תקנות פרטי תשקיף

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש"ע-2009 (להלן:" תקנות פרטי תשקיף") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26(א) ו-(ג9 ו-1310א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות תקנות פרטי תשקיף אלה - "אגד", "אגד חוץ", "אגד ישראלי", ו"קרן כספית" - כהגדרתם בתקנות הנכסים; "איגרות חוב" - למעט איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות; "אופציה" ו"חוזה עתידי" - כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק; "גורם מקורב" ו"שיעור יחידות מוחזקות" - כהגדרתם בסעיף 49 לחוק; "הוספה" - כהגדרתה בסעיף 42(ג) לחוק; "הפסד הון", "קרן חייבת" ו"קרן פטורה" - "הפסד הון", "קרן נאמנות חייבת" ו"קרן נאמנות פטורה", בהתאמה, כהגדרתם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה2 (להלן - הפקודה); "ועדת השקעות" - כהגדרתה בסעיף 20(א) חוק; "חוק הסדרת העיסוק" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995; "טווח" - ערך מזערי וערך מרבי של נתון כלשהו מתוך הערכים ליום המסחר האחרון בכל שבוע בתקופה מסוימת; "טווח חשיפה" - טווח שיעורי החשיפה של קרן לנכס בסיס בתקופה מסוימת; "יום מסחר", "קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ" ו"קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ" - כהגדרתם בתקנות המחירים; "כותרת ראשית", "מטבע חוץ", "מניות", "פרופיל חשיפה", "קרן חשיפה הפוכה" ו"קרן מחקה" - כהגדרתם בתקנות הסיווג; "מדד המחירים לצרכן" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "מדד המק"מ", "מדד ת"א 100" - כהגדרתם בתקנון הבורסה, כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך; "מוסד אקדמי" - כהגדרתו בתקנה 11 לתקנות הון עצמי וביטוח; "מכירה בחסר" - "עסקת מכירה בחסר" כהגדרתה בסעיף 63 לחוק; "ממוצע" - מחושב על פי הנתונים ביום המסחר האחרון בכל שבוע בתקופה מסוימת; "מנהל השקעות חיצוני" - מי שמועסק על ידי מנהל הקרן בניהול תיק השקעות של קרן ואינו עובד מנהל הקרן; "מנהל קרן חדש" - מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי; "מנהל תיקי השקעות", "ניהול תיקי השקעות" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק; "נייר ערך" - לרבות נייר ערך חוץ; "נכס בסיס" - אחד מאלה: מניות, מטבע חוץ או איגרות חוב; "נכס ייחוס של קרן" - מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן; "סוג הקרן" - לרבות קרן פתוחה, קרן סגורה, אגד ישראלי, אגד חוץ, קרן ממונפת, קרן מועדים קבועים, קרן ייחודית או קרן כספית, לפי העניין; "סוג הקרן לצורך עמלת הפצה" - "סוג הקרן" כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה; "סיווג קרן" - הכותרת המאפיינת תחתה סווגה הקרן, בהתאם לתקנה 2(ב) לתקנות הסיווג; "עמלות" - עמלות הכרוכות בקנייה, מכירה או החזקה של נכסי הקרן, לרבות עמלות בשל פדיון או מימוש נכסים מנכסי הקרן; "עמלת הפצה" - כהגדרתה בתקנה 2(א) לתקנות עמלת הפצה; "קרן גמישה" - קרן שבמדיניות ההשקעות שלה לא נכללת התחייבות לחשיפה מזערית שהיא גבוהה מ-0% לאפיק או נכס כלשהו ולא נכללת התחייבות לחשיפה מרבית של פחות מ-100% לכל אפיק או נכס, למעט הגבלות שמטרתן להקנות לקרן מעמד של קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ; "קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי)" - "קרן נאמנות להשקעות חוץ", כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2003; "קרן להשקעות (חוץ פטור ממס לתושב חוץ)" - "קרן נאמנות להשקעות חוץ", כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003; "קרן מועדים קבועים" - כהגדרתה בסעיף 47(א) לחוק; "קרן ממונפת", "שיעור חשיפה" - כהגדרתה בתקנות האופציות; "שווי נקי ממוצע של נכסי קרן" - מחושב לפי השווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מימי חישוב המחירים בתקופה מסוימת; "שיעור חשיפה ממוצע" - ממוצע של שיעורי החשיפה של הקרן לנכס בסיס, המחושבים ליום המסחר האחרון בכל שבוע, בתקופה מסוימת; "שיעור השכר" - כהגדרתו בסעיף 105(א2)חוק; "שנת תשקיף" - השנה המצוינת בתאריך התשקיף; "שעה ייעודה" - כהגדרתה בסעיף 46(ג)(1) לחוק; "תאריך התשקיף" - תאריך חלק א' או תאריך חלק ב' של התשקיף כהגדרתם בתקנה 4(א), לפי העניין; "תואר אקדמי" - תואר שהוענק בידי מוסד אקדמי; "תושב חוץ" - כהגדרתו בפקודה; "תקופת חלק ב' של תשקיף" - התקופה שתחילתה בתאריך חלק ב' של תשקיף כהגדרתו בתקנה 4(א), וסיומה בתום 12 חודשים מאותו תאריך או ביום הקודם לתאריך חלק ב' חדש שפורסם, המוקדם מביניהם; "תקנות האופציות" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001; "תקנות האשראי" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א-2001; "תקנות דוחות כספיים" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש"ע-2009; "תקנות הון עצמי וביטוח" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), התשנ"ו-1995; "תקנות חישוב תשואה" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), התשנ"ה-1995; "תקנות המחירים" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994; "תקנות הנכסים" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994; "תקנות הסיווג" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007; "תקנות עמלת הפצה" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006; "תשקיף חוזר" - תשקיף של קרן שאינו התשקיף הראשון להצעת יחידותיה לציבור. פרק ב': עריכת התשקיף 2. הוראות כלליות (א) תשקיף יכלול את הפרטים המפורטים להלן בתקנות אלה, וכן כל פרט או עניין נוספים העשויים להיות חשובים למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות על פיו, ובקרן סגורה - גם קנייתן בבורסה; אין חובה לציין העדר קיומו של פרט פלוני, אלא אם כן נקבע כך במפורש בתקנות אלה. (ב) הפרטים הכלולים בתשקיף יהיו עדכניים למועד שלא יקדם ביותר מחמישה עשר ימי עסקים למועד הגשת התשקיף לרשות ובלבד שעניינים מהותיים יהיו עדכניים לתאריך פרסום התשקיף, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה. (ג) פרט או עניין נוספים שאינם מפורטים בתקנות אלה, העשויים להיות חשובים למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות על פי התשקיף, ובקרן סגורה - גם קנייתן בבורסה, ייכללו בפסקה הדנה בעניין שאליה שייכים הפרט או העניין, ובהעדר פסקה כאמור, ייכללו בפסקה נפרדת, מתחת לכותרת מתאימה; בחלק א', כותרת זו תבוא לאחר הפרטים המפורטים בתקנות אלה אך לפני הפסקה שכותרתה "היתרים להצעת היחידות"; (ד) יושב ראש הרשות או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה, רשאים להורות למנהל הקרן להעביר פרט או עניין כלשהם מפסקה שבה נכללו לפסקה שעליה יורו, להציגם באופן שונה או להבליטם בדרך שיורו, וכן להורות על אופן יישום הוראות התקנות בתשקיף של קרנות מסוגים שונים, אם לדעתם הדבר ראוי בנסיבות העניין. (ה) לא ייכללו בתשקיף הוראות דין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה או אם הורו על כך או אישרו זאת יושב ראש הרשות או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה. (ו) מנהל קרן רשאי לכלול בפסקה כלשהי הפניה למיקומו של פרט בתשקיף או למיקומן של הוראות דין בתשקיף או מחוצה לו. (ז) כותרות הפסקאות בתשקיף יובאו באותיות מודגשות. (ח) תשקיף יהיה ערוך בצורה ברורה ונוחה לקריאה, כתוב בשפה פשוטה ובהירה ככל האפשר, ועמודיו ממוספרים, ויכול שיכלול בראשו את סמלו המסחרי של מנהל הקרן. 3. שפת התשקיף ותרגום לתשקיף (א) התשקיף ייכתב בשפה העברית. (ב) לא יצורף לתשקיף תרגומו לשפה זרה; על אף האמור, רשאי מנהל הקרן לפרסם תרגום באתר ההפצה באמצעות הגשת דוח לרשות. 4. מבנה התשקיף (א) תשקיף של קרן יהיה בן שני חלקים - חלק ראשון (להלן - חלק א') וחלק שני (להלן - חלק ב'); חלק א' של התשקיף יכלול ברובו פרטים ועניינים הנוגעים לקרן כמפורט בתקנות אלה ובסדר המצוין בהן, וייערך במתכונת שבתוספת הראשונה לתקנות ולפי סדר הופעת הנתונים בה; חלק ב' של התשקיף יכלול ברובו פרטים ועניינים הנוגעים למנהל הקרן ולנאמן ופרטים מסוימים הנוגעים לקרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, כמפורט בתקנות אלה ובסדר המצוין בהן. (ב) פורסם חלק ב' של תשקיף של קרן שבניהול מנהל קרן, ישמש הוא כחלק ב' של כל תשקיף של קרן שבניהול מנהל הקרן המתפרסם בתקופת חלק ב' של התשקיף האמור. 5. חתימה על התשקיף (א) חלק א' וחלק ב' של התשקיף יהיו חתומים בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק. (ב) בחלק א' של התשקיף, יצוינו שמות הדירקטורים של מנהל הקרן אשר חתמו על חלק א', ובחלק ב' של התשקיף, יצוינו שמות הדירקטורים של מנהל הקרן אשר חתמו על חלק ב'; נעשתה חתימה בידי אדם שדירקטור הרשה אותו לחתום במקומו על התשקיף - יצוין הדבר, לרבות שם החותם והדירקטור שבשמו חתם. פרק ג': חלק א' של תשקיף קרן סימן א': כריכתו הקדמית של חלק א' 6. הגדרה בפרק זה, "תשקיף" - חלק א' של תשקיף. 7. פרטים על כריכתו הקדמית של תשקיף על גבי כריכתו הקדמית של תשקיף יבואו, בסדר המפורט בתוספת הראשונה, הפרטים האלה: (1) ביחס למנהל הקרן ולנאמן - (א) המילים "מנהל הקרן" במסגרת ובאותיות מודגשות, ופרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקס' וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו; (ב) לצד פרטי מנהל הקרן, תבוא המילה "הנאמן" במסגרת ובאותיות מודגשות, ופרטי הנאמן, לרבות שמו, כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין, מספרי הטלפון, הפקס' וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו; (ג) החל מנהל הקרן בניהולה של הקרן או שהחל הנאמן בכהונתו לאחר פרסום תשקיף הקרן הקודם, או שונה שמו של מנהל הקרן או הנאמן מאז פרסום התשקיף הקודם, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של מנהל הקרן הקודם או הנאמן הקודם, או בציון שם מנהל הקרן או הנאמן לפני ששונה, לפי העניין, ותאריך השינוי; (2) תאריך התשקיף, מצד שמאל; בהערת שוליים - ההודעות האלה: (א) "המידע המוצג בחלק זה (חלק א' של התשקיף)" נכון ליום שצוין, בציון תאריך זה; (ב) "יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן, וכן במידע נוסף, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן - אתר ההפצה); כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את תשואתה של הקרן; (3) הכותרת "תשקיף" באותיות מודגשות; (4) הכותרת "חלק א'" באותיות מודגשות ובהערת שוליים תבוא הודעה בזו הלשון: "בחלק ב' של התשקיף, המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, נכלל מידע נוסף על הקרן, מנהל הקרן והנאמן; חלק ב' הוא חלק בלתי נפרד מתשקיף הקרן; שני חלקי התשקיף (חלק א' וחלק ב') מתפרסמים באתר ההפצה; בדיווח על פרסום חלק זה (חלק א' של התשקיף), נכלל ריכוז הפרטים ששונו בהשוואה לחלק ב' כאמור"; כן יצוין בהודעה האמורה כי מנהל הקרן פרסם באתר ההפצה את חלק ב' של התשקיף, בציון התאריך שבו פורסם ומספר האסמכתה של הדיווח על פרסומו; (5) שם הקרן באותיות מודגשות, המילים "קרן נאמנות", ובסוגריים המילים "מספר בורסה" ומספר הקרן בבורסה; שונה שם הקרן במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף, יצוין בהערת שוליים, שם הקרן טרם השינוי ותאריך השינוי; (6) היו היחידות המוצעות של קרן בניהול מנהל קרן חדש - המילים "מנהל קרן חדש" באותיות מודגשות, ובהערת שוליים ההודעה כי "מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי" והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש; (7) היתה הקרן קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה - המילים "קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לראשונה", באותיות מודגשות; (8) ביחס למאפיינים העיקריים של הקרן - (א) הכותרת "מאפיינים עיקריים של הקרן" באותיות מודגשות וקו תחתון תחתן; (ב) המילים "סוג הקרן" באותיות מודגשות וסוג הקרן, כפי שנקבע בהסכם הקרן; (ג) בתשקיף של קרן סגורה - באותיות מודגשות, יבוא "קרן סגורה היא קרן שיחידותיה נסחרות בבורסה ובה, בשונה מקרן פתוחה, נקבעים מחירי יחידות הקרן במהלך המסחר בבורסה ולא לפי השווי הנקי של נכסיה; עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש, חיובי או שלילי, בין שווי היחידה ומחירה, וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה; (ד) בתשקיף חוזר של קרן סגורה - יצוין טווח ההפרשים שבין שווי היחידה למחירה בבורסה, בכל ימי המסחר בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף וההפרש הממוצע, מחושב על פי הנתונים בכל אחד מימי המסחר של הקרן בתקופה זו; (ה) המילים "סיווג הקרן בפרסום" באותיות מודגשות וסיווג הקרן; (ו) היתה הקרן קרן מחקה - יצוין הדבר באותיות מודגשות; (ז) היתה הקרן קרן חשיפה הפוכה - יצוין הדבר באותיות מודגשות; (ח) יצוין, באותיות מודגשות, אם הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ או קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ; (ט) המילים "מסלול המס" באותיות מודגשות והמילים "חייבת" או "פטורה", בקרן חייבת או בקרן פטורה, לפי העניין; (י) היתה הקרן קרן לתושבי חוץ בלבד - יצוין הדבר באותיות מודגשות; (יא) היתה הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) - יצוין הדבר באותיות מודגשות, בציון שער המטבע העיקרי של הקרן; (יב) היתה הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) - יצוין הדבר באותיות מודגשות; (יג) המילים "סוג הקרן לצורך עמלת הפצה" באותיות מודגשות, וסוג הקרן לצורך עמלת הפצה; (9) הכותרת "שכר מנהל הקרן" באותיות מודגשות, ושיעור השכר השנתי שישולם למנהל הקרן; באגד ישראלי - בהערת שוליים יבוא "לפי הוראת תקנה לתקנות הנכסים, מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן; (10) הכותרת "שכר הנאמן" באותיות מודגשות, ושיעור השכר השנתי שישולם לנאמן; (11) מנוהל תיק השקעות של קרן בידי מנהל השקעות חיצוני - הכותרת "מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן" באותיות מודגשות, ושם מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן, ובאותיות מודגשות הודעה כי העסקת מנהל השקעות חיצוני על ידי מנהל הקרן לצורך ניהול תיק השקעות של קרן, אינה גורעת על פי החוק מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות; הסתיימה התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף - בהערת שוליים, שמו ומועד סיום ההתקשרות עמו; (12) הכותרת "פרטי ההצעה לציבור" באותיות מודגשות, וכן הפרטים האלה: (א) בתשקיף קרן פתוחה - (1) הודעה על הצעת היחידות בציון התקופה שבה הן מוצעות וימי המסחר של הקרן; (2) שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה; (3) הכותרת "השעה הייעודה להגשת הזמנות" באותיות מודגשות, והשעה הייעודה; (4) היה מספר היחידות המוצעות מוגבל - תבוא כותרת "הגבלת מספר יחידות הקרן" באותיות מודגשות, בציון ההגבלה ומספר היחידות שבמחזור; (5) המילים "המטבע שבו נקובות יחידות הקרן" באותיות מודגשות, המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן; (ב) בתשקיף קרן סגורה - (1) הודעה על הצעת היחידות ומספר היחידות המרבי שיוצעו לציבור, בציון התקופה שבה הן מוצעות וימי המסחר של הקרן; (2) נקבעו תנאים להגשת הצעות לרכישת היחידות - יצוין הדבר ויפורטו תנאים אלה; (3) היו היחידות מוצעות בדרך של מכרז - יצוין הדבר, יפורטו התנאים להזמנת היחידות במכרז והאופן להזמנתן, לרבות המקומות שבהם ניתן להזמינן; (4) שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה; (5) המילים "המטבע שבו נקובות יחידות הקרן" באותיות מודגשות, המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן; (6) תחת הכותרת "חיתום" באותיות מודגשות, הפרטים האלה: (א) אם ההנפקה מובטחת בחיתום אם לאו; (ב) היתה ההנפקה מובטחת בחיתום - שמו של החתם, האם ההתחייבות החיתומית היא לרכישת כל היחידות שהוצעו או חלקן, המחיר שבו התחייב לרכשן והעמלות והתשלומים האחרים שהמציע התחייב לשלם על פי ההסכם בינו לבין החתם או בקשר עם ביצוע הסכם כאמור; היתה ההתחייבות לרכישת חלק מהיחידות כאמור - שיעור ההנפקה המובטח בחיתום; נקבע להצעה חתם מתמחר - הודעה כי נקבע להצעה חתם מתמחר, בציון שמו; לעניין זה, "חתם", "התחייבות חיתומית" ו"חתם מתמחר" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים; (7) הנסיבות שבהתקיימן תבוטל ההצעה; (8) הודעה כי אם ביום מסחר כלשהו במהלך התקופה להגשת בקשות לרכישת יחידות הקרן יעלה מספר היחידות, שבקשות לרכישתן הוגשו, על מספרן המרבי של היחידות המוצעות, יוקצו היחידות המוצעות על ידי מנהל הקרן, בציון האופן שבו יוקצו; (13) בקרן סגורה - הכותרת "פדיון יחידות" באותיות מודגשות, והפרטים האלה: (א) האם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; היה פדיון היחידות מותנה במתן הודעה מוקדמת של בעל יחידה - יצוין הדבר והמועד למתן ההודעה המוקדמת שעל בעל יחידה לתת לצורך פדיון יחידות הקרן; (ב) היה פדיון היחידות מוגבל למספר מרבי של יחידות בידי כל בעל יחידה - יצוין הדבר והמספר המרבי של יחידות לפדיון; (14) היתה תקופת קיום הקרן מוגבלת - תחת כותרת "תקופת קיום הקרן" באותיות מודגשות, יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן; (15) הכותרת "מטרת הקרן" באותיות מודגשות ותיאור תמציתי של המטרה שאליה שואף מנהל הקרן להגיע בניהול ההשקעות של הקרן, בהתחשב בנכס הייחוס שלה; (16) הכותרת "הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן" באותיות מודגשות ומדיניות ההשקעות של הקרן, לרבות התייחסות לעניינים אלה: (א) הנכסים שמנהל הקרן מתחייב כי הקרן תהיה חשופה אליהם וכן נכסים שמנהל הקרן מתחייב שהקרן לא תהיה חשופה אליהם או שהחשיפה אליהם לא תעלה על שיעור מסוים, והשיעורים המזעריים והמרביים, אם נקבעו; (ב) אם הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ; (ג) הדרך שבה הקרן תנוהל - אם מנהל הקרן מתעתד לנהלה בדרך מיוחדת; (17) למעט בקרן גמישה, הכותרת "נכס הייחוס של הקרן" באותיות מודגשות ונכס הייחוס של הקרן; בהערת שוליים יבוא "נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן; (18) הכותרת "פרופיל החשיפה" באותיות מודגשות, פרופיל החשיפה של הקרן, שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות ולמטבע חוץ כעולה מפרופיל החשיפה, ובהערת שוליים יבוא "פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A עד F); ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר; (19) הכותרת "גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה" באותיות מודגשות וגורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן, כפי שעולים ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה והשווקים שבהם נסחרים הנכסים או מאופן ניהול השקעות הקרן; לעניין זה, "סיכון", למעט לעניין אופן ניהול השקעות הקרן - ביחס לסיכון המאפיין את הנכס העולה מהכותרת הראשית שתחתה מסווגת הקרן; לא ניתן להסיק מהו הנכס העולה מהכותרת הראשית, יימדד הסיכון ביחס לסיכון המאפיין את הנכסים העולים מהכותרות המשניות המאופיינות על ידי אותה כותרת ראשית; לעניין זה, נכס העולה מכותרת ראשית או משנית - מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרנות שעשויות להיות מסווגות תחת כותרת זו; (20) הסתיימה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני ותיק ההשקעות של הקרן אינו מנוהל עוד על ידי מנהל השקעות חיצוני - הכותרת "סיום התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן" באותיות מודגשות, שמו של מנהל ההשקעות החיצוני והתקופה שבה ניהל את השקעות הקרן. סימן ב': הפרטים שיש לכלול בחלק א' 8. נתוני החשיפה של הקרן (א) בתשקיף חוזר של קרן, למעט באגד חוץ - תחת הכותרת "נתוני החשיפה של הקרן לנכסי בסיס שונים - לפי תקופות" יפורטו, בלוח במתכונת שבתוספת הראשונה, הנתונים האלה, לכל אחת מהתקופות המפורטות בפסקה (1): (1) תיאור התקופות בכותרות הלוח, כמפורט להלן: (א) תקופה שתחילתה ביום הראשון לשנה שקדמה לתאריך התשקיף או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה בתום אותה שנה; (ב) התקופה הנוספת כהגדרתה בתקנה 9(ב)(1)(א); (ג) קדם תאריך התשקיף לאחד במרס בשנה מסוימת - (1) חל היום הראשון להצעת יחידות הקרן בשנה שקדמה לשנת התשקיף - תקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור וסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף; (2) חל היום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור לפני השנה שקדמה לשנת התשקיף - תקופה שתחילתה ביום הראשון לשנה שקדמה לשנת התשקיף וסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף, וכן תקופה שתחילתה ביום הראשון לשנה הקודמת לשנה שקדמה לשנת התשקיף או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה בתום אותה שנה; (2) בכותרות הטורים - הכותרות "מניות", "מטבע חוץ" ו"איגרות חוב", ובכותרות משנה, הכותרות "טווח חשיפה" ו"ממוצע חשיפה"; (3) טווח החשיפה ושיעור החשיפה הממוצע של הקרן למניות, למטבע חוץ ולאיגרות חוב, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; (4) הנכסים העיקריים שאליהם היתה חשופה הקרן, בחלוקה למניות, מטבע חוץ ואיגרות חוב, ושיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכסים אלה, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; לעניין זה, "נכס עיקרי" - נכס ששיעור החשיפה הממוצע של הקרן אליו עלה על עשרים אחוזים; הנכסים יוצגו על פי שיעור החשיפה הממוצע, מהגבוה לנמוך, ואולם נכס שהוא סוג מסוים של נכס אחר יובא תחת הנכס האחר, בציון העובדה כי נכס זה נכלל בסוג הנכס האחר. (ב) בהערות שוליים תחת הלוח יבוא: (1) ניתנו הנתונים הנדרשים בתקנה זו בעבור תקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור - התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה; (2) "טווח החשיפה וממוצע החשיפה הם לפי נתוני החשיפה המחושבים ליום המסחר האחרון בכל שבוע"; (3) "מניות - לרבות סחורות (commodities) ואיגרות חוב היוצרות חשיפה למניות, וכן נכסים נוספים הנכללים בהגדרת "מניות" בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007; (4) "איגרות חוב - למעט איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות"; (5) "נכסים שהחשיפה הממוצעת אליהם היתה בשיעור של %20 ומעלה". (ג) בתשקיף חוזר של קרן, למעט באגד - אם עלה שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לאיגרות חוב על חמישים אחוזים, יפורטו בלוח, תחת הכותרת "מאפייני תיק אגרות החוב של הקרן - לפי תקופות", במתכונת שבתוספת הראשונה הנתונים האלה לכל אחת מהתקופות המפורטות בתקנת משנה (א)(1): (1) בכותרות הלוח - התקופות המפורטות בתקנה משנה (א)(1); (2) בכותרות הטורים - הכותרות "אפיק השקעה", "סיכון מנפיק" ו"טווח השקעה", ובכותרות משנה - תחת הכותרת "אפיק השקעה" הכותרות "בסיס הצמדה" ו"ממוצע חשיפה", תחת הכותרת "סיכון מנפיק" הכותרות "דירוג" ו"ממוצע חשיפה" ותחת הכותרת "טווח השקעה" הכותרות "מח"מ" ו"ממוצע חשיפה"; (3) שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לאיגרות חוב בעלות כל אחד מהמאפיינים האלה: (א) בחלוקה לפי בסיס הצמדה - איגרות חוב שאינן צמודות, איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן ואיגרות חוב צמודות למטבע חוץ או נסחרות במטבע חוץ; (ב) בחלוקה לפי דירוג - איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב גבוה לרבות איגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה, איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב בינוני, איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב נמוך ואיגרות חוב שאינן מדורגות, והכל לפי טבלת הדרגות המופיעה בתוספת השנייה; לעניין זה, "דירוג" - כפי שקבעה חברה מדרגת, מן המפורטות בטבלת הדרגות שבתוספת השניה; (ג) בחלוקה לפי משך חיים ממוצע, המחושב בדרך המקובלת למדידתו - איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן קצר משנתיים, איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן בין שנתיים לארבע שנים, איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן בין ארבע שנים לעשר שנים ואיגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן ארוך מעשר שנים; (4) משך החיים הממוצע של אגרות החוב שהוחזקו בקרן, המחושב בדרך המקובלת למדידתו; (5) תחת הלוח, בהערות שוליים יבוא: (א) ניתנו הנתונים הנדרשים בתקנה זו בעבור תקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור - התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה; (ב) "הנתונים המובאים בטבלה זו אינם כוללים נתונים על איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות"; (ג) "ככל שדירוג איגרת חוב נמוך יותר כך סיכון המנפיק שלה גבוה יותר; העדר דירוג איגרת חוב שלא הונפקה על ידי המדינה, עלול להצביע על סיכון מנפיק גבוה יותר מסיכון מנפיק של איגרת חוב מדורגת; כמו כן, בדירוג הגבוה נכללות גם איגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה"; (ד) "מח"מ (משך חיים ממוצע) של איגרת חוב משקף את משך חיי האגרת; ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך רגישות מחיר האגרת לשינויים בשערי הריבית גבוהה יותר ולפיכך גם הסיכון הכרוך בהשקעה בה עולה". 9. התשואה וסטיית התקן (א) בתקנה זו, "נכס ייחוס של קרן" - מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן, לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, היתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן. (ב) בתשקיף חוזר של קרן, יפורטו, בלוח שכותרתו "התשואה בקרן, סטיית התקן של מחירי הפדיון ונתוני השוואה - לפי תקופות" במתכונת שבתוספת הראשונה, הנתונים האלה, לכל אחת מהתקופות המפורטות בפסקה (1): (1) תיאור התקופות, בכותרות הטורים, כמפורט להלן: (א) כל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו לשנת התשקיף ותקופה נוספת (בתקנות אלה - התקופה הנוספת) שתחילתה ביום הראשון של שנת התשקיף וסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף; (ב) קדם תאריך התשקיף לאחד במרס בשנה מסוימת - כל אחת משלוש השנים שקדמו לשנה שקדמה לשנת התשקיף, ותקופה שתחילתה ביום הראשון לשנה שקדמה לשנת התשקיף וסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף; (ג) הזמן שחלף מיום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור ועד לתאריך התשקיף, לא מאפשר למנהל הקרן לפרט את הנתונים הנדרשים בתקנה זו, לא לתקופות המתוארות בפסקת משנה (א) ולא לתקופות המתוארות בפסקת משנה (ב) - (1) תקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור וסיומה בתום אותה שנה או בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף, המוקדם מביניהם; (2) השנים שלאחר מכן, ככל שהיו, ובלבד שתום השנה הקודמת לשנת התשקיף קדם לתאריך התשקיף בחודשיים לפחות; לא קדם - יראו תקופה זו כתקופה שתחילתה ביום הראשון של השנה הקודמת לשנת התשקיף וסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף; (3) התקופה הנוספת, ככל שקיימת; (2) הכותרות "תשואה" ו"סטיית תקן", בכותרות משנה; (3) תוצג בהבלטה התשואה השקלית, אשר תחושב כאמור בתקנה 4 לתקנות חישוב תשואה; בקרן סגורה - גם התשואה השקלית לפי מחירי יחידות הקרן כפי שנקבעו בבורסה, אשר תחושב כאמור לעיל בשינויים המחויבים; היה מחיר היחידה נקוב במטבע חוץ, יכול שתוצג גם התשואה במטבע חוץ; (4) סטיית התקן של תשואות הקרן כמפורט בפסקה (3), אשר תחושב על פי הנוסחה: כאשר: i - יום מסחר; xi - תשואת הקרן ליום מסחר i בשנה כלשהי, המחושבת כתשואה השקלית של הקרן, ובקרן שמחיר יחידותיה נקובות במטבע חוץ - המחושבת כתשואה במטבע חוץ, לתקופה שבין יום המסחר i לבין יום המסחר הקודם 1 - i; x - ממוצע התשואות היומיות בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן; - n - מספר ימי המסחר בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן; d - מספר ימי המסחר בשנה. (5) ביחס לנכס הייחוס של הקרן - (א) נכס הייחוס של הקרן, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס מוצג באחוזים מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בהערת שוליים, שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס, מחושב כאמור בפסקת משנה (ה), וסטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס, מחושבת כאמור בפסקת משנה (ו); (ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), השתנה נכס הייחוס של הקרן במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) - תבוא כותרת "נכס ייחוס מאוחד", בסוגריים יפורטו נכסי הייחוס של הקרן המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד ובהערות שוליים: (1) ההודעה כי מאחר שבמהלך התקופה השתנה נכס הייחוס של הקרן, הנתון על שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המאחד את שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי ושיעור השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי, והנתון על סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המאחד את סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי וסטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי. (2) יפורטו התקופה שבה היה כל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד נכס הייחוס של הקרן, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס המאוחד, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור השינוי במחיריו של נכס הייחוס המאוחד בתקופה זו; בפסקת משנה זו, "נכס ייחוס מאוחד" - נכסי הייחוס של הקרן בתקופה כלשהי. (ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), היה לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) - תבוא הכותרת "נכס ייחוס משוקלל", בסוגריים יפורטו נכסי הייחוס של הקרן המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, ובהערות שוליים: (1) הודעה כי מאחר שלקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, הנתון על שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המשקלל, לתקופה המצוינת, את שיעור השינוי במחירי נכסי הייחוס שהיו באותה התקופה, והנתון על סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המשקלל, לתקופה המצוינת, את סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס שהיו באותה התקופה; (2) יפורטו התקופה שבה היו לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס המשוקלל, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור השינוי במחיריו של כל אחד מאלה בתקופה זו; לעניין פסקת משנה זו, "נכס ייחוס משוקלל" - נכסי הייחוס שהיו לקרן באותה עת בתקופה מסוימת; (ד) נכסי הייחוס יופיעו לפי סדר התקופות שבהן היו נכסי הייחוס של הקרן, מהמאוחר למוקדם, ובנכס ייחוס משוקלל - לפי שיעורי החשיפה לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, מהגבוה לנמוך; (ה) שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן יחושב על פי הנוסחה: כאשר: 2 I- מחיר נכס הייחוס ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב שיעור השינוי; 1 I - מחיר נכס הייחוס ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב שיעור השינוי; (ו) סטיית התקן של שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן תחושב על פי הנוסחה כמפורט בפסקה (4), בשינויים המחויבים; (ז) על אף האמור בפסקת משנה (א), השתנה נכס הייחוס של הקרן במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) - הנתונים האלה: (1) נתון המבטא איחוד של שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי ושיעור השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי, אשר יחושב על פי הנוסחה: כאשר: R1 - שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופה שלפני השינוי; R2 - שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופה שלאחר השינוי; לעניין זה, שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס - מחושב לפי הנוסחה בפסקת משנה (ה); חל יותר משינוי אחד בנכס הייחוס של הקרן, יחושב הנתון המבטא איחוד של שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס בהתאם לנוסחה שבפסקה זו, בשינויים המחויבים; היה יותר מנכס ייחוס אחד באותה העת, יהיה שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן באותה העת בתקופה מסוימת, המחושב לפי פסקת משנה (ח)(1); (2) סטיית התקן של איחוד שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופות שלפני השינוי ואחריו, אשר תחושב על פי הנוסחה: כאשר: i - יום מסחר; xi - שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן ליום מסחר i בשנה כלשהי, המחושב כשיעור השינוי במחיר נכס הייחוס לתקופה שבין יום מסחר i לבין יום המסחר הקודם 1 - i; x - ממוצע שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס היומיים, בתקופה - שלגביה מחושבת סטיית התקן; m - מספר ימי המסחר עד לשינוי; n - מספר ימי המסחר בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן; d - מספר ימי המסחר בשנה; חל יותר משינוי אחד בנכס הייחוס של הקרן, תחושב סטיית התקן של איחוד שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופות שלפני השינוי ואחריו, בהתאם לנוסחה שבפסקה זו, בשינויים המחויבים; היה יותר מנכס ייחוס אחד באותה העת, יהיה שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס - נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן באותה העת בתקופה כלשהי, המחושב לפי פסקת משנה (ח)(1). (ח) על אף האמור בפסקת משנה (א), היה לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, באחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) - הנתונים האלה: (1) נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה כלשהי, אשר יחושב על פי הנוסחה: כאשר: E1 - שיעור החשיפה לנכס ייחוס 1 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל, מהשווי הנקי של נכסי הקרן; E2 - שיעור החשיפה לנכס ייחוס 2 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל, מהשווי הנקי של נכסי הקרן; F1 - שיעור השינוי במחיר נכס ייחוס 1 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל; F2 - שיעור השינוי במחיר נכס ייחוס 2 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל; לעניין זה, שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס - מחושב לפי הנוסחה בפסקת משנה (ה); היו לקרן יותר משני נכסי ייחוס באותה עת בתקופה מסוימת, יחושב הנתון המבטא שקלול של שיעור השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן בהתאם לנוסחה שבפסקת משנה זו, בשינויים המחויבים. (2) סטיית התקן של שקלול שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה מסוימת, אשר תחושב על פי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים; היו לקרן יותר משני נכסי ייחוס באותה עת בתקופה מסוימת, תחושב סטיית התקן של שקלול שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה מסוימת, בהתאם לנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים. (6) שיעורי השינוי במדדי השוואה רלוונטיים חשובים למשקיע סביר השוקל רכישת יחידות הקרן, ובקרן סגורה - גם קנייתן בבורסה, מחושבים לפי הנוסחה שבפסקה (7), וסטיית התקן של מדדים אלו, אשר תחושב בהתאם לנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים; בהערת שוליים שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד ממדדי ההשוואה, מוצג באחוזים מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; (7) שיעור השינוי במדד ת"א 100, אשר יחושב לפי הנוסחה: כאשר: P2 - המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי; P1 - המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי; וסטיית התקן של מדד ת"א 100, אשר תחושב בהתאם לנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים. (8) שיעור השינוי במדד המק"מ, אשר יחושב לפי הנוסחה שבפסקה (7), וסטיית התקן של מדד המק"מ, אשר תחושב בהתאם לאמור בפסקה (4), בשינויים המחויבים; (9) שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, אשר יחושב לפי הנוסחה שבפסקה (7) כאשר: P2 - המדד שהתפרסם לחודש האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי; P1 - המדד שהתפרסם לחודש האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי; (10) היה נכס הייחוס של הקרן נקוב במטבע חוץ או צמוד לו, יצוין לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח שיעור השינוי בשער מטבע החוץ, אשר יחושב על פי הנוסחה: כאשר: C2 - השער היציג ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי; C1 - השער היציג ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי. (ג) תחת הלוח, בהערות שוליים, יפורטו: (1) התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה, אם הנתונים הנדרשים בתקנה זו ניתנו בעבור תקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור; (2) הודעה כי נכס ייחוס של קרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, היתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן; (3) הודעה כי נתוני ההשוואה הנוספים מייצגים נתונים על אפיק השקעה המאופיין בסיכון נמוך לעומת אפיק השקעה המאופיין בסיכון גבוה יחסית. (ד) יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאים לעדכן מזמן לזמן את המדדים שיש לציין בתשקיף לפי תקנה זו; עדכון כאמור יפורסם באתר הרשות, וכן תודיע עליו הרשות בהודעה למנהלי הקרנות שתישלח שלושים ימים לפחות לפני המועד שבו ייכנס העדכון לתוקף. (ה) למעט בקרן גמישה, תחת הכותרת "תשואת הקרן בהשוואה לשיעור השינוי בנכס הייחוס כפי שנקבע בתשקיף הקודם של הקרן" יפורטו הפרטים האלה: (1) התשואה השקלית של הקרן ושיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן כפי שנקבע בתשקיף הקרן הקודם, בציון נכס הייחוס, לתקופה שתחילתה בתאריך התשקיף הקודם וסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף, בציון התקופה; (2) עלה היחס בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן על עשרים אחוזים, יפורט ההסבר לכך; היחס באחוזים יחושב על פי הנוסחה - (A/I -1) * 100 כאשר: A - התשואה השקלית כאמור בתקנת משנה )ב))3); I - שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן המחושב כאמור בתקנת משנה (ב)(5), בפסקת משנה (ה), (ז)(1) או (ח)(1), לפי העניין; (3) על אף האמור בפסקה (2), בקרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות אינה נמוכה מ-4, אין חובה לתת הסבר כאמור, ובלבד שההפרש בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן קטן מחמישה אחוזים; ההפרש יחושב על פי הנוסחה: A - I|| כאשר: A ו-I - כמפורט בפסקה (2); לעניין זה, "דרגת חשיפה מרבית למניות" - כהגדרתה בתקנות הסיווג. 10. שינויים במאפייני הקרן בתשקיף חוזר של קרן, בלוח שכותרתו "שינויים במאפייני הקרן", במתכונת שבתוספת הראשונה, יצוינו הפרטים האלה: (1) בכותרת הטור הימני - הכותרת "מהות השינוי" ובשאר הכותרות - הכותרת "מספר שינויים" בצירוף התקופות כאמור בתקנה 9(ב)(1); (2) מספר השינויים שנעשו במאפייני הקרן יוצג לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח והמפורטות בתקנה 9(ב)( 1), על פי התקופה שבה נעשו, לגבי כל אחד מהמאפיינים האלה: (א) שם הקרן; (ב) סיווג הקרן; (ג) פרופיל החשיפה של הקרן; (ד) למעט באגד ישראלי, שכר מנהל הקרן בפועל; (ה) שכר הנאמן בפועל; (3) מאפייני הקרן לפני השינוי ואחריו יפורטו בהערת שוליים, בציון המועד שבו נערך כל שינוי. 11. הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן בתשקיף חוזר של קרן, בלוח שכותרתו "הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן", במתכונת שבתוספת הראשונה, יצוינו הפרטים האלה: (1) בכותרת הטור הימני תצוין הכותרת "סוג ההוצאה", ובשאר הכותרות יצוינו התקופות כאמור בתקנה 9(ב)(1); (2) ההוצאות שלהלן שנפרעו מנכסי הקרן או שהופרשו, כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן, לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח והמפורטות בתקנה 9(ב)(1), על פי התקופה שבה הוצאו: (א) שכר מנהל הקרן; באגד ישראלי - ממוצע שיעורי שכר מנהל הקרן שנגבה בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד הישראלי; באגד חוץ - נוסף על השכר ששולם למנהל אגד החוץ, גם ממוצע שיעורי שכר מנהל קרן החוץ שנגבה בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד החוץ; בחישוב ממוצע שכר מנהל הקרן שנגבה בקרנות המוחזקות באגד יילקח בחשבון שווי נכסי כל קרן מוחזקת מסך שווי נכסי האגד, ומספר הימים שהוחזקה כל קרן; (ב) שכר הנאמן; (ג) עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן; היה מי מסוכני ניירות הערך, שבאמצעותם מתבצעות עסקאות בעבור הקרן, בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן - יצוין הדבר בהערת שוליים; (ד) הוצאות מס; לעניין זה, "הוצאות מס" - בשל מסים שוטפים ובשל מסים נדחים; בקרן פטורה תבוא בהערת שוליים ההודעה כי קרן פטורה אינה חייבת בתשלום מסים, למעט חריגים המפורטים בחלק ב' של התשקיף, בפסקה על מיסוי הקרן ומיסוי בעל יחידה בקרן, וכן כי בעת פדיון, יהיה חייב המשקיע בתשלום מס שינוכה מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה, ויצוין שיעורו; בקרן חייבת תבוא בהערת שוליים ההודעה "לרבות הפרשה למסים נדחים ליום המסחר האחרון בתקופה"; (ה) סך כל ההוצאות בגין שכר מנהל הקרן, שכר הנאמן, העמלות, והוצאות המס; (ו) פירוט העמלות וההוצאות האחרות הכרוכות בביצוע עסקאות אלה בעד הקרן: (1) עסקאות בניירות ערך הנסחרים בישראל; (2) עסקאות בניירות ערך חוץ; (3) עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים בישראל ומחוץ לישראל; (4) עסקאות ביחידות של קרנות, לרבות של קרנות חוץ; (5) עסקאות אחרות שאינן מפורטות בפסקאות משנה (1) עד (4), בציון סוג העסקה שבשלה נפרעה העמלה. (ז) הוצאה שהוצאה שלא במהלך הרגיל של ניהול הקרן, כאמור בסעיף 80(ב) לחוק; מתחת ללוח תפורט מהות ההוצאה שנפרעה מנכסי הקרן; לעניין תקנת משנה זו, שיעור הוצאות מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בתקופה כלשהי יחושב על פי הנוסחה: c/I * 100 כאשר: C - סך ההוצאות מסוג מסוים כמפורט בתקנת משנה זו, שהוצאו או הופרשו בתקופה שלגביה מחושב השיעור; I - השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בתקופה שלגביה מחושב השיעור; (3) מתחת ללוח תובא הודעה כי על פי החוק רשאי מנהל הקרן לפרוע מנכסי הקרן עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן, וכי בחלק ב' של התשקיף מפורטות העמלות שמשלם מנהל הקרן בגין העסקאות הנעשות בעד הקרן לבנקאי הקרן ולסוכן ניירות הערך של הקרן. 12. נתונים שונים בתשקיף חוזר של קרן, בלוח שכותרתו "נתונים שונים", במתכונת שבתוספת הראשונה, יצוינו הפרטים האלה, לכל אחת מהתקופות כאמור בתקנה 9(ב)(1): (1) בכותרות הטורים - התקופות כאמור בתקנה 9(ב)(1); (2) השווי הנקי של נכסי הקרן ליום המסחר האחרון של התקופה, התקבולים המצטברים ממכירת יחידות והתשלומים המצטברים לפדיון יחידות ליום המסחר האחרון של התקופה, במיליוני שקלים חדשים; (3) מחיר הפדיון של יחידה ליום המסחר האחרון של התקופה, באחוזים מהערך הנקוב, כפי שפורסם בגיליון השערים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב; תוקן מחיר הפדיון לאחר הפרסום - המחיר המתוקן, ובהערה מתחת ללוח תצוין העובדה כי תוקן; היה מחיר הפדיון נקוב במטבע חוץ - יצוין המטבע שבו הוא נקוב בהערה מתחת ללוח; (4) למעט באגד, ביחס לתחלופת נכסי הקרן - (א) התחלופה בנכסי הקרן, מחושבת על פי הנוסחה - A S כאשר: A - סך כל הסכומים שהוצאו לרכישת נכסים בעד הקרן באותה תקופה, למעט עמלות קנייה, או סך כל הסכומים שהתקבלו ממכירת נכסים מנכסי הקרן באותה תקופה, בלא ניכוי עמלות המכירה, הנמוך מביניהם; S - השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן באותה תקופה; (ב) בהערה מתחת ללוח יצוין כי התחלופה משקפת את היחס שבין היקף העסקאות שנעשו בעד הקרן לשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; כמו כן, יצוין כי ככל שהמספר גבוה יותר כך תחלופת הנכסים בקרן גדולה יותר; (5) ביחס למנוף האשראי של הקרן - (א) מנוף האשראי הממוצע של הקרן, כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן באותה תקופה, אשר יחושב על פי הנוסחה - v/c * 100 כאשר: C - מנוף האשראי הממוצע של הקרן באותה תקופה; V - השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן באותה תקופה; לעניין זה, "מנוף אשראי של קרן" - כהגדרתו בתקנות האשראי; (ב) בהערה מתחת ללוח יצוין כי "מנוף אשראי של קרן משקף את היקף המינוף של הקרן כתוצאה מנטילת אשראי ופעילות בנגזרים; מנוף אשראי של קרן לא יעלה, בכל עת, על %20 מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על %40 מהשווי האמור; (6) ביחס למנוף הפעילות בנגזרים - (א) מנוף הפעילות בנגזרים הממוצע, כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן באותה תקופה אשר יחושב על פי הנוסחה - כאשר: V/B * 100 B - מנוף הפעילות בנגזרים הממוצע באותה תקופה; V - השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן באותה תקופה; לעניין זה, "מנוף פעילות בנגזרים" - כהגדרתו בתקנות האשראי; (ב) בהערה מתחת ללוח יצוין כי "מנוף הפעילות בנגזרים משקף את היקף פעילות הקרן בקנייה ויצירה של אופציות ושל חוזים עתידיים, לרבות התחייבות למכור או לרכוש נכס במסגרת עסקת מכר חוזר, ומכירת ניירות ערך בחסר ושיעורו מצביע על מידת הסיכון הטמון בפעילות הקרן; (7) היה לקרן חייבת הפסד הון נצבר לצורכי מס לסוף תקופה מהתקופות המוצגות בלוח - סכום הפסד ההון באלפי שקלים חדשים, ובהערה מתחת ללוח יצוין כי "לרוב הפסד ההון ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון אם יהיו בקרן; קיזוז כאמור עשוי להביא להקטנת חבות המס של הקרן בשל רווחי הון שיהיו בה. 13. הנחות מהוספתה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון מכירה או החזקה של יחידות בתשקיף חוזר של קרן - תחת הכותרת "הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות", יפורטו הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים לבעל יחידה בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות, כאמור בסעיף 82(א) לחוק, אם ישנם כאלה, בציון התנאים שבהתקיימם הם ניתנים, ככל שקיימים. 14. הסדרים עם עושה שוק בתשקיף של קרן סגורה, יפורטו תחת הכותרת "הסדרים עם עושה שוק", באותיות מודגשות, פרטים על הסדרי עשיית השוק, לרבות זהות עושה השוק, מאפייני פעילותו ואופן תגמולו; לעניין זה, "עושה שוק" - אדם שהתחייב לפרסם במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה, מחיר שבו הוא מתחייב לקנות את יחידות הקרן הסגורה ומחיר שבו הוא מתחייב למכרן. 15. תשלומים לבעלי היחידות (א) קבע מנהל קרן כי ישולמו לבעלי היחידות תשלומים מנכסי הקרן, יפורטו, תחת כותרת "תשלומים לבעלי היחידות", המועדים שבהם ישולמו התשלומים, השיעור מהערך הנקוב שישולם והמועד הקובע לעניין הזכאות לתשלום. (ב) שולם תשלום מנכסי הקרן לבעלי היחידות בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף, יצוין שיעורו מהערך הנקוב של היחידה ושיעור המס שנוכה מהתשלום, ככל שנוכה. 16. החזקות הקרן בניירות ערך שהוצאו בידי בעלי עניין עלה בקרן שיעור ההחזקה הממוצע של ניירות ערך שהוצאו בידי בעלי עניין במנהל הקרן או בידי בעלי עניין בנאמן, מהשווי הנקי של נכסי הקרן על עשרים וחמישה אחוזים, בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה בתום החודש האחרון שקדם בחודשיים לפחות לתאריך התשקיף, יצוין בתשקיף חוזר של קרן, תחת הכותרת "החזקות הקרן בניירות ערך שהוצאו בידי בעלי עניין", דבר ההחזקה ושיעור ההחזקה הממוצע בתקופה זו; לעניין זה, "ממוצע" - מחושב על פי הנתונים ביום המסחר האחרון בכל חודש בתקופה מסוימת. 17. החזקת גורמים מקורבים היה השיעור הכולל של יחידות הקרן המוחזקות בידי כל הגורמים המקורבים גבוה מעשרים וחמישה אחוזים, יצוין בתשקיף חוזר של קרן, תחת הכותרת "החזקות מקורבים בקרן בשיעור העולה על %25 מיחידות הקרן", שיעור ההחזקה ומספר הגורמים המקורבים המחזיקים ביחידות הקרן. 18. היתרים להצעת היחידות תחת הכותרת "היתרים להצעת היחידות" תבוא הודעה כי מנהל הקרן קיבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת היחידות, להנפקתן ולפרסום התשקיף, ובתשקיף של קרן סגורה - גם הודעה כי מנהל הקרן קיבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של היחידות שיונפקו על פי התשקיף, ובאותיות מודגשות כי אין בהיתר רשות ניירות ערך משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות. 19. דוחות כספיים (א) בתשקיף חוזר של קרן, תחת הכותרת "דוחות כספיים" תבוא הודעה כי מנהל הקרן פרסם דוחות כספיים ערוכים לפי תקנות דוחות כספיים, בציון המועד שאליו הם מתייחסים והמועד שבו פורסמו וכי ניתן לעיין בהם באתר ההפצה, בציון מספר האסמכתה. (ב) היו הדוחות ערוכים למועד שקדם לתום התקופה להצעת היחידות, כפי שצוינה בתשקיף, ביותר מחמישה עשר חודשים, תבוא הודעה כי מנהל הקרן יפרסם באתר ההפצה דוחות כספיים שיהיו ערוכים למועד שיקדם בלא יותר מחמישה עשר חודשים מהמועד האחרון להצעת יחידות על פי התשקיף. 20. חתימה על התשקיף תחת הכותרת "שמות הדירקטורים של מנהל הקרן החתומים על התשקיף" יפורטו שמות הדירקטורים החתומים על התשקיף; תחת הכותרת "חתום בשם מנהל הקרן" יפורט שמו של מורשה החתימה מטעמו של מנהל הקרן, ותחת הכותרת "חתום בשם הנאמן" יפורט שמו של מורשה החתימה מטעמו של הנאמן. 21. נתונאי האגד והקרנות המוחזקות בתשקיף חוזר של אגד, יפורטו, לפני הנתונים הנדרשים לפי תקנות 8 עד 20, לתקופות המצוינות בתקנה 8(א)(1), תחת הכותרת "נתוני האגד והקרנות המוחזקות בו - לפי תקופות", הנתונים האלה: (1) טווח מספר הקרנות שהוחזק באגד והמספר הממוצע של הקרנות שהוחזקו בו; (2) שמות הקרנות שהוחזקו באגד בשיעור החזקה ממוצע של עשרה אחוזים ומעלה מסך נכסי האגד, פרופיל החשיפה של כל אחת מהקרנות המוחזקות האמורות, שיעור ההחזקה הממוצע של האגד בכל אחת מהן והתחלופה בנכסי האגד, מחושבת בהתאם לנוסחה בתקנה 12(4)(א) בשינויים המחויבים; הקרנות יוצגו על פי שיעור ההחזקה מהגבוה לנמוך. (3) יצוין בהערה מתחת ללוח כי התחלופה משקפת את היחס שבין היקף העסקאות שנעשו בעד האגד לשווי הנקי הממוצע של נכסי האגד; כמו כן, יצוין כי ככל שהמספר הנתון גבוה יותר כך תחלופת הנכסים באגד גדולה יותר. פרק ד': חלק ב' של תשקיף קרן סימן א': כריכתו הקדמית של חלק ב' 22. פרטים על כריכתו הקדמית של חלק ב' של תשקיף על גבי כריכתו הקדמית של חלק ב' של תשקיף יבואו, בסדר המפורט, הפרטים האלה: (1) תאריך התשקיף, מצד שמאל; בהערת שוליים - ההודעה כי המידע המוצג בחלק ב' של התשקיף נכון ליום שצוין, בציון תאריך זה, תוך הפרדה בין מועדים שונים בהתאם לתקנה 2(ב) ככל שקיימים, וכן כי יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרנות שבניהול מנהל הקרן, למנהל הקרן ולנאמן, ובמידע נוסף המתפרסם באתר ההפצה; (2) הכותרת "תשקיף" באותיות מודגשות; (3) הכותרת "חלק ב'" באותיות מודגשות; בהערת שוליים יבוא "חלק זה של התשקיף (חלק ב'), משותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן ונכלל בו מידע על הקרנות שבניהול מנהל הקרן, על מנהל הקרן והנאמן; מידע פרטני על כל קרן שאת יחידותיה רשאי מנהל הקרן להציע לציבור, נכלל בחלק א' של תשקיף כל קרן כאמור; הצעה של יחידות היא על פי תשקיף מלא הכולל חלק זה וכן חלק א', שניתן היתר לפרסומו; מסמך זה משמש כחלק ב' של כל חלקי א' של כל תשקיף של קרן שבניהול מנהל הקרן וזאת עד ליום", בציון מועד שלא יאוחר משנים עשר חודשים מתאריך חלק ב' של התשקיף; כמו כן, יבוא "חלק א' של התשקיף, חלק ב' של התשקיף והדוחות הכספיים מתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן - אתר ההפצה); (4) המילים "מנהל הקרן" באותיות מודגשות ושם מנהל הקרן; (5) פורסם התשקיף על ידי מנהל קרן חדש - המילים "מנהל קרן חדש" באותיות מודגשות, ובהערת שוליים ההודעה כי "מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי" והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש. סימן ב': הפרטים שיש לכלול בחלק ב' 23. הוראה כללית לא היה המידע שיש לכלול בסימן זה, משותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, יצוין המידע בנפרד לכל קרן או קבוצת קרנות, לפי העניין. 24. מחזיקים במנהל הקרן תחת הכותרת "מחזיקים במנהל הקרן" יבוא תרשים החזקות במנהל הקרן, שבו יפורטו המחזיקים בו במישרין ובעקיפין, לרבות שיעורי ההחזקה, עד מחזיקים שהם יחידים; חלה על מי מהמחזיקים חובת דיווח לפי חוק ניירות ערך, אין חובה לציין את המחזיקים בו, למעט כאלה המחזיקים למעלה משלושים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל הקרן, או בשיעור נמוך יותר המקנה שליטה במנהל הקרן; היו בשליטת מחזיק כאמור חברת ניהול השקעות כהגדרתה בסעיף 16(ב) לחוק, נאמן או חבר בורסה, ייכללו אף הם בתרשים ההחזקות. 25. מנהל הקרן והקרנות שבניהולו תחת הכותרת "מנהל הקרן והקרנות שבניהולו" יצוינו הפרטים האלה: (1) העובדה כי מנהל הקרן הוא חברה שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קרנות; (2) השנה שבה החל מנהל הקרן בניהול קרנות; (3) מספר הקרנות שבניהול מנהל הקרן, שמותיהן והשווי הנקי הכולל של הנכסים המוחזקים בקרנות כאמור; לגבי כל אחת מהקרנות - סיווגן ופרופיל החשיפה שלהן, וכן הסבר על פרופיל החשיפה, הכולל מקרא של דרגות החשיפה המרביות למניות ולמטבע חוץ; (4) תיאור המבנה הארגוני של מנהל הקרן, לרבות התייחסות ליחידות חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן המשתתפות בניהול השוטף של הקרנות בהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות על פי התשקיף, תוך ציון מספר העובדים בכל יחידה; לעניין זה, חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן - למעט נותני השירותים המפורטים בתקנה 31 ומנהל השקעות חיצוני; (5) האופן שבו מוקצים תיקי ההשקעה של הקרנות שבניהול מנהל הקרן בין עובדיו, אם נוהג מנהל הקרן להקצותם בדרך כלשהי. 26. המנהל הכללי של מנהל הקרן תחת הכותרת "המנהל הכללי של מנהל הקרן" יצוינו הפרטים האלה: (1) שמו של המנהל הכללי של מנהל הקרן, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין; (2) אם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר; (3) האם הוא בעל רישיון מנהל תיקים, ומספר הרישיון, ככל שישנו; (4) מועד תחילת כהונתו כמנהל כללי של מנהל הקרן; (5) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות, עיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (6) מספר המנהלים הכלליים שחדלו לכהן במנהל הקרן ושמותיהם, בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף. 27. דירקטוריון מנהל הקרן תחת הכותרת "דירקטוריון מנהל הקרן" יצוינו הפרטים האלה: (1) שמות חברי הדירקטוריון; שמו של יושב ראש הדירקטוריון, אם מונה, יצוין ראשון ברשימה וליד שמו התואר יושב ראש; ליד שמותיהם של הדירקטורים החיצוניים יצוין "דירקטור חיצוני"; (2) לגבי כל אחד מן הדירקטורים: )א) מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין. (ב) אם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר; (ג) מועד תחילת כהונתו כדירקטור במנהל הקרן; (ד) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (ה) תפקיד נוסף שממלא במנהל הקרן, לרבות אם הוא עובד של מנהל הקרן; (ו) האם הוא בעל ידע מקצועי כהגדרתו בתקנה 11 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות), התשנ"ו-1995, ואם כן - התואר ותיאור העיסוק שהקנו לו את הידע המקצועי כאמור; (ז) נוסף על מנהל הקרן, מספר חברות ניהול השקעות כמשמעותן בסעיף 16(ב) לחוק, שבהן הוא מכהן כדירקטור ושמותיהן, ואם אינו מכהן בחברות כאמור - יצוין הדבר; (ח) היה דירקטור בן משפחה של דירקטור אחר, של חבר ועדת השקעות, של המנהל הכללי, או של בעל עניין במנהל הקרן - יצוין הדבר; לעניין זה, "בן משפחה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך; (3) מספר הדירקטורים שחדלו לכהן בדירקטוריון מנהל הקרן בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף; הסתיימה כהונתו של דירקטור בנסיבות שיש בהן עניין לציבור - שם הדירקטור, מועד סיום כהונתו ונסיבות סיום הכהונה. 28. ועדת השקעות תחת הכותרת "ועדת ההשקעות של מנהל הקרן" יצוינו הפרטים האלה: (1) שמות חברי ועדת ההשקעות; (2) ליד כל אחד מחברי ועדת ההשקעות שאינם דירקטורים - הפרטים המצוינים בתקנה 27(2) בשינויים המחויבים, ובמקום הפרטים המצוינים בתקנה 27(2)(ז) - נוסף על מנהל הקרן, מספר חברות ניהול השקעות כמשמעותן בסעיף 16(ב) לחוק, שבהן הוא מכהן כחבר ועדת השקעות ושמותיהן, ואם אינו מכהן בחברות כאמור - יצוין הדבר; (3) מספר חברי ועדת השקעות שחדלו לכהן בוועדת ההשקעות של מנהל הקרן בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף; הסתיימה כהונתו של חבר ועדת השקעות בנסיבות שיש בהן עניין לציבור - שמו, מועד סיום כהונתו ונסיבות סיום הכהונה. 29. מנהלי ההשקעות של מנהל הקרן תחת הכותרת "מנהלי ההשקעות של מנהל הקרן" יצוינו הפרטים האלה: (1) מספרם הכולל של המשתתפים בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיקי ההשקעות של הקרנות שבניהול מנהל הקרן (להלן - מנהלי השקעות), למעט עובדים של מנהל השקעות חיצוני של אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקרן אך לרבות עובדים מקבוצת מנהל הקרן; (2) לגבי מנהל השקעות שהוא דירקטור או חבר ועדת השקעות - שמו, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ; (3) לגבי כל אחד ממנהלי ההשקעות - (א) שנת לידתו; (ב) תפקידו במנהל הקרן; (ג) האם הוא בעל רישיון מנהל תיקים ישראלי, ומספר הרישיון, ככל שישנו; (ד) אם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר; (ה) השנה שבה החל בניהול השקעות בכלל ובניהול השקעות בעבור קרנות נאמנות בפרט; היה הוותק של העובד בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים, יצוינו החודש והשנה שבהם החל בניהול השקעות; (ו) ניסיונו בניהול השקעות בחמש השנים האחרונות, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (ז) שמות הקרנות שאת השקעותיהן הוא מנהל, והמועד שבו החל בניהול השקעות כל קרן. 30. מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק השקעות של קרן (א) התקשר מנהל קרן עם מנהל השקעות חיצוני, תחת הכותרת "מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק השקעות של קרן", יצוינו הפרטים האלה: (1) שם מנהל ההשקעות החיצוני; (2) כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין; (3) שמות בעלי השליטה במנהל ההשקעות החיצוני והאם נמנה עם קבוצת מנהל הקרן; (4) השנה שבה החל מנהל ההשקעות החיצוני בניהול תיקי השקעות; היה הוותק של מנהל ההשקעות החיצוני בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים, יצוינו החודש והשנה שבהם החל בניהול תיקי השקעות; (5) היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני; (6) הקרן שאת השקעותיה ינהל, לרבות החודש והשנה שבה החל לנהל את תיק ההשקעות של הקרן וחלק התיק שינוהל על ידי מנהל ההשקעות החיצוני, אם נקבע חלק מסוים; (7) אם מונה עובד שינהל את תיק ההשקעות, כולו או חלקו, מטעם מנהל ההשקעות החיצוני - (א) שמו, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ ושנת לידתו; (ב) האם הוא בעל רישיון מנהל תיקים ישראלי, ומספר הרישיון, ככל שישנו; (ג) אם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר; (ד) השנה שבה החל לנהל תיקי השקעות; היה הוותק של העובד בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים - החודש והשנה שבהם החל בניהול תיקי השקעות; (ה) ניסיונו בניהול השקעות בחמש השנים האחרונות, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (ו) האם מנהל תיק השקעות, כולו או חלקו, של קרן שבניהול מנהל קרן אחר, ושמות מנהל הקרן והקרן, ככל שישנם כאלה; (8) היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל ההשקעות החיצוני והאופן שבו מנהל הקרן מפקח על ניהול ההשקעות על ידו; (9) ההסדר להמשך ניהול השקעות הקרן עם סיום ההתקשרות עם מנהל ההשקעות החיצוני. (ב) באותיות מודגשות - הודעה כי העסקת מנהל השקעות חיצוני על ידי מנהל הקרן לצורך ניהול תיק ההשקעות של הקרן אינה גורעת על פי החוק מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות. 31. נותני שירותים למנהל הקרן תחת הכותרת "נותני שירותים למנהל הקרן" יצוינו הפרטים האלה: (1) סוכני ניירות הערך בישראל ומחוץ לישראל, שבאמצעותם מתבצעות עסקאות בעבור הקרנות שבניהולו; היה מי מסוכני ניירות הערך בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן - יצוין הדבר; (2) הבנק בישראל או מחוץ לישראל, או התאגיד, שאצלו מופקדים נכסי הקרנות למשמורת; היה מי מהם בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן - יצוין הדבר; (3) השירותים הנדרשים לניהול השוטף של הקרנות שבניהול מנהל הקרן, בהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות על פי התשקיף, שאותם קונה או מקבל מנהל הקרן מגורמים חיצוניים והגופים המספקים אותם למנהל הקרן, למעט שירותים המפורטים בתקנות משנה (1), (2), (4) ו-(5) בתקנה 34; היה מי מן הגופים המספקים שירותים כאמור למנהל הקרן בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן - יצוין הדבר; (4) שמו של משרד רואה החשבון של הקרנות, כתובתו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין; (5) שמו של משרד עורכי הדין שערך את התשקיף ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין. 32. הנאמן תחת הכותרת "הנאמן" יצוינו הפרטים האלה: (1) שם החברה לנאמנות; (2) הקרן שלה מספק הנאמן שירותי נאמנות; (3) שמות בעלי השליטה בחברה; (4) השנה שבה החלה החברה במתן שירותי נאמנות לקרנות נאמנות; היה הוותק של החברה בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים, יצוינו החודש והשנה שבהם החלה במתן שירותי נאמנות כאמור; (5) שמות הדירקטורים; שמו של יושב ראש הדירקטוריון יצוין ראשון ברשימה וליד שמו התואר יושב ראש, ולגבי כל אחד מהדירקטורים יצוינו שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין ועיסוקיו העיקריים; (6) שמו של המנהל הכללי, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי-דין ועיסוקיו העיקריים; (7) הפרטים כמפורט להלן על עובד הנאמן הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק: (א) שמו ושנת לידתו; (ב) המועד שבו החל לשמש כאחראי על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו; (ג) אם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר; (ד) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (8) הצהרת הנאמן כי למיטב ידיעתו לא קיים כל פגם בכשירותו, לפי סעיף 9 לחוק. 33. עניין במנהל ובנאמן תחת הכותרת "עניין במנהל ובנאמן" יפורט כל עניין במנהל הקרן שיש לנאמן, או לבעל עניין בנאמן, וכל עניין בנאמן שיש למנהל הקרן, או לבעל עניין במנהל הקרן; 34. מבקר פנימי תחת הכותרת "מבקר פנימי" יצוינו הפרטים האלה: (1) שמו של המבקר הפנימי של מנהל הקרן, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם אינו אזרח ישראל, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין; (2) אם הוא בעל רישיון רואה חשבון או עורך דין, ואם אינו בעל רישיון כאמור, והוא בעל תואר אקדמי - גם תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן התואר, ושם המוסד שהעניקו; (3) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (4) הצהרת מנהל הקרן כי למיטב ידיעתו ובדיקתו, עומד המבקר בתנאים הקבועים בסעיפים 3(א) ו-8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; (5) מועד תחילת כהונתו כמבקר פנימי של מנהל הקרן; (6) היו למבקר הפנימי קשרים מהותיים, עסקיים או אחרים עם מנהל הקרן, אדם השולט במנהל הקרן או חברה בשליטת אדם כאמור, יצוינו קשרים אלה והאם יש בהם כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי; כיהן האדם כמבקר פנימי בחברה השולטת במנהל הקרן או בחברה בשליטת חברה כאמור - גם שם החברה שבה הוא מכהן כאמור; (7) היקף העסקת המבקר הפנימי לפי מספר שעות עבודה בשנה ומידת גמישותו; לא נקבע היקף העסקת המבקר הפנימי לפי מספר שעות עבודה בשנה - יפורטו דרך תגמולו של המבקר וגובה התגמול; (8) זהות הגורם המאשר את תכנית עבודתו של המבקר ותפקידו; (9) אישור הדירקטוריון לכך שהיקף, אופי ורציפות פעילות המבקר ותכנית עבודתו הם סבירים בנסיבות העניין וכי יש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית במנהל הקרן; (10) המועדים שבהם הוגשו דוחות המבקר הפנימי בשנת התשקיף ובשנה שקדמה לה והמועדים שבהם התקיים דיון בדירקטוריון בממצאי המבקר הפנימי בתקופה זו; 35. ועדת הביקורת של מנהל הקרן תחת הכותרת "ועדת הביקורת של מנהל הקרן" יצוינו הפרטים האלה: (1) שמות חברי הוועדה; (2) מספר חברי ועדת הביקורת שחדלו לכהן בוועדת הביקורת של מנהל הקרן בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף; הסתיימה כהונתו של חבר ועדת הביקורת בנסיבות שיש בהן עניין לציבור - שמו, מועד סיום כהונתו ונסיבות סיום הכהונה. 36. הממונה על האכיפה הפנימית מונה ממונה על האכיפה הפנימית במנהל הקרן, יפורטו תחת כותרת "הממונה על האכיפה הפנימית" הפרטים האלה: (1) שמו, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם אינו אזרח ישראל, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין; (2) היותו בעל רישיון רואה חשבון או עורך דין; ואם אינו בעל רישיון כאמור, והוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן התואר, ושם המוסד שהעניקו; (3) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (4) מועד תחילת העסקתו בתפקיד זה במנהל הקרן; 37. הודעות מיוחדות (א) אירע אירוע מהמנויים בתקנת משנה זו, תבוא הודעה במסגרת אשר תכלול את הפרטים כמפורט להלן, ובסופה הפניה לדוח המיידי שהוגש לרשות באותו עניין והמתפרסם באתר ההפצה של הרשות, בציון התאריך שבו פורסם ומספר האסמכתה של הדוח: (1) קיבלו מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני, בתקופת שלושים ושישה החודשים שקדמו לתאריך פרסום התשקיף, דרישה לתשלום קנס אזרחי על פי סעיף 117(א) לחוק או על פי סעיף 38ה לחוק הסדרת העיסוק, יפורטו תחת הכותרת "קנס אזרחי" סעיף ההפרה שבשלה הוטל הקנס ומהות ההפרה, ויצוין תאריך הדרישה; הוגש ערעור על דרישת הקנס ובית המשפט טרם פסק בערעור, יצוין הדבר; הוראות פסקה זו אינן חלות על מי שהגיש ערעור על דרישת הקנס ובית המשפט ביטל את הקנס; (2) תלויה ועומדת נגד מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני תובענה שאושרה על ידי בית המשפט כתובענה ייצוגית, יתואר בתמצית תחת הכותרת "תובענה ייצוגית", מי שנגדו הוגשה התובענה הייצוגית והעניין שבשלו הוגשה; (3) ניתן בתקופת שלושים ושישה החודשים שקדמו לתאריך פרסום התשקיף, פסק דין לטובת בעלי יחידות בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני, תחת הכותרת "פסק דין בתובענה ייצוגית" יצוין מי שנגדו הוגשה התובענה הייצוגית, יתואר העניין שבשלו הוגשה התובענה הייצוגית, ותובא תמציתו של פסק הדין בלא הנימוקים; (4) הוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף 23 לחוק, נגד מנהל הקרן, הנאמן, נושא משרה באחד מהם, בעל שליטה באחד מהם או נושא משרה בו, חברה אשר מונתה לבצע תפקיד מתפקידי מנהל הקרן או מתפקידי הנאמן או נושא משרה בהן, מי שמשתתף בניהול השקעות הקרן, ובית המשפט טרם הכריע את דינו, יצוינו תחת הכותרת "הגשת כתב אישום", שמו ותפקידו של מי שנגדו הוגש כתב האישום ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, תאריך הגשת כתב האישום ומהות העבירה שבה הוא מואשם, ויובאו בתמצית העובדות העיקריות הנטענות בכתב האישום; הוראות פסקה זו אינן חלות על מי שהוגש נגדו כתב אישום, והוא זוכה ופסק הדין חלוט; (5) הורשע מי מהמנויים בפסקה (4) בעבירה לפי סעיף 23 לחוק, תחת הכותרת "הרשעה" יצוין הדבר, תוך ציון תאריך ההרשעה, שמו של האדם שהורשע ותפקידו אצל מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני, ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, ויובאו בתמצית העובדות העיקריות שנקבעו בפסק הדין; ניתן גזר דין בגין ההרשעה, יצוין גם גזר הדין והתאריך שבו ניתן; (6) זוכה מי מהמנויים בפסקה (4) מעבירה, רשאי מנהל הקרן לציין עובדה זו, תוך ציון תאריך פסק הדין, שמו של האדם שזוכה, תפקידו אצל מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני, ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, והעבירה שממנה זוכה. (ב) לעניין תקנה זו - "מנהל הקרן", "הנאמן", "מנהל ההשקעות החיצוני" - מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני במועד פרסום התשקיף; ביחס לנאמן - לרבות בתקופה שבה כיהן כנאמן לקרנות שאינן בניהול מנהל הקרן, וביחס למנהל ההשקעות החיצוני - לרבות בתקופה שבה לא כיהן כמנהל תיקי השקעות לקרנות בניהול מנהל הקרן; "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, ומבקר פנימי וכן - לגבי מנהל קרן - חבר ועדת השקעות כהגדרתה בסעיף 20(א) לחוק; לגבי נאמן - מי שממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק. 38. שיעורי עמלה נהוגים בעסקאות בעד קרן תחת הכותרת "שיעורי עמלה נהוגים ואשר צפויים להיפרע בעסקאות בעד קרן" - (1) יפורטו שיעורי העמלות הנהוגים ואשר צפויים להיפרע מנכסי הקרנות שבניהול מנהל הקרן וזהות הגורם שלו הן משולמות, לפי סוגי העסקאות הנעשות בישראל ומחוץ לישראל, התקפים במועד הכנת חלק ב' של התשקיף; (2) נקבע שיעור עמלה שונה בעסקה מסוג מסוים בעד קרן מסוימת, יצוינו שם הקרן, סוג העסקה ושיעור העמלה; (3) ישולמו עמלות כאמור שלא מנכסי הקרנות, יצוין שם הגורם המשלם אותן והתקופה שבמהלכה הוא ישלמן, אם נקצבה; (4) היתה הקרן פטורה מתשלום עמלות - יצוין הדבר. 39. עמלות הפצה תחת הכותרת "עמלות הפצה" יפורטו שיעורי עמלות ההפצה הנגבות על ידי המפיצים שעמם התקשר מנהל הקרן בהסכם הפצה, בציון סוגי הקרנות לצורך עמלת הפצה, שמות הקרנות והמפיצים; לעניין זה, "מפיץ" - כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה ו"הסכם הפצה" - כמשמעותו בתקנה 2(א) לאותן תקנות. 40. החזקות גורמים מקורבים תחת הכותרת "החזקות מקורבים" יוצגו החזקות כל הגורמים המקורבים בכל אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקרן, בציון שיעור ההחזקה, מהגבוה לנמוך, ומספר המקורבים המחזיקים בשיעור זה. 41. הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון תחת הכותרת "הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון" - (1) בתשקיף של קרן פתוחה יבוא "הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון שתוגש עד השעה הייעודה של יום מסחר, שהוא גם יום שבו ניתן להציע יחידות או לפדותן, תבוצע באותו יום; הזמנה או הוראה שתוגש ביום מסחר לאחר השעה הייעודה, או תוגש ביום שאינו יום מסחר, תבוצע ביום המסחר הראשון לאחר היום שבו הוגשה; חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותם, אשר ייענו במלואן או בחלקן; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו על פי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן"; נקבעה לקרן יותר משעה ייעודה אחת - יבוא האמור מעלה, בשינויים המחויבים; (2) בתשקיף של קרן סגורה יבוא "הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות, בקרן שיחידותיה ניתנות לפדיון, ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה בתקופה להגשת בקשות לרכישת היחידות המוצעות, כפי שמפורטת בחלק א' של התשקיף; חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותם, אשר ייענו במלואן או בחלקן; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו על פי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה. חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן. 42. הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות תחת הכותרת "הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות", לגבי כל הקרנות שבניהול מנהל קרן, יפורטו הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים לבעל יחידה בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות, כאמור בסעיף 82(א) לחוק, אם ישנם כאלה, בציון שמות הקרנות והתנאי או התנאים שבהתקיימם הם ניתנים, ככל שקיימים תנאים כאלה. 43. נכסים ששוויים נקבע על פי הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן תחת הכותרת "נכס ששוויו נקבע על פי הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן", יפורטו הפרטים האלה: (1) הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן לקביעת שוויו של נכס במקרים מיוחדים לפי תקנות המחירים; (2) הקרנות שבהן שיעור ההחזקה בנכסים ששוויים מחושב על פי הנחיות הדירקטוריון עולה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; בכל אחת מהקרנות האמורות - הנכסים ששוויים מחושב על פי הנחיות הדירקטוריון ושיעור ההחזקה בהם מהשווי הנקי של נכסי הקרן; לעניין זה יחושב שיעור החזקה לפי שווי הנכסים כפי שנקבעו בהתאם להנחיות הדירקטוריון. (3) המחיר שנקבע בבורסה לכל אחד מהנכסים כאמור בתקנת משנה (2) והשווי שנקבע לו על פי הנחיות הדירקטוריון. 44. הצבעה באסיפות כלליות תחת הכותרת "הצבעה באסיפות כלליות" יפרט מנהל קרן את תהליך גיבוש אופן ההצבעה שלו בהצעות החלטה המובאות לאישור האסיפה הכללית של תאגיד, לרבות הליכי הבדיקה לצורך גיבוש עמדה ביחס להצעות ההחלטה תוך התייחסות להצעות שלגביהן קיים חשש לניגוד עניינים, הסתייעות, לעניין זה, בגורם חיצוני מקצועי והיקפה; לעניין זה, "אסיפה כללית" - אסיפה כללית שעל מנהל קרן להשתתף בה, בהתאם להוראות לפי סעיף 77 לחוק. 45. מיסוי תחת הכותרת "מיסוי הקרן ומיסוי בעל יחידה בקרן" יפורטו, בכל אחד ממסלולי המס הקיימים, הוראות הדין העיקריות, הנוגעות לחבות המס של קרן ולחבות המס של בעל יחידות, והמתייחסות למשקיע יחיד שחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, אינו חל עליו, ואשר אין עיסוקו בניירות ערך, או שניירות ערך אינם רשומים בספרי החשבונות שלו. פרק ה': ביטול תקנות, תחילה והוראות מעבר 46. ביטול תקנות תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), התש"ל-1969 - בטלות. 47. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח באייר התש"ע (2 במאי 2010) )להלן - יום התחילה) והן יחולו על תשקיפים שתאריכיהם לא לפני שישה חודשים מיום פרסומן. 48. הוראות מעבר (א) יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאים להאריך את תקופתו של חלק ב' של תשקיף שהגיש מנהל קרן לראשונה לפי תקנות אלה. (ב) על אף האמור בתקנה 8, ביחס לתקופות שקדמו למועד התחילה, יוצגו מהגבוה לנמוך, השיעורים הממוצעים של ההשקעות העיקריות של הקרן באחוזים מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; לעניין זה - "השקעות עיקריות" - סוגי נכסים ששיעור ההשקעה הממוצע בהם אינו נמוך מעשרה אחוזים; "ממוצע", לעניין "השקעות עיקריות" - מחושב על פי הנתונים בימי המסחר האחרונים בכל חודש בתקופה כלשהי. (ג) על אף האמור בתקנה 9(ה), לא יפורטו הפרטים המצוינים בה, אם בתשקיף הקרן הקודם לא חלה החובה לציין את נכס הייחוס של הקרן, כנדרש בתקנה 7(17). (ד) על אף האמור בתקנה 10, לגבי התקופות שקדמו ליום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) (להלן - ינואר 2008) - (1) במקום מספר השינויים שנעשו בסיווג הקרן ובפרופיל החשיפה שלה, יפורטו מספר השינויים המהותיים שנערכו במדיניות ההשקעות של הקרן; (2) היו שינויים מהותיים במדיניות ההשקעות של הקרן - במקום הסיווג לפני השינוי ואחריו ובמקום פרופיל החשיפה לפני השינוי ואחריו, יפורטו עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן לפני השינוי ואחריו. (ה) היו שינויים מהותיים במדיניות ההשקעות של הקרן בתקופות שקדמו לינואר 2008 - תחת הלוח "שינויים במאפייני הקרן", יצוין כי ביום 31 בדצמבר 2007 נכנסו לתוקפן תקנות הסיווג, אשר הסדירו את האופן שבו על מנהל קרן לסווג את הקרנות שבניהולו וקבעו כי על מנהל קרן לקבוע את פרופיל החשיפה שלהן, בהתאם לשיעורי החשיפה המרביים של הקרן למניות ולמטבע חוץ; כמו כן יצוין כי בתקופות שלפני תחילתן של תקנות הסיווג, במקום שינויים בפרופיל החשיפה ובסיווג הקרן, מפורטים עיקרי השינויים המהותיים במדיניות ההשקעות של הקרן ומספר השינויים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו מעת ששנת 2007 לא תוצג עוד בלוח זה. (ו) על אף האמור בתקנה 11, לגבי התקופות שקדמו לינואר 2008, יוצגו בלוח "הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן" שכר מנהל הקרן, שכר הנאמן, העמלות והוצאות המס בלבד. (ז) על אף האמור בתקנה 12, לגבי התקופות שקדמו לינואר 2008, יוצגו בלוח "נתונים שונים" הנתונים האלה בלבד: (1) "השווי הנקי של נכסי הקרן ליום המסחר האחרון של התקופה (במיליוני שקלים חדשים)"; (2) "תקבולים מצטברים ממכירת יחידות (במיליוני שקלים חדשים)"; (3) "תשלומים מצטברים לפדיון יחידות (במיליוני שקלים חדשים)"; (4) "מחיר הפדיון ליום המסחר אחרון של התקופה"; (ח) לעניין תקנה זו, "שינוי מהותי במדיניות ההשקעות" - שינוי במדיניות ההשקעות של קרן, אשר חייב שינוי מהותי בסוגי הנכסים שהוחזקו בה, או שהיה בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון. מסמכיםתקנותתשקיף