדים: שם___תאריך לידה___(שאינו המבקש)___מקום מגורי הילד 4_ פרטים לגבי דירת המגורים: הדירה שבה גר/ה המבקש/ת היא: ___ בבעלות משותפת של בני הזוג ___ בבעלות המבקש/ת ___ בשכירות ___ אחר___ הדירה שבה גר/ה בן/בת הזוג היא: ___ בבעלות משותפת של בני הזוג ___ בבעלות בן/בת הזוג ___ בשכירות ___ אחר___ 5_ נתונים על אלימות במשפחה: הוגשה בעבר בקשה לבית המשפט או לבית דין דתי למתן צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א1991: כן/לא אם כן - מתי___ ___כנגד מי ___ ___מס' התיק___ ___בפני מי נדון התיק___ ___ניתן ביום___ / לא ניתן צו הגנה ___תוכן הצו___ האם היו בעבר אירועי אלימות שהוגשה בשלהם תלונה למשטרה ולא הוגשה בקשה לצו הגנה? כן/לא אם כן - פרט/י___ ___ 6_ נתונים על תיקים אחרים בעניני המשפחה בין בני הזוג שנדונו או נדונים בבית משפט (פרט לגבי כל תיק בנפרד): מס' התיק: ___ בפני מי נדון התיק: מהות התיק: מתי הסתיים הדיון בתיק 7_ קשר עם גורמים טיפוליים: האם היית/ם בקשר עם: (1) מחלקת הרווחה כן/לא (2) ייעוץ נישואין כן/לא האם את/ה מוכנ/ה לקחת חלק ב: ייעוץ משפחתי כן/לא ___ גישור כן/לא 8_ הצהרה אני חתימת התובע/המבקש תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 26ב (תקנה 258כ(ב)) בבית המשפט לעניני משפחה ב תיק ____ בענין בני הזוג בקשה ליישוב סכסוך הואיל ונתגלע סכסוך ביני לבין בן הזוג, וברצוני ליישב את הסכסוך בדרכי שלום ובלא התדיינות משפטית, אני פונה לבית המשפט בבקשה ליישוב הסכסוך ולהפניה ליחידת הסיוע או ליעוץ או לפישור, לפי שיקול דעת בית המשפט_ ___ חתימת המבקש תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 26ג (תקנה 258כא1) בבית המשפט לעניני משפחה ב תיק ____ בקשה ליישוב סכסוך בעניין קביעת דרכי קשר עם קטין בעניין הקטין מס' זהות תאריך לידה פרטי המבקש: שם כתובת טלפון בבית הקרבה המשפחתית לקטין ולהוריו פרטי הורי הקטין: שם האב כתובת טלפון בבית שם האם כתובת טלפון בבית הואיל ונתגלע סכסוך ביני לבין חתימת המבקש תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 27 (תקנה 261) הרצאה פרטים בתביעה למזונות תיק א_ פרטים לכל סוגי המזונות 1_ שם בעל הדין_ 2_ מספר זהותו_ 3_ מען מגוריו_ 4_ תאריך לידתו_ 5_ הקרבה בין בעלי הדין_ 6_ האם הוגשו הליכים משפטיים בענין מזונות בין בעלי הדין, ואם כן - היכן ומה הוחלט בהם? 7_ מה היה הסכום החדשי האחרון שהנתבע שילם לתובע למזונותיו (אם אין סכום מדוייק - יש לציין את הסכום בקירוב) ומתי שולם סכום זה? 8_ התעסקותו והכנסותיו של בעל הדין ב-12 החדשים שלפני הגשת התביעה, ברוטו ונטו (לאחר ניכוי תשלומי חובה), לפי מקורותיהן_1 9_ התעסקותו והכנסותיו של בעל הדין שכנגד ב-12 החדשים שלפני הגשת התביעה, ברוטו ונטו (לאחר ניכוי תשלומי חובה), לפי מקורותיהן, עד כמה שהדבר ידוע למצהיר2_ 10_ פירוט רכושו של בעל הדין ורכושו של בעל הדין שכנגד - עד כמה שהדבר ידוע לבעל הדין2 _ 11_ פירוט חובותיו של בעל הדין3 וחובותיו של בעל הדין שכנגד - עד כמה שהדבר ידוע למצהיר2 וכן תיאור הנושים ושיעורי התשלומים התקופתיים, אם החובות משתלמים בשיעורים_ 12_ פירוט דירת המגורים של בעל הדין ושל בעל הדין שכנגד, כולל מספר החדרים בכל דירה ומספר הנפשות המתגוררות בה_ 13_ אם יש לבעל הדין חשבון או חשבונות בבנקים, לבדו או בשותפות עם אחר - שמות הבנקים ומספרי החשבון בכל בנק בשני החדשים שלפני הגשת התביעה_4 14_ אם יש לבעלי הדין, או לאחד מהם, מכונית - פרטים על כך_ 15_ סכום המזונות החדשיים הדרושים לתובע_5 ב_ פרטים נוספים בתביעה למזונות מבן זוג 1_ תאריך הנישואין_ 2_ מקום מושבם של בני הזוג, ואם אין להם מקום מושב משותף - מקום מושבו של הנתבע6_ 3_ אזרחותו של כל אחד מבעלי הדין_ 4_ דתו של כל אחד מבעלי הדין_ 5_ האם גרים בני הזוג יחד? אם לא - מי גר בדירה ששימשה לאחרונה את מגורי בני הזוג? ג_ פרטים נוספים בתביעה למזונות מהורה או מבן זוגו של הורה 1_ האם הורי התובע התגרשו? ואם כן, מתי? 2_ מקום מושבו של התובע6_ 3_ אזרחותו של כל אחד מבעלי הדין_ 4_ דתו של כל אחד מבעלי הדין_ 5_ בחזקתו של מי נמצא התובע? 6_ שאר ילדי הנתבע - שמותיהם וגילם: האם הנתבע משלם להם מזונות, ואם כן - מה סכומם?7 7_ האם לנתבע בן זוג שאינו הורהו של התובע? 8_ אם לנתבע בן זוג שאינו הורהו של התובע, והוא משלם מזונות לילדי בן הזוג - שמותיהם וגילם של ילדי בן הזוג המתגוררים עם הנתבע והילדים שאינם מתגוררים עמו, וסכום המזונות שהוא משלם לכל אחד מהם7_ 9_ במקרה האמור בפרט 8 - התעסקותו, הכנסותיו, רכושו וחובותיו של בן הזוג של הנתבע, בצירוף המסמכים האמורים לגבי פרטים א_ 8, 10 ו-11 7_ 10_ אם התובע נמצא בהחזקת הורה שאינו הנתבע - שאר ילדי ההורה, שמותיהם וגילם, ואם ההורה משלם להם מזונות - מה סכומם, עד כמה שהדבר ידוע למצהיר? 2, 8_ 11_ במקרה האמור בפרט 10 - התעסקותו, הכנסותיו, רכושו וחובותיו של ההורה, עד כמה שהדבר ידוע למצהיר2, 8_ ד_ פרטים נוספים בתביעה למזונות מקרובים אחרים 1_ מקום מושבו של כל אחד מבעלי הדין 6_ 2_ האם לנתבע בן זוג? ילדי הנתבע וילדי בן זוגו - שמותיהם וגילם_ האם הנתבע משלם להם מזונות, ואם כן - מה סכומם? 3_ האם לתובע קרובים בדרגת קרבה הקודמת לקרבת הנתבע בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 (להלן - חוק המזונות), ואם כן - שמותיהם, מעני מגוריהם, גילם, מספר התלויים בהם והקרבה בינם לבין התובע וכן התעסקותם, הכנסותיהם, רכושם וחובותיהם, עד כמה שפרטים אלה ידועים לתובע_ 4_ האם לתובע קרובים בדרגת קרבה הדומה לקרבת הנתבע בהתאם לחוק המזונות, ואם כן - הפרטים האמורים בפרט 3, עד כמה שהם ידועים לתובע2_ 5_ הסיבה שהתובע אינו יכול לקבל מזונות מקרובים בדרגת קרבה הקודמת לקרבת הנתבע או מקרובים אחרים בדרגת קרבה השווה לקרבת הנתבע, או מעזבונם_8 בעל דין שהוא עובד שכיר יצרף את תלוש המשכורת והכנסות אחרות ממקום עבודתו, ואם אין במקום עבודתו תלושים כאלה - אישור ממעבידו הכולל פירוט לכל חודש בנפרד, או צילום מאלה_ ידיעה אישית או לפי מיטב האמונה_ לצרף אישורים במידת האפשר_ לצרף אישורים מהבנקים_ יפורט בידי הנתבע, עד כמה שהדבר ידוע לו, גם אם הוא מכחיש את חיובו_ הפרט יאומת לפי מיטב האמונה_ הפרטים נדרשים מאת הנתבע בלבד או מהמצהיר מטעמו; התובע רשאי למסרם, אם הם ידועים לו_ הפרטים נדרשים מאת התובע בלבד או מהמצהיר מטעמו; הנתבע רשאי למסרם, אם הם ידועים לו_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 28 (תקנה 262) הזמנה בתביעה למזונות בבית המשפט המחוזי ב אל: ___ דע כי התובע/ת הגיש/ה נגדך תביעה למזונות לפי פרק כ"א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, על נספחיו_ אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה לתובענה, יחד עם הרצאת פרטים לפי טופס 27 שבתוספת הראשונה לתקנות האמורות_ כתב ההגנה, על נספחיו, יאומת בתצהיר שלך ויוגש לבית המשפט תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לך הזמנה זו_ אם לא תעשה כן, תהא לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך_ יום חתימת פקיד בית המשפט תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 29 (תקנה 262) הזמנה בתביעה למזונות ולסעדים נוספים בבית המשפט המחוזי ב- אל: ___ דע כי התובע/ת הגיש/ה נגדך תביעה למזונות לפי פרק כ"א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ולסעדים נוספים כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, על נספחיו_ אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה לתובענה יחד עם הרצאת פרטים לפי טופס 27 שבתוספת הראשונה לתקנות האמורות, כאשר סעיפי כתב ההגנה המתייחסים למזונות והרצאת הפרטים, על נספחיהם, יאומתו בתצהיר שלך ויוגשו לבית המשפט תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לך הזמנה זו_ אם לא תעשה כן, תהא לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך_ יום חתימת פקיד בית המשפט תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 30 (תקנה 272) הסכמת הורה לאימוץ אני החתום מטה - שם פרטי ___ תאריך הלידה מקום הלידה מצב משפחתי דת משלח יד מקום מגורים מצהיר בזה: 1_ הנני אמו/ אביו* של הילד 2_ אני מסכים שילדי הנ"ל יימסר לאימוץ, ואני מוותר על כל ידיעה בדבר זהותו של העומד לאמץ את הילד או שיאמץ אותו_ 3_ ידוע לי שהאימוץ יפסיק את החובות והזכויות שבין הילד לבין הוריו ושאר קרוביו והסמכויות הנתונות להם ביחס אליו, זולת אם יורה בית המשפט הוראה אחרת בצו האימוץ; כמו כן ידוע לי שהאימוץ איננו מפסיק את זכויותיו של הילד כיורש חוקי של הוריו ושל שאר קרוביו_ 4_ ידוע לי כי הצהרתי זאת עשויה לשמש ראיה בבית המשפט להסכמתי לאימוץ_ יום חתימת המצהיר אני מאשר כי לפי ___ (ציין דרך הזיהוי) ולאחר שהסברתי לו את תוצאי האימוץ, לרבות לענין ירושה , חתם בפני על הצהרתו דלעיל ב - (שם המקום) ביום חתימת השופט, הדיין, הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי, פקיד הסעד * מחק את הטעון מחיקה_ ** שם ההורה שאינו מצהיר_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 31 (תקנה 276(ג)) פרטים לתסקיר בבקשה להכרזת ילד כבר-אימוץ א_ פרטים על הילד 1_ השם ומספר הזהות_ 2_ תאריך הלידה_ 3_ מקום הלידה_ 4_ שנת העליה_ 5_ האזרחות_ 6_ הדת_ 7_ לידה מנישואין או מחוץ לנישואין_ 8_ יתמות - מאב - מאם - משני ההורים*_ 9_ סיבה להפרדה מההורים ולצורך באימוץ_ 10_ אחים ואחיות של הילד, גילם ומענם_ 11_ זמן הפרדת הילד מהוריו_ 12_ זמן הימצא הילד במוסד/במשפחה אומנת*_ 13_ האם יש לילד אפוטרופוס? 14_ מחלות הילד בעבר וכיום_ 15_ רכוש או ענין ברכוש, שיש לילד_ ב_ פרטים על הורי הילד ___ האב___ האם 1_ השם ומספר הזהות 2_ תאריך הלידה 3_ מקום הלידה 4_ שנת העליה 5_ האזרחות 6_ הדת 7_ המושב הקבוע 8_ המען 9_ האם יש להורה אפוטרופוס? 10_ ההתעסקות ומקום העבודה 11_ מחלות הורי הילד שנודעת___ להן חשיבות בקשר עם אימוץ 12_ שם בן הזוג (אם אינו אחד___ מהורי הילד) 13_ מען בן הזוג (אם נפרד) 14_ נסיבות שבהן רשאי בית המשפט___ להכריז על הילד כבר-אימוץ ג_ אנשים זולת הורי הילד, שאימוץ הילד עשוי להשפיע על ענינם ועל קשריהם עם הילד, לרבות הורים של הורה שנפטר___ יום חתימה *מחק את הטעון מחיקה תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 32 (תקנה 284) בקשה למתן צו אימוץ בבית המשפט המחוזי ב ___ תיק אימוץ___ אני הח"מ מגיש בזה בקשה למתן צו אימוץ ומצהיר כדלקמן: ___האיש___האשה 1_ שם המבקש ומספר זהותו 2_ שמות קודמים 3_ תאריך הלידה 4_ מקום הלידה 5_ שנת העליה 6_ האזרחות 7_ הדת 8_ המושב הקבוע 9_ המען 10_ ההשכלה 11_ ההתעסקות ומקום העבודה 12_ המעמד האישי___ (רווק, נשוי, אלמן, גרוש) 13_ תאריך הנישואין 14_ שם בן הזוג___ (אם אין הבקשה משותפת) 15_ מען בן הזוג (אם נפרד) 16_ שמם וגילם של ילדי המבקש ושל ילדי בן זוגו ומענם 17_ יחס הקרבה למאומץ 18_ אימוצים קודמים 19_ בקשות אימוץ קודמות 20_ פרטים על אופן מסירת המאומץ___ לידי המבקש ועל האדם שמסר אותו 21_ יום מתן ההודעה לפקיד הסעד, שהמבקש קיבל את המאומץ לביתו בכוונה לאמצו 22_ שם המאומץ שקבע פקיד הסעד 23_ מענו של המאומץ שקבע פקיד הסעד___ 24_ שם המאומץ שיקבע המאמץ 25_ נימוקי הבקשה___ ___ יום___1) ___2)___ ___חתימת המבקש אני הח"מ ___ מאשר בזה כי ביום___הופיע בפני המוכר לי אישית/שזיהיתיו לפי תעודת זהות מס' ___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני_ ___ חתימת מקבל התצהיר תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 33 (תקנה 287) פרטים לתסקיר פקיד הסעד כתשובה לבקשה למתן צו אימוץ (א) פרטים על המאמץ 1_ סביבה, צורת ההתיישבות (עיר, כפר, קבוצה וכיוצא באלה) ותנאי הדיור_ 2_ השכלה_ 3_ עיסוק המאמץ ובן-זוגו (שכיר, משק עצמאי, בית מלאכה וכדומה; עבודה שבשלה המאמץ (או בן זוגו) שוהה מחוץ לבית מעבר לשעות העבודה המקובלות; היקף המשק או בית המלאכה של המאמץ וכיוצא באלה)_ 4_ רכושו והכנסותיו של המאמץ_ 5_ מחלות שהמאמץ, או מישהו מבני ביתו, לוקה בהן ושנודעות להן חשיבות לענין האימוץ_ 6_ אימות או תיקון הפרטים שבבקשת המאמץ_ (ב) פרטים על המאומץ 1_ השם_ 2_ תאריך הלידה_ 3_ מקום הלידה_ 4_ שנת העליה_ 5_ האזרחות_ 6_ הדת_ 7_ מחלות הילד בעבר וכיום_ 8_ שלום המאומץ אצל המאמץ והתקשרותו אליו במשך תקופת המבחן_ 9_ האם אפשר להניח שהמאומץ מבין בטיב האימוץ? 10_ האם יודע המאומץ שהמאמץ אינו אחד מהוריו? 11_ האם הסימנים מעידים שהמאומץ רוצה בהמשך הקשר עם המאמץ? 12_ האם טובת המאומץ דורשת שלא לגלות לו את דבר האימוץ? 13_ האם טובת המאומץ דורשת צמצום תוצאי האימוץ או המשך קיומה של חובה, זכות או סמכות בין המאומץ לבין הורהו או קרובו? תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 34 (תקנות 294א ו-294י) צו אימוץ בבית המשפט המחוזי ___תיק אימוץ___ ב___ המבקשים: ___1_ ___שם ___2_ ___שם נגד המשיב: היועץ המשפטי לממשלה_ לאחר שבית המשפט שוכנע כי נתמלאו התנאים הנדרשים בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, בקשר למאומץ(ת) שלגביו (שלגביה) הוגשה בקשה לבית המשפט בתיק האמור, מצווה בית המשפט כי המאומץ(ת) יליד(ת) תאריך הלידה ___יאומץ/תאומץ לבן/לבת ל-שמות המבקשים ___ ביום מתן צו זה ושמו/שמה יהיה___ יום שופט תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 34א (תקנה 294ב(א)) בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדינת חוץ בבית המשפט לעניני משפחה___תיק אימוץ___ ב___ המאמץ:___ המשיבים: 1_ היועץ המשפטי לממשלה ___2_ עמותה מוכרת___ אני הח"מ מגיש בזה בקשה למתן צו אימוץ ומצהיר כדלקמן: ___האיש___האישה 1_ שם המאמץ ומספר זהותו 2_ שמות קודמים 3_ תאריך לידה 4_ מקום הלידה 5_ שנת העליה 6_ האזרחות 7_ הדת 8_ המושב הקבוע 9_ המען 10_ ההשכלה 11_ ההתעסקות ומקום העבודה 12_ המעמד האישי (רווק, נשוי, אלמן, גרוש) 13_ תאריך הנישואין 14_ שם בן הזוג 15_ מען בן הזוג (אם נפרד) 16_ שמם וגילם של ילדי המאמץ ושל ילדי בן זוגו ומענם 17_ יחס הקרבה למאומץ 18_ אימוצים קודמים 19_ בקשות אימוץ קודמות 20_ שם האפוטרופוס מטעם העמותה המוכרת 21_ פרטים על אופן מסירת המאומץ לידי המאמץ ועל מקום הימסרו 22_ תאריך מסירת המאומץ למאמץ 23_ תאריך כניסת המאומץ לארץ 24_ שם המאומץ שיקבע המאמץ 25_ תאריך הלידה של המאומץ 26_ מדינת החוץ שממנה הגיע המאומץ 27_ מספר הדרכון שבו נכנס המאומץ לישראל 28_ תאריך מתן צו לאימוץ המאומץ במדינת החוץ (אם ניתן) 29_ נימוקי הבקשה___ יום ___חתימת המבקש אני הח"מ___ (עורך דין) מאשר בזה כי ביום___ הופיע בפני ___ המוכר לי אישית/שזיהיתיו לפי תעודת זהות מס' ___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני_ ___ חתימת מקבל התצהיר תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 34ב (תקנה 295ג) בבית משפט השלום ב כתב תביעה התובע: נגד המשיב: תביעה להחזרת ילד חטוף או לאכיפת זכויות ביקור (מחק את המיותר) (לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991) 1_ (א) פרטים על הילד והוריו: ___הילד ___- שמו הפרטי ושם המשפחה (ב)___האם___- שמה הפרטי ושם משפחתה (ג)___האב ___- שמו הפרטי ושם משפחתו (ד) תאריך נישואי האב והאם ומקום עריכתם (ה) מקום מגוריהם המשותף או מקום מגוריהם המשותף האחרון (ו) פרטים על התובע: ___- שם פרטי ושם משפחה ___- אזרחותו ___- עיסוקו ___- מקום מגוריו ___- מספר דרכונו של התובע ___- מספר תעודת הזהות של התובע ___- ייחוסו של התובע אל הילד ___- שם וכתובת של בא-כוחו (עורך-דין או הרשות המרכזית) (ז) פרטים על מי שנטען לגביו כי העביר או מחזיק בילד או צד מעונין (המשיב) ___- שם פרטי ושם משפחה ___- תאריך הלידה ומקומה ___- אזרחותו ___- עיסוקו ___- מספר הדרכון ___- מספר תעודת הזהות ___- תיאורו (ח) פרטים על הילד: ___- כתובת אחרונה ידועה של הילד לאחר העברתו ___- כתובת הילד אם היא שונה מהאמור בסעיף קטן (א) ___- שמות, כתובות ומספרי טלפון של אנשים אחרים שיוכלו לספק מידע נוסף ביחס למקום הילד 2_ מועד, מקום ונסיבות של ההעברה או ההחזקה של הילד, או נסיבות שלילת זכות הביקור אצל הילד, לפי הענין ____ 3_ הבסיס העובדתי והמשפטי לתביעה 4_ הליכים משפטיים אחרים התלויים ועומדים בעניינו של הילד 5_ למי נדרש להעביר את הילד: ___- שם פרטי ושם משפחה ___- תאריך לידתו ומקומה ___- כתובתו ___- מספר הטלפון שלו בעבודה ובבית 6_ ההסדרים המוצעים להחזרת הילד 7_ רשימת מסמכים הנוגעים לענין שמצורפים לתביעה כולל תמונות ותצהירים 1 2 3 יום ___חתימת התובע או בא-כוחו תצהיר אני הח"מ תאריך___חתימת המצהיר אני הח"מ תאריך___חתימת מקבל התצהיר תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 35 - 43 (בוטלו מכללא עם ביטול פרק כג: ירושה ; ראה הטפסים בעניני ירושה וצוואה להלן בפרק ג: מעמד אישי, 3_1 סדר הדין בעניני ירושה ; תקנות הירושה , בתוספת ראשונה) תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 43א (תקנה 343ד(1)) אני הח"מ מצהיר בזה לאמור: (1) פרטי התובע (המצהיר) שם: ___ מספר זהות: ___ מספר דרכון: ___ דת [אם נוצרי, פרט את העדה וכן אם הוטבלת]: ___ דת הורים והורי הורים [אם נוצרי, פרט את העדה]: אב ___ הורי האב ___ אם ___ הורי האם ___ [מחק את המיותר] האם המרת את דתך? כן/לא אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם [אם נוצרי, פרט את העדה]: תאריך המרה___דת לפני המרה___דת אחרי המרה___בפני מי נערכה ההמרה יש לצרף כל מסמך המעיד על הדת, לרבות - (1) לגבי תובע חסר דת - תצהיר מצד אדם נוסף המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על עובדות רלוונטיות להשתייכות הדתית, כגון: האם עבר אי פעם טקס המשייכו לעדה דתית כלשהי ואם כן, לאיזו, מה היתה דתם של הוריו והורי הוריו וכדומה; (2) לגבי תובע נוצרי - תעודת הטבלה ואם אינו יכול להמציא את תעודת ההטבלה - תצהיר מצד אדם אחר המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על עובדות רלוונטיות להשתייכות הדתית, לרבות ההטבלה: אם נערכה, מקום עריכת ההטבלה ומי ערך את ההטבלה; (3) לגבי תובע נוצרי יווני-קתולי - אישור שהתובע רשום בספר הכנסיה היוונית-קתולית בישראל; (4) תעודת המרת דת לפי פקודת העדה הדתית (המרה)_ (2) פרטי בן הזוג/הנתבע [יש למלא ככל שניתן] שם:___ ___ מספר זהות: ___ מספר דרכון: ___ דת [אם נוצרי, פרט את העדה]:___ דת הורים והורי הורים [אם נוצרי, פרט את העדה]: אב ___ הורי האב ___ אם ___ הורי האם ___ [מחק את המיותר] האם ידוע לך אם בן הזוג המיר את דתו? כן המיר/לא המיר אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם [אם נוצרי, פרט את העדה]: תאריך המרה___דת לפני המרה___דת אחרי המרה___בפני מי נערכה ההמרה (3) פרטי הנישואין [אם נערכו כמה טקסים, יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם] תאריך: ___ מקום: ___ בפני מי נערך: ___ האם נערך טקס דתי?___ אם כן, ציין את פרטי הטקס (עדים וכיו"ב): ___ ___ ___ ___ אם התובע נוצרי לטיני-קתולי והנישואין הם נישואין אזרחיים שנערכו אחרי 27 בנובמבר 1983, יש לצרף אישור רשמי מהכנסיה הקתולית שהתובע מעולם לא עזב את הכנסיה הקתולית (אפשר להמציא אישור זה מכנסיה קתולית בארץ שעמה מצוי התובע בקשר); תאריך ___ ___חתימת המצהיר___ אני הח"מ ___ מאשר בזה כי ביום ___ הופיע/ה לפני מר/גב'___ המוכר/ת לי אישית שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' ___ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני_ תאריך תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 43ב (תקנה 343ו(ב)(1)) אני הח"מ מצהיר בזה לאמור: (1) פרטי הנתבע (המצהיר) שם: ___ מספר זהות: ___ מספר דרכון: ___ דת [אם נוצרי, פרט את העדה וכן אם הוטבלת]: ___ דת הורים והורי הורים [אם נוצרי, פרט את העדה]: אב ___ הורי האב ___ אם ___ הורי האם ___ [מחק את המיותר] האם המרת את דתך? כן/לא אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם [אם נוצרי, פרט את העדה]: תאריך המרה___דת לפני המרה___דת אחרי המרה___בפני מי נערכה ההמרה יש לצרף כל מסמך המעיד על הדת, לרבות: (1) לגבי נתבע חסר דת - תצהיר מצד אדם נוסף המכיר את הנתבע היטב ויכול להעיד על עובדות רלוונטיות להשתייכות הדתית, כגון: האם עבר אי פעם טקס המשייכו לעדה דתית כלשהי ואם כן, לאיזו, מה היתה דתם של הוריו והורי הוריו וכדומה; (2) לגבי נתבע נוצרי - תעודת הטבלה ואם אינו יכול להמציא תעודת הטבלה - תצהיר מצד אדם נוסף המכיר את הנתבע היטב ויכול להעיד על עובדות רלוונטיות להשתייכות הדתית, לרבות ההטבלה: אם נערכה, מקום עריכת ההטבלה ומי ערך את ההטבלה; (3) לגבי נתבע נוצרי יווני-קתולי - אישור שהנתבע רשום בספר הכנסיה היוונית-קתולית בישראל; (4) תעודת המרת דת לפי פקודת העדה הדתית (המרה)_ (2) פרטי הנישואין [אם נערכו כמה טקסים, יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם] תאריך: ___ מקום:___ בפני מי נערך: ___ האם נערך טקס דתי? ___ אם כן, ציין את פרטי הטקס (עדים וכיו"ב):___ ___ ___ אם הנתבע נוצרי לטיני-קתולי והנישואין הם נישואין אזרחיים שנערכו אחרי 27 בנובמבר 1983, יש לצרף אישור רשמי מהכנסיה הקתולית שהנתבע מעולם לא עזב את הכנסיה הקתולית (אפשר להמציא אישור זה מכנסיה קתולית בארץ שעמה מצוי התובע בקשר); תאריך ___ ___חתימת המצהיר___ אני הח"מ ___ מאשר בזה כי ביום ___ הופיע/ה לפני מר/גב'___ המוכר/ת לי אישית שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' ___ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני_ תאריך תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 43ג (תקנה 343ז(ב)) בבית משפט ב___ תיק___ ___(התובע) נגד ___(הנתבע/בן הזוג) פנייה לבית דין דתי אל בית הדין ___ בהתאם לאמור בסעיף 3(א) לחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969, אני פונה אל כב' בית הדין לקבלת קביעה מנומקת בענין תובענה להתרת נישואין בתיק זה כדלהלן: (1) האם יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו דן בית הדין, ולו מספק, כדי שבן הזוג שעליו חל דין דתי זה יוכל להינשא מחדש? (2) [לבית דין של אחת העדות הנוצריות] האם הדין הדתי שלפיו דן בית הדין מאפשר גירושין או ביטול נישואין בנסיבות הענין? לפניה זו מצורפים טפסים כפי שמולאו על ידי הצדדים ומסמכים שצורפו על ידם, מסמכים המעידים על דתו של כל אחד מבני הזוג לפי תקנות 343ד(1) ו-343ו(ב)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ותעודות הנישואין של בני הזוג או העתק צילומי מאומת שלהם או תמצית רישום מאושרת של הנישואין ממדינת החוץ שבה נערכו לפי תקנה 343ד(3)_ בהתאם לאמור בסעיף 3(ב)(1) לחוק, יש למסור את קביעתו המנומקת של כב' בית הדין לגבי כל ענין הנכלל בפניה זו בתוך שלושה חודשים מיום משלוח הפניה_ אם לצורך בירור העובדות נדרש זמן נוסף, יש לפנות לסגן נשיא בית המשפט כדי להאריך את המועד לתקופה נוספת של שלושה חודשים_ תאריך ___ ___חתימה___ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 44 (תקנה 351) בבית המשפט השלום ב תצהיר בבקשה לקביעת גיל אני הח"מ___, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי אהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מהיר בזה בתמיכה לבקשתי לקביעת גילי כדלקמן: (1) שמי הפרטי, שם המשפחה, שם האב___ (2) (א) מספר זהותי___ (ב) מספרי האישי הצבאי___ (3) (א) מקום מגורי___ (ב) מקום לידתי___ (4) מקום לשכת מרשם התושבים שבה מוחזק תיק המרשם שלי ___ (5) (א) תאריך הלידה הרשום בתיק המרשם או בתעודת הזהות ___ שנה ___חודש ___יום___ (ב) מתי נעשה רישום זה___ (ג) סיבת השיבוש בו___ (6) הגיל או תאריך הלידה שאני מבקש לקבוע___ הערה: סעיף (7) ימולא רק אם המבקש נולד בארץ_ (7) (א) מצורף אישור מלשכת מרשם התושבים שאין בפנקס הלידות רישום לידה שלי בשנה הרשומה כשנת לידתי בתיק המרשם_ (ב) תעודת לידה שלי מצורפת (אם אינה מצורפת, ציין את הסיבה) ___ (ג) (לגבי מבקש שנולד לפני 1918) - מצורף העתק מתוך ספרי הנפוס של הרישום המתייחס לתאריך לידתי (אם אינו מצורף, ציין את הסיבה) הערה: סעיפים 8 עד 11 ימולאו רק אם המבקש נולד בחו"ל_ (8) (א) במקום הולדתי היו/לא היו* נהוגות תעודות לידה_ (ב) יש לי/היתה לי* תעודת לידה/תעודה אחרת* ממקום הולדתי, מספרה ___ תאריך הוצאתה ___ותאריך לידתי הרשום בה: שנה ___חודש___ יום ___התעודה מצורפת (אם אינה מצורפת, ציין את הסיבה) ___ (ג) הערות:___ (9) (א) במקום הולדתי/מגורי היו/לא היו נהוגות תעודות זהות_ (ב) יש לי/היתה לי* תעודת זהות ממקום הולדתי/ מגורי*, מספרה___ תאריך הוצאתה___ ותאריך לידתי הרשום בה: שנה ___ חודש___ יום___ התעודה מצורפת (אם אינה מצורפת, ציין את הסיבה)___ (ג) הערות:___ (10) (א) במקום הולדתי/מגורי* היו/לא היו* נהוגים פנקסי משפחה/מעמד אישי*_ (ב) יש לי/היה לי* פנקס משפחה/מעמד אישי* ממקום הולדתי/מגורי* מספרו חודש ___ יום___ הפנקס מצורף (אם אינו מצורף, ציין את הסיבה) (ג) אני רשום/הייתי רשום* בפנקס המשפחה/המעמד האישי* של אבי/אמי*, מספרו ___תאריך הוצאתו___ותאריך לידתי הרשום בו: שנה ___חודש ___יום___הפנקס הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם אינו מצורף, ציין את הסיבה) (ד) הערות___ (11) (א) בבואי ארצה היה/לא היה* לי דרכון, מספרו___תאריך הוצאתו___ותאריך לידתי הרשום בו: ___חודש___ יום ___ הדרכון הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם אינו מצורף, ציין את הסיבה)___ (ב) בבואי ארצה הייתי רשום בדרכון של ___מספרו___ תאריך הוצאתו___ותאריך לידתי הרשום בו: שנה___ חודש ___יום___ הדרכון הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם אינו מצורף, ציין את הסיבה)___הדרכון היה בידי ב ___ונמצא ב___(אם אינו נמצא, ציין את הסיבה (12) (א) מצבי המשפחתי ___תעודת נישואין/גירושין* שלי מצורפת (אם אינה מצורפת, ציין את הסיבה) ___ (ב) בן הזוג: (1) שם ___ (2) מספר הזהות___ (3) תאריך הלידה___ (4) תאריך הנישואין: שנה ___ חודש___ יום ___ (5) מקום המגורים___ (ג) אחים ואחיות: (1) שמות האחים והאחיות (2) מספרי הזהות (3) תאריכי הלידה: שנה ___שנה ___שנה ___ חודש___חודש___חודש___ יום___יום___יום___ (4) מקומות מגורים:___ (ד) ילדים: (1) שמות הילדים: (2) מספרי הזהות: (3) תאריכי הלידה: שנה ___שנה ___שנה ___ חודש___חודש___חודש___ יום___יום___יום___ (4) מקומות מגורים:___ (5) תעודות הלידה של הילדים מצורפות (אם התעודות או חלק מהן אינן מצורפות, ציין את הסיבה:___ (ה) הורים: (1) שמות ההורים:___ (2) מספרי הזהות: (3) תאריכי הלידה: שנה ___שנה ___שנה ___ חודש___חודש___חודש___ יום___יום___יום___ (4) מקומות מגורים:___ (13) התעודות/המסמכים המפורטים להלן, שמהם ניתן ללמוד מהו גילי הנכון, מצורפים אף הם: ___ ___ (14) תצהיר/תצהירים של ___מצורף/מצורפים כתמיכה לבקשתי_ מקום לשכת מרשם התושבים שבה מוחזק תיק המרשם של המצהיר זה/מצהירים אלה: ___ ___ (15) מטרת בקשתי לקביעת גילי: ___ ___ (16) מוסדות ואנשים שקביעת גילי עלולה לפגוע בהם (ציין ופרט): (א) המוסד לביטוח לאומי: כן/לא*_ (ב) קופה אחרת לביטוח סוציאלי: שם הקופה___מען הקופה (ג) צה"ל: (1) לפני הגיוס - ראשי מרכז גיוס באגף כוח אדם*; (2) אחרי הגיוס - השליש הראשי*_ (ד) המעביד שלי: (1) אני מועסק במשרד ממשלתי* שם המשרד___ מען המשרד (2) אני מועסק אצל מעביד אחר* שם המעביד ___מען המעביד (ה) מוסד או אדם אחר שקביעת גילי עלולה לפגוע בו: שם___ מען (17) הרישום של גילי במרשם התושבים הוא רישום ראשון*; על פי בקשתי תוקן רישום גילי במרשם התושבים ביום ___ מ ___ל ___ (18) זאת בקשתי הראשונה לקביעת גילי המוגשת לבית משפט בישראל*; על פי בקשה קודמת שהגשתי נתן בית משפט שלום/מחוזי ב ___ החלטה בענין קביעת גילי והיא מצורפת בזה*_ אני מבקש לצרף את התיק הקודם לתיק בית המשפט בבקשה זו_ ___ חתימה אני הח"מ___מאשר בזה כי ביום___ הופיע בפני ב___ המוכר לי אישית / שזיהיתיו לפי תעודת זהות מספר ___, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני_ ___ חתימת מקבל התצהיר * מחק את המיותר תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 44א (תקנה 387ד) הודעה בדבר צו כניסה לחצרים בבית המשפט דע כי בתיק 1_ מונה כונס נכסים זמני/תופס נכסים (מחק את המיותר), אשר הוסמך לבצע חיפוש/צילום/העתקה / תפיסה של נכסים, המצויים בחצרים אשר בהחזקתך או באחריותך; 2_ הוצא צו המורה לך לאפשר לכונס הנכסים הזמני / תופס הנכסים (מחק את המיותר) להיכנס לחצרים כדי לבצע את הפעולות האמורות_ קרא בעיון את ההוראות האלה: 1_ הכניסה לחצרים והפעולות שיבוצעו בהם ייערכו בנוכחותך ובנוכחות שני עדים, אלא אם כן צוין במפורש בצו של בית המשפט שהפעולות יבוצעו בלא נוכחות עדים או אם תאשר בכתב שאינך מעוניין בנוכחות עדים; 2_ פעולות במחשב או במידע המצוי במחשב יבוצעו רק על פי היתר מפורש, אשר צוין בצו של בית המשפט, ועל ידי בעל תפקיד מיומן לביצוע פעולות במחשב או על ידך בלבד; 3_ אתה רשאי להעיר את הערותיך לגבי הכניסה לחצרים והפעולות שבוצעו בהם, והן יופיעו בדין וחשבון שיוגש לבית המשפט; 4_ חלה על תופס הנכסים / כונס הנכסים הזמני (מחק את המיותר) ועובדיו חובת סודיות לגבי הנכסים, המסמכים והמידע המגיעים אליהם במסגרת תפקידם, והם אינם רשאים לעשות בהם שימוש או לגלותם לאדם אחר, עד לדיון בבית המשפט שבו יוחלט מה ייעשה בהם_ שים לב: 1_ אם תסרב לאפשר כניסה לחצרים תפר צו של בית משפט, וניתן יהיה לזמן אותך לבית המשפט ולהטיל עליך קנס או מאסר לשם ביצוע הצו, על פי פקודת בזיון בית המשפט; 2_ אם תסרב לאפשר כניסה לחצרים הדבר עלול לשמש ראיה במסגרת ההליך המשפטי; 3_ אתה זכאי להתייעצות טלפונית עם עורך דין במגבלות האפשר; 4_ אתה זכאי להגיש לבית המשפט הודעת הצטרפות להליך בתוך עשרים ימים_ יום___ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 45 (תקנה 388) בבית המשפט ה___ ב מינוי כונס נכסים ___נגד___ אל:___ הואיל ו-___ עוקל על ידי צו שניתן במשפט הנ"ל ביום___ לטובת ___הנך מתמנה בזה (בתנאי שתיתן ערובה להנחת דעתו של בית המשפט), להיות כונס נכסים לרכוש הנ"ל על פי סימן ג' לפרק כ"ח של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ואלה יהיו סמכויותיך:___ ___ הנך נדרש להגיש ביום חשבון נכון של כל הסכומים שיכנסו לרשותך או שתוציא בשל הרכוש הנ"ל _ שכרך יהיה___ יום ___חתימת שופט תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 46 (תקנה 391) בבית המשפט ה___ ב ערובה של כונס נכסים ___נגד___ אנו החתומים מטה___מתחייבים בזה יחד ולחוד לשלם לפי הוראות בית המשפט או הרשם סך___במקרה ש___אשר נתמנה כונס נכסים במשפט הנ"ל לא יגיש חשבונותיו בזמנים ובצורה שהורה בית המשפט, או לא ישלם סכום המגיע ממנו לפי הוראות בית המשפט, או שיגרום בזדון או ברשלנות הפסד לנכסים שנתמנה עליהם_ יום ___ חתימה הערה: אם הערובה היא ערבון כסף יש לנסח את תנאי השלשת הערבון לפי האמור לעיל_ תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 47 (תקנה 504) בבית המשפט ה___ ב הודעת נתבע על תשלום לבית המשפט ___נגד___ אל התובע: ___ הנתבע ___שילם לבית המשפט ___שקלים ואומר כי חלק מתוך הסכום הנ"ל___ שהוא ___שקלים, יש בו כדי סילוק תביעת התובע על ___והחלק האחר שהוא___שקלים יש בו כדי סילוק תביעת התובע על ___ יום ___ חתימה תקנות סדר הדין האזרחי טפסים - טופס 48 (תקנה 505) הסכמת תובע לקבלת סכום ששולם לבית המשפט בבית המשפט ה___ ב ___נגד___ אל הנתבע: ___ התובע ___מסכים לקבל את הסכום ___שקלים ששילם הנתבע לבית המשפט כסילוק התביעה שלגביה שולם הכסף (והוא מוותר על תביעותיו האחרות)_ יום תקנותתקסד"א 1984 (הישנות)