תקנות פרגולה

תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003 (להלן:"תקנות פרגולה") הגדרת פרגולה "מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; 2. עבודה מצומצמת כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו: (1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו; (2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה; (3) הצבת קולטי שמש; (4) סגירת מרפסת בתריסים למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי תקנות התכנון והבניה (חיושב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992. (5) התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה; (6) התקנת מיתקן גז במכל נייח; (7) בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר; (8) התקנת מצללה (פרגולה) (9) התקנת סוכך עונתי; (10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו; (11) מבנה לאסחון כלי לאצירת אשפה מסוג מסתור, ובתנאי שייבנה בהתאם להוראות חלק ו' בתוספת השניה לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגורת), התש"ל-1970; (12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר; (13) הקמה או הצבה של מחסן טרומי פריק; (14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים. 4. דרישות לקבלת היתר לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה: (1) הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים; (2) צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס; (3) בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח - מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל; (4) לבקשה להקמת מצללה (פרגולה) , סוכך עונתי מחסן טרומי פריק או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו - צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המהנדס - גם חישובים סטטיים; (5) לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת - מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין - מיקום המובילים או קווי הזינה; (6) לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן. (7) לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי - צירף תכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי; ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע הנובע מהמיתקן האמור. תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967 תוספת שניה 1. לענין פרט 3 בתוספת הראשונה, מבנה משולב בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים הוא כל אחד מאלה: (1) מבנים שהם בניני משרדים, מזנונים, שירותים סניטריים או מיתקנים טכנים, שהשטח של כל אחד מהם אינו עולה על 50 מטרים רבועים; (2) מבנים שעיקר ייעודם לאחסנה או חניה, ששטח כל אחד מהם אינו עולה על מאתיים מטרים רבועים; (3) פרגולות להצללה; (4) קירות תומכים; (5) מעבירי מים; (6) מעברים להולכי רגל. 1. שינויים במבנה קיים (1) הריסה ובניה של מחיצות, למעט שינויים במחיצות שהן ממרכיבי שלד הבניה; (2) יצירת פתחים בקירות פנימיים וסגירתם; (3) שינויים פנימיים, למעט הרחבת שטח המבנה; (4) תקרות עצוביות או בולעות קול שהן מונמכות; (5) תכנון מקום דרגנועים ומעליות. 2. שינויים חיצוניים במבנה קיים שהם פועל יוצא מהשינויים בתוכו כמפורט להלן: (1) סגירת מרפסות; (2) גגונים; (3) סוככים; (4) פרגולות; (5) יצירת פתחים, הרחבתם וסגירתם. 3. (1) מבנים יבילים מחומרים פריקים ששטחם אינו עולה על שלושה מטרים רבועים; (2) ביתנים יבילים מחומרים פריקים לתערוכות וירידים, אף ששטחם עולה על שלושה מטרים רבועים. והכל אם הפעולות המפורטות בפרט 3(2) לתוספת הראשונה נעשו בידי אחד מאלה: (א) אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור לארכיטקטורה; (ב) הנדסאי לאדריכלות כאמור בסעיף קטן (ב) בהגדרה "מבנה פשוט" בתוספת הראשונה; (ג) הנדסאי לתכנון ועיצוב פנים שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון האמור, במדור תכנון ועיצוב פנים. פרגולהתקנות