תקנות סדר הדין הפלילי

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 29(ו) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בית המשפט"2 - בית משפט ששר המשפטים, בהודעה ברשומות, קבע אותו לענין תקנות אלה; "השופט" - שופט שנשיא בית המשפט או סגנו קבע אותו לענין תקנות אלה. 2. הבאת עצור לפני כניסת שבת או חג (א) בית המשפט יהיה פתוח עד שעתיים לפני כניסת השבת או החג. (ב) עצור שיש להביאו בפני שופט כאמור בסעיף 29(ב) לחוק, יובא בפניו מוקדם ככל הניתן, כדי לאפשר את סיום הדיון בענינו של העצור במועד האמור בתקנת משנה (א). 3. הבאת עצור לאחר צאת השבת או החג (א) בית המשפט ייפתח שעה לאחר צאת השבת או החג, ובלבד שכדי למנוע חילול שבת וחג, רשאי השופט לקבוע מראש שעה מאוחרת יותר לפתיחת בית המשפט. (ב) עצור שיש להביאו בפני שופט לאחר צאת השבת או החג לפי סעיף 29(ג) עד (ה) לחוק, לפי הענין, יובא בפניו בהקדם האפשרי. 4. חג או צירוף חג ושבת העולה על 48 שעות עלה משך החג או צירוף החג והשבת על 48 שעות, יהיה בית המשפט פתוח, על אף האמור בתקנה 2(א), עד שעה לפני כניסת השבת או החג, לפי תיאום מראש עם נשיא בית המשפט או סגנו. 5. צירוף חג ושבת העולה על 72 שעות בשנה שבה חל ראש השנה בימי חמישי וששי בשבוע, כך שצירוף החג והשבת עולה על 72 שעות ויש להביא עצור בפני שופט לפי סעיף 29(ה)(2) לחוק, יובא העצור בפני השופט על פי תיאום עם השופט ביום שני של ראש השנה; ייעשה מאמץ להימנע, במידת האפשר, מחילול שבת וחג בקיום ההליך. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. משפט פליליתקנותסדר דין פלילי