תקנות עזרה ראשונה

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 (להלן:"תקנות עזרה ראשונה") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147 (א) ו- 151 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "ארגז עזרה ראשונה" - כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת; "מגיש מאומן" - אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה; "ממונה על הציוד" - אדם שמונה על ידי המעסיק כאחראי על הימצאותם של פריטי עזרה ראשונה הנקובים בתוספת במקום עבודה בהתאם לתקנות אלה; "מקום עבודה" - מקום שהותו של עובד עקב עבודתו; "מיתקן לטיפול עצמי" - ארגז המורכב באופן קבוע במקום עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי והמצוינים בחלק א' של התוספת; "עזרה ראשונה" - טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתיתו במקום עבודה; "ערכת החיאה" - ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אויר; "ערכת חילוץ ומילוט" - ציוד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש, מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים. "ערכה ניידת" - ערכה לעזרה ראשונה מיועדת לצוותים ניידים ולכל העובד במקום פתוח, המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ג' של התוספת; "תיק עזרה ראשונה" - ערכה להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפריטים המצוינים בחלק ב' של התוספת. 2. חובת החזקת ארגז עזרה ראשונה בכל מקום עבודה חייבים להימצא בכל עת ארגז עזרה ראשונה לרבות מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת שתכולתו תהיה בהתאם למספר העובדים כמצויין בתוספת. 3. ערכת החיאה בכל מקום עבודה תימצא ערכת החיאה בהישג ידם של מרב העובדים, אחת לכל קבוצה של עד 25 עובדים. 3א. ערכת חילוץ ומילוט (א) בכל מקום עבודה שבו מועסקים 50 עובדים או יותר תימצא ערכת חילוץ ומילוט בהישג ידם של רוב העובדים, ולפחות אחת לכל קבוצה של 50 עובדים או חלק מהם. (ב) במקום עבודה שמועסקים בו פחות מ-50 עובדים תימצא ערכת חילוץ ומילוט אחת לפחות, אם הסיכון בציוד או בתהליך העבודה מחייב זאת. 4. סימון מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה, ערכה ניידת וערכת החייאה יסומנו באופן בולט במגן דוד אדום ובציון מטרתם. 5. חובות הממונה על הציוד הממונה על הציוד יוודא - (1) שהפריטים הנקובים בטור א' בתוספת יימצאו זמינים ובכמויות הדרושות לפי מספר העובדים כמצויין בטור ב' לצידם בכל עת. (2) שמסכת כיס ונתיב אויר יימצאו בכל עת בערכת ההחייאה. 6. תנאים לשימוש בתיק עזרה ראשונה לא ישתמש אדם בפריטים שבתיק עזרה ראשונה אלא אם כן הוא מגיש מאומן. 7. אמצעים מפקח עבודה ראשי רשאי, לאחר שהתייעץ עם המחלקה לרפואה תעסוקתית של קופת חולים, להורות כי במקום העבודה יוחזקו אמצעים ופריטים נוספים למתן עזרה ראשונה או אמצעי החייאה נוספים אם הוברר לו כי עקב תנאי העבודה, תהליכי ייצור, חשיפות אפשריות, המרחק למרכז רפואי או קשיי פינוי יש בהם צורך. 8. ביטול תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), התשל"ג-1972 - בטלות. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן. תקנות הספורט (הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ"ט-1999 (להלן:"תקנות עזרה ראשונה") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו-18 (ג) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, בהסכמת שר הבריאות, ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אח" - מי שרשום בפנקס כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988, כאחות מוסמכת; "חובש" - בגיר שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמגיש עזרה ראשונה, תעודת חובש מאת חיל הרפואה של צבא הגנה לישראל או תעודה אחרת שהכיר בה המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו, והכל אם ניתנה לו התעודה לאחר שעבר הכשרה בת 100 שעות לפחות, בעזרה ראשונה, ואם עבר השתלמות רענון בעזרה ראשונה בתקופה של שלוש השנים שלפני שיבוצו כחובש בפעילות ספורט מאורגנת; "כוח אדם רפואי" - רופא, אח או חובש; "ספורטאי" - משתתף בפעילות ספורט מאורגנת; "פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת" - פעילות ספורט מאורגנת תחרותית גדולה, כגון: מכביה, משחקי הפועל או אולימפיאדה; "רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976. 2. כוח אדם רפואי (א) במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת בענף מענפי הספורט המפורטים בטבלה שבתוספת, יימצא כוח אדם רפואי כמפורט מתחת לשם הענף. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת יכלול כוח האדם הרפואי רופא, וכן אח או חובש. 3. ציוד לעזרה ראשונה ואמבולנס (א) במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת בענף מענפי הספורט המפורטים בטבלה שבתוספת, יימצא תיק עזרה ראשונה, ובו יימצא ציוד עזרה ראשונה כמפורט להלן: עזרה ראשונהתקנות