צו הגנה לקטין

להלן החלטה בנושא צו הגנה לקטין: החלטה 1. בפני תובענה לצו הגנה אותה הגישה אישה כנגד בעלה וחמיה, אבי בעלה בו נתבקשתי להורות על הפסקה לאלתר של סדרי הראיה בין האב ובין בנו בסופי שבוע. 2. הטעם להפסקת סדרי הראיה הוא חשדות להטרדה מינית של הילד ע"י הסבא, אבי האב. 3. לתובענה צורף דו"ח שירותי הרווחה בעירית אשדוד ממנו עולה מפורשות, לאחר חקירה של הילד ע"י חוקרת נוער כי הילד חווה הטרדה מינית מצד הסב עת ביקר הוא אצל אביו. 4. התובעת מתגוררת עם בנה באשדוד. הנתבע מתגורר באזור תל אביב וכשהוא מקבל את הילד אליו לסוף שבוע הוא ישן אתו בבית הוריו. 5. בחקירתה בפני היום התברר לי מפי התובעת כי בהליך שהתקיים בביה"ד הרבני לפני כחודשיים ימים קבע ביה"ד הרבני כי האב יראה את ילדו פעמיים בשבוע באמצע השבוע למס' שעות. לדבריה, פנה האב לביה"ד בבקשה לקבל את הילד לסופי שבוע וביה"ד לאחר דיון נעתר לבקשתו. 6. בתשובה לשאלת ביהמ"ש ענתה התובעת כי התובענה שהוגשה לביה"ד הרבני ע"י בעלה ושמכוחה נזקק ביה"ד להסדרי הראיה הייתה תביעה לשלום בית ולהסדרי ראיה. 7. דא עקא, שביום 30/7/98 הגישה התובעת בשמה ובשם בנה הקטין תביעת משמורת והסדרי ראיה בבית משפט זה בתמ"ש 60190/98. 8. לא נתברר לי די הצורך מאין קנה ביה"ד הרבני סמכות לדון בשאלת הסדרי הראיה אלא אם הוגשה תביעת גירושין ,דבר שלטענת התובעת לא קרה, או מכוח הסכמה של התובעת במהלך הדיונים בבית הדין. 9. העובדות לעיל מצביעות על מצב מסובך: א. מבחינת סמכות של בימ"ש זה להיזקק לבקשה. ב. נכונותו של ההליך שבפני, שהרי הסעד שנתבקש נתבקש במסגרת צו הגנה ולא במסגרת בקשה בכתב בתיק המשמורת שבפני. 10. מנגד עומד לו הקטין ומבקש מפי אמו להפסיק את הביקור שלו בסופי שבוע בבית סבו וסבתו משום שהוא מוטרד מינית שם. אינני יכול לקבוע עובדתית אם נכון הדבר או לא אבל חשד לקיומה של הטרדה שכזו קיים וזה עולה כאמור מפורשות מדו"ח האגף לשירותי רווחה בעירית אשדוד מיום 24/6/99. 11. ועתה נשאלת השאלה כיצד יכול אני לסייע לאותו קטין על אף האמור בס' 9 לעיל, היום יום חמישי בשעה 16:50. האם נדחה אותו בטענות פורמליות או שנעתר לבקשתו שאם יש בה ממש אין ספק שאין לדחותה מטעמים שכאלה. 12. אשר לסמכות ביה"ד הרי שבפני תלויה ועומדת עוד מיום 30/7/98 תובענה למשמורת, כתב הגנה לתובענה זו לא הוגש ע"י הנתבע כך שלא נטענה כל טענה מפיו בנוגע לסמכותו של ביהמ"ש להיזקק לה. זאת ועוד, הנתבע הגיש כתב הגנה לתביעת מזונות שהגישה התובעת בשמה ובשם הקטין לבימ"ש זה ובכתב ההגנה אנו לא מוצאים שום טענה בנוגע לסמכות ביהמ"ש להיזקק לתובענה זו, דבר המלמד שאם היה בידי הנתבע טענה לשלילת סמכותו של ביהמ"ש היה טוען אותה בהזדמנות הראשונה. לא זאת אף זאת, בדיונים שהתקיימו בפני ביהמ"ש בתובענות למזונות ולמשמורת לא טען הנתבע לסמכותו של בימ"ש זה וביהמ"ש אף הזמין תסקיר בנוגע למשמורת (ראה דיון והחלטה מ 17/2/99 בתמ"ש 60190/98). בנסיבות אלה אינני חושב שיש מניעות כלשהיא לבימ"ש זה להיזקק לבקשה שהרי גם אם קנה ביה"ד הרבני מסיבה זו או אחרת סמכות לדון בשאלת משמורת הקטין והסדרי הראיה שלו הרי שסמכות זו עברה לה לביהמ"ש מכוח הסכמה ו/או התנהגות של הנתבע במהלך הדיון ביום 17/2/99. 13. אשר לנכונות ההליך - אכן נכון הדבר שבפני תובענה לצו הגנה והסעדים שיכול בימ"ש ליתן במסגרת צו ההגנה אינם כוללים סעד של הפסקת הסדרי ראיה. יחד עם זאת, יש בדעתי ליתן את הצו המבוקש ואני מוצא את סמכותי בשניים: א. ס' 2 (א) (2) לחוק למניעת אלימות במשפחה תשנ"א - 1961 מסמיך את ביהמ"ש ליתן צו הגנה האוסר על בן המשפחה האלים להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.ס' 2 (ב) לאותו חוק מסמיך את ביהמ"ש אשר נתן צו הגנה ליתן כל הוראה אחרת הדרושה לדעתו להבטחת שלומו ובטחונו של בן המשפחה המוגן. סבור אני שאם אני מחליט ליתן צו הגנה כנגד האב והסב לפי ס' 2 (א) (2) לחוק יכול אני להורות על הפסקת ביקורי הקטין בסופי השבוע וזאת כהוראה אחרת להבטחת בטחונו ושלומו של הקטין. אם כך הם פני הדברים ברי שאינני חודר לתוך סמכותו של ביה"ד הרבני ,ככל שיש לו סמכות כזאת, שכן ס' 10 לחוק קובע שבהליך על פיו לא תישמע הטענה כי ביהמ"ש מנוע מלדון או מלתת סעד בעניין מחמת שהוא מתברר בהליך אחר. ב. גם אם יהיה מי שיטען כי לא המסגרת של צו הגנה מתאימה למקרה עסקינן, הרי שמשקבעתי כי בסמכותי להיזקק לתביעת המשמורת והסדרי הביקור שהוגשה ע"י התובעת ובנה הקטין, מאפשר ס' 3 (ד) לחוק ביהמ"ש לענייני משפחה לפקיד סעד או לקטין (באמצעות אמו) להגיש תובענה בכל עניין שבו עלולה זכותו של הקטין להיפגע פגיעה של ממש. הגשת תובענה, הוגדרה בס' 3 (ד) הנ"ל "לרבות הגשת בקשה במסגרת תובענה שהוגשה ע"י אחר, ולרבות הופעה בבימ"ש". והנה מופיעה לה אמו של הקטין ובידה פניה של פקידת סעד להפסיק הסדרי ביקור של האב עם בנו ואין ספק כי מדובר בעניין שבו עלולה זכותו של הקטין להיפגע פגיעה של ממש. סבור אני שסדרי הדין והפרוצדורה נועדו לשרת את עשיית הצדק ובקשתו של הקטין שבפני איננה יכולה להידחות מטעמים פורמלים. סוף דבר: ניתן בזה צו הגנה האוסר על האב ועל וסבו של הקטין להטריד את הקטין בכל דרך ובכל מקום ועל מנת להבטיח את קיומו של צו ההגנה ואת שלומו ובטחונו של הקטין אני אוסר על האב לקבל את הקטין לביקורים בסופי שבוע לשישי שבת. ניתן בזה צו מניעה זמני במסגרת תביעת המשמורת האוסר על האב לקבל את הקטין לביקורים בסופי שבוע, לשישי שבת. למען הסר ספק רשאית האם שלא למסור את הקטין לידי האב בסופי השבוע החל מסוף השבוע הקרוב המתחיל ביום 25/6/99. אני קובע ישיבה לדיון במעמד שני הצדדים ליום 30/6/99 בשעה 08:30. הזמנת האב והסב - הנתבעים תיעשה ע"י פקיד בימ"ש יחד עם העתק החלטתי זו והעתק התובענה. קטיניםצו הגנהצווים