ערעור על שומה - השגה על שומה

כיצד מגישים ערעור על שומה ? בית המשפט פסק כי הדרך לערער על תוקפו של צו שומה, נקבעה בסעיף 153 לפקודת מס הכנסה, המורה כי מי שרואה עצמו מקופח על-ידי צו שהוצא לפי סעיף 152(ב) לפקודה, רשאי להגיש ערעור לבית-המשפט המחוזי. הלכה פסוקה היא, כי שעה שחוק מס מסדיר הליך ספציפי לערעור על החלטות רשות המס, אזי הפנייה לבית-המשפט בנוגע להחלטות אלה הנה על-פי ההליכים שנקבעו בחוק המס הרלבנטי. הלכה זו נפסקה עוד בע"א 175/77 מדינת ישראל נ' רמדאן, פ"ד לב(2) 673. באותו עניין נתבקש בערכאה הדיונית פסק-דין הצהרתי, לפיו אין המשיב חייב בהיטל מעבר לסכום ששילם, והבקשה לדחות את התביעה על הסף לא התקבלה. על הלכה זו חזר בית-המשפט העליון בע"א 306/78 קרולניק נ' עזבון המנוח פנחס, פ"ד לג(1) 496, עת אישר את החלטת בית-המשפט המחוזי לדחות תביעה על הסף, כאשר ניתן להשיג את הסעד הרצוי באמצעות הגשת ערעור על השומה. קביעת חבותו של אדם למס, כולל ההחלטה בכל שאלה הכרוכה בקביעת החבות והיקפה, חייבת להתברר בדרך המיוחדת שיועדה לה על-ידי המחוקק, אלא אם כן הסכימו הצדדים, במסגרת סמכותה החוקית, לדרך דיונית אחרת. לדעתי מוטב לקבוע בעניין זה הלכה ברורה וחד-משמעית, כדי למנוע התדיינויות מיותרות, ולא הייתי מסייג את ההלכה על-ידי 'טעמים מיוחדים' למיניהם. הלכה זו נשנתה גם בע"א 367/85 מדינת ישראל נ' קיטאי, פ"ד מא(3) 398, עת קיבל בית-המשפט העליון את ערעור המדינה, וקבע כי יש לדחות תביעה שהוגשה שלא על-פי ההליכים המיוחדים הקבועים בחוק מסים. ההלכה האמורה אף יושמה בפסק-הדין ברע"א 1327/93 מנהל מס שבח ירושלים נ' בסט שבו נקבע, כי דינה של תובענה בהמרצת פתיחה, על-מנת לקבל בגדרה הצהרה בדבר אי-חבות במס שבח, להידחות על הסף, וכי הנתיב שיש ללכת בו הוא בהגשת ערעור לוועדת הערר שהוקמה לפי חוק מס שבח מקרקעין. מיסיםערעורערעור שומותהשגה על שומה / ביטול שומהשומה