זכויות יוצרים בשטחים

להלן החלטה בנושא זכויות יוצרים בשטחים: ה ח ל ט ה השופט אליהו צ. בן זמרה 1. נושא החלטה זו הוא בקשת התובעת בת"א 1753/98 (להלן התובעת) ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבה - עירית אריאל - שבשטח יו"ש (להלן: העיריה), בעצמה או באמצעות אחרים ו/או באמצעות מי מטעמה להשמיע בפומבי מוסיקה מוקלטת ו/או להרשות השמעה של מוסיקה מוקלטת כאמור, אשר המבקשת היא בעלת הזכות הבלעדית להרשות את השמעתה בפומבי ו/או את שידורה בישראל וזאת עד להכרעה בתביעה הנ"ל למתן צו מניעה קבוע. 2. הבקשה נתמכת בתצהיר סמנכ"ל שיווק התובעת (להלן: התצהיר). לפי התצהיר: א. התובעת היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים שאחת מסמכותיה היא ליתן הרשאה להשמעה בפומבית של מוסיקה מוקלטת וגביית תמלוגים בגין ההשמעה והעברתם אל בעלי זכויות היוצרים במוסיקה המוקלטת (סעיף 4) ב. חברות התקליטים הישראליות והזרות ששמותיהן כלולים בנספחים 1-2 לבקשה הן בעלות זכויות היוצרים בהקלטות והן העבירו לתובעת את זכות ההשמעה הפומבית והשידור של ההקלטות לפי הסכמי העברה שצורפו לתצהיר (סעיף 8-5) להלן: הסכמי ההעברה. ג. בשטח השיפוט של העיריה בנכסים ובחצרים שבשליטתה מושמעות בפומבי הקלטות שלתובעת זכויות השמעה פומבית בהן, כאשר השמעה פומבית כנ"ל, מאורגנת בין במישרין ובין בעקיפין על-ידי העיריה ללא רשות התובעת (סעיפים 13-10) וכמובן ללא כל תשלום. דוגמא להשמעה כנ"ל היא השמעת הקלטות בפומבי במסגרת בית הספר "היובל" שבשליטת העיריה (סעיף 14), אך זו דוגמא מדגמית, שכן בשטחי השליטה של העיריה "מושמעות תדיר וצורות נוספות", שלתובעת זכויות השמעה בהן, ללא קבלת רשות מהתובעת (סעיפים 18-16). ד. עקב הפרת זכויותיה של התובעת לפי הסכמי ההעברה נגרם או ייגרם לה נזק מתמשך שלא ניתן לאומדן או הערכה (סעיפים 197-196). 3. בית-המשפט המחוזי בת"א-יפו שבפניו הובאה הבקשה, החליט כי על העיריה להגיב תוך 20 יום, אך זו העדיפה להגיב בטיעון משפטי הכלול בתגובה מיום 15.12.98, לפיה יש לדחות את הבקשה וזאת ללא תצהיר נגדי ומבלי לבקש קיום דיון בעל-פה או חקירה על התצהיר. נימוקי העיריה הכלולים בתגובה הם: א. הסמכות לדון בבקשה נתונה לבית-משפט זה. ב. תחום הרשאת התובעת לפי הסכמי ההעברה הנ"ל היא תחום מדינת ישראל ועל כן שטח העיריה אינו כלול בו. ג. חוק זכויות היוצרים אינו חל מחוץ לתחום מדינת ישראל. ד. ערכה ההוכחתי של ה"בדיקה המדגמית" הנ"ל הוא אפסי ואין על כן לסמוך עליה לשם קבלת צו כמבוקש. 4. לתגובה זו הגיבה התובעת כי היא מאמצת את הטענות הכלולות בסעיף 8 לבקשה חוזרת למתן צו מניעה זמני, לפיהן: א. הזכויות שהועברו לתובעת על-פי הסכמי ההעברה מתייחסות לא רק לשטת מדינת ישראל אלא גם לשטחי ישובים יהודיים המוחזקים על-ידי צה"ל ו/או על-ידי הרשות הפלשתינאית - בגדה המערבית ובחבל עזה, תוך צירוף אישורים של 3 חברות תקליטים זרות: WEA ,EMI ו- ,POLYGRAM לפיהם המונח "ישראל" המופיע בהסכמי ההעברה כולל ישובים כנ"ל (ראה נספח 4 לתגובה). ב. חוק זכויות היוצרים החל בישראל הוא אותו חוק החל בשטחי הגדה המערבית, כמפורט בחוות-הדעת של עו"ד שחאדה, שצורפה לבקשה (נספח 4) ועל כן ההגנה על זכות ההשמעה של הקלטה זהה בישראל ובשטח העיריה. ג. הבדיקה המדגמית היא דוגמא למנהגה של העיריה. ד. לבית-המשפט המחוזי בת"א-יפו הסמכות לדון בתביעה לפי הוראות תקנה 3(א) (3) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984. בכפוף לסייג הר"מ בסעיף 5, טענות התובעת הנ"ל בסעיפים א'-ג' מקובלות עלי. 5. בית-המשפט המחוזי בת"א-יפו החליט כי בית משפט זה הוא המוסמך לדון בתביעה וממילא בבקשה לסעד זמני כנ"ל ואי לכך, בהיעדר כל הכחשה של העובדות הכלולות בתצהיר כנ"ל בסעיף 2 - למעט טיעון משפטי כנ"ל - לאור התייחסות מפורשת בהסכמי ההעברה עם החברות הישראליות ובאישורי 3 החברות הזרות הנ"ל בסעיף 4א' לישובים יהודיים מוחזקים על-ידי צה"ל ו/או על-ידי הרשות הפלשתינאית - כאשר ביחס לחברות זרות אחרות אין יסוד לפרשנות לפיה "ישראל" כוללת שטחים שמחוץ למדינה - לנוכח זהות החוקים בישראל ובשטחי הישובים הנ"ל ולאור האמור בסעיפים 18-16 לתצהיר בדבר תדירות השמעת יצירות מוקלטות על-ידי העיריה ללא רשות התובעת - ניתן בזה צו מניעה זמני כמבוקש, כנ"ל בסעיף 1, בכפוף לסייג כי הצו לא יחול על השמעת הקלטות מוסיקה של חברות תקליטים זרות, למעט 3 החברות הנ"ל בסעיף 4א' שאישוריהן צורפו לתגובה. 6. העיריה המשיבה תשלם למבקשת התובעת הוצאות הליך זה בסך 5,000 ש"ח + מע "מ צמוד למדד מהיום. שטחי יהודה ושומרוןזכויות יוצרים (הפרת)