פירוק הפועל חיפה

החלטה 1. החלטה זו מתייחסת לבש"א 17659/04, בה הגישו המפרקים הזמניים בקשה דחופה למתן הוראות בעניין אישור הסכם המכר "א" או ביטולו, לרבות הוראות דחופות בעניין המשך תפקודה של קבוצת הכדורגל הפועל חיפה, וזאת נוכח הפרת הסכם הרכישה על ידי המשיבים - הרוכש מר יואב כץ מוושינגטון, ארה"ב, והפועל חיפה מילניום בע"מ. עוד מצויין בבקשה, כי היא דחופה בשים לב לכך, כי המשיבים 1 ו- 2 מנהלים את הקבוצה ניהול העלול לגרום לפגיעה באינטרס הצבורי, תוך קריסתה של הקבוצה ופגיעה קשה בנושים, בשים לב לחובת הרוכשים לשלם את התשלומים במשך מספר שנים. 2. באי כוחו של מר יואב כץ והפועל חיפה מילניום בע"מ (אצל מר יואב כץ) מבקשים לדחות את הבקשה למתן הוראות. הצטרף אליהם גם ב"כ של 3 מחברי ההנהלה של הפועל חיפה מילניום בע"מ המבקשים גם הם לדחות את הבקשה. 3. קבלתי בקשה נוספת של המפרקים הזמניים (בש"א 18518/04), בה הם מבקשים לקבוע מועד לדיון במתן צו פירוק קבוע למועדון הכדורגל הפועל חיפה בע"מ (בפירוק זמני), וזאת על מנת לאפשר, בין היתר, פניית העובדים למוסד לביטוח לאומי לממש את זכויותיהם כדין וכן על מנת להסדיר פירוקה הסופי של החברה. החלטתי כאן תתייחס, לכן, לשתי הבקשות. 4. עובדתית, מצב הדברים כיום לגבי הפועל חיפה בע"מ (בפירוק זמני) והפועל חיפה מילניום בע"מ הוא כדלקמן: ב- 31.3.2002 החלטתי על מינוי מפרקים זמניים מפעילים למועדון הכדורגל הפועל חיפה בע"מ. קבעתי גם את סמכויות המפרקים הזמניים המפעילים, וכמו כן החלטתי כי "כל פעולות המפרק הזמני המפעיל על פי הסמכויות המוקנות לו באותה החלטה תיעשנה בהתאם ובכפוף לתקנוני ההתאחדות לכדורגל, להחלטות מוסדותיה המוסמכים". עוד נקבע באותה החלטה, כי "אני מתיר למפרקים הזמניים המפעילים לנהל מגעים למכירת הזכות לנהל ולהפעיל את הקבוצה". המפרקים הזמניים עשו מאמץ ניכר יחד עם החלק המקצועי של קבוצת הכדורגל הפועל חיפה, וכמובן עם השחקנים, כדי להחזיר את הקבוצה לשחק בליגת העל מחד, ומאידך כדי למצוא רוכשים לקבוצה. מאמציהם למצוא רוכשים לא נשאו תחילה פרי, אך לבסוף הצליחו לעניין בנושא את הרוכש מר יואב כץ, שמקום מושבו ארצות-הברית. התנהל משא ומתן ארוך ומייגע בין המפרקים הזמניים לבין מר יואב כץ ובאי כוחו. משא ומתן זה הסתיים בהצלחה, כך שהמפרקים הזמניים יחד עם כונס הנכסים הרשמי התייצבו בישיבת בית המשפט, ביום 13/9/2004, והגישו לי "הצעה לרכישת נכסי וזכויות מועדון הכדורגל הפועל חיפה בע"מ (בפירוק זמני)" על ידי המציע, מר יואב כץ. הסכם זה סומן על ידי כמוצג "א" ביום הדיון, ולפי בקשת כל הצדדים, כולל הכנ"ר, אישרתי למפרקים הזמניים לחתום על ההסכם כמפרקים זמניים. כמו כן נתתי תוקף החלטת בית משפט להסכמה (הסכם "א") שהושגה בין המפרקים הזמניים, הכנ"ר ובאי כוחו של מר יואב כץ. בסעיף 4 להחלטתי באותה ישיבה (מיום 13/9/2004) כתבתי: ”מובהר בזאת, כי עד אישור העברת הזכויות לרוכש על ידי ההתאחדות לכדורגל, ובכפוף להסכם א', ימשיכו המפרקים הזמניים בפעולתם בתיק זה, וזאת על פי סמכותם לפי ההחלטה מיום 31/3/2002". עלי לציין כי ההסכם "א", שאושר, מכיל לוחות זמנים ופרטים רבים, אשר התקבלו, כאמור, במשא ומתן ארוך ומפרך בין הצדדים, ויש בו גם פתרון חלקי לנושים בתיק הפירוק. 5. על פי תקנון העברת זכויות בקבוצות כדורגל של ההתאחדות לכדורגל בישראל, המחייב גם בתיק זה, העברת זכויות בעלות או זכויות ניהול מקבוצה לתאגיד או מתאגיד לתאגיד אחר וכן העברת מניות בתאגיד בין במישרין ובין בעקיפין, בין מלאה ובין חלקית טעונה אישור של ההתאחדות לכדורגל בהתאם לקבוע בתקנון ההתאחדות. על פי החומר הקיים בתיק (פרוטוקול של ההתאחדות לכדורגל בישראל מיום 13/10/2004) החליטה ההתאחדות לאשר את העברת הזכויות בקבוצה ממועדון הכדורגל הפועל חיפה בע"מ (בפירוק זמני) להפועל חיפה מילניום בע"מ. האישור יכנס לתוקפו, כך נקבע, לאחר שתומצא על ידי הרוכשת ערבות בנקאית על פי הוראת סעיף 16 לתקנון העברת זכויות. אין חולק, כי הושלם הליך רישומה של הפועל חיפה מילניום בע"מ אצל רשם החברות, על פי הקבוע בהסכם "א" וכמתחייב מתקנוני ההתאחדות, כאשר העברת הזכויות, כמובן, כפופה לאישור העברת הזכויות מטעם ההתאחדות לכדורגל. ביום 21.10.2004 נשלחה להפועל חיפה מילניום בע"מ הודעה מטעם רו"ח יאיר רבינוביץ, יו"ר הרשות לבקרת תקציבים בהתאחדות לכדורגל בישראל כדלקמן: "בהתייחס להחלטת הוועדה להעברת זכויות בקבוצות כדורגל מיום 13/10/2004, הריני לאשר כי הופקדו בטוחות להבטחת המצאת הערבות הבנקאית הנזכרת בהחלטה, ולפיכך הושלם הליך העברת הזכויות בקבוצה לידיכם" עותק ממכתב זה נשלח, כמובן, למועדון הכדורגל הפועל חיפה בע"מ (בפירוק זמני). ממועד זה ואילך יש להתייחס להפועל מילניום חיפה בע"מ כגוף משפטי, שקבל את הזכויות בקבוצת הכדורגל של הפועל חיפה בע"מ (בפירוק זמני), כמפורט בהסכם "א". 6. טענות בדבר אי קיומו של ההסכם "א" (שקבל תוקף של פסק דין, ושאליו התייחסתי קודם), כפי שהועלו בפני בהרחבה על ידי המפרקים הזמניים, אינם יכולים לקבל ביטוי משפטי באמצעות "בקשה להוראות" אלא באמצעות תקנות סדר הדין האזרחי, קרי: הגשת תביעה רגילה לבית המשפט המוסמך בעניין קיומו או הפרתו של ההסכם "א", ודורש את ביטולו. על פי סעיף 310 (ב) לפקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983 רשאים אמנם המפרקים הזמניים לבקש מבית המשפט הוראות ביחס לכל עניין שהתעורר אגב הפירוק, אך דיון לגבי הפרה יסודית של ההסכם "א", כפי שטוענים המפרקים הזמניים, אינו יכול להתקיים במסגרת "בקשה למתן הוראות". תביעה לביטול הסכם עקב הפרתו חייבת להיות תביעה עצמאית, כפי שפרטנו לעיל, ואינה יכולה להגיע לפתרון משפטי במסגרת דיון לקבלת הוראות מבית המשפט בהליך של פירוק זמני. 7. ביני לביני, אני סבור כי המפרקים הזמניים אכן הביאו בפני מספר טענות ראויות,לכאורה, לגבי אי קיומו של ההסכם "א". כדי למנוע פניות נוספות לערכאות, יהיה זה מן הרצוי והמועיל כי הפועל חיפה מילניום בע"מ תבדוק את קיומם של סעיפי ההסכם "א", וזאת בתקופה הקרובה, כולל כמובן חתימת ההסכם עם המנג'ר רוני דורה (שאליבא כולם תרם תרומה משמעותית לעליית הקבוצה לליגת העל ושמירה על מסגרתה ותפקודה במשך תקופה ארוכה). הרוכש, מר יואב כץ, והפועל חיפה מילניום בע"מ מתבקשים להבהיר, על פי סעיף 14 להסכם "א", בדו"ח הדו-חודשי הקרוב, שיגישו לי, כיצד מתבצע הסכם הרכישה, וזאת גם תוך התייחסות לטענות שהועלו ע"י המפרקים הזמניים. כאן אזכיר את לשונו של ס' 14 להסכם "א" המחייב: "אני אמסור לבית המשפט בכל חודשיים החל מיום אישור ההסכם על ידו ועד לסוף עונת הכדורגל 2004/2005 (31.5.05) דין וחשבון לגבי ביצוע חוזה הרכישה או כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט". בהקשר זה מתבקשים גם המפרקים הזמניים להתייחס לבקשת המשיבים לקבל אותם נתונים, אשר על פי ההסכם "א" היו אמורים להעביר ליואב כץ, ושלטענתו טרם העוברו אליו. 8. מכל מקום, נראה לי, כי זכותו של הרוכש, מר יואב כץ, וקבוצת הפועל חיפה מילניום בע"מ לפעול על פי מיטב שיקולם המקצועי והאישי, ולא תהיה זו מלאכתו של בית המשפט בהליך זה להתערב בהחלטות מקצועיות של קבוצת הכדורגל בניהולה החדש. 9. אני מקבל את בקשתם של המפרקים הזמניים (בבש"א 18518/04) וקובע דיון בהשתתפות המפרקים הזמניים והכנ"ר לגבי מתן צו פירוק קבוע לקבוצת הפועל חיפה בע"מ (בפירוק זמני) ליום שני, 10.1.05 בשעה 09.00. המפרקים הזמניים יוכלו להזמין לישיבה זו את כל הנושים או באי כוחם. הכל חייב להעשות, כמובן, בתיאום ובאישור כונס הנכסים הרשמי. 10. החלטתי מיום 8/12/2004, כי מתוך האינטרס הצבורי ואינטרס הנושים, עד החלטה בהמרצה זו (בש"א 17659/04) (כפוף, כמובן, לאישור הכנ"ר), לא יועברו שחקנים מקבוצת הפועל חיפה מילניום בע"מ לקבוצה או לגורם כלשהו - מתבטלת עם האמור לעיל. 11. בשולי החלטה זו: מסתבר כי כל הצדדים אכן רוצים בטובתה של הפועל חיפה, וזאת בראיית האינטרס הצבורי על פיו ראוי לה, לעיר חיפה, ששתי קבוצות ייצגו אותה בליגת העל. משמיעת באי כוח הצדדים עולה בעליל רצונם להביא להרגעת הרוחות בקבוצה ובקרב אוהדיה. אסור שהדברים הנאמרים ילהיטו את הרוחות. כל הצדדים בדיון שבפני הביעו את דאגתם ממצבה של קבוצת הפועל חיפה היום, אך חלילה להם מ"לחנוק את הקבוצה מרוב דאגה". פירוק חברה