תקנות פחת מואץ

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002 (להלן:" תקנות פחת מואץ") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), וסעיף 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "היום הקובע" - יום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001); "התקופה הקובעת" - התקופה שמהיום הקובע עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003); "זכות במקרקעין" - כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין; "חוקי העידוד" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, וחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980; "תקנות הפחת" - כל אחת מאלה: (1) תקנות מס הכנסה (פחת), 1941; (2) תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986; (3) תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989. 2. פחת מואץ בתקופה הקובעת על אף האמור בחוקי העידוד ובתקנות הפחת, יהיו שיעורי הפחת לבנין אשר נרכש בתקופה הקובעת ובעליו זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, כלהלן: (1) לגבי בנין שנרכש בתקופה שמן היום הקובע עד תום שנת המס 2002 - 150% משיעור הפחת שהוא זכאי לו לפי חוקי העידוד או לפי תקנות הפחת, לפי הגבוה ביניהם; (2) לגבי בנין שנרכש בשנת המס 2003 - 125% משיעור הפחת שהוא זכאי לו לפי חוקי העידוד או תקנות הפחת, לפי הגבוה ביניהם. 3. סייג לתחולה האמור בתקנות אלה לא יחול על בנין שקיבל הרוכש באחת מאלה: (1) רכישה מקרוב; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 19(4) לחוק מיסוי מקרקעין; (2) רכישה בלא תמורה; (3) רכישה לפי סעיפים 70 או 71 לחוק מיסוי מקרקעין או לפי חלק ה'2 לפקודה; (4) רכישה לפי סעיף 85 לפקודה; (5) רכישה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין לפי פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין. 4. בחירת הדין החל אדם הזכאי לפחת לפי תקנות אלה וכן להפחתה או לניכוי לפי סעיף 11 לפקודה (להלן - פחת לפי דין אחר), זכאי לפחת לפי תקנות אלה או לפחת לפי הדין האחר, לפי בחירתו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת בשיעור העולה על 100%. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001). פחתמיסיםתקנות