גמישות ביקוש צולבת (מונופול)

מהו מבחן " גמישות ביקוש צולבת" ? מבחן גמישות ביקוש צולבת בודק האם העלאה מתונה במחיר של מוצר מסויים תהא כדאית עבור יצרן, או שמא בעקבות זאת יפסיקו צרכנים לרכוש את המוצר שמחירו עלה ויחליפו אותו במוצר אחר. הגדרת שוק מוצר כוללת את אותם מוצרים שהם תחליפיים במידה קרובה מספיק למוצר נשוא ההכרזה, כך שהעלאת מחירו של מוצר זה תביא למעבר קונים למוצרים תחליפיים, ועקב כך להפחתת הכמות הנמכרת ממנו, באופן שייפגע ברווחיו של הספק. עיקרון התחליפיות מבטא את הרעיון, על פיו פירמה צוברת כוח עוצמה ושליטה בשוק מסויים, מקום בו יכולה היא להעלות את המחיר או להקטין את היצע המוצר מבלי שהביקוש למוצר ירד. מצב כזה יתכן, לרוב, כל עוד העלאת המחיר או הקטנת ההיצע אינם גוררים מתחרים פוטנציאליים להיכנס לענף הרלבנטי, או אינם מביאים למעבר הצרכנים למוצר תחלופי, תוך הורדת הביקוש למוצר המסויים בו הועלה המחיר, או הוקטן ההיצע, והחזרת מחירו של המוצר לשיווי משקל תחרותי. המבחן העיקרי שהוזכר בפסיקה למדידת תחליפיות הוא מבחן גמישות המחיר הצולבת (cross - price elasticity). מבחן זה כאמור בודק האם העלאה מתונה במחיר של מוצר מסויים תהא כדאית עבור יצרן, או שמא בעקבות זאת יפסיקו צרכנים לרכוש את המוצר שמחירו עלה ויחליפו אותו במוצר אחר. ההנחה היא, שאם בתגובה לעליית מחיר מתונה בשיעור של 5%-10% תעבור כמות גדולה של רוכשים לרכוש מוצר חלופי, בהיקף רחב מספיק כך שליצרן לא כדאי יהיה להעלות את המחיר, אזי מדובר במוצרים בעלי תחליפיות גבוהה, השייכים לאותו שוק. יישומו של מבחן גמישות הביקוש הצולבת זכה לביקורת כלכלית נרחבת בספרות, וכן אף לכינוי: 'The Cellophane Fallacy'. הביקורת נסמכת על ההבנה שגם יצרן בעל כח שוק אינו יכול להעלות את מחיר המוצר אותו הוא מוכר ללא גבול. קיים מחיר מונופוליסטי אופטימלי, שבו מפיק המונופול את הרווח המקסימלי האפשרי. דרישת מחיר העולה על המחיר המונופוליסטי האופטימלי, תביא להקטנת הביקוש למוצר ולגריעה מרווחי המונופול. לפיכך, הפעלת מבחן גמישות הביקוש הצולבת במצב בו מונופול מפעיל כח שוק וגובה את המחיר המונופוליסטי האופטימלי, תוביל למסקנה שגויה: העלאה של המחיר בשיעור מתון של 5%-10% אכן תביא למעבר משמעותי של צרכנים לרכוש מוצר אחר. אולם ברור שאין הדבר מצביע על היעדר כח שוק, אלא דווקא על הפעלת מלוא כח השוק בטרם הבחינה האקונומטרית של גמישות הביקוש הצולבת. מבחן גמישות הביקוש הצולבת מוזכר אמנם בהנחיות רשויות ההגבלים האמריקנית לעניין מיזוגים אולם, השיקולים המנחים את אופן הגדרת השוק לעניין מיזוג הם שיקולים הצופים פני עתיד, ובגדרם נבחנת השאלה האם המיזוג צפוי להוביל ליצירת מונופול היפותטי שיוכל להעלות את מחיריו באופן אפקטיבי. שיקולים אלה שונים מהשיקולים המתווים את הגדרת גבולותיו של השוק הקיים בעת הבדיקה, לצרכי הכרזה על מונופולין, כאשר הנחת היסוד היא כי המונופול הנטען כבר מפעיל כח שוק. דיני חברותהגבלים עסקייםמונופולין