תביעה נגד פרטנר

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד פרטנר בגין עוגמת נפש: פסק דין תביעה לפסיקת פיצוי בגין עוגמת נפש אשר נגרמה לתובע, לטענתו כפועל יוצא מחיובים עודפים אשר בגינם חויב על ידי הנתבעת 1 וכן, בגין מחדלה מהמצאת חשבוניות. 1. ביום 21/10/09 נייד התובע את מספר הטלפון הסלולארי שלו מחברת פלאפון לנתבעת 1. התובע רכש מכשיר במעמד זה ואף התקשר בהסכם לקבלת שירותים מאת הנתבעת. 2. לטענת התובע, לאחר ההתקשרות, התקשרו אליו נציגי הנתבעת והציעו לו חבילת תוכן , אשר היא בחינם לחודש הראשון. לטענתו, נאמר לו כי טרם תחילת החיוב בגין חבילת התוכן ישלח לו מכתב ובו הצעה להמשיך את החבילה בתשלום .על האף האמור, ועל אף שלא נשלח אליו מכתב כאמור, טוען התובע - כי חויב בתשלום בגין חבילת התוכן . זאת ועוד, לטענת התובע, משנתברר לו כי הנתבעת ממשיכה לחייבו בגין החבילה כאמור, פנה אליה וביקש להפסיק את החיוב ואולם, הנתבעת לא עשתה כן. זאת ועוד, לטענתו לא נשלחו אליו חשבוניות וזאת, בניגוד ולמרות פניותיו החוזרות ונשנות בנושא. לטענת התובע, בעקבות חיוביו העודפים וכן, מחדלה של הנתבעת ממשלוח חשבוניות מס כדין- ביטל התובע ביום 14/4/10 את אמצעי התשלום בגין השיחות והשירותים אותם קיבל התובע , מאת הנתבעת. לטענת התובע, בנסיבות כאמור, לא זו בלבד שביטול אמצעי התשלום הינו כדין, אלא שעל הנתבעים ביחד ולחוד, לפצותו בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לו כפועל יוצא מחיובו ביתר וזאת, בסך של 10,000 ₪. זאת ועוד, התובע מוסיף וטוען כי כפועל יוצא מביטול אמצעי התשלום, אשר נעשה על ידו כדין,נלקח ממנו המספר אשר שירת אותו שנים רבות וגם בכך, נעוץ חלק מהנזק אשר נגרם לו. 5. לטענת הנתבעת, התובע הוחתם כבר במעמד ההסכם הראשוני על חבילת התוכן ,אשר ניתנה בתחילה כאמור, בחינם ומהחודש השני בתשלום. עם פניית התובע לאחר כארבעה חודשים הופסק החיוב בגין החבילה לאלתר. לטענת הנתבעת כלל החיוב בגין חבילת התוכן עליו מלין התובע עומד על סך של כ - 92 ₪ ומשכך, תביעתו לפיצוי בסך 10,000 ₪ הינה חסרת תום לב. זאת ועוד, לטענת הנתבעת , התובע לא קיבל חשבוניות הואיל ובעת רישומו למערכת נרשמה כתובתו בלא מספר הבית ברחוב ואולם, לאחר פניותיו בנושא עודכנה הכתובת והתובע קיבל חשבוניות. לטענת הנתבעת, בנסיבות האמורות , ביטול אמצעי התשלום אינו כדין ומשכך, לא זו בלבד שהתובע אינו זכאי לפיצוי כלשהו אלא , שהוא אף נותר חייב לנתבעת סך כולל של 954 ₪ בגין שיחות אשר ביצע בחודש הקודם לביטול אמצעי התשלום, שכר טירחת עורך דין וקנס בגין אי השלמת פרק הזמן אליו התחייב בחבילה במסגרתה התקשר. יתרה מכך, לטענת הנתבעת , התביעה הוגשה בחוסר תום לב ומשננקטו על ידי הנתבעת הליכי גביית החוב כנגד התובע וכתביעת נגד "טקטית" בלבד. 6. בדיון אשר נערך בפני, העידו התובע ונציגת הנתבעת. לאחר ששמעתי את העדויות החלטתי כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי ולהלן , יפורטו טעמי. באשר לחבילת התוכן - לא הוצגה בפני כל ראייה מטעמה של הנתבעת המעידה על כך שחבילת התוכן אשר סופקה לתובע, אמנם סופקה לו לבקשתו. לענין זה, הנתבעת טענה ב"חצי פה" כי חבילת התוכן הוצעה לתובע במעמד החתימה על ההסכם ואולם, למרות זאת, לא הציגה הנתבעת כל ראייה בתמיכה לטענה זו ו/או בתמיכה להסכמתו המפורשת של התובע לקבלת חבילת תוכן זו. משכך, עת ביקש התובע לבטל את חיובו בגין חבילת התוכן, לא זו בלבד שהיה על הנתבעת לבטל את החבילה (כפי שנהגה),אלא שהיה עליה להשיב לתובע במעמד אותו ביטול את הסכומים אשר גבתה מאת התובע שלא בהתאם להסכמתו. התובע לא הגיש ראייה כלשהי לענין הסכום העודף אשר נגבה ממנו ומשכך, הנני קובעת כי התובע זכאי להשבת סך 92 ₪ - כטענת הנתבעת. זאת ועוד, הואיל ואין עוררין כי הנתבעת לא השיבה לתובע את הסכום העודף אשר גבתה ממנו, הנני קובעת כי בדין בוטל על ידי התובע הסכם השירות בינו לבין הנתבעת. יתרה מכך, הנני מקבלת טענתו של התובע ובהתאם לה לא נשלחו אליו חשבוניות מס כדין וזאת, הואיל והנתבעת הודתה כי החשבוניות לא נשלחו הואיל ולא הייתה בידה כתובתו המעודכנת של התובע . אשר על כן , הנני קובעת כי בנסיבות אלו , בדין ביטל התובע את ההסכם בינו לבין הנתבעת ומשכך, אין הנתבעת זכאית לגבות מאת התובע חיוב כלשהו בגין קנס ו/או שכ"ט עורך דין הנובעים מביטול ההסכם על ידו. 7. לאור קביעתי כי התובע ביטל את ההסכם בינו לבין הנתבעת כדין, הנני נדרשת לשאלת הפיצוי לו זכאי התובע בגין הביטול בנסיבות כאמור. לענין זה, הנזק היחיד המוכח על ידי התובע (ואף זאת רק לאור הודיית הנתבעת) הינו סך 92 ₪ אשר לו זכאי התובע בגין חבילת התוכן ויתרת תביעתו מבוססת על "עוגמת נפש" אשר נגרמה לולטענתו. פיצוי בגין עוגמת נפש , נתון לשיקול דעתו של בית המשפט והנני אומדת בנסיבות כפי שהובאו בפני, את עוגמת הנפש אשר נגרמה לתובע בסך 500 ₪. הנני מוצאת לנכון לציין כי עת אמדתי הפיצוי כאמור הבאתי בחשבון, לטובת הנתבעת את הטעמים כדלקמן: א. תחילה, במסגרת הדיון בפני ועל מנת לתמוך טענתו בגין עוגמת נפש, טען התובע כי איבד את המספר הקודם אשר היה לו ומשכך, נגרמו לו נזקים. טענה זו לא הועלתה על ידי התובע במסגרת כתב תביעתו והיא בבחינת "עדות כבושה" אשר אין לי ספק כי הובאה על ידי התובע רק על מנת להוסיף על תביעתו משהבין כי לא די בנטען על ידו. ב. זאת ועוד, אין בידי להתעלם מעיתוי התביעה - לענין זה - אין עוררין כי התובע ביטל את הרשאת התשלום לנתבעת כיום 14/4/10 ואולם, את תביעתו, הגיש רק ביום 25/10/10. מעיתוי הגשת התביעה, שישה חודשים לאחר ביטול אמצעי התשלום ולאחר שממילא הפסיק לקבל שירות כלשהו מאת הנתבעת, הנני למדה כי קיים ממש בטענת הנתבעת ובהתאם לה התביעה הינה "תביעה נגדית" להליכי גביה אשר ננקטו על ידי הנתבעת ואין בטענות התובע ממש בפני עצמן . ג. זאת אף זאת, הנני מקבלת טענת הנתבעת ובהתאם לה מחדלה ממשלוח החשבוניות נבע מתקלה בעת רישום התובע למחשביה, תקלה אשר תוקנה משעדכן התובע את כתובתו ביום 6/4/10 . 8. בשולי הדברים אעיר כי לא מצאתי לחייב את הנתבע 2 באופן אישי וזאת הואיל ולא הובאה בפני כל טענה התומכת בהטלת אחריות אישית על הנתבע 2 ומשכך, התביעה כנגדו נדחית. 9. סוף דבר - התביעה מתקבלת באופן חלקי. הנתבעת 1 תשלם לתובע סך של 592 ₪ המהווים החזר סך 92 אשר נגבה על ידה בעודף בצירוף 500 ₪ כפיצוי בגין עוגמת נפש. מסכום זה זכאית הנתבעת לקזז הסכום אשר חב לה התובע בגין שיחות ושירות בלבד - העומד, בהתאם לטענת הנתבעת אשר, לא נסתרה על 271 ₪ ומשכך, היתרה לתשלום לתובע עומדת על סך של 321 ₪ . עוד הנני מחייבת את הנתבעת לשאת בהוצאות התובע בסך 300 ₪. התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל. 10. רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)