ביטול עסקה פרטנר

להלן פסק דין בנושא ביטול עסקה עם חברת פרטנר (אורנג') : בפני תביעה במסגרתה עותרת התובעת כי בית המשפט יורה לנתבעת להחזיר לה הפרש שלא זוכתה בו, לטענתה, בגין ביטול העסקה בסך 854 ש"ח. בתום הדיון, הותירו הצדדים את הכרעת בית המשפט בשאלה האם זוכתה התובעת במלוא הסכום וכן את שאלת ההוצאות ופסיקתו של פיצוי בגין עוגמת נפש. להסכמות אלו ניתן תוקף של החלטה על ידי. בעניין זה, הסכימו והסמיכו הצדדים את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים וכי סיכויי הערעור קלושים. עיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוגשו על ידי הצדדים לתיק בית-המשפט, שמעתי את טענות הצדדים והתרשמתי מעדויותיהם בפני בדיון שנערך ביום 16.3.10, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם, התחשבתי בשיקולי צדק, הוגנות וסבירות, כמו גם בעצם מתן ההסכמה לפסיקה בפשרה. לאחר שהבאתי בחשבון את טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזאת, כי הנתבעת תשלם לתובעת, לסילוק סופי ומלא של כל תביעותיה כמפורט דלעיל, סכום כולל של 1,500 ₪. למען הסר ספק, מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות. הסכום האמור לעיל ישולם בתוך 30 יום מהיום, בהמחאה שתעביר הנתבעת לידי התובעת, שאם לא כן ישא הסכום האמור הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)