מועד הגשת ערעור לוועדה הרפואית

להלן פסק דין בנושא מועד הגשת ערעור לוועדה הרפואית: פסק דין 1. המערער יליד 1974, הוכר כנכה בדרגה של 2% בגין חבלה אקוסטית עם רעש בלתי קבוע ובגין ליקוי שמיעה. ועדה מחוזית שהתכנסה לדון בענינו לפי סעיף 28 א קבעה ממצאים אלו ביום 15.10.06. 2. ביום 14.11.06 נשלח למערער וכן לבא כוחו, מכתב בו פורטה הנכות שנקבעה וכן נרשם באותו מכתב: "הנך רשאי לערער על קביעה זו תוך 45 יום מתאריך קבלת הודעה זו בפני הוועדה הרפואית העליונה שבסמכותה לאשר את ההחלטה, לבטלה או לשנותה. הריני להביא לידיעתך, כי הממונה על הוועדה הרפואית העליונה רשאי להאריך ב-60 יום את המועד האמור לאחר בקשה מפורטת בכתב". המפורט בכתב ההודעה שנשלח למערער מדגיש את הקבוע בתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) תשכ"ד-1964 סעיף 2 (א) הקובע, כי מועד הערעור הוא בתוך 45 יום, אולם הממונה על הוועדות רשאי להאריך את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו ב-60 יום, לבקשתו המפורטת בכתב של הנכה או בא כוחו. 3. ערעורו של המערער במקרה זה הוגש לראשונה רק ביום 16.3.07. 4. לא יכולה להיות מחלוקת על כך שהמערער קיבל את מכתב ההודעה על קביעת הוועדה המחוזית, שכן המערער עצמו צירף מכתב בא כוחו ממנו עולה, כי קיבל את ההודעה כבר ביום 20.11.06. 5. הממונה על הוועדות לא איפשר למערער להגיש ערעור לוועדה הרפואית העליונה בשל חלוף המועד. 45 יום השמורים להגשת ערעור חלפו עברו להם וגם מספר חודשים נוסף אחריהם. 6. המערער הגיש ערעור על החלטת הממונה על הוועדות הרפואיות לבית משפט זה. כבר בראשית דברי אציין, כי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959 סעיף 12 א, הערעור לבית משפט מחוזי בדן יחיד הוא על החלטת ועדה רפואית עליונה בנקודה משפטית. משלא נתכנסה הוועדה הרפואית העליונה, משלא החליטה דבר, ממילא לא קמה זכות ערעור לפי סעיף 12 א לבית משפט מחוזי בהרכב של דן יחיד. 7. מעבר להיבט של הסמכות העניינית, נטען על ידי ב"כ המערער היום, כי העיכוב נבע מהשתהות בתגובת קצין התגמולים לבקשות שהגיש ב"כ המערער. טענה זו דינה להדחות מהטעמים המצטברים הבאים: א. מכתב אחד שנשלח בדצמבר 2006 על ידי ב"כ המערער ביקש העתק מתיקו הרפואי של המערער, ללא כל התייחסות ספציפית לנושא שבדיון, שהוא החבלה האקוסטית עם טנטון וליקוי בשמיעה. מאחר והמערער פועל, כפי העולה מהתיק הרפואי, להכרה בנכויות אחרות, אין בפני כל התייחסות לכך שהחומר המבוקש מתייחס לענין נשוא ערעור זה. מכתב נוסף מינואר 2007 מציין כי ב"כ המערער מצרף חומר רפואי נוסף בענין המערער ולמכתב זה צורפו מסמכים בנושא הגב. כמו כן, צורף מכתב נוסף מיום 16.3.07 גם הוא מבקש חומר, אלא שבמועד זה כבר הוגש הערעור לוועדה הרפואית העליונה. כך שמבחינה עובדתית אין כל תשתית ראייתית לטענה שנטענת על ידי ב"כ המערער כי היו עיכובים בהשגת חומר מקצין התגמולים. ב. לא היתה כל פניה מצד המערער להארכת המועד להגשת הערעור. משלא היתה כל פניה, ממילא לא היה בסיס לדיון באם יש להאריך את המועד מנימוקים מיוחדים, אם לאו. ג. גם במועד הגשת הערעור לוועדה הרפואית העליונה לא צויין כל נימוק לאיחור בהגשה. ד. משכך, לא עמד המערער במועדים הנקובים בחוק מבלי שביקש כל בקשה לארכה ומבלי שהראה טעם כלשהו לארכה, גם לא במועד הדיון היום. 8. ענין זהה ממש נדון בבית המשפט העליון במסגרת רע"א 9225/07 שם ייצג את המבקש מי שהוא בא כוחו של המערער כאן. בית המשפט שם אישר את הקביעה של בית המשפט המחוזי אשר קבע, כי דחית הערעור מטעמי איחור בהגשתו היא החלטה מנהלית שבסדרי דין שבית המשפט לא יתערב בה, כל עוד היא מצויה בתחום הסבירות. בית המשפט העליון לא מצא כל דופי בגישתו זו של בית משפט קמא וקבע: "גם מערכות מסוג זו של אגף השיקום במשרד הביטחון, הצריכה להיות אמונה על גישה אנושית, סובלנית וליברלית כלפי פניות אליה... פועלת במסגרת מועדים ודרכי שיקול דעת שנקבעו בדין וכך ראוי... הסמכות - שלא כנטען - נתונה לממונה ויש גם הגיון בכך שסוג החלטות מאין זה יוענק לממונה - המנהלי רפואי - ולא תוטרח בה כטענת המבקש הוועדה הרפואית העליונה כולה". על אף קביעה מפורשת זו של בית המשפט העליון, על אף שבית משפט זה כבול מבחינה תקדימית בקביעה זו, חזר ב"כ המערער והעלה בפני בית משפט זה את אותם טיעונים שכבר נדחו וצריכים להדחות גם עתה. 9. אוסיף ואומר, כי ועדות הנכים של משרד הביטחון עובדות בלחץ עבודה גדול. מאות נבדקים מתדפקים על דלתות הוועדה. מטעם זה יש חשיבות עליונה לכך שנבדקים ישמרו על המועדים אשר נקבעו בחוק ועל ההסדרים הדיוניים אשר נקבעו בחוק שבסופו של דבר באים לשרת את ציבור המתדיינים עצמו. בית משפט זה איננו בא להחליף את שיקול דעתו של הממונה על הוועדה הרפואית העליונה, אשר הוענק לו על פי דין. 10. הערעור נדחה. 11. תיקו הרפואי של המערער מוחזר במעמד הדיון לידי ב"כ המשיב. 12. אין צו להוצאות. המועד להגשת ערעוריםרפואהועדה רפואית (ערעור)ערעורועדה רפואית