תקנות סיווג קבלנים

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התשנ"א-1990 (להלן:"תקנות סיווג קבלנים") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(3) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "קבלן מסויים" - קבלן רשום בענף ראשי בניה (100), שהוא בעל נסיון, להנחת דעתו של הרשם או מי שהוא הסמיכו, בביצוע עבודות בניה למגורים; "דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים. 2. הוראת שעה בתקופה שמיום ה' בחשון התשנ"א (24 באוקטובר 1990) עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992) יראו לגבי קבלן מסויים המבצע עבודות בניה למגורים במסגרת תכניות הבניה של משרד הבינוי והשיכון כאילו בתוספת לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988, בקבוצת סיווג ג', במקום סוגים 1 עד 5 והקבוע לצדם לענין היקף כספי והיקף במטרים רבועים, נאמר: "סוג 1 - עד 50 דירות; סוג 2 - עד 75 דירות; סוג 3 - עד 150 דירות; סוג 4 - בלתי מוגבל". 3. שמירת זכויות אין בהוראות תקנה 2 כדי למנוע קבלן מסויים מלבצע עבודות כאמור בה לפי הסיווג שנהג ערב תחילתן של תקנות אלה. סיווג קבלניםתקנותקבלן