תקנות פיצויי פיטורין

תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983 (להלן:"תקנות פיצויי פיטורין") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב) ו-33 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות פיצויי פיטורין אלה: 1. הגדלת שיעור פיצויי פיטורים לעובד בשכר שיעור פיצויי הפיטורים לעובד בשכר יהיה לגבי תקופה עבודה שמיום תחילתן של תקנות אלה ואילך, שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב באב התשמ"ג (1 באוגוסט 1983). פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטוריםתקנות