תקנות סימני המסחר

תקנות סימני המסחר, 1940 1. השם הקצר תקנות אלה תיקראנה תקנות סימני המסחר, 1940. 2. פירוש בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: "סוכן" - סוכן פטנטים הרשום בפנקס סוכני הפטנטים לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, או עורך-דין, שיש להם מקום-עסקים בישראל; "סימן מסחר" - לרבות סימן-שירות, סימן מאשר וסימן קיבוצי והוא כשאין הוראה אחרת לענין זה. "משרד" פירושו - משרד רשם סימני המסחר, הפטנטים והמדגמים, ירושלים; "הפקודה" פירושה - פקודת סימני המסחר, 1938. אגרות 3. אגרות (א) האגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה תהיינה אותן האגרות המפורטות בתוספת הראשונה לתקנות אלה. (ב) האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר, יחד עם הודעה על יסוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם. טפסים 3א. הצמדה למדד (א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי. "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי הקודם. (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל - (1) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה; (2) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות. (ג) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו. 4. טפסים הטפסים הנזכרים בתקנות אלה יהיו הטפסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה וטפסים אלה ישמשו בכל אותם המקרים שהם חלים עליהם, והם ישונו ע"י הרשם כדי לסגלם למקרים אחרים. סיוגן של סחורות וסיוג-מחדש של סחורות מרישומים ישנים 5. סיוגן של סחורות (1) (א) לצורך רישומי סימני-מסחר שנעשו לפני תאריך תחילת התוקף של תקנות אלה מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת השלישית לתקנות אלה, חוץ אם הומר איזה פירוט והותאם לתוספת הרביעית של תקנות אלה עפ"י פיסקה (2) מן התקנה הזאת; (ב) לצורך רישומי סימני-מסחר שייעשו לאחר תאריך תחילת תקפן של תקנות אלה ולצורך כל רישומים שנעשו לפני אותו תאריך ואשר פירוטיהן הומרו בהתאם לפיסקה (2) מתקנה זו, מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת הרביעית לתקנות אלה. (2) בקשה מאת בעלים רשומים להמרת פירוט הצעת הרשם כשהפירוט של סימן מסחרי רשום מבוסס על התוספת השלישית לתקנות אלה, רשאי הבעל הרשום לפנות לרשם בטופס הקבוע ולבקשו להמיר את הפירוט באופן שאפשר יהא לבססו על התוספת הרביעית לתקנות אלה בין בהשמטת איזו סחורה הימנו ובין בלא השמטת איזו סחורה הימנו, אך באופן שהרישום ישתמר בתאריכו המקורי. לאחר מכן ימסור הרשם בכתב, בהתאם לסעיף 28(3) של הפקודה, לבעל הרשום הצעה אשר יפרט בה באיזו צורה יש, לדעת הרשם, לתקן את הפנקס. שני רישומים או יותר של סימן מסחרי לגבי סחורה הכלולה באותו סוג של התוספת הרביעית לתקנות אלה ושתאריך רישומם שווה, מותר למזגם לאחר ההמרה בהתאם לפיסקה זו. (3) פרסום ההצעה והתנגדות פרסום הצעה לתיקון עפ"י סעיף 28(3) ייעשה ברשומות ומודעה על התנגדות תינתן בטופס הקבוע תוך חודש ימים מיום הפרסום, וצריך לצרף אליה העתק של המודעה והודעה בשני עתקים המראה באיזה אופן תהא ההמרה המוצעה בניגוד לסעיף 28. הרשם ישלח את ההעתקים הכפולים מיד לבעל הרשום והוא רשאי תוך חודש מיום קבלת ההעתקים האלה, לשלוח לרשם הודעה-שכנגד המוסרת בפרוטרוט את הנימוקים אשר על יסודם חולקים על התנגדות, ואם עשה זאת ימסור למתנגד העתק מהודעה זו. לאח"כ רשאי הרשם לדרוש או לקבל הוכחות בנוגע לשאלות השנויות במחלוקת, ובטרם יתן את החלטתו בענין, יתן לצדדים אפשרות להשמיע את טענותיהם בענין זה, אם ירצה אחד הצדדים בכך. (4) המרת פירוטים: רישומים המתקבלים כתוצאה מזה כל אימת שנתפרסמה הצעה להמרת פירוט בהתאם לפיסקה (2) של תקנה זו, ולא הוגשה כל התנגדות אלא שניתנה החלטה בענין ההתנגדות וניתנה רשות להמרה, ירשום הרשם בפנקס את כל הרשימות הדרושות כדי ליתן תוקף להמרה בהתאם להצעה כפי שנתפרסמה, או בהתאם להצעה המתוקנת, אם תוקנה לאחר הגשת ערעור שבו נרשמו הרשימות הללו, לצורך מתן החלטה בענין החידוש הבא של כל הרשימות הנובעות מתוך כך, בהתאם לסעיף 21 של הפקודה, הרי הביטוי "גמר מועדו של הרישום האחרון" יתייחס לאותו תאריך שהיה מתייחס אליו לגבי הרישום שלפני ההמרה. מסמכים 6. מסמכים מידותיהם וכו' בכפוף לכל הוראות אחרות שיתן הרשם, הרי כל הבקשות, המודעות, ההודעות ושאר מסמכים אשר עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה דרוש להניחן או לשלחן לרשם יהיו כתובים בנייר לבן חזק שמידתו שלושה-עשר אינטשים בקירוב, ואשר בצדו השמאלי יניחו שוליים של לא פחות מאינטש וחצי. 7. מסירה ע"י הדואר (1) כל בקשה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר שדרוש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם במשרד או אצל הרשם או אצל כל אדם אחר מותר לשלחם בדואר וכל מסמך שנשלח כך, רואים אותו כאילו נמסר בזמן שהמכתב המכיל אותו היה נמסר אגב מהלך הדואר הרגיל. (2) אימתי תהא כתובת נחשבת ככתובת מספיקה מכתב הערוך לבעל רשום של סימן מסחרי לפי כתובתו או לפי הכתובת שלו למסירת מסמכים, כפי שהיא רשומה בפנקס, או מכתב הערוך לכל אדם המבקש רישום סימן מסחרי, או לכל אדם המתנגד לרישום כזה, לפי הכתובת המופיעה בבקשה או בהודעת ההתנגדות או לפי הכתובת שניתנה לצרכי מסירה כפי שנקבע בתקנה 9, רואים אותו כמכתב הנושא כתובת מספקת. 8. הכתובת צריכה להיות מלאה כל אימת שאיזה אדם חייב, עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה, למסור כתובת לרשם, צריכה הכתובת שהוא מוסרה להיות תמיד ככל האפשר מלאה. 9. מען למסירת מסמכים (א) כל אדם המבקש לרשום סימן-מסחר, או הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה, או המתנגד לרישומם, וכן המבקש להעביר לבעלותו סימן-מסחר, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים ויראו המען כאמור כמען של אותו אדם לכל ענין לצורך הפקודה ותקנות אלה כל עוד לא הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה. (ב) כל עוד הרשאת סוכן לפי תקנה 10 בתקפה יראו את המען של הסוכן כמען של אותו אדם לענין פקודה זו והתקנות ותקנת-משנה (א) לא יחולו, אם לא הודיעו לאותו אדם או הסוכן אחרת. 10. סוכנים (א) כל פעולה שאדם רשאי לעשותה לפי הפקודה או תקנות אלה רשאי הוא להרשות לסוכן לעשותה. (ב) לא יורשה יותר מסוכן אחד לגבי אותו ענין, אלא אם הורשו יחדיו מספר סוכנים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר מסוכן אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך. (ג) הוסמכו מספר סוכנים על הוראות תקנת-משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם סוכנים לעבוד יחדיו, יראו, אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם סוכנים הודעה אחרת לענין זה, כאילו הוסמך הסוכן שמענו נמסר כמענם של אותם סוכנים. (ד) תוקף הרשאתו של סוכן לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה מפורשת לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה הרשאה, אולם רשאי הרשם, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר ביפוי-כוח עשר שנים לאחר שהוצא. בקשה לרישום 11. טופס בקשה בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים המובא בתוספת השניה לתקנות אלה וצריכה להיות חתומה ע"י המבקש או סוכנו. 12. בקשה מאת שותפות (1) אם הוגשה בקשה לרישום סימן מסחרי ע"י שותפות יכולה היא להיות חתומה בשם השותפות או מטעמה ע"י שותף אחד או שותפים אחדים משותפיה. (2) בקשה מאת חברה כשהבקשה מוגשה ע"י גוף מאוגד, יכולה היא להיות חתומה ע"י המנהל או המזכיר או פקיד ראשי אחר של אותו גוף מאוגד. (3) חתימה ע"י סוכן כל בקשה יכולה להיות חתומה ע"י סוכן. 13. את הבקשה צריך לשלוח למשרד כל הבקשות לרישום סימן מסחרי צריכות להישלח לרשם במשרדו ולהיות ערוכות לפי כתובתו. 14. אשור קבלת הבקשה עם קבלת הבקשה או לאחר מכן ישלח הרשם למבקש אישור על קבלתה. 15. הבקשה צריכה להכיל את ציור הסימן (1) כל בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להכיל את ציור הסימן המסחרי, כשהוא דבוק לבקשה באותו המקום שייחדוהו לשם כך בטופס-הבקשה הקבוע, ואם היה הסימן לתלת-ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהא ניתן להבחין בדמותו מכל צדדיו כשהוא מודבק כאמור. (2) כשהציור גדול מן המקום שנתיחד לשם כך כשהציור גדול במידתו מהמקום הנ"ל, מדביקים אותו על פשתן או בד-שמש או חומר אחר שהרשם ימצאנו מתאים. חלק מן הציור המודבק יודבק במקום הנ"ל ואת הנותר אפשר לקפל. 16. ציורים נוספים עם כל בקשה לרישום סימן-מסחר יישלחו ששה ציורים נוספים הימנו על גבי גליונות נייר עבה שמידתם כמידת טופס הבקשה ושיתאימו בדיוק לאות הציור שהודבק לטופס הבקשה. 17. ציורים של סימנים צריכים להיות בני-קיימא כל הציורים של סימנים צריכים להיות בני-קיימא. 18. כל בקשה תוגש בסוג מסויים בקשה נפרדת תוגש לרישום סימן-מסחר לגבי כל סוג שבו מבקשים לרשמו, ואם הוגשה בקשה אחת לרישום הסימן הכוללת סחורות המסווגות בסוגים שונים יראה הרשם את הבקשה כאילו נכללה בה בקשה לרישום הסימן בסוג שלדעתו מצויים בו מרבית הסחורות שלציונן נועד הסימן. 19. הציורים צריכים להיות מניחים את הדעת אם אין דעתו של הרשם נוחה מכל ציור של סימן רשאי הוא לדרוש במקומו ציור אחר שיהא מניח את דעתו בטרם יגש לדון בבקשה. 20. דוגמאות של סימני מסחר במקרים יוצאים מן הכלל (1) כשאי-אפשר ליתן שרטוט או ציור אחר או דוגמה באופן האמור לעיל, מותר לשלוח דוגמה או העתק של הסימן המסחרי בין לפי מידתו המלאה ובין באמת-מידה מוקטנת בצורה שהרשם ימצאנה נוחה ביותר. (2) כמו כן רשאי הרשם, במקרים יוצאים מן הכלל, להניח במשרד דוגמה או העתק של סימן מסחרי שלא יהא נוח להראותם בצורת תכנית ורשאי הוא לציין הערה על כך בפנקס בצורה שימצאנה נאותה. 21. תרגומי מלים שאינן באחת מן הלשונות הרשמיות כשסימן מסחרי מכיל מלה או מלים שאינן כתובות עברית או ערבית, רשאי הרשם לדרוש תרגום מדוייק של אותה מלה או אותן מלים, ואם ידרוש זאת יהא התרגום חתום ומאושר ע"י המבקש או סוכנו. 21א. רישום סימנים הרשומים בחוץ לארץ (א) המבקש לרשום סימן-מסחר הרשום כסימן-מסחר בארץ-מוצאו בהתאם להוראות סעיף 11א לפקודה יודיע על כך בטופס הבקשה, וימציא לרשם, עם מתן ההודעה כאמור העתק מתעודת רישום סימן המסחר בארץ-המוצא כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה, ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית אם היא ערוכה בשפה אחרת. (ב) מותר להגיש בקשה לפי תקנה זו בכל עת לפני קבלת הסימן לרישום. 21ב. בקשה לרישום סימן בהסתמך על זכות בכורה המבקש לרשום סימן-מסחר בזכות-קדימה על פי הוראות סעיף 41 או 41א לפקודה, יודיע על כך בטופס הבקשה וימציא לרשם, לא יאוחר משלושה חדשים לאחר הגשת הבקשה העתק מהבקשה הראשונה שהוגשה במדינה הזרה או במדינת האיגוד, כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית אם היא ערוכה בשפה אחרת. הפרוצדורה עם קבלת הבקשה 22. חיפוש (א) עם קבלת בקשה לרישום, יצווה הרשם לערוך חיפוש בין סימני המסחר והבקשות התלויות ועומדות כדי לברר באם רשומים בפנקס איזה סימנים לאותן סחורות או לאותו תיאור של סחורות המזדהים עם סימן המבוקש או הדומים לו במידה העשויה להטעות. (ב) החיפוש כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לגבי כל בקשה לרישום לפי סדר הגשת הבקשות בלשכה. (ג) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש על אתר, ויצרף אליה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה. 23. קבלה משנערך החיפוש, הרי אם סבור הרשם על יסוד הדיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, כי אין התנגדות לרישומו של הסימן רשאי הוא לקבל את הבקשה אם לחלוטין ואם באותם התנאים, השינויים, התיקונים או ההגבלות שהוא ימצא לנכון להטיל, ואשר יודיע עליהם בכתב למבקש. 24. סדרי דין בבקשות שנתגלו טעמים לאי-קבלתם (א) התגלו לאחר החיפוש לפי תקנה 22 והעיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, טעמים שיש בהם כדי לפסול את הסימן לרישום, תישלח למבקש הודעה בכתב על טעמים אלה. (ב) לא דרש המבקש תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה האמורה בתקנת משנה (א) להשמיע את טענותיו לפני הרשם או לא הגיש תוך התקופה האמורה תשובה מנומקת בכתב, יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש. (ג) (בוטלה) 25. קבלה על תנאי (א) היה הרשם מוכן לקבל בקשה בכפוף לתנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות והמבקש מתנגד לכך, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה על קבלה כאמור, לבקש הזדמנות להשמיע טענותיו לפני הרשם או להגיש תוך התקופה האמורה את השגותיו המנומקות. (ב) לא התנגד המבקש כאמור בתקנת-משנה (א), יודיע על כך לרשם בכתב. (ג) לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנות-משנה (א) או (ב) יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש. (ד) (בוטלה) 26. החלטת הרשם (1) החלטתו של הרשם לאחר הבירור האמור, או בלי בירור כזה אם הוגשה תשובה מנומקת בכתב או השגות מנומקות והמבקש לא דרש להשמיע את טענותיו, תימסר למבקש בכתב, ואם מתנגד המבקש להחלטה זו רשאי הוא, בתוך חודש ימים מתאריך ההחלטה לבקש מאת הרשם לפרט בכתב את הנימוקים להחלטתו וכן את החומר שהשתמש בו לקבלת החלטתו. (2) אם מציג הרשם כל דרישות שהמבקש אינו מתנגד להן על המבקש למלא אחריהן לפני שיתן הרשם אותה הודעה בכתב. לצרכי ערעור רואים את תאריך משלוח הודעה כזאת למבקש כתאריך החלטת הרשם. 27. ויתור רשאי הרשם לדרוש מן המבקש כי יכניס בבקשתו הערת-ויתור, ככל אשר ימצא הרשם לנכון דינה של דרישה כאמור כדין דרישה לפי תקנה 25. 27א. משך הליכי הבחינה לא קובלה בקשה בתוך שנתיים ממועד משלוח ההודעה למבקש על החלטת הרשם לפי תקנות 24(א) או 25(א) או דרישתו לפי תקנה 27, יראה הרשם את הבקשה כבטלה וישלח על כך הודעה למבקש, אלא אם כן בתוך אותה תקופה ביקש המבקש להשמיע את טענותיו לפני הרשם או להגיש את השגותיו המנומקות לפי תקנות 24(ב) או 25(א), בהתאמה. סימני-מסחר מיוחדים עפ"י סעיף 10 לפקודה 28. צירופים לבקשה לרישום סימן קיבוצי לבקשה לרישום סימן קיבוצי יצורפו העתק מאושר מתקנון החבר וכל חומר נוסף שיש בו כדי להצביע על הפיקוח שיש לחבר על חבריו. 29. (בוטלה) 30. צירוף הודעת נימוקים בכל בקשה לרישום סימן מאשר יש לציין את הנימוקים אשר עליהם מסתמך המבקש לביסוס בקשתו, וכן את הכללים שלפיהם תינתן הרשות להשתמש בסימן המאשר. 31. בירור משקיבל הרשם את הבקשה רשאי הוא לדרוש הוכחות נוספות, ככל אשר ימצא לנכון, ואם יראה צורך בכך ישמע את טענות המבקש, ויחליט אם מותר להגיש את הבקשה, ובאיזה תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות. 32. פרסום וכו' אם הורשה להגיש את הבקשה מפרסמים אותה ומתייחסים אליה מכל הבחינות כאל בקשה רגילה והיא תהיה נתונה להתנגדות באותו אופן ונוקטים לגביה בכל אותם הליכים כאילו היתה, בקשה עפ"י סעיף 11 לפקודה. פרסומה של הבקשה 33. פרסומה של הבקשה (1) משנתקבלה בקשה יפרסמנה הרשם ברשומות, במשך אותו זמן ובאותו אופן שיורה; (2) אם לא צורף ציור של הסימן המסחרי בקשר עם פרסומה של בקשה, יזכיר הרשם בהודעת הפרסום את המקום או המקומות שבהם הניחו דוגמה או ציור מן הסימן המסחרי, כדי שכל הרוצה יבוא ויראה. 34. צריך להמציא גלופה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן (1) לצורך הפרסום, אפשר לדרוש מן המבקש שימציא על חשבונו גלופה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן המסחרי, או גלופות אחדות או אלקטרוטיפים אחדים, אם יש צורך בכך, ואלה יהיו מן המידות ומן הצביון שהרשם יורה מזמן לזמן, או שימציא פרטים אחרים או אמצעי-פרסום אחרים של הסימן המסחרי, ככל שהרשם ידרוש. (2) אם אין הרשם מרוצה מהגלופה של עץ או מהאלקטרוטיפ שסיפק לו המבקש או סוכנו, רשאי הוא לדרוש גלופת-עץ או אלקטרוטיפ חדשים לפני שיגש לפרסום המודעה. התנגדות לרישום 35. התנגדות רשאי כל אדם בתוך שלושה חדשים מתאריך פרסום בקשה ברשומות לרישום סימן מסחרי למסור במשרד בכתב הודעת-התנגדות לרישום. 36. הודעה על התנגדות ההודעה הנ"ל צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה, וצריכה היא לכלול בה את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת התנגדות לרישום. אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס, עליו לפרש את מספריהם של אותם הסימנים ואת הגליונות של רשומות שבהם נתפרסמו. למודעה זו צריך לצרף שני העתקים שהרושם יעביר אותן למבקש. 37. הודעה שכנגד אם רוצה המבקש לחלוק על ההתנגדות, עליו להניח במשרד בתוך חדשיים מקבלת אותו ההעתק, הודעה-שכנגד בכתב, בצורה מתאימה, בה יפרט את הנימוקים שעל יסודם הוא חולק על ההתנגדות, ובשעת הנחתה עליו למסור למתנגד שני העתקים ממנה. על המבקש לפרט גם את העובדות הנזכרות בהודעת ההתנגדות שהוא מודה בהן. 38. ראיה לחיזוק התנגדות על המתנגד להניח במשרד תוך חודשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה-שכנגד את כל אותה הראיה שיאבה להגיש, בצורת הצהרות בשבועה, לחיזוק התנגדותו, ועליו למסור למבקש העתקים מאותה ראיה. 39. ראיה לחיזוק הבקשה אם אין המתנגד מניח ראיה, רואים אותו כאילו ויתר על התנגדותו, חוץ אם הורה הרשם אחרת, ואילו אם הניח ראיתו, חייב המבקש, תוך חדשיים מיום הנחת העתקים מההצהרות, להניח במשרד, בצורת הצהרות בשבועה, את כל אותה הראיה שיאבה להגיש לחיזוק בקשתו, ועליו למסור למתנגד העתקים מאותה ראיה. 40. ראיה בתשובה ע"י המתנגד בתשובה לכך רשאי המתנגד, תוך חדשיים מיום מסירת העתקים מהצהרות המבקש, להניח במשרד ראיה עפ"י הצהרה בשבועה ועליו למסור למבקש העתקים הימנה. ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים שהם ממין התשובה. 40א. (בוטלה) 41. ראיה נוספת שום צד לא יניח ראיה נוספת, אולם בכל משפט בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו, בין בענין ההוצאות ובין בענין אחר. 42. מוצגים כשיש מוצגים הנספחים להצהרות שהוגשו בהתנגדות, צריך לשלוח לצד האחר העתקים או הדפסות ממוצגים אלה, וכשאי-אפשר להמציא בקלות את ההעתקים או ההדפסות הללו, יש להעמיד לראווה את המוצגים המקוריים שנשלחו למשרד. בשעת הבירור צריך להראות את המוצגים המקוריים, חוץ אם יורה הרשם אחרת. 43. תרגום התעודות לשפות זרות כשמזכירים בהודעה או בהצהרה המוגשת בקשר להתנגדות איזה מסמך שאינו כתוב עברית או ערבית, צריך להמציא תרגום מאושר של אותו מסמך בשני העתקים. 44. בירור לאחר גמר הראיה, על הרשם לקבוע זמן לשם בירור התביעה ועליו ליתן לצדדים, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה על הזמן שנקבע כנ"ל. על שני הצדדים להודיע לרשם אם ברצונם להשמיע את טענותיהם בפניו. רשאי הרשם לסרב לשמוע את טענותיו של אותו צד שלא הודיע לו על כך לפני תאריך הבירור. 45. החלטת הרשם לאחר שמיעת הטענות של הצד או הצדדים הרוצים להשמיע את טענותיהם, יתן הרשם את החלטתו בתביעה ויודיע את החלטתו לצדדים, ואילו אם אין שום צד הרוצה להשמיע את טענותיו - יתן הרשם את החלטתו בלא שמיעת טענות. 46. הוצאות המשפט אם המבקש אינו חולק על התנגדות אם אין המבקש חולק על התנגדות, הרי לכשיגש הרשם להחליט אם לפסוק הוצאות המשפט לזכות המתנגד, עליו לעיין בשאלה אם אפשר היה למנוע בעד המשפט אילו מסר המתנגד למבקש הודעה מספקת לפני הגשת ההתנגדות. אי-השלמת הרישום 47. אי-מתן תשובה לא השיב אדם לדרישת הרשם, שאינה דרישה או הודעה שתקנות 24, 25, ו-27דנות בהן, תוך המועד שנקבע באותה דרישה, ובהעדר קביעה כזו תוך חודש ימים מתאריכה, ימסור הרשם למבקש הודעה על ביטול הבקשה לפי סעיף 22 לפקודה. הרישום בפנקס 48. רישום בפנקס (1) כעבור שלושה חדשים מיום תאריך הפרסום של כל בקשה ברשומות, ירשום הרשם בהקדם האפשרי את הסימן המסחרי בפנקס, בכפוף לכל התנגדות והחלטה על ההתנגדות ולאחר תשלום האגרה הקבועה. (2) בפנקס יזכיר את תאריך הרישום, את הסחורות שבנוגע להן נרשם הסימן המסחרי וכן את כל הפרטים הנזכרים בסעיף 3 לפקודה בצירוף פרטים על מלאכתו, עסקו, מקצועו, משלוח-ידו של בעל הסימן המסחרי, וכל אותם הפרטים שהרשם יראה צורך בהם. 49. הפרוצדורה כשמת המבקש לפני שנרשם הסימן אם מת מבקש סימן מסחרי לאחר תאריך בקשתו ולפני שנרשם בפנקס הסימן המסחרי המבוקש, רשאי הרשם כעבור מועד הפרסום הקבוע, ואם נתברר לו כי מת המבקש, לרשום בפנקס במקום שמו של המבקש המת את שמו, כתובתו ותיאורו של האיש שהעסק שייך לו, לאחר שהוכחה בעלותו על העסק כדי הנחת-דעתו של הרשם. 50. מתן תעודת רישום לאחר שנרשם סימן מסחרי יתן הרשם למבקש תעודה בטופס הקבוע. חידוש הרישום 51. חידוש הרישום (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח) (1) בכל זמן ולא יאוחר משלושה חדשים לפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי, רשאי בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו, להגיש בטופס הקבוע בקשה לחידוש רישומו של הסימן. (2) אגרות יש לצרף לבקשה העתק הקבלה על תשלום אגרת החידוש הקבועה. (3) חתימת הבקשה על המבקש לחתום את שמו על הבקשה ולרשום בה את כתובתו, ואם הוגשה הבקשה ע"י אדם שאינו הבעל הרשום, רשאי יהא הרשם לדרוש מאותו אדם להגיש לו במשך חודש ימים הרשאה לשלם את האגרה, כשהיא חתומה על ידי הבעל רשום, ואם לא שלח הרשאה זו, רשאי הרשם להחזיר את האגרה ולנהוג בה כאילו לא נתקבלה. (4) הודעה על קבלת אגרת החידוש אם אין הוא דורש הרשאה כנ"ל, יודיע הרשם עם קבלת אותה אגרה, לבעל הרשום לפי כתובתו הרשומה, כי האגרה נתקבלה וכי הרישום יחודש במועדו. 52. הודעה לפני מחיקתו של סימן מסחרי מהפנקס (1) אם לא הוגשה בקשה לחידוש, ישלח הרשם הודעה בטופס הקבוע לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה; הודעה זו תישלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי. (2) מודעה על אי-תשלום אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס. 53. מחיקת סימן מסחרי מן הפנקס (1) עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף - רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן היושר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל; (2) ציון הערה על מחיקת סימן מסחרי מהפנקס אם נמחק סימן מסחרי מן הפנקס, על הרשם לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס על המחיקה וסיבתה. 54. מודעה על החידוש ופרסומו מודעה על חידושו של הרישום תישלח לבעל הרשום והחידוש יפורסם ברשומות. העברות 55. בקשה לרישום העברה וכו' מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום, מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת, עליו להגיש לרשם בקשה בטופס הקבוע לרשום את זכותו. 56. פרטים שיש לפרטם בבקשה בקשה זו תכיל את שמו, כתובתו ותיאורו של האדם התובע כי הוא זכאי בסימן, בצירוף פרטים מלאים על המסמך אשר מכוחו הוא תובע, לכשיש מסמך כזה, ויש להמציא את המסמך לרשם לעיון. 57. העתקים מהמסמכים רשאי הרשם לדרוש בכל מקרה העתק מאושר של כל מסמך המוגש לו לעיון להוכחת זכות לסימן. 58. תביעה שתצורף לבקשה (1) כשאין המבקש תובע זכות על יסוד איזה מסמך או כתב שיש בו מצד עצמו כדי מתן הוכחה על זכותו, הרי חוץ אם יורה הרשם אחרת, עליו להגיש בין עם בקשתו ובין לאחר שהגיש את בקשתו, הודעה מיוחדת על זכותו, ובהודעה זו עליו למסור פרטים מלאים על העובדות שעליהן מבוססת תביעתו לבעלות על הסימן המסחרי. (2) אם ידרוש זאת הרשם, תצורף להודעה זו הצהרה בשבועה בטופס הקבוע. 59. הוכחה על הזכות בכל מקרה רשאי הרשם לדרוש מכל אדם הרוצה להירשם כבעל סימן מסחרי למסור לו הוכחה או הוכחה נוספת על זכות הבעלות. 60. רישום בפנקס משהוברר לו לרשם דבר זכותו של המבקש, יצווה לרשום אותו כבעל הסימן המסחרי, וירשום בפנקס את הפרטים שיראה צורך בהם ביחס למסמך אשר מכוחו נרכשה הזכות, לכשיש מסמך כזה. בקשות עפ"י סעיף 19(2) לפקודה 61. בקשות עפ"י סעיף 19(2) לפקודה (1) כל הבקשות לרשם עפ"י סעיף 19(2) לפקודה תהיינה ערוכות בטופס הקבוע וצריך לצרף אליהן את העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה. (2) לבקשה כזאת יש לצרף הודעה המגוללת בפרוטרוט את העובדות ביחס לסימנים שהרשם מתבקש להרשות את חלוקתם. 62. הרשם יחקור ויחליט (1) עם קבלת בקשה והודעה כאלה יחקור הרשם בעובדות וידרוש כל ראיה שיראה צורך בה ביחס לאותה בקשה. (2) לפני שיחליט בדבר יתן הרשם לצדדים או לבאי-כוחם, אם יש צורך בכך, את האפשרות להשמיע את דברם. (3) החלטתו של הרשם תינתן בכתב. 63. הערה בפנקס לאחר חלוקת סימנים עפ"י סעיף 19(2) לפקודה ירשום הרשם בפנקס הערה ליד כל אחד מסימני המסחר הרשומים בדבר חלוקה זו, ובהערה זו יזכיר את תאריך ההחלטה שעל פיה מוצאת אותה חלוקה לפועל. בקשות לרישום הרשאה בסימן 63א. בקשה לרישום הרשאה (א) בקשה לרישום הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה תוגש בטופס הקבוע בתוספת השניה, ותוגש על ידי בעל הסימן והמבקש להירשם כבעל הרשום, בצירוף המסמכים הדרושים כדי ללמד על הענינים המנויים בסעיף 19(ב)(1) ובצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה בתוספת הראשונה. (ב) בקשה נפרדת תוגש לגבי כל סימן שלגביו מבקשים לתת את ההרשאה ובנפרד לגבי כל סוג שבו הוא רשום. 63ב. בחינת בקשה לרישום הרשאה (1) הרשם יבחון את הבקשה שתקנה 63א דנה בה ואת המסמכים המצורפים לה ויודיע למבקש אם, לדעתו, ראויה ההרשאה לרישום. (ב) לצורך הבחינה שתקנת-משנה (א) דנה בה רשאי הרשם לדרוש כל חומר הדרוש לו, לדעתו, לבחינה, והצדדים ימציאו לרשם את החומר תוך שלושה חדשים מתאריך הדרישה. 63ג. זכות להשמיע טענות היתה, לדעת הרשם, ההרשאה בלתי-ראויה לרישום יתן הרשם לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם בפניו. 63ד. פרסום קבלת הבקשה קיבל הרשם את ההרשאה לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה ברשומות. 63ה. פרטים שיירשמו ברישום דבר מתן הרשאה בפנקס יירשמו תאריך הרישום ותאריך מתן ההרשאה. מען בעל הרשות והסחורות שלגביהן ניתנה ההרשאה. 63ו. בקשה לשינוי רישום בקשה לשינוי ברישום הרשאה או לביטולה תוגש בטופס שבתוספת השניה ויצורפו לה הנימוקים לבקשה, בשני עותקים, בצירוף שני עותקים נוספים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה, לפי הענין. הבקשה שהוגשה על ידי צד שלישי תוגש בצירוף ארבעה עותקים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה; הוגשה הבקשה על ידי בעל הסימן ובעל ההרשאה כאחד או על ידי אחד מהם בצירוף כתב-הסכמה חתום ביד השני, מותר שלא לצרף עותקים נוספים. 63ז. סדרי דין בבקשה לשינוי או למחיקה על הדיון בבקשה לשינוי או לבטול רישום יחולו הוראות תקנות אלה בדבר סדרי הדין בהתנגדות, בשינויים המחוייבים. שינוי הכתובת 64. שינוי השם או הכתובת בפנקס (תיקון: 1940, תשכ"ה) כל בעל רשום או בעל ההרשאה של סימן מסחרי המשנה את שמו, כתבתו או את כתבתו למסירת הודעות, חייב לפנות מיד לרשם בבקשה בטופס הקבוע לרשום בפנקס את כתובתו החדשה למסירת הודעות, ולאחר תשלום האגרה הקבוע ישנה הרשם את הרישום בפנקס בהתאם לכך. בקשות עפ"י סעיף 27 לפקודה 65. בקשות עפ"י סעיף 27 לפקודה בקשות לרשם עפ"י סעיף 27 לפקודה, תוכלנה להיות מוגשות ע"י הבעל הרשום, או אם הוא פושט-רגל - ע"י הנאמן שלו, או אם הבעל הרשום הוא חברה בפירוק - ע"י המפרק, ובמקרים אחרים - ע"י אותו אדם שיחליט עליו הרשם כאדם הרשאי לפעול בשם הבעל הרשום. 66. ראיה מקום שהוגשה בקשה כזאת רשאי הרשם לדרוש אותה ראיה שיראה צורך בה, אם בהצהרה בשבועה או בצורה אחרת, ביחס לנסיבות שבהן הוגשה הבקשה. 67. פרסום הבקשה מקום שהוגשה בקשה לרישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן מסחרי, הרי לפני שיתן את החלטתו בענין הבקשה, יפרסם הרשם את הבקשה ברשומות למשך חודש אחד כדי לאפשר לכל אדם הרוצה לעשות כן, להגיש בכתב את הנימוקים אשר על יסודם הוא דורש שלא להתיר למבקש לרשום ויתור זה או תזכורת זו. בקשות עפ"י סעיף 24 לפקודה 68. שינוי סימן מסחרי בקשה לשינוי סימן מסחרי תוגש בטופס הקבוע בצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה וששה העתקים מן הסימן כפי שיופיע לאחר השינוי. 69. פרסום השינוי משניתנה הרשות, ידאג הרשם לכך שהמבקש יגיש לו גלופה המראה את הסימן המסחרי בצורתו לאחר השינוי לצורך פרסום ברשומות, ומיד עם קבלת הגלופה יפרסם ברשומות את הסימן, כפי ששונה. בקשות עפ"י סעיפים 22 ו-25 לפקודה 70. בקשות לתקן או להוציא סימן מסחרי מהפנקס (1) בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס, אם מגישים אותה לרשם, צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים, כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה. (2) לבקשה זו יש לצרף שני העתקים וכן הודעה בשלושה העתקים המגוללים בפרוטרוט את מהות טובת-ההנאה אשר למבקש, את העובדות שעליהן הוא מבסס את תביעתו ואת התיקון שהוא מבקש. (3) העתקים מהבקשה וההודעה תישלחנה מיד ע"י הרשם לבעל הרשום. 71. פרוצדורה נוספת עם הגשת בקשה כזאת ומשלוח העתק הימנה לבעל הרשום, תחולנה הוראות, תקנות 37 עד 46, בשינויים המתאימים, על התביעה והפרוצדורה הנוספת בקשר עם התביעה תוסדר בהתאם להוראות אלה, בשינויים המתאימים, כאילו חזרו ונשנו בזה. בכל מקרה של ספק, רשאי כל צד לבקש הוראות מאת הרשם. 71א. מחיקה בהיעדר תגובה (א) לא מסר בעל-סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה 70 תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה במשרדו של הרשם, יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לענין זה תוך חדשיים מיום ההודעה. (ב) מסר המבקש ראיותיו יועיד לו הרשם מועד להשמיע טענותיו, ולא ימחוק הרשם את הסימן אלא אם שוכנע שמן הדין לעשות כן. 72. התערבות צד שלישי כל אדם, פרט לבעל הרשום, הטוען שיש לו טובת-הנאה בסימן מסחרי רשום שהוגשה לגביו בקשה עפ"י תקנה 67, רשאי לפנות אל הרשם בבקשה בטופס הקבוע להרשות לו להתערב בענין, והרשם רשאי למאן או ליתן רשות זו, לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר, לפי אותם התנאים שיראה צורך בהם. לפני שידון בבקשה זו בכל דרך שהיא, רשאי הרשם לדרוש מאת המבקש לתת התחייבות לשלם אותן הוצאות שהרשם יאבה לפסוק לזכות אחד הצדדים בנסיבות הקיימות. סמכות של הכרעת-דעת 73. שמיעת טענות בטרם השתמש הרשם בסמכות ההכרעה המסורה לו בפקודה או בתקנות אלו, לרעת כל אדם, חייב הוא, אם נדרש בכך, לשמוע את טענותיו של האיש שנפגע ע"י השימוש באותה סמכות. 73א. רציפות הדיון (א) נמנע מהרשם או מפוסק בקניין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים את הדיון בענין שלפניו, רשאי הרשם המכהן או מי שהענין הועבר אליו על פי תקנת משנה (ב), לאחר שייתן הזדמנות לצדדים להשמיע את טענותיהם בענין זה בדרך שיורה, לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק קודמו. (ב) הרשם המכהן יחליט אם ענין שלא הסתיים בו הדיון כאמור בתקנת משנה (א) יידון על ידי הרשם או על ידי פוסק בקניין רוחני. 74. בקשה לשמיעת טענות כל בקשה לשמיעת טענות צריך להגישה בתוך חודש ימים מן היום שבו נתעורר הענין שבגינו נדרש הרשם להשתמש בסמכות ההכרעה שלו. 75. הפרוצדורה בבקשה להשמעת טענות (1) כשנתקבלה בקשה כזאת על הרשם ליתן למבקש הודעה עשרה ימים מראש ובה יקבע זמן שבו רשאי המבקש או סוכנו להשמיע טענות. (2) בתוך חמישה ימים מהתאריך שבו היתה אותה הודעה נמסרת במהלך הדואר הרגיל, חייב המבקש להודיע לרשם אם יש ברצונו להשמיע את טענותיו על הענין או לא. 76. צריך להודיע את החלטת הרשם חובה למסור לאדם הנוגע בדבר את החלטת הרשם שנתקבלה אגב השימוש בסמכות-הכרעה שלו. פרסום שינויים בפנקס 77. פרסום שינויים והוספות בפנקס כל שינוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי, יפורסמו ע"י הרשם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשם. חיפוש 78. בקשה לחיפוש (א) אם נתבקש הרשם בכתב, בטופס הקבוע לכך, לעשות כן, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, רשאי הוא לצוות לערוך חיפוש - (1) בכל סוג, לגבי סימני מסחר הרשומים או שנתבקש רישומם, הדומים לסימן ששלח מבקש החיפוש; (2) אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש את רישומם; (3) של כל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים של הרשם. (ב) אדם המעוניין בכך רשאי לערוך חיפוש כאמור בתקנת משנה (א) במאגרי הנתונים באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר; חיפוש כאמור מסוג הקבוע בתקנת משנה (א)(2) או (3) מותנה בתשלום האגרה הקבועה בפרט 8(ב) בתוספת הראשונה. שעות העיון 79. שעות העיון (1) המשרד יהא פתוח לציבור בימי ראשון עד חמישי בשבוע, שאינם ימי פגרה או ערב-חג, בין השעות 8.30 ובין 12.30, פרט לימים המוכרים רשמית כימי-פגרה ציבוריים ולאותם הימים שירשום מזמן לזמן בלוח שיתלוהו במקום בולט במשרד. (2) כל הרוצה לעיין בפנקס, הרשות בידו לעשות כן בכל זמן שבו פתוח המשרד. הסמכות לוותר על ראיות 80. ויתור על ראיות נדרש כל אדם עפ"י תקנות אלו לעשות כל פעולה או דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר כל הצהרה בשמו הוא או בשם כל גוף מאוגד, או אם יש למסור כל מסמך או ראיה לרשם או להשאירם אצלו, או במשרד, והוכח, כדי הנחת דעתו של הרשם, כי מתוך כל סיבה סבירה אין אותו אדם יכול לעשות אותה פעולה או אותו דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר אותה הצהרה, או שאותו מסמך או ראיה אי אפשר להגישם או להשאירם כנ"ל, מותר לו לרשם, לאחר שנמסרה אותה הראיה האחרת, ובכפוף לתנאים שיראה צורך להטילם, לוותר על הפעולה, הדבר, המסמך, ההצהרה או הראיה. תיקונים 81. תיקון מסמכים אפשר לתקן כל מסמך או שרטוט או כל ציור אחר של סימן מסחרי, וכל פגם בפרוצדורה שלדעתו של הרשם אפשר לתקנו בלא להזיק לטובת ההנאה של כל אדם אם הרשם מוצא לנכון ובאותם תנאים ובאותו האופן שימצא למתאים. 82. הארכת המועד רשאי הרשם, אם הוא מוצא לנכון, להאריך לפי בקשה את המועד הקבוע בתקנות אלו לעשות כל פעולה או להגיש כל משפט על פיהן, לאחר מסירת אותה הודעה לשאר הצדדים ולאחר שינקטו באותן פעולות בקשר להודעה זו, ולפי אותם התנאים כפי שיורה הרשם. 83. ימים שאינם באים במנין כל אימת שהיום האחרון הקבוע עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלו לעשות כל דבר, יחול ביום שהמשרד אינו פתוח, מותר לעשות אותו דבר למחרת היום או הימים שאינם באים במנין, אם חלו ימים אחרים כאלה בזה אחר זה. תעודות 84. תעודה מאת הרשם כשנדרש הרשם, שלא עפ"י סעיף-קטן (2) לסעיף 15 לפקודה ליתן תעודה בנידון כל רישום, ענין או דבר שהוא רשאי לעשות עפ"י הפקודה או עפ"י כל תקנה מתקנות אלו, רשאי הוא ליתן את התעודה בקבלו בקשה בכתב, ולאחר תשלום האגרת הקבועה. אך בכל תעודת-רישום שתינתן כך יש לציין אם מותר להשתמש בה בהליכים משפטיים או לצורך קבלת רישום בחו"ל או לכל צורך אחר. 85. תעודות שרוצים להשתמש בהן כדי לקבל רישום בחו"ל כשדרושה תעודת-רישום לשימוש לשם קבלת רישום בחו"ל, יצרף הרשם לתעודה הנ"ל העתק מן הסימן, ובתעודה יפרט את הפרטים אשר ימצא לנכון הנוגעים לרישום הסימן, ורשאי הוא להשמיט מתוכה כל זכר לויתורים המופיעים בפנקס. הצהרות בשבועה 86. טופס וכו' של הצהרות בשבועה (1) ההצהרות בשבועה הדרושות עפ"י תקנות אלו או שמשתמשים בהן בכל הליכים משפטיים עפ"י התקנות תסומנה בכותרות בענין או בעניינם שהן מתייחסות אליהם ותהיינה ערוכות בגוף ראשון ותחולקנה לפיסקאות מסומנות במספרים סידוריים, וכל פיסקה תצומצם במידת האפשר בנושא אחד. (2) כל הצהרה בשבועה תציין את תיאורו ומקום-מגוריו האמיתי של האדם המצהיר, ותהא כתובה ביד, במכונה, בליטוגרף או מודפסת ותשא את שמו וכתובתו של האדם המניח אותה, ותציין בשם מי הונחה. 87. מתן הצהרה הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות או המשמשת בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה - (1) בישראל - בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה; (2) בחוץ-לארץ - בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנידונה. צווי בית-דין 88. צו-בית-דין מקום שניתן צו ע"י בית-דין בכל משפט עפ"י הפקודה, הרי האדם שלזכותו או, אם יש יותר מאדם אחד, אותו אדם שיורה הרשם, חייב להניח מיד במשרד העתק מאושר מאותו צו. לאחר מכן רשאי הרושם לשנות או לתקן את הפנקס אם יש צורך בכך. 89. פרסום צווי בית-דין הרשם יצווה לפרסם ברשומות כל צו בית-דין עפ"י הפקודה כשהוא רואה צורך בפרסום. 90. ביטול תקנות סימני המסחר והתקנה מיום 30 בספטמבר, 1935, שהותקנה על פי פקודת סימני המסחר ונתפרסמה בעתון הרשמי, גליון 542, מיום 10 באוקטובר 1935, מבוטלות בזה, אלא שביטול זה לא יפגע בכל דבר שנעשה עפ"י אותן תקנות, או בכל בקשה או כל ענין אחר התלויים ועומדים בתאריך התחלת תקפן של תקנות אלה. תקנותסימן מסחרי