תקנות סדר הדין הפלילי תשל''ד-1974

תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 212, 213, 214 ו-227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: סימן א': הוראות כלליות 1. הגשת בקשה למינוי סניגור (א) בקשה למינוי סניגור לפי סעיף 15 לחוק תוגש מאת בעל-דין תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה למשפט, או ההודעה על מועד המשפט לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, זולת אם המשפט נקבע למועד מוקדם מזה. (ב) בכל עת עד להגשת כתב האישום רשאי חשוד או עצור שנתמלאו לגביו התנאים האמורים בסעיף 15 לחוק, לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי סניגור. 1א. פרטי זיהוי בכל פניה לבית המשפט, יציין המבקש את הפרטים הבאים של הנאשם: (1) שם פרטי, שם האב ושם המשפחה; (2) מספר זהותו וסוג התעודה ממנה נרשם המספר; (3) המען, ואם הנאשם נמצא במשמורת, מקום כליאתו, ולצדם - המיקוד; (4) מספר תיק בית המשפט; לענין תקנה זו, "נאשם" - לרבות עציר, מערער, נידון ואסיר. 2. מינוי סניגור לנאשם מחוסר אמצעים (א) נאשם המבקש למנות לו סניגור מפני שהוא מחוסר אמצעים, יפרט בבקשתו פרטים לפי טופס 1 שבתוספת. (ב) בית-המשפט יעביר את בקשתו ללשכת הסעד של הרשות המקומית שבתחומה מקום מגוריו של הנאשם לחוות דעתה ולהערותיה, ויחליט בה לאחר קבלתן. 2א. מינוי סניגור ביזמת בית המשפט ראה בית המשפט שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 15 לחוק, רשאי הוא למנות סניגור לחשוד, לעצור או לנאשם לפי הענין, אף אם לא הוגשה בקשה מטעמו. 3. מינוי ללא חוות-דעת לשכת הסעד על אף האמור בתקנה 2 רשאי בית-המשפט למנות סניגור לנאשם מחוסר אמצעים אף בהעדר פרטים בבקשה, או בלא להעבירה ללשכת הסעד, או אם חוות הדעת וההערות לא נתקבלו תוך 21 יום מיום שהועברה הבקשה כאמור או תוך תקופה קצרה יותר שקבע בית-המשפט, ובלבד שבית-המשפט משוכנע, על פי חקירתו הוא, שהנאשם מחוסר אמצעים. 4. שכר טרחה סניגור (א) סניגור שנתמנה לפי סעיף 15 לחוק, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה שלא יעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מהותו של הענין: בשקלים חדשים 1. בבית משפט שלום - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 737 (2) מעצר עד תום ההליכים 906 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 1,042 (4) אישום בעבירה אחרת 1,385 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 3,153 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 2,336 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 355 2. בבית משפט מחוזי - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 868 (2) מעצר עד תום ההליכים 1,559 (3) משפט פלילי 3,153 (4) ערעור פלילי - (אא) על פסק הדין 1,559 (בב) על גזר הדין בלבד 906 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 737 3. בבית המשפט העליון - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,559 (2) ערעור פלילי - (אא) על פסק הדין 2,828 (בב) על גזר הדין בלבד 1,559 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 1,254 (ב) נתמנה סניגור אחד לשני נאשמים או יותר ובית המשפט שוכנע שיש בנסיבות הענין צידוק להגדלת שכרו של הסניגור, רשאי בית המשפט להוסיף לסכומים הקבועים בפסקאות (2) ו-(4) לתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על 50% מהם ובלבד שלא יוסיף יותר מ-25% בשל הגנה על נאשם נוסף אחד בלבד. (ג) במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים או יותר, רשאי בית המשפט אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בתי המשפט, לעשות אחת מאלה: (1) להוסיף לסכומים הקבועים בתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על מאה וחמישים אחוזים; (2) לפסוק סכום מיוחד, לפי המלצת נשיא בית המשפט הנוגע בדבר ובאישור שר המשפטים. (ד) לסכומים הקבועים בתקנות משנה (א) עד (ג) יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן השירותים. (ה) סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס או לפי תעריף ההשתתפות של המדינה בהוצאות של עובד המדינה שהוא פקיד נדרש. (ו) (1) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; (2) בתקנה זו - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום השינוי הקודם; (3) סכום שהשתנה כאמור בפסקה (1) יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה; (4) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנת משנה זו. 5. הוצאות ההגנה הוצאות ההגנה של נאשם שבית-משפט מינה לו סניגור, לרבות הוצאות הסניגור, ישולמו במידה שאישר בית-המשפט, והוא רשאי לאשר הוצאות מראש. 6. שכר עדים והוצאותיהם עד שהתייצב להעיד בבית-המשפט, רשאי בית-המשפט לצוות שישולמו לו דמי נסיעות, הלוך וחזור, מן המקור בארץ שממנו הגיע עד למקום מושבו של בית-המשפט, וגם שכר בטלה ודמי לינה כפי שייראה בעיני בית-המשפט ושלא יעלו על השיעורים הנקובים בתקנה 10. 7. שכר מומחה ורופא (א) עד שהתייצב להעיד בבית-המשפט כרופא או כמומחה ישולם לו, בנוסף על דמי הנסיעה והלינה, שכר כפי שייראה בעיני בית-המשפט. (ב) אוצר המדינה לא יחוייב לשלם על פי תקנת משנה (א) שכר מומחה העולה על השיעורים הנקובים בתקנה 10. 8. מניעת כפל תשלומים (א) לפני החלטה בדבר תשלום דמי נסיעה, שכר בטלה ודמי לינה לעד, יברר בית-המשפט אם ניתנו צווים בדבר תשלומים כאמור בקשר עם משפט אחר שחל אותו יום או שנדחה לאותו יום מהיום שקדם לו, בין באותו בית-המשפט ובין בבית-משפט אחר שישב בדין באותו מקום מושב. (ב) נתברר שניתן צו כאמור לתשלום שכר בטלה, לא יהיה עוד זכאי לשכר בטלה נוסף אלא כדי למלא את ההפרש שבין שכר בטלה הנקוב בתקנה 10 לבין השכר שנפסק לו בצו שניתן כאמור. 9. סמכויות לרשם לענין תקנות 2א עד 8, "בית משפט" - לרבות רשם כמשמעותו בפרק ג' לחוק בתי המפשט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984. 10. שיעור התשלומים לעדים אלה התשלומים לענין תקנות 6 ו-7: הסכום בשקלים חדשים (1) שכר בטלה - (א) להתייצבות של עד 4 שעות עד 95 (ב) ליום התייצבות (מעל 4 שעות) עד 188 (2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו - (א) אם המציא קבלה עד 125 (ב) (בוטלה) (3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה - (א) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט עד 41 אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר משלושים קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט לצורך מתן העדות בלבד, יווספו לשכר האמור עד 12 (ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט עד 95 (4) (א) שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה - (1) בדיקה או ניתוח של גוויה עד 74 (2) בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה עד 125 (3) תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה עד 29 (4) חוות דעת רפואית בכתב עד 95 (ב) בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפיסקת משנה (א)(3) או (4), סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות. (ג) רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, יהא זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פיסקה (3)(א) ובית המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה פיסקה וכן דמי לינה לפי פיסקה (2). 10א. הצמדה למדד (א) הסכומים הנקובים בתקנה 10 יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפניו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם. (ב) סכום שעודכן כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה. (ג) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פסקאות (1), (2), (3) ו-(4)(א) בתקנה 10 כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב). (ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 11. הפקדת כסף או ערובה (א) נאשם - פרט לנאשם שבית-המפט מינה לו סניגור - או קובל המבקש להזמין עד, יפקיד בקופת בית-המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך זמן שנקבע, סכום כסף או יתן ערובה להנחת דעתו של השופט או של הרשם, לכיסוי הוצאות שייפסקו לעד לפי סימן זה, ורשאי בית-המשפט או הרשם לדרוש מדי פעם סכום נוסף או ערובה נוספת לפי הצורך; לא הופקד הסכום, או לא ניתנה הערובה, לא תישלח ההזמנה. (ב) סכום שהופקד כאמור, לא ישולם ממנו לאדם אלא על פי צו בית-המשפט או הרשם, והיתרה תוחזר למפקיד עם תום המשפט. (ג) הוצא מקופת בית-המשפט, על פי צווים לפי סימן זה לתשלום הוצאות עדים, סכום העולה על הסכום שהופקד או על הערובה שניתנה מכוח תקנת משנה (א), ייחשב העודף כחוב המגיע מן הנאשם או הקובל לאוצר המדינה. 12. יפוי-כוח לסניגור סניגור שלא מינהו בית-המשפט יגיש לבית-המשפט יפוי-כוח בכתב מטעם הנאשם או החשוד, או כתב אחר המעיד על רצונו של הנאשם או החשוד שאותו סניגור ייצגו במשפט או בהליכים אחרים, לפי הענין, זולת אם הודיע הנאשם או החשוד לבית-המשפט בשעת הדיון שהוא מייפה את כוחו של אותו סניגור לייצגו, והדבר נרשם בפרוטוקול. 13. יפוי-כוח מטעם הקובל עורך-דין המייצג קובל יגיש לבית-המשפט, עם הגשת הקובלנה או עם התחלת הדיון, יפוי-כוח בכתב מטעם הקובל. 14. צו הגנה צו הגנה לפי סעיף 44 לחוק יהא ערוך לפי טופס 1א שבתוספת. 15. טופס צו מעצר צו מעצר לפי סעיף 22 לחוק יהא ערוך לפי טופס 2 שבתוספת. 16. צו מעצר העוצר אדם לפי צו מעצר ונראה לו שאין הנעצר מבין תכנו של צו המעצר שנמסר לו, יסביר לנעצר תוכן הצו. סימן ב': ערר 17. דרך הגשת הערר ערר לפני היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 64 לחוק יוגש לרשות שהודיעה למתלונן על החלטתה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, לפי הענין. 18. העברת הערר ליועץ המשפטי הרשות שקיבלה את הערר תעבירנו ליועץ המשפטי לממשלה בלוויית הערותיה יחד עם התיק הנוגע לתלונה. סימן ג': המשפט 19. מועד המשפט הוגש כתב האישום, יקבע ביתהמשפט את תחילת המשפט למועד מוקדם ככל האפשר בנסיבות הענין. 20. הזמנה למשפט הזמנה למשפט תהיה לפי טפסים כמפורט להלן: (1) בחטאים ועוונות לפי טופס 3 שבתוספת; (1א) בהמשך דיון המיועד למתן גזר דין בחטאים ועוונות לפי טופס 3א שבתוספת; (2) בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן, למעט בעבירות שסימן ד' לתקנות אלה חל עליהן - לפי טופס 4 שבתוספת; (3) בפשעים - לפי טופס 5 שבתוספת; (4) בדיון למתן צו מיוחד לפי סעיף 129א לחוק - לפי טופס 5א שבתוספת. 20א. מועד מסירה הזמנה לנאשם והודעה לסניגור לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, יומצאו במועדים כלהלן: (1) כשכתב האישום מוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם פרקליט מפרקליטות המדינה לא פחות מארבעה עשר ימים לפני המועד הקבוע למשפט; (2) כשכתב האישום מוגש מטעם תובע אחר - לא פחות מארבעים ושמונה שעות לפני המועד הקבוע למשפט. אולם, בהסכמת הנאשם, מותר לקיים את המשפט גם אם לא הומצאה ההזמנה במועד כאמור. 21. הטלת הוצאות בדחיית משפט (א) נעתר בית המשפט לבקשת בעל דין לדחות את מועד המשפט או נדחה מועד המשפט בשל מעשה או מחדל של בעל דין, רשאי בית המשפט אם ראה הצדקה לכך, להטיל על בעל הדין שבעטיו נגרמה הדחיה, הוצאות בפועל לטובת הצד שכנגד. (ב) לא יטיל בית המשפט הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעל הדין להשמיע דברו. 22. הודעה על מאסר או קנס החליט בית המשפט להטיל על עד מאסר או קנס לפי סעיף 113 לחוק, יומצא לו העתק מאושר מן ההחלטה, זולת אם ניתנה ההחלטה בפניו. 23. בקשה לעיון מחדש בקשת עיון מחדש לפי סעיף 114 לחוק, תוגש תוך עשרה ימים מיום מתן ההחלטה בפני העד, או מיום המצאת העתק ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו. 24. שמיעת טענות הצדדים הודעה על מועד הדיון בבקשת עיון מחדש תימסר לעד ולבעלי הדין, ורשאים הם להתייצב ולהשמיע טענותיהם, אולם מקום שהוטל על העד קנס בלבד רשאי בית המשפט להחליט בענין על סמך הבקשה בכתב בלבד. 25. הכחשת רישום פלילי (א) הומצא לנאשם העתק של רישום פלילי לפי סעיף 188 לחוק, יצויין כי הנאשם זכאי, בהודעה בכתב לבית המשפט, להכחיש את ההרשעות, כולן או מקצתן, כי יש להגיש את ההודעה בשני העתקים תוך שבעה ימים מיום שהגיע העתק הרישום הפלילי לידי הנאשם וכי אם לא יכחיש יהא בית המשפט רשאי לקבל את העתק הרישום הפלילי כראיה להוכחתו. (ב) בית המשפט יעביר לתובע עותק מהודעת הנאשם. 26. מועד הגשת תסקיר ותוצאות תסקיר של קצין מבחן ותוצאות של בדיקות וחקירות אחרות כאמור בסעיף 199 לחוק, המוגשים לבית המשפט, יוגשו במעטפה סגורה ויימסרו לעיון בבית המשפט לא פחות משמונה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בהם, בצירוף מספר מספיק של עותקים לשם מסירה לבעלי הדין. 27. הוראות בית המשפט (א) לא הורה בית המשפט, תוך שני ימים מיום הגשת התסקיר או התוצאות כאמור, על אי גילוים לבעלי הדין יימסרו עותקים מהם, במעטפות סגורות, לבעלי הדין לא פחות מחמישה ימים לפני המועד לדיון בהם, מלבד אם ויתרו על כך. (ב) הורה בית המשפט על אי גילוי חלקי, יימסור העותקים כאמור בכפוף להוראת בית המשפט. (ג) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט להורות על מסירת עותק לנאשם בכל עת. 28. גילוי ידיעות (א) מי שהגיע לידיו תסקיר לצורך הליך משפטי לא ישתמשו בתסקיר או בתוצאות של הבדיקות והחקירות האחרות שנמסרו לפי תקנות אלה ולא יגלה ידיעות שהגיעו לידו באמצעות התסקיר, אלא לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו נמסר התסקיר. (ב) אין כאמור בתקנת משנה (א) כדי להתיר מסירת תוכן תסקיר לנאשם או לאדם אחר אשר התסקיר מתייחס אליו, אלא לפי הוראות בית המשפט על פי סעיף 191 לחוק. 29. פרטי הזיכוי או ההרשעה בית המשפט יפרט בפסק דינו את העבירה שממנה הוא מזכה את הנאשם, או מרשיעו בה, ויציין את סעיף החיקוק הקובע את העבירה. 30. מעצר לפני גזר הדין לפני שיטיל בית המשפט עונש, יברר אם היה הנאשם נתון במעצר בשל העבירה עליה הואשם. 30א. בית המשפט הדן בערכאה ראשונה יתן פסק דינו לא יאוחר מ30 יום לאחר תום הדיון; לא ניתן פסק דינו במועד האמור, יתן על כך הודעה מנומקת בכתב לשופט הראשי של בית משפט השלום או לנשיא בית המשפט המחוזי, לפי הענין. 31. צו ביצוע ופקודת מאסר ניתן גזר דין יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש. 31א. התראה על ביצוע צו מאסר התראה על ביצוע צו מאסר שניתן שלא בנוכחות הנידון או סניגורו לפי סעיף 129א(ג) לחוק, תהיה לפי טופס 7 שבתוספת. 32. מספר עותקים בערעור הודעת ערעור, לרבות נימוקיו ונימוקים מפורטים יותר, יוגשו בשלושה עותקים לבית המשפט ובמספר עותקים נוסף לפי מספר המשיבים. 32א. צירופים לערעור ולבקשת רשות לערער המערער יצרף להודעת הערעור והמבקש יצרף לבקשת רשות לערער עותקים מאושרים מפסקי הדין של הערכאות הקודמות; חובה זו אינה חלה על מערער או על מבקש שהוא אסיר ואינו מיוצג בידי סניגור. 33. המצאת העתק למשיב העתק מהודעת הערעור על המצורף לפי תקנה 32א והנימוקים כאמור יומצא למשיב; היה המשיב המדינה והערעור הוגש לבית משפט מחוזי יומצא ההעתק לפרקליט המחוז שבאותו מחוז, ואם הוגש הערעור לבית המשפט העליון יומצא לפרקליט המדינה. 34. העברת התיק הוגשה הודעת ערעור, יעביר בית-המשפט שנתן את פסק-הדין שמערערים עליו את תיק המשפט לבית-המשפט שלערעור. 35. חתימת כתב אישום והודעת ערעור כתב אישום המוגש לבית-המשפט יהא חתום ביד תובע; הודעת ערעור מטעם התובע תהא חתומה בידו, והודעת ערעור מטעם נאשם - בידו או ביד סניגורו. 36. המשך ערעור בפטירת נאשם היה ערעור מטעם הנאשם תלוי ועומד ונפטר הנאשם, רשאי בית-המשפט להרשות שהדיון יימשך, ולקבוע כי בן משפחתו, יורשו, מבצע צוואתו או מנהל עזבונו ימשיך בערעור במקום הנאשם. 37. ראשי דת עדות מפי ראש קהילה דתית, כשהיא נחוצה במשפט פלילי, רשאי בית-המשפט לגבותה במקום מגוריו של ראש הקהילה הדתית, בלשכת השופט או במקום מתאים אחר כפי שיראה לנכון; דין עדות שנגבתה כאמור כדין עדות שנגבתה בבית-המשפט בדלתיים פתוחות. סימן ד': סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228 ו-239 לחוק 38. הזמנה למשפט בעבירות קלות (א) בעבירה שסעיף 239 לחוק חל עליה, למעט עבירת קנס, רשאי שוטר למסור לאדם הזמנה למשפט אם היה לו יסוד סביר להניח כי הוא עבר עבירה כאמור. (ב) הזמנה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה לפי טפסים 4 או 7א שבתוספת והיא תהיה חתומה ביד השוטר שהוציאה. (ג) לענין תקנה זו "שוטר" - לרבות אחד מאלה: (1) אדם שהוסמך כדין למסור הזמנה דרך כלל או לענין מסויים; (2) לענין פקודת התעבורה, או התקנות לפיה ופקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970 - מי שיש בידו תעודה המעידה עליו שמשרד התחבורה מעסיקו בתפקיד שמירה על הבטיחות במסגרת סיירת הבטיחות בדרכים ועל מדיו סימן היכר שהוא מועסק כך והוא בשעת מילוי תפקידו; (3) לענין חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1960 - מי שהוסמך לפעול לפי סעיף 15 לאותו חוק. 39. הזמנה למשפט בברירת קנס הזמנה למשפט בעבירת קנס שיש עליה ברירת קנס לפי סעיף 222 לחוק, תהיה לפי טופס 8 שבתוספת. 40. הודעה לתשלום קנס הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק, תהיה לפי טופס 8א שבתוספת. 41. המצאה בדרך הצמדה (א) בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד. (ב) לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה. 42. בקשת משפט (א) הודעה על בקשה להישפט לפי סעיף 229(א) לחוק, תהיה על גבי הספח שבטופס 8א שבתוספת והיא תומצא לפי המען הרשום בטופס, תוך התקופה הקבועה בהודעה לתשלום הקנס. (ב) קבלה על משלוח ההודעה לפי תקנת משנה (א) בדואר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח. 42א. בקשה לביטול הודעת תשלום קנס (א) בקשה לביטול הודעת תשלום קנס לפי סעיף 229(א) לחוק תוגש בכתב לתובע לפי המען הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס, תוך התקופה שנקבעה לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס; בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה, אם ישנם, המסמכים המאמתים את טענות המבקש. (ב) בבקשה לביטול הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו הנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים אותם. (ג) קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח. 43. הזמנה למשפט בברירת משפט נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת. 44. הזמנה תכופה (א) בעבירות המנויות בתקנת משנה (ב), מותר לקיים את המשפט סמוך לאחר המצאת ההזמנה למשפט, ובלבד שתינתן שהות מספקת לנאשם להגיע לבית המשפט; ביקש הנאשם לדחות את המשפט כדי למנות לעצמו סניגור או להביא עדי הגנה או מטעמים מוצדקים אחרים, תינתן לו שהות מספקת, לפי הענין, אולם מותר לקיים את משפטו לפי המועד האמור בתקנה 20א. (ב) ואלה העבירות לענין תקנת משנה (א): (1) עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש; (2) עבירות לפי סעיפים 152, 170 עד 172, 174, 186, 189, 191 עד 196, 214 עד 216, 223, 225 עד 228, 273, 275, 334, 357, 379 עד 381, 384, 401, 409, 452 ו490 לחוק העונשין, התשל"ז1977. (3)5 עבירה לפי סעיפים 20(א)(1) ו21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, על צו שניתן לפי סעיפים 21(ב) או 27 לחוק האמור וכן עבירה לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה), התשמ"ה-1985; הוראת פיסקה זו תחול רק לגבי כתב אישום שהוגש לבית משפט שלום. (ג) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) תהיה לפי טופס 8ג שבתוספת, והיא תימסר בידי שוטר, לרבות עובד ציבורי אחר ששר הפנים או שר התחבורה הסמיך לכך לפי סעיף 222 לחוק, דרך כלל או לענין מסויים. (ד) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(2) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת. (ה) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(3) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת, והיא תימסר ביד שוטר, לרבות ביד עובד ציבור אחר ששר המשפטים הסמיכו לכך בכתב. 44א. חזקת מסירה בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן. 44ב. העתק הזמנה לבית המשפט הומצאה הזמנה למשפט לפי סימן זה, יוגש העתק ממנה לבית המשפט שהנאשם הוזמן להתייצב לפניו. 44ג. דין הזמנה הזמנה למשפט לפי סימן זה דינה כהזמנה למשפט וככתב אישום שהומצא לנאשם כדין, ודין העתק ממנה, משהוגש לבית המשפט, כדין כתב אישום שהוגש לבית המשפט כדין. סימן ד'1: בקשת רשות לערער 44ד. הגשת הבקשה (א) בקשת רשות לערער (בסימן זה הבקשה) תוגש בכתב, ויפורטו בה באופן תמציתי הנימוקים שעליהם סומך המבקש את בקשתו ובמידת הצורך האסמכתאות הנוגעות לענין. (ב) הבקשה תוגש במסירת שלושה עותקים לבית המשפט שלערעור בצירוף מספר העתקים מספיק לשם המצאה לכל משיב, אם יוחלט כך לפי תקנה 44ה. (ג) אסיר או עציר שאינו מיוצג, רשאי לערוך בקשתו בכתב יד ולהגישה בעותק אחד. 44ה. הדיון בבקשה (א) החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה, שאין היא מצריכה תשובה, ידחנה מיד בהחלטה בכתב. (ב) החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, רשאי הוא להורות על טענות לפניו בעל-פה או על תשובה בכתב; החליט כאמור, יומצאו הבקשה וההחלטה למשיבים על ידי בית המשפט. (ג) הורה בית המשפט על תשובה בכתב, יגישה המשיב תוך חמישה עשר ימים מיום ההמצאה או במועד אחר שקבע בית המשפט; בית המשפט רשאי לקבוע הוראות בענין היקף התשובה; התשובה תיכתב באומן תמציתי ויצויינו בה, במידת הצורך, האסמכתאות שהמשיב מסתמך עליהן. (ד) הגיש אסיר או עציר בקשה בכתב יד או הגיש בקשה במספר עותקים חסר, תודפס או תצולם בבית המשפט, לפי הענין, לשם המצאתה למשיב. (ה) נתקבלה תשובת המשיב בכתב, רשאי בית המשפט להורות על השלמת טענות בעל פה או בכתב. 44ו. החלטת בית המשפט (א) בתום ההליכים לפי תקנה 44ה יחליט בית המשפט אחת מאלה: (1) לדחות את הבקשה; (2) ליתן רשות לערער בין דרך כלל ובין לגבי נושא מסויים. 44ז. העברת דיון שופט יחיד רשאי להעביר את הבקשה לדיון בפני מותב רחב יותר. 44ח. הודעת ההחלטה החלטת בית המשפט בבקשה, תומצא לצדדים בכתב ואין צורך לקיים שימוע אלא אם כן הורה כך בית המשפט. 44ט. הגדרת נושא הערעור בית משפט הנותן רשות לערער רשאי לפרש את הבעיה שעליה ניתנה הרשות לערער, ומשעשה כן לא יטען המערער בבעיה שלא פורשה כך, אלא אם כן החליט בית המשפט שדן בערעור אחרת. סימן ה': סדרי דין מיוחדים בעבירות (בוטל) 47-45. (בוטלו) סימן ו': המצאת מסמכים 48. מסירה על ידי מי מסמך שהמצאתו במסירה - יימסר על ידי פקיד בית המשפט, שליח בית דין, שוטר או אדם שהסמיך מנהל בתי המשפט או עובדיו של אדם כאמור. 49. מסירה לחבר מסדר דתי מסמך שיש להמציאו לחבר מסדר דתי, מותר למסרו באמצעות ראש המסדר הדתי שלו בישראל. 50. המצאה לחייל מסמך שיש להמציאו לחייל המשרת שירות פעיל בצבא-הגנה לישראל, מותר להמציאו באמצעות קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית הראשית. 51. המצאה לכלוא והתייצבותו מסמך שיש להמציאו לאדם הכלוא בבית הסוהר או העצור במקום מעצר או המוחזק במוסד סגור, מותר להמציאו באמצעות הרשות או האדם האחראים לאותו מקום; נשלחה כאמור הזמנה להעיד, על אותה הרשות או אותו אדם לדאוג להתייצבות המוזמן בהתאם להזמנה. 52. המצאה לפקיד מדינת חוץ מסמך שיש להמציאו לעובד מחלקה, נציגות או סוכנות של מדינת חוץ יומצא באמצעות משרד החוץ. 53. המצאה לקטין או פסול דין אחר מסמך שיש להמציאו לקטין או פסול דין אחר, תהא המצאתו כדין אם הומצא לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס - למי שהקטין או הפסול דין גר עמו או נתון להשגחתו, אך רשאי בית המשפט להורות על המצאת המסמך לקטין עצמו או לפסול דין עצמו, או ליתן הוראה אחרת. 54. אישור מסירה מי שנמסר לו מסמך שהמצאתו במסירה יידרש לאשר את המסירה בכתב על גבי עותק של המסמך, ואם סירב לקבלו או לאשרו, יאשר מוסר ההזמנה בחתימתו את דבר מסירתו וסירוב האישור, ובית המשפט רשאי לקבוע שהמסמך הומצא כראוי. 55. החזרת עותק מסמך נמסר או נשלח מסמך לאדם לשם המצאתו לאחר במסירה - ימסרנו בהקדם, ויחזיר עותק אחד ממנו בחתימתו ובחתימת מי שיש למסור לו את המסמך; נבצר ממנו למסור את המסמך תוך זמן סביר, יחזיר את המסמך לבית המשפט בציון הסיבה לכך והצעדים שננקטו לביצוע המסירה. 56. הזמנת עד הזמנה בכתב להעיד או צו להמציא מסמכים לפי טופס 9 שבתוספת, יומצאו זמן מספיק לפני המועד הנקוב בהן להתייצבותו של המוזמן או להמצאת המסמכים, כדי ליתן לו שהות מספקת להתכונן ולהגיע למקום הנדרש או להמציא את המסמכים; היה בית המשפט סבור שאין שהות מספקת לעשות כן, רשאי הוא - בלי לפגוע בסמכותו לפי סעיפים 106(א) ו-108 לחוק - שלא להוציא את ההזמנה, אולם רשאי הוא להורות על הופעה דחופה של העד או על המצאה דחופה של המסמכים, אם ראה שבנסיבות הענין מן הראוי להורות כן. סימן ז': הוראות שונות 57. עריכת מסמכים לפי טפסים מסמכים שיש לערכם לפי החוק או לפי תקנות אלה, ונקבעו להם טפסים בתוספת, ייערכו בהתאם לטפסים אלה או בדומה להם ככל האפשר. 58. תעריף שכר טרחה סניגור שמינהו בית משפט לנאשם, רשאי בית המשפט לקבוע את שכר טרחתו, בהתאם לתעריף הקבוע בתקנה 4 ביום מתן הצו. 59. ביטול תקנות סדר הדין הפלילי, תשכ"ו-1966 - בטלות. 60. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששים יום לאחר פרסומן. משפט פליליתקנותסדר דין פלילי