איסוף ראיות על ידי מומחה רפואי מטעם בית המשפט לצורך חוות הדעת בתיק פלת"ד

סמכותו של מומחה וחובותיו לפי סעיף 9 תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986: 9. (א) המומחה רשאי לדרוש מהנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לנפגע לשם עיון והעתקה. (ב) המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מילוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיה התמנה, ובלבד שלא ידרוש ולא יקבל מהם חוות דעת רפואית. התנגדות לדרישת המומחה 10. (א) מי שהומצאה לו דרישה להמצאת מסמכים לפי תקנה 9, רשאי להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מקבלתה, בקשה לביטולה; הוא הדין בנפגע שנדרש לעמוד לבדיקה אשר יש בה, לדעתו, כדי לפגוע בבריאותו או לסכנה. (ב) הבקשה תפרט את נימוקי ההתנגדות ותהא נתמכת בתצהיר לשם אימות העובדות. מומחהרפואהתאונת דרכיםמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפטראיותחוות דעת