ירידת ערך מסחרית

בהקשר לסוגיה של ירידת ערך מסחרית קבע בית המשפט בבר"ע 3144/01 מור יהושע ואבידוב מור אילנה נ' סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ ואח' כי קורה כי רכב נמכר בפחות מהערכה על פי המחירון וירידת ערך מסחרית כזו אינה עילה לתביעה. להלן פסק דין בנושא ירידת ערך מסחרית: פסק דין במוקד התביעה שבפני מחלוקת בין הצדדים ביחס לשיעור ירידת ערך שנגרם לרכב מדגם פיאט פונטו מ. ר 6361851 (להלן: "הרכב הנפגע") בעקבות תאונת דרכים שהתרחשה ב-25.8.05. התובע ד"ר ויסמן זהבי הינו בעל הרכב הנפגע. הנתבעת 1 הגב' שם טוב דרורית הינה בעלת רכב מ.ר. 8728720 (להלן:"הרכב הפוגע"). הנתבעת 2 שירביט - חברה לביטוח בע"מ (להלן: "שירביט") הינה המבטחת של נתבעת מס' 1 והרכב הפוגע. אין מחלוקת בין הצדדים ביחס לכך שהאחריות על התאונה רובצת לפתחה של הנתבעת 1 ואין גם מחלוקת ביחס לנזק הישיר שנגרם לרכב הנפגע. בעקבות התאונה העריך שמאי מטעם שירביט את שעור ירידת הערך ב-4%. השמאי מר ז'ורבסקי עמוס (להלן: "השמאי ז'ורבסקי") מטעם התובע, העריך את ירידת הערך ב-7.5%. התובע, בכתב תביעתו טוען, כי כאשר ניסה למכור את רכבו גילה, כי ירידת הערך המסחרית גבוהה יותר מכפי שהוערך תחילה. בעקבות כך ולאחר שהנתבעת 2 סירבה להיענות לבקשת התובע לפצותו בגין מלוא ירידת הערך פנה התובע לשמאי נוסף. השמאי הנוסף מר משה אקרמן (להלן: "השמאי אקרמן") ממשרד השמאות של לוי יצחק העריך את ירידת הערך ב-11%. בעקבות כך הגישה שירביט חוות דעת נגדית. בחוות דעת זו, של השמאי בני הרפז (להלן: "השמאי הרפז") נקבע שירידת הערך עומדת על 5%. הנה כי כן תאונה אחת ונזק ישיר אחד וארבע חוות דעת שונות ביחס לשיעור ירידת הערך. מה הם הנזקים שנגרמו לרכב הנפגע? בהתאם לחוות הדעת של השמאי ז'ורבסקי (וחוות הדעת של השמאי אקרמן הנשענת עליה לעניין הנזק) הוחלפה הכנף האחורית הימנית ותוקנו כנף דופן אחורית ימנית, מבנה פנימי של הכנף האחורית הימנית ועמוד אמצעי. בהתאם לחוות הדעת הנגדית של השמאי הרפז ניזוק החלק הימני, דופן ימנית ניזוקה והוחלפה חיזוק פנימי לדופן נעקם ותוקן ומתלה ימני הוסט ממקומו ותוקן. המחלוקת בין הצדדים מתייחסת למשמעות כל אחד מהנזקים לעניין ירידת הערך. השמאי ז'ורבסקי בחוות דעתו מצביע על שיעורי ירידת הערך בנוגע לחלקים הבאים : בגין נזק לכנף - דופן אחורית ימנית 5%; בגין מבנה פנימי כנף אחורית ימנית 1.5% ובגין עמוד אמצעי ימני 1%. השמאי אקרמן אינו מתייחס לכל רכיב בנפרד והוא מציין ירידת ערך כוללת של 11%. השמאי הרפז קובע בחוות דעתו, כי "מכלול הכנף כולל את נושא העמוד הימני והוא מהווה חלק ממנה; הנזק לכנף פנימית מזערי, המיכלול מכוסה בזיפות גס ואינו מותיר אחריו סימנים רבים של תיקון". גם הוא מציג שיעור ירידת ערך כולל ולא מתייחס לרכיבים השונים בנפרד והוא קובע, כי שיעור ירידת הערך הכולל עומד על 5%. הן התובע (סעיף 7 לכתב התביעה) והן השמאי אקרמן (עמ' 5 שורה 7) מתייחסים לנושא "ירידת ערך מסחרית". בהקשר לסוגיה של ירידת ערך מסחרית כבר קבע ביהמ"ש (מפי כבוד השופטת מיכאלה שידלובסקי - אור ( בבית המשפט המחוזי בירושלים בבר"ע 3144/01 מור יהושע ואבידוב מור אילנה נ' סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ ואח'), כי : "קורה כי רכב נמכר בפחות מהערכה על פי המחירון וירידת ערך מסחרית כזו אינה עילה לתביעה". לטעמי גם אם במישור העקרוני ניתן לקבל הטענה כי ישנה ירידת ערך מסחרית בעקבות נזק ישיר שנגרם לרכב עדיין יש צורך בהוכחת הקשר הסיבתי בין הנזק הישיר לירידת הערך המסחרית והקושי בהוכחת קשר שכזה הוא מורכב ומסובך שכן לשווי של רכב בשוק כמו גם למחיר שבסופו של דבר מוכן בעל הרכב למכור את רכבו ישנם גורמים רבים,שונים ומגוונים.במקרה דנן לא נחה דעתי כי הוכח הקשר הסיבתי.נטל זה כמובן מוטל על התובע. לפיכך לטעמי השאלה המרכזית בה יש להכריע אינה מתייחסת לירידת ערך מסחרית כזו או אחרת אלא לשיעור בו ירד ערכו של הרכב הנפגע כתוצאה מהתאונה. בפני העידו השמאים אקרמן והרפז. מהעדות של שניהם עלו מספר סימני שאלה היוצרים קושי מסויים להישען על חוות הדעת שלהם. השמאי אקרמן לא הציג כאמור בחוות דעתו את האופן בו הוא חישב את ירידת הערך ומה המשקל שנתן לנזקים השונים והוא ציין מפורשות, כי הוא התייחס ל"ירידת ערך מסחרית" (עמ' 5 שורה 7). הדבר גם נקבע ברישא לחוות הדעת. יותר מכך למרות שבחוות הדעת הצביע השמאי על ירידה כוללת בשיעור של 11% הרי בעדותו בפני וכאשר הוא נדרש להתייחס לנזקים השונים ולמשמעותם הוא הגיע לשיעור של 15% ( עמ' 6 שורה 2). על כך ישאל השואל אם הוא סבור ששיעור ירידת הערך עשוי להגיע ל-15% מדוע בחוות הדעת הוא נוקב בשיעור של 11% ואם בחוות הדעת הוא נוקב בשיעור של 11% כיצד זה בעדותו בפני הוא הגיע ל-15%?האם מדובר כאן בשרירות גרידא?! במקביל השמאי הרפז ציין בעדותו בפני כי הוא לא בדק בפועל את הרכב אלא פעל לפי צילומים בלבד (עמ' 6 שורה 22); כי כאשר הדבר ניתן הוא בודק פיזית את הרכב; כי שירביט לא ביקשה ממנו לבדוק פיזית את הרכב והוא עצמו לא יזם זאת. סבור אני, כי כאשר שמאי מגבש חוות דעת רק על בסיס תמונות ומבלי שראה את הרכב והנזקים בעיניו הדבר משפיע על מהימנות חוות דעת וכפועל יוצא מכך גם על המשקל שיש לייחס לחוות דעת זאת.מחדל זה מקבל משנה במקרה דנן שעה שלב המחלוקת הוא שיעור ירידת הערך לאור הנזקים הישירים שנגרמו. לגופם של הנזקים: הנזק לכנף הפנימית האחורית- השמאי הרפז ציין בחוות דעתו הנגדית כי המדובר בנזק מיזערי. יחד עם זאת בעדותו בפני הוא ציין כי גם הוא הבחין בקימוט בחלק זה (עמ' 7 שורה 25). בנוסף השמאי הרפז בחוות הדעת הנגדית מתייחס לכך שהחלפת מכלול הכנף כוללת את נושא העמוד הימני למרות שהעמוד הימני, בשונה מהכנף, תוקן ולא הוחלף. מכל מקום לאחר שבחנתי את חוות הדעת השונות ולאחר ששקלתי את המגבלות הקיימות בחוות הדעת של השמאי אקרמן ושל חוות הדעת הנגדית של השמאי הרפז כפי שצויין לעיל,בחרתי לבסס את קביעתי על חוות הדעת של השמאי ז'ורבסקי אשר הצביעה על ירידת ערך של 7.5%. את שעור ירידת הערך יש לחשב לפי שוויו המוערך של הרכב. בחוות הדעת של השמאי אקרמן הוערך שווי הרכב ב-84,000 ₪. בחוות הדעת האחרות הוערך שוויו ב-83,000 ₪. כיוון שכך אני קובע, כי יש לחשב את ירידת הערך לפי שווי של 83,000 ₪ . לפיכך, ירידת ערך בשיעור של 7.5% תסתכם ב-6,225 ₪. שירביט שילמה לתובע סך של 3,320 ₪ על בסיס הערכה של ירידת ערך בשיעור של 4%. לפיכך על הנתבעות לפצות את התובע בגין סך נוסף של 2,905 ש"ח . התובע דרש משירביט לפצותו בגין ירידת ערך על סך של 5,880 ₪. קרי קיבלתי 56% מתביעת התובע לעניין ירידת הערך. בנוסף טען התובע לנזקים הבאים: שכ"ט שמאי נוסף בסך 932 ש"ח לשמאי אקרמן. למרות שקיבלתי את תביעת התובע בשיעור של כ-56% הרי קביעתי התבססה בעיקרה על חוות הדעת של השמאי ז'ורבסקי. כיוון שכך אינני סבור שעל הנתבעים לשאת בעלות חוות הדעת של השמאי אקרמן. התובע טוען גם לעגמת נפש בסך 700 ₪. זו לא הוכחה ולפיכך הנני דוחה את התביעה בהקשר זה. סיכום הנני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע סך של 2,905 ₪ זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. הנני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך 785 ש"ח (כולל מע"מ) ובצירוף אגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. נוכח שיעור הפיצוי ביחס לסכום התביעה כל צד ישא בהוצאות עדיו. ירידת ערך