תביעה על טונרים

פסק דין רקע מונחת בפני תביעה כספית בסך 2,100 ₪. חברת לייזר ליין בע"מ (להלן: "התובעת") עוסקת בשירותי תיקון מדפסות ומכשירי פקס וכן באספקתם של ציודים מתכלים למכשירים אלו. לטענתה, בתאריך ה - 24/07/06 הזמינה חברת דוסטרי שירותי ניקיון ואחזקה בע"מ (להלן: "הנתבעת") ציוד מתכלה בצורת שני טונרים. טונר אחד למכונת צילום מסוג "ברדר" וטונר נוסף למכשיר פקס מסוג "גסטטנר". החומרים דנן סופקו יום למחרת , ה - 25/07/06 כאשר עלותם הועמדה על סך של 728 ₪ (כולל מע"מ). עם זאת, הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה ולא שילמה את התמורה דנן כפי שסוכם. בנוסף, טענה התובעת כי בתאריך ה - 12/09/07 יצרה עמה הנתבעת קשר וביקשה לקבל הצעת מחיר לתיקונה של מכונת הגסטטנר. הצעת המחיר שהגישה התובעת לנתבעת עמד על 624 ₪. הנתבעת בחרה שלא לתקן את המכונה ואף ציינה בפני התובעת כי מכיוון שאין היא מתכוונת לשלם עבור התיקון, אין היא מתכוונת לשלם גם בעבור הציוד המתכלה האמור. משכך, ולאחר שכל ניסיונותיה של התובעת לגבות חוב זה עלו בתוהו, הגישה התובעת תביעה זו אשר כוללת את סכום הקרן, קרי, 728 ₪ וכן מלוא הוצאותיה עד יום הגשת התביעה, לרבות שכ"ט עו"ד, הכנת כתב התביעה ותשלום אגרת התביעה. הנתבעת הודתה כי הזמינה את המוצרים המתכלים האמורים וכי אין לה כל טענה בקשר לטונר של מכונת ברדר. יחד עם זאת, לאחר שהותקן הטונר במכשיר הגסטטנר, גילתה הנתבעת כי הדפים יוצאים מן המכשיר בצבע שחור, עד כדי כך כי לא ניתן לקרוא את הכתוב על הדפים. עקב כך, יצרה הנתבעת קשר עם התובעת לעניין זה לאחר שנציג התובעת בדק את דפי הדפסה, הסכים שקיימת בעיה עם הטונר ומשכך הורה על החלפתו. אולם, לאחר ששליח מטעם התובעת החליף את הטונר, התגלה כי הבעיה לא נפתרה. משכך, הומלץ לנתבעת ליתן לתובעת לבדוק את המכשיר במעבדתה. הנתבעת, הופתעה לאחר שנדרשה לשלם את הסך של 624 ₪ עבור תיקון המכונה שכן לדידה, התובעת היא זו האחראית לקלקול. משכך, ומכיוון שהתובעת בעצמה העמידה את עלות התיקון בסכום האמור, סירבה הנתבעת לשלם בגין הטונרים האמורים שכן אחד ממילא היה לא תקין והטונר של מכונת הברדר הינה שוות ערך בסכומה לקיזוז עקב קלקול המכשיר האמור. תביעה זו הוגשה בהליך של 'סדר דין מהיר'. משכך, פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כפי שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984. דיון 11. לדידי, מצאתי לנכון לקבל את התביעה בחלקה והכל כפי שיפורט להלן. 12. בתאריך ה - 08/11/07 התקיים בפני דיון ההוכחות בתיק זה, בו העידו בפני מר רוני שובל, מנהל התובעת ומר אורן דוסטרי, מנהל הנתבעת. 13. בהעדר חוות דעת מומחה, לא נוכל להגיע למסקנה כי התובעת הייתה האחראית לקלקולה של המדפסת. זאת במיוחד לאור פרק הזמן של שישה שבועות בין הספקת הטונר לבין הקריאה לבדיקת המכשיר עצמו (הטונר סופק בסוף חודש יולי אך הקריאה לבדיקת המכשיר בוצעה בחודש ספטמבר). 14. אם לאחר שישה שבועות של פעילות תקינה של הטונר מתחילה בעיית ההדפסה, הרי שלא ניתן לשלול את האפשרות כי המכונה התקלקלה כתוצאה מבלאי טבעי של מוצרים טכנולוגיים, ולא עקב פגם בטונר. 15. כמו כן, הנתבעת לא הציגה בפני חשבונות תיקונים קודמים של המכונה האמורה או אפילו תעודת האחריות בכדי שיתברר לבית המשפט גילה לעניין הכרעה בנושא הקלקול. 16. עקב כל הסיבות שתוארו דלעיל, בדעתי לקבל את התביעה לעניין שני הטונרים שכן הקלקול של המכונה אינו אומר כי המדובר גם בטונר מקולקל. שנית, העובדה כי התובעת, דרך הטלפון חששה כי הטונר הראשון איננו תקין אינו יכול להוות יסוד לטענות הנתבעת כי הטונרים הם אלו אשר קלקלו את המדפסת. 17. עם זאת, אינני מקבל את התביעה במלואה שכן היא לא הוכחה בפני. 18. התובעת, השכילה להציג עם כתב תביעתה ראיות לעניין עלותם של הטונרים. התובעת לא השכילה להוכיח את "נזקיה" לעניין הוצאות שכר טרחת עורך דין והכנת כתב התביעה. גם אם אצא בהנחה כי אגרת תביעה הינה "מן המפורסמות", אינני יכול לקבל טענות בעלמא לעניין הכנת כתב התביעה והוצאות שכ"ט עו"ד. הוצאות אלו, מבוקשות חדשות לבקרים מחוץ לקרן התביעה ובית המשפט אף מוסמך לפסוק אותם בנפרד מקרן התביעה ודוק: ניתן לעשות זאת גם אם הסכום הסופי עובר את גבול התקרה הכספית של בית המשפט לעניין הסמכות העניינית. 19. משכך הנני קובע כדלקמן - הנתבעת תשלם לתובעת את סך הטונרים, קרי, 728 ₪. כמו כן, תשלם הנתבעת את אגרת בית המשפט בסך 279 ₪ בלבד וכן שכר טרחת עורך הדין של התובעת בסך של 700 ₪ + מע"מ. מדפסת