תקנות עובדים סוציאליים

תקנות עובדים סוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27(2) ו-61 (א) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, ולאחר התייעצות עם מועצת העובדים הסוציאליים, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בכללים אלה, "לקוח" - אדם הפונה, בין בעצמו בין באמצעות אחר, לקבלת עזרה או טיפול של עובד סוציאלי, לרבות מי שמטופל בידי עובד סוציאלי על פי דין וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שהסתיימו מתן העזרה או הטיפול האמורים. 2. כבוד הלקוח בעיסוקו כעובד סוציאלי - (1) יפעל העובד הסוציאלי במסירות, בנאמנות ותוך שמירה על כבוד הלקוח ועל ערכיו התרבותיים; (2) ינהג כלפי הלקוח בהגינות, בלא משוא פנים ובלא אפליה. 3. כבוד המקצוע (א) עובד סוציאלי ישמור על כבוד מקצוע העבודה הסוציאלית, ויימנע מכל מעשה העלול לפגוע בכבוד המקצוע. (ב) עובד סוציאלי ינהג בהגינות ובכבוד כלפי עמיתיו למקצוע ולעבודה. 4. מיומנות מקצועית עובד סוציאלי - (1) יפעל בעבודתו במיומנות ובמקצועיות; (2) לא ייתן טיפול או חוות דעת הדורשים מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן הוא בעל אותה מיומנות או הכשרה; (3) ימסור ללקוח מידע אמין בדבר הכשרתו וניסיונו המקצועי. 5. אמינות המידע עובד סוציאלי לא ייתן חוות דעת, אישור, הודעה, דו"ח, תסקיר או כל חומר אחר שהוא נדרש לתיתו, שהם כוזבים או מטעים. 6. קשר בין עובד סוציאלי ללקוח עובד סוציאלי - (1) לא יטפל בלקוח אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל מעורבות או בשל ענין אישי או משפחתי או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר; (2) לא ינצל קשרים עם הלקוח או עם בן משפחתו לטובתו האישית; האמור בפסקה זו יחול גם לגבי לקוח שאינו בטיפולו של אותו עובד סוציאלי אך ההיכרות ביניהם נוצרה במסגרת תפקידו המקצועי של העובד הסוציאלי; בפסקה זו, "בן משפחה" - אחד מאלה: בן זוג, הורה, אח, בן, נכד. 7. איסור ציתות עובד סוציאלי לא יחשוף לקוח להאזנה, להקלטה, לצילום או לתצפית (דרך מראה), אלא לאחר שקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב ולאחר שוידא שהלקוח מבין את מהות הסכמתו; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכות עובד סוציאלי לעשות זאת על פי דין. 8. תמורה עובד סוציאלי לא יקבל תמורת שירותיו המקצועיים כל טובת הנאה, זולת משכורת או שכר טרחה. 9. שמירת סודיות עובד סוציאלי ישמור בסוד כל מידע המגיע אליו במסגרת עיסוקו כעובד סוציאלי, ולא יגלה אותו אלא על פי הוראות כל דין. 10. שמירת דינים אין בכללים אלה כדי לגרוע מחובות ומאחריות של עובד סוציאלי על פי כל דין. 11. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תקנות עובדים סוציאליים (תפקידים ומשרות אשר רק עובד סוציאלי רשאי לעסוק בהם), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב) ו-61 (א) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, לאחר התייעצות עם מועצת העובדים הסוציאליים, אני מתקין תקנות אלה 1. ייחוד תפקידים ומשרות לעובד סוציאלי תפקידים ומשרות המפורטים להלן, אשר רק בחלקם הינם עיסוק בעבודה סוציאלית, יהיה רשאי לעסוק בהם רק עובד סוציאלי: א. ברשויות מקומיות - שירותים חברתיים: (1) מנהל מחלקה לשירותים חברתיים; (2) מדריך ראש צוות; (3) מרכז נושא סמך מקצועיים; (4) מרכז נושא עבודה קהילתית; (5) מרכז פרויקט חברתי (שיקום שכונות); (6) מרכז נושא טיפול במפגרים; (7) מרכז נושא שיקום; (8) מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה; (9) מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה; (10) מרכז נושא אומנה ופעולות קהילתיות; (11) מרכז נושא ועדת החלטה; (12) מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד; (13) מנחה משפחות אומנה; (14) אחראי תחנה לייעוץ ולטיפול בחיי משפחה ונישואין (שט"י); (15) אחראי מדור לזקן; (16) אחראי לתכניות לזקן בקהילה; ב. במשרד הרווחה: (1) מנהל השירות לזקן; (2) מנהל השירות לרווחת הפרט והמשפחה; (3) מנהל השירות לילד ונוער; (4) מנהל השירות למען הילד; (5) מנהל השירות לעבודה קהילתית; (6) מנהל השירות לעיוור; (7) מנהל השירות לשיקום; (8) מנהל השירות לטיפול באדם המפגר בקהילה; (9) מנהל השירות לטיפול באדם המפגר במעונות; (10) (בוטל) (תיקון: תשס"ט) (11) מנהל השירות לנוער וצעירים; (12) מנהל השירות לנשים ולנערות: (13) מנהל שירות מבחן למבוגרים; (14) מנהל שירות מבחן לנוער; (15) קצין מבחן (למבוגרים ולנוער); (16) מנהל אגף (שירותי רווחה ושיקום). ג. במשרד הבריאות: (1) מנהל השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות; (2) מנהל שירות סוציאלי בבית חולים; ד. במשרד הביטחון: (1) ראש היחידה הארצית לשירותי שיקום במשרד הביטחון; (2) מפקח על ההתערבות המקצועית של עובדי שיקום במשרד הביטחון; ה. במוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד): (1) מנהל אגף שיקום וסיעוד; (2) מנהל תחום שיקום; (3) מפקח ארצי בתחום השיקום; (4) מנהל מחלקה/תחום שיקום בסניף של המוסד; (5) מדריך מפקח בכיר (שיקום) בסניף של המוסד; (6) מדריך מפקח (שיקום) בסניף של המוסד; (7) מרכז נושא בתחום שיקום; (8) פקיד שיקום בסניף של המוסד; (9) מנהל מחלקה לפיתוח שירותים לנכים; (10) רכז מקצועי לפיתוח שירותים לנכים; (11) מנהל השירות לייעוץ לקשיש; (12) מנהל מחלקה לייעוץ לקשיש. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 3. הוראת מעבר על אף האמור בתקנות אלה, אדם שערב תחילתן של התקנות עסק במשרה או בתפקיד מן המפורטים בתקנה 1, רשאי להמשיך ולעסוק בהם גם אם אינו עובד סוציאלי. תקנות עובדים סוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ג-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב), 14(ד) ו-61 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. בקשה לרישום המבקש להירשם בפנקס (להלן - המבקש) יגיש בקשה לרשם לפי טופס 1 שבתוספת, ויצרף לבקשתו את כל אלה: (1) תעודה או העתק מתאים למקור של תעודה המעידה כי הוא בעל תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית או בעל תעודת גמר בעבודה סוציאלית, המוכרים לפי סעיף 9(א)(1) עד (3) לחוק; (2) צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו; (3) קבלה על תשלום האגרה בעד הרישום בפנקס כאמור בתקנה 8(א)(1); (4) טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי ערוך לפי טופס 2 שבתוספת. 2. הודעה על רישום מילא המבקש אחר הוראות תקנה 1, ירשמו הרשם בפנקס ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת. 3. פרטי רישום בפנקס בפנקס יצוינו הפרטים שלהלן: (1) שם משפחה; (2) שם פרטי; (3) שנת לידה; (4) מספר תעודת זהות או מספר דרכון; (5) התואר או התעודה כמפורט בסעיף 9 לחוק; (6) שם מוסד הלימודים שהעניק את התואר או את התעודה; (7) תאריך סיום הלימודים; (8) תאריך הרישום בפנקס; (9) מספר הרישום. 4. מתן הזדמנות לטעון טענות (א) סבור הרשם כי אין לרשום את המבקש בפנקס או כי יש למחוק את רישומו של עובד סוציאלי מהפנקס, כאמור בסעיף 14(ב) או (ג) לחוק, יודיע הרשם למבקש או לעובד הסוציאלי, לפי הענין, על כוונתו כאמור ויזמנו להתייצב לפניו כדי לטעון את טענותיו לפי טופס 4 שבתוספת. (ב) החליט הרשם, לאחר ששמע טענות כאמור בתקנת משנה (א), ולאחר שהתייעץ עם ועדת הרישום כאמור בסעיף 15(א)(2) לחוק, שלא לרשום את המבקש בפנקס או למחוק ממנו רישום של עובד סוציאלי, יודיע למבקש או לעובד הסוציאלי, לפי הענין, על החלטתו לרבות הנימוקים להחלטה, לפי טופס 5 שבתוספת. 5. זימון לועדה רפואית (א) החליט הרשם לדרוש ממבקש או ממי שרשום בפנקס להתייצב לפני ועדה רפואית, כאמור בסעיף 17 לחוק, יודיע להם על כך לפי טופס 6 שבתוספת. (ב) לא התייצב המבקש או מי שרשום בפנקס לפני ועדה רפואית כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לו הרשם לפי טופס 7 שבתוספת על סירובו לרשמו בפנקס או על התליית רישומו, לפי הענין. 6. הודעת הרשם לפי החלטת ועדה רפואית סירב הרשם לרשום מבקש בפנקס מחמת קביעתה של ועדה רפואית או מחק את שמו של מי שרשום בפנקס או הטיל הגבלות על עיסוקו כעובד סוציאלי או התלה את רישומו, הכל כאמור בסעיף 25 לחוק, יודיע לו הרשם על כך לפי טופס 8 שבתוספת. 7. עיון בפנקס (א) המבקש לעיין בפנקס העובדים הסוציאליים, יגיש את בקשתו בכתב למנהל תחום ארגון ומינהל שבמשרד העבודה והרווחה ויצרף קבלה על תשלום האגרה בעד עיון בפנקס, לפי תקנה 8(א)(2); המידע המבוקש יישלח לפי טופס 9 שבתוספת. (ב) מבקש לעיין בפנקס העובדים הסוציאליים שהוא לקוח כהגדרתו בתקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999, פטור מאגרה בעבור עיון בפנקס לפי תקנה 8(א)(2). 8. אגרות (תיקון: תשס"ד, תשס"ז, תשס"ח) (א) האגרות לענין תקנות אלה יהיו - שקלים חדשים (1) בעד רישום בפנקס 219 (2) בעד עיון בפנקס 26 (ב) סכומי האגרה שבתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 במאי של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), אם עלה המדד שפורסם בחודש מרס אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש מרס של השנה שקדמה לה. (ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. (ד) השר יפרסם ברשומות את נוסח תקנת משנה (א), כפי שהשתנה לפי האמור בתקנה זו. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן. עובדים סוציאלייםתקנות