קורוזיה בפלאפון

להלן פסק דין בנושא קורוזיה בפלאפון של חברת אורנג': פסק דין 1. התובע התקשר עם הנתבעת בהסכם ורכש ממנה מכשיר טלפן נייד מסוג סוני אריקסון W880 תמורת 2,700 ₪ ששולמו לשיעורין. 2. התובע גם רכש ביטוח מורחב למכשיר. 3. כעבור זמן התעוררו בעיות בהטענת הסוללה וכעבור שמונה חודשים לא ניתן היה לבצע טעינה ולכן פנה התובע לנתבעת לשם תיקון המכשיר. 4. לאחר בדיקה נמסר לתובע כי המכשיר סובל מקורוזיה ולכן לא ניתן לתקנו והוא נחשב כאובדן גמור. הוצע לתובע לשלם סך של 990 ₪ בגין מכשיר חלופי. 5. התובע סירב להצעה, רכש מכשיר אחר בסך של 2,500 ₪, פנה לנתבעת וביקש לבטל את העסקה והחזר כספי. 6. הנתבעת השיבה את פניו של התובע ריקם. 7. לפיכך הגיש התובע את התביעה דנא במסגרתה הוא עותר לחייב את הנתבעת בהחזרת הסכום ששילם - 2,700 ₪ והתשלום ששולם עבור הטלפון החלופי, 2,500 ₪ - פיצוי עונשי בהתאם לחוק הגנת הצרכן ופיצוי בגין "טרטור והתעמרות בלקוח" בסך של 2,800 ₪ ובסה"כ: 18,000 ₪. 8. לשיטת הנתבעת יש לדחות את התביעה בשל היותה קנטרנית וטורדנית בסכום מופרך ומוגזם. 9. הנתבעת נתלית בהסכם שנכרת בין הצדדים ובתנאי שירות האחריות המורחבת אשר צורפו לכתב ההגנה. 10. אשר לתקלה נטען כי הנזק שנגרם מקורוזיה לאו בר תיקון ובשל כך המכשיר בבחינת אובדן גמור. 11. הנתבעת הציעה לתובע לרכוש מכשיר חלופי במחיר מופחת בסך של 990 ₪ אך הוא סירב. לטענתה והיות ששביעות רצון הלקוחות חשובה לה הוצעה לו הנחה נוספת בשיעור של 50% אך גם לה סירב התובע. 12. ביום 1.6.10 התקיים דיון והתובע העיד וכך גם נציגת הנתבעת. בתום הדיון קבע בית המשפט שיש לברר מהי התקלה שהתגלתה במכשיר ולשם כך על הטכנאי שטיפל במכשיר של התובע להתייצב לדיון עם כל הרישומים שהוכנו בזמן אמיתי. 13. היום התקיים דיון נוסף והטכנאי מטעם הנתבעת, מר דוד פזרקר, התייצב לדיון. 14. המסמכים שהוצגו, הוגשו וסומנו הינם נ/1 ו-נ/2. 15. העד לא סיפר איזו תקלה ארעה למכשיר וניתן להבין מעדותו שאינו זוכר את המקרה המסוים. לא הוצגו המסמכים שנערכו בזמן אמיתי. 16. בחקירה הנגדית השיב העד: "ש. כאשר אתה מסיים לתקן מכשיר, אתה מוסר דו"ח? ת. הכל ממוחשב, והנציגה מקריאה ללקוח מה סופי." וגם "ש. אך אתה כותב שתיקנת בעיה מסוימת. ת. לכל תקלה יש קוד. כל מה שאני מסמן זה בשבילנו. ללקוח אנו אומרים אם המכשיר תקין או לא, אך לנו יש רישום פנימי מה עשינו. אפשר לראות את הרישום רק באותו הרגע." (בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון בשורות 5 - 9). 17. יצוין כי מ-נ/1 לא ניתן להבין איזו תקלה אובחנה ע"י הטכנאי. 18. נ/2 נושא כותרת "בדיקת מכשיר". לא נרשמה מטרת הבדיקה וצוין כי המכשיר נבדק ונמצא תקין! 19. בפירוט הפעולות נכתב: TOTAL LOST - נזקי לחות ומים. 20. התובע ציין כי לא עשה שימוש חריג בטלפון ולא חדרו אליו מים או לחות. אני מקבל את טענת התובע כי לא נאמר לו כי חדרו מים למכשיר, אלא נטען כי יש קורוזיה ושהיא עשויה להיגרם אף מהזעה. 21. לא צורפו ראיות מטעם הנתבעת לעניין חדירת המים ולא צורפו הרישומים שנערכו בזמן אמת. 22. זאת ועוד, התובע הציג את הטלפון ולטענתו עד היום הטלפון עובד אך עדיין לא ניתן להטעינו. 23. לא צורפה חוות דעת של מומחה מטעם הנתבעת מדוע לא ניתן לתקן רק את החלק התקול המונע את הטעינה. 24. חזקה על טלפון סלולארי שנרכש חדש שלא יסבול מקורוזיה בתנאי שימוש רגילים כעבור מס' חודשים. 25. אם אכן התפתחה קורוזיה שלא כתוצאה מחדירה ישירה של מים, גרסה שאני מקבל במלואה, הרי שחייבת לחול אחריות של היצרן לרבות של המשווק ובמיוחד נוכח האחריות המורחבת. 26. שומה היה על הנתבעת לתקן את המכשיר או ליתן לתובע מכשיר חלופי ללא תוספת תשלום. 27. משהנתבעת לא עשתה כן קמה לתובע עילת התביעה. 28. הואיל והתובע לא יכול היה לעשות שימוש במכשיר, הרי שיש לזכותו בכל הסכום ששילם עבורו - 2,700 ₪. 29. איני סבור כי התובע זכאי לפיצוי בגין הטלפון הסלולארי החדש שרכש שכן הדבר מהווה כפל פיצוי ואין לכך הצדקה. 30. גם הדרישה לפיצוי סטטוטורי מתנגשת עם דרישתו האחרת לפיצוי. 31. סעיף 31א. לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 קובע: "א. פיצויים לדוגמה (תיקון: תשס"ח) (א) נקשרה עסקה בין עוסק לצרכן והעוסק הפר, בקשר לאותה עסקה, הוראה מההוראות המפורטות להלן, רשאי בית המשפט לפסוק, בשל אותה הפרה, פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה - פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים: ... (8) ביקש צרכן מיצרן טובין או מעוסק, שיתקן קלקול שנתגלה בטובין שנמכרו לו או שיספק חלקי חילוף לשם תיקון הטובין, כפי שנדרש לפי סעיף 18א(1) - והיצרן או העוסק, לפי העניין , לא תיקן כל קלקול כאמור במהלך תקופת האחריות בלא תמורה או לא סיפק חלקי חילוף כאמור עד תום תקופת האחריות, בתוך התקופה שנקבעה לכך לפי אותו סעיף." 32. לפיכך ולאור האמור לעיל, אני מוצא לנכון לפסוק לתובע פיצוי ללא הוכחת נזק, בסך של 5,000 ₪ וזאת בנוסף להחזרת הסך של 2,700 ₪. 33. הסכומים דנן ישולמו בתוך 30 ימים מיום שהנתבעת תקבל את פסק הדין. לא ישולמו הסכומים במועד,יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מהמועד שנועד לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מיום שהצדדים יקבלו את פסק הדין. פלאפוןסלולר (תביעות)