זיכוי מחברת אורנג

להלן פסק דין בנושא זיכוי מחברת אורנג': פסק דין הנתבעת התקשרה בהסכם עם אמו של התובע אשר רכשה שני מכשירי טלפון מהנתבעת, והוקצו לה מספרי טלפון בהתאם. ביום 30/4/09 רכשה אמו של התובע חבילת גלישה סלולרית. לטענת התובע, הנתבעת חייבה אותו שלא כדין בסכום של 107 ₪. הנתבעת הכירה בטעות, והבטיחה לזכות אותו בחשבונית הבאה בסכום שחויב. בפועל, הזיכוי לא בוצע. ביום 29/9/09 יצר התובע או מי מטעמו קשר עם הנתבעת, והתריע על כך שהזיכוי לא בוצע. בשלב זה, דרש התובע לקבל החזר כספי וסרב לקבל זיכוי. הנתבעת זיכתה את אמו של התובע בסכום של 107 ₪, ואולם הזיכוי ניתן על מספר טלפון אחר. יחד עם זאת, אין מחלוקת כי הזיכוי ניתן לחשבונה של אמו של התובע. דינה של תביעה זאת להדחות מחוסר עילה ומחוסר יריבות. ההסכם עם הנתבעת נחתם עם אמו של התובע, ולפיכך אין התובע בעל הדין הנכון. אין יריבות בין התובע לבין הנתבעת. לפיכך, ומבלי להכנס לטענות הצדדים לגופן, התביעה נדחית. למעלה מן הצורך לציין, כי גם אם היתה מוגשת התביעה על ידי התובעת הנכונה, משניתן על ידי הנתבעת זיכוי הסכום הנטען, אין עילת תביעה לגוף העניין. החיוב בוצע בחודש יולי 09 והזיכוי ניתן בחשבון המתייחס לתקופה שבין 13.9.09 - 12.10.09 , כך שאין לומר כי היה שיהוי בלתי סביר במתן הזיכוי. לאור האמור התביעה נדחית. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)