תקנות פחת

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003 (להלן:"תקנות פחת") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ולפי סעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פחת למוניטין הפחת בשל מוניטין ששולם בעדם יהיה בשיעור של 10% לשנה ממחירם המקורי. 2. סייג לפחת (א) האמור בתקנה 1 לא יחול ברכישת מוניטין מקרוב כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, או מתושב חוץ, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהרכישה היתה חיונית לצורך ייצור ההכנסה ונעשתה בתום לב ומטעמים עסקיים בלבד. (ב) לא יראו במוניטין נכס בר פחת לענין סעיף 96 לפקודה. 3. סייג לפחת מואץ או להפחתה על אף האמור בתקנה 1, אדם הזכאי לפחת נוסף או הפחתה בשל אותו מוניטין גם על פי דין אחר (להלן - הפחת הנוסף), יהיה זכאי לפחת על פי תקנות אלה בשיעור ההפרש שבין 10% לפחת הנוסף, ובלבד שסך כל הפחת בשל אותם מוניטין לא יעלה על 10% או על הפחת הנוסף, לפי הגבוה מביניהם. 4. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן - יום התחילה) והן יחולו על מוניטין שנרכש ביום התחילה ואילך. פחתמיסיםתקנות