תקנות ספורט מוטורי

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2010 (להלן:"תקנות ספורט מוטורי") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ה), 32 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת - לעניין תקנה 6, ובאישורה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות ספורט מוטורי אלה: 1. בקשה לרישיון (א) המבקש רישיון למסלול מירוץ קבוע יגיש בקשה לרשות המוסמכת בנוסח הערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן - הבקשה). (ב) המבקש ימלא כל פרט וישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של הרשות המוסמכת ויצרף כל מסמך שתבקש הרשות המוסמכת בכל עת. 2. מתן רישיון מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו במסלול המירוץ הקבוע כל התנאים האמורים בסעיף 8 לחוק ותקנות אלה, ושולמה האגרה הנדרשת לפי תקנות אלה, יונפק למבקש רישיון למסלול מירוץ קבוע בנוסח הקבוע בתוספת השניה. 3. תוקפו של רישיון תוקפו של רישיון למסלול מירוץ קבוע יהיה מיום הנפקת הרישיון ועד לסוף אותה שנה. 4. תנאים נוספים ברישיון נוסף על כל תנאי האמור בחוק, יחולו גם התנאים האלה כתנאי ברישיון: (א) בעל הרישיון ימציא הודעה לרשות המוסמכת הכוללת את הפרטים והמועדים של התחרויות או אירועים אחרים של נהיגה ספורטיבית הפתוחים לקהל הרחב בין בתשלום ובין שאינם בתשלום האמורים להתקיים במסלול המירוץ, עשרה ימים מראש לפחות, על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית. (ב) רישיון לפי תקנות אלה, יוצג במתחם המסלול הקבוע במקום בולט לעין. 5. הודעה על שינוי מבקש הרישיון או בעל הרישיון יודיע לרשות המוסמכת על כל שינוי בפרטי הבקשה מיד עם קרות השינוי. 6. אגרות (א) האגרה בעד רישיון למסלול מירוץ קבוע תהיה 1,200 שקלים חדשים. (ב) חל מועד תחילת הרישיון אחרי 30 ביוני, תשולם מחצית האגרה. (ג) סכומי האגרות הנקובים בתקנות משנה (א) ו-(ב), יתעדכנו ב-1 באפריל מדי שנתיים (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; בתקנה זו - "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון - המדד שפורסם לפני תחילתן של תקנות אלה; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ד) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. (ה) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות משנה (א) ו-(ב) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו. תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז -2007 (להלן:"תקנות ספורט מוטורי") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב) ו- 33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו -2006 (להלן - החוק), ובאישורה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות ספורט מוטורי אלה: 1. תנאים להכרה בהתאחדות תאגיד ללא מטרת רווח המבקש הכרה בהתאחדות, כאמור בסעיף 4 לחוק (להלן -התאגיד), יוכיח, להנחת דעת השר, כי מתקיימים בו התנאים שלהלן: (1) הוא מייצג את מרבית העוסקים הפעילים בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו מתבקשת ההכרה, ובשל גודלו והיקף פעילותו, שונותו מתחומים אחרים, בין אם שונות בכלי התחרותי, במסלולי המירוץ או באופי הנהיגה הספורטיבית, מן הראוי להכיר בו כהתאחדות המרכזת והמייצגת את אותו תחום; (2) במסמכי ההתאגדות שלו נקבע כי מטרותיו כוללות את הכוונה לשמש כהתאחדות העוסקת והמרכזת את תחום הנהיגה הספורטיבית שהתאגיד עוסק בו, תוך הגדרת הכלי או הכלים התחרותיים, מסלולי המירוץ, אירועי הנהיגה הספורטיבית, אופי הנהיגה הספורטיבית וכל פרט אחר המאפיין את פעילותו; (3) יש לו היכולת המקצועית למלא את התפקידים המוטלים על התאחדות לפי החוק, לרבות - (א) היכולת להתקין כללי נהיגה ספורטיבית בתחום פעילותו כגון: כללים לעריכת אירועים, וזאת נוסף על התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין-לאומיים המוכרים; (ב) היכולת לתת חוות דעת כי מתקיימים לגבי אירוע נהיגה ספורטיבית לפי סעיף 9 לחוק, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו; (ג) היכולת לתת חוות דעת אם מתקיימים לגבי מסלול מירוץ קבוע, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו; (ד) היכולת למנות לוועדה המייעצת לפי סעיף 26 לחוק, נציג שהוא בעל מומחיות בתחום שההתאחדות מופקדת עליו, ושאינו עלול להימצא במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו; (4) לתאגיד יכולת ארגונית למלא את תפקידיו כהתאחדות, לרבות - כתובת קבועה, הנהלה ומזכירות, ושעות קבלה קבועות, שיאפשרו לו למלא את תפקידיו כהתאחדות, ולתת שירות הולם לחברי ההתאחדות; (5) התאגיד הוא בעל יכולת כספית לממן את השירותים שהוא אמור לתת לפי החוק. 2.המסמכים הנדרשים תאגיד המבקש הכרה כהתאחדות יגיש את בקשתו לפי הטופס שבתוספת ויצרף אליו מסמכים אלה: (1) אישור מרשויות המס כי התאגיד מוכר כמוסד ללא כוונת רווח; (2) מסמכי התאגדות; (3) פירוט מבנה ארגוני ורשימת בעלי התפקידים שבו ונותני השירותים לו, לרבות אלו הנדרשים לצורך מילוי תפקידיו כהתאחדות, לרבות ועדת תקנונים, ועדה טכנית, ועדת בטיחות, מהנדסי רכב וכיוצא בזה; (4) הערכה כספית, שהכין רואה חשבון, של הוצאות הקמתו ושל ניהולו השוטף ופירוט מקורות כספיים שלו, לרבות הכנסות מדמי חבר ותרומות; (5) פירוט קשרים עם גופים וארגונים אחרים, בארץ ובחו"ל, אם ישנם כאלה; (6) פירוט פעילותו בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו הוא מבקש הכרה; (7) כללי הנהיגה הספורטיבית המצויים בתאגיד, אם ישנם כאלה; (8) כל מסמך אחר שידרוש השר. 3. ביטול הכרה השר רשאי לבטל את ההכרה, בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית, לאחר שנתן הזדמנות לתאגיד להשמיע את טענותיו, אם סבר כי בתאגיד פסקו מלהתקיים התנאים שבתקנה 1, כולם או מקצתם. תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע-2009 (להלן:"תקנות ספורט מוטורי") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן - החוק), בהתייעצות עם המפקח על הביטוח ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות ספורט מוטורי אלה: 1. ביטוח הנוהגים (א) הכיסוי הביטוחי בשל הוצאות חילוץ, פינוי, טיפול רפואי, עזרה, שירותי סיעוד ושירותי שיקום שיינתנו לנוהג בכלי תחרותי, לרבות מי שנוסע בכלי התחרותי שלא כנהג, בשל נזק גוף שנגרם לו עקב נהיגה ספורטיבית שנערכה לפי הוראות החוק (להלן - הנפגע), לא יפחת מסכום של 150,000 שקלים חדשים לנפגע באותו אירוע של נהיגה ספורטיבית ו-300,000 שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית. (ב) סכום ההשתתפות העצמית של כל מבוטח באירוע אחד של נהיגה ספורטיבית שייקבע בכיסוי הביטוחי, לא יעלה על 1,000 שקלים חדשים. 2. ביטוח צד ג' (א) הכיסוי הביטוחי מפני חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם שאינו נוהג ואינו נוסע בכלי תחרותי, בתאונה שאירעה עקב נהיגה ספורטיבית, יהיה בסכום כולל שלא יפחת מ-10,000,000 שקלים חדשים לתאונה ו-20,000,000 שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית. (ב) סכום ההשתתפות העצמית באירוע נהיגה ספורטיבית אחד שייקבע בכיסוי הביטוחי, לא יעלה על 5,000 שקלים חדשים. (ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו כאשר אירוע נהיגה ספורטיבית ומשתתפיו, מבוטחים על ידי בעל רישיון לפי סעיף 8 או 9 לחוק, בסכום כולל שלא יפחת מ-50,000,000 שקלים חדשים לאירוע נהיגה ספורטיבית ו-100,000,000 שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית. 3. ביטוח לפי פקודת רכב מנועי לגבי כלי תחרותי ששר התחבורה והבטיחות בדרכים קבע לגביו הוראות בדבר נהיגה שאינה נהיגה ספורטיבית לפי סעיף 12(ד) לחוק, תכלול פוליסת הביטוח לפי סעיף 15 לחוק או ייערך בנפרד גם ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, שיכסה את השימוש בכלי התחרותי בעת נהיגה ששר התחבורה והבטיחות בדרכים קבע לגביה הוראות כאמור. 4. עדכון סכומים (א) סכומי הביטוח הנקובים בתקנות 1 ו-2, יתעדכנו ב-1 באפריל מדי שנתיים (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) בתקנה זו - "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון - המדד שפורסם לפני תחילתן של תקנות אלה; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )א( יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. (ד) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1 ו-2, כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. דיני ספורטתקנות