תביעה בגין תשלום עבור תיקון מפוחים - פסק דין על דרך הפשרה

להלן פסק דין בתביעה בנושא תיקון מפוחים: פסק דין הצדדים הסמיכו אותי לייתן פסק דין על דרך הפשרה (לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד 1984. 1. בפני תביעה לתשלום סכום של 9,394 ₪ בגין תיקון חוזר של מפוחים שבצעה התובעת עבור הנתבעת. 2. התובעת טוענת כי תיקנה את המפוחים, ברם הם התקלקלו לאחר מכן כתוצאה מבעיות במערכת החשמל, וכן בשל העדר הגנות טרמיות. כלומר כתוצאה מדברים שאינם נובעים מהתיקון המקורי שבצעה, ועל כן יש, לטענתה, לחייב את הנתבעת בתשלום מלא עבור התיקון הנוסף, שבוצע על ידה. כן טוענת התובעת כי התריאה בפני הנתבעת על קיום הבעיות שתוארו לעיל, ובשל כך גם לא הסכימה לקחת אחריות בגין תיקונים חוזרים. 3. הנתבעת טוענת, מנגד, כי המפוחים התקלקלו זמן קצר מאוד לאחר התיקון הראשון שבצעה התובעת, כאשר הם היו עדיין בתוך תקופת האחריות, והסיבה לקלקול החוזר נעוצה בתיקון רשלני של התובעת (ליפוף סלילים לא מתאים ואי ביצוע איזון ללהבים), ומכאן שאין עליה חובה לשלם דבר מעבר לעלות התיקון המקורי-סכום שאין מחלוקת כי שולם על ידה. 4. לאחר עיון בכתבי הטענות המפורטים שהוגשו, על נספחיהם, ושקילת טענות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בכתבי הטענות, אני סבורה כי דין התביעה להתקבל בחלקה, באופן שהנתבעת תשלם לתובעת סכום של 4,369 ₪. מסקנתי זו מתבססת, בין היתר, על הנתונים הבאים להם נתתי משקל. 5. הנתבעת שלמה לתובעת עבור התיקון הראשוני של המפוחים סכום כולל של 6,182 ש"ח. הנתבעת הציגה 4 הזמנות לתיקון מאווררים שהוציאה לתובעת, במהלך החודשים הללו, כאשר רק על גבי ההזמנה הראשונה מתוך כלל ההזמנות נרשם: "אחריות ל-12 חודשים מתאריך החשבונית". 6. התובעת הציגה 4 חשבוניות מס בסכום כולל של 9,379 ₪, מהם עולה דרישת תשלום בגין 7 תיקונים (1,340 ₪ עלות כל תיקון). בשתי החשבוניות הראשונות נרשם כי מדובר בתיקון מנוע מפוח, ואילו בשתי החשבוניות האחרונות (מיום 30/6/06) נרשם: "חיוב עבור מפוחים שתוקנו בעבר שלא במסגרת אחריות לפי סיכום עם יאיר". העובדה שבשתי החשבוניות הראשונות לא נרשם כי מדובר בתיקון שלא במסגרת האחריות, בניגוד לשתי החשבוניות האחרונות, יכולה ללמד כי גם לדעת התובעת התיקונים החוזרים הראשונים שבוצעו כן היו במסגרת תקופת האחריות (הן מבחינת מועדם והן מבחינת מהות התיקון). 7. אין מחלוקת כי הקלקול הראשוני במפוחים נגרם בשל תקלה בחשמל ו/או במנגנון ההגנה של המפוחים. תקלה שהביאה לשריפת 5 מתוך 12 המפוחים שהיו במקום. לא הוצגה בפני כל ראיה ממנה ניתן ללמוד כי תקלה זו תוקנה ע"י הנתבעת. 8. הנתבעת הציגה שני מכתבים מיום 30/3/06 שנשלחו ע"י מר יאיר קריקון (מנהל האחזקה אצל הנתבעת) לתובעת, ובהם נרשם כי מוחזרים שלושה מפוחים לצורך תיקון חוזר. במכתב אין כל התייחסות לטענת התובעת לפיה סוכם עם יאיר כי התיקון אינו במסגרת האחריות ויחוייב בתשלום נפרד. 9. התקלות במפוחים נפתרו סופית רק לאחר שהנתבעת מסרה אותם לתיקון בחברה אחרת (אלקטרו מניע), שלה שולם תשלום נוסף עבור התיקון (2,000 ₪ בצירוף מע"מ, ראה סע' 6 למכתב ב"כ הנתבעת מיום 18/10/06, וכן ראה נספחי ג' לכתב ההגנה). 10. מכתב אלקרו מניע, שהוצג מטעם הנתבעת, אינו מהווה חוות דעת קבילה וממילא הוא אינו מתמודד עם טענת התובעת לפיה התקלה במערכת החשמל והמחסור בהגנות הטרמיות, הם שגרמו לתקלות החוזרות ונשנות במפוחים. יחד עם זאת עולה ממנו שהסיבה לשריפת המפוחים, לדעת אלקרו, היתה ליפוף לא נכון של הסלילים במנועים. בהקשר זה יש לתת משקל לעובדה שלאחר ששונה הליפוף והמפוחים תוקנו לפי השינוי, הם לא התקלקלו שוב, דבר שיכול להצביע על תיקון בעייתי שבצעה התובעת. בנוסף, התיקון באלקטרו לא התיייחס להגנת מפני זרימת יתר בחשמל, ולו אכן היתה בעיה בחשמל (כפי שטוענת התובעת) צפוי כי המפוחים היו מתקלקלים גם לאחר התיקון של אלקטרו-ולא כך היה. 11. יש לתת משקל למועד הקצר שעבר בין מועד התיקון הראשוני שעשתה התובעת לבין הקלקולים החוזרים-דבר שגם כן יכול להצביע על תיקון כושל. 12. גם אם נכונה טענת התובעת לפיה התקלה היתה נעוצה בחשמל, אזי, היה עליה לתת לכך ביטוי בכתב בעת החזרת המפוחים-כלומר היה עליה לציין הדבר באופן מפורש על הקבלות/חשבוניות או במכתב נפרד ולהדגיש בפני הנתבעת כי לא תנתן אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מכך-דבר זה לא נעשה. 13. לסיכום כל האמור לעיל ובהתחשב בכל הנתונים שהוצגו אני סבורה שיש לקחת בחשבון רק את שתי החשבוניות שהציגה התובעת מיום 30/6/06 (החשבוניות עליהם נרשם במפורש כי מדובר בתיקונים שלא במסגרת האחריות) דהיינו סכום של 6,699 ₪. מסכום זה יש לקזז את עלות התיקון ששילמה התובעת לאלקטרו מניע (בסך 2,000 ₪ + מע"מ), כך שנותר סכום כולל של 4,369 ש"ח. 14. הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום כולל של 4,369 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בסך 800 ₪ + מע"מ כחוק, ובתוספת החזר אגרת בית משפט ששולמה. פסק דין בפשרה (סעיף 79א')