היסוד הנפשי בעבירת הסדר כובל

בית המשפט פסק כי היסוד הנפשי הדרוש לשכלולה של עבירת הסדר כובל הוא מחשבה פלילית, דהיינו, מודעות לטיבו הפיסי של המעשה ולקיומן של הנסיבות המהוות חלק מהגדרת העבירה (סעיף 19 ו-20 (א) לחוק העונשין אשר הוחלו על עבירת ההסדר הכובל מכוחו של סעיף 34כג לחוק העונשין.) הסדר כובל מוגדר בסעיף 2(א) לחוק ההגבלים העסקיים כ"הסדר שנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר". סעיף 4 לחוק ההגבלים העסקיים קובע, כי לא יהיה אדם צד להסדר כובל אלא אם כן "קיבל מאת בית הדין אישור לפי סעיף 9 או היתר זמני לפי סעיף 13 או פטור לפי סעיף 14, או שכל הכבילות שבהסדר פטורות בהתאם לפטור סוג שנקבע לפי סעיף 15א. מכאן, שלצורך הרשעה בעבירה של הסדר כובל נדרשת מודעות של הנאשם למספר רכיבים עובדתיים מצטברים. הראשון הוא הצטרפות ל"הסדר", אשר יכול שיתגבש בדרכים שונות ומגוונות (סעיף 1 לחוק ההגבלים העסקיים). השני הוא שההסדר נעשה בין "בני אדם המנהלים עסקים". השלישי הוא שמדובר בהסדר "שלפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו", כאשר הגבלה היוצרת הסדר כובל תהא כזו המצמצמת את חופש הפעולה הנתון למי שמנהל את עסקיו באותו תחום. הרביעי דורש, כי ההגבלה תעשה "באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים", כאשר רכיב זה בוחן, באופן פונקציונאלי, את השלכותיו של ההסדר הכובל ואת מידת פגיעתו בתחרות. החמישי והאחרון הוא רכיב שלילי, המורה אותנו כי הסכם בו מתקיימים כל הקריטריונים שלעיל ייחשב כ"הסדר כובל" רק מקום בו לא זכה לגושפנקא חוקית (אישור, היתר זמני או פטור לסוגיו). היסוד הנפשי הנדרש בעבירת ההסדר הכובל הוא מודעות בפועל של עושה העבירה לטיב הפיזי של מעשיו ולקיום הנסיבות שבגדרן נעשו. בהגדרת יסודה הנפשי של העבירה האמורה אין כל דרישה להתייחסות סובייקטיבית-ערכית מצד עושה העבירה, ויסוד זה מתקיים גם כאשר העושה איננו מודע לאופי-האנטי חברתי של התנהגותו, או אף מאמין באמת ובתמים שבמעשיו אין כל פסול. בית המשפט פסק כי הוספת הדרישה למודעות לקיומו של האיסור הפלילי איננה מתיישבת עם הוראת סעיף 34יט לחוק העונשין, אשר ככלל, שוללת את נפקותה של 'טעות במצב המשפטי' לעניין קביעת האחריות, והיא אף סוטה בבירור מלשונו של סעיף 20(א) לחוק העונשין. מחשבה פלילית / היסוד הנפשידיני חברותהגבלים עסקייםהסדר כובל