תקנות צרכנות

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ"ג-1993 (להלן:"תקנות צרכנות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א)(3) ו-(ב) ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות צרכנות אלה: 1. גילוי פרט מהותי (א) עוסק המתקן או המחליף חלק בנכס, על פי הזמנת הצרכן, חייב להביא לידיעת הצרכן אם החלק מקורי, חליפי, משומש או משופץ, וכן חייב הוא להביא לידיעת הצרכן, לשם השוואת מחירים, מחירי החלק לפי סוגים כאמור. (ב) המידע כאמור בתקנת משנה (א) יימסר, בכתב, לפני ביצוע העסקה. (ג) החלק המוחלף יושאר על ידי העוסק ברשות הצרכן. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן. תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין), התשס"ה -2005 (להלן:"תקנות צרכנות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ב(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005, אני מתקין תקנות צרכנות אלה: 1. מיקום המודעה מודעה כאמור בסעיף 4ב(א) לחוק (להלן - המודעה) תוצב במקום העסק, במקום הנראה לעין על יד כל קופה ובאופן שהצרכן יוכל לקרוא בנקל את הכתוב בה. 2. שפת המודעה המודעה תהיה בעברית ויכול שתכלול שפה נוספת. 3. גודל המודעה גודל המודעה לא יפחת מעמוד שרוחבו 21 סנטימטרים, ואורכו - 29.7 סנטימטרים (4A) 4. כותרת המודעה בראש המודעה תופיע כותרת שנוסחה יהיה: "מדיניות החזרת מוצרים"; הכותרת תודגש בקו תחתי. 5. גודל האותיות (א) גודל האותיות בכותרת, כאמור בתקנה 4, לא יפחת מגודל גופן 65 או 1.2 סנטימטרים. (ב) גודל האותיות בתוכן המודעה, לא יפחת מגודל גופן 26 או 4 מילימטרים. 6. אופן כתיבת האותיות האותיות יהיו ברורות וקריאות ובכלל זה: (1) האותיות לא יהיו נטויות או מוצרות; (2) צבע האותיות יהיה כהה והרקע יהיה בהיר; (3) האותיות לא ייגעו זו בזו. 7. מועד תחילת המדיניות (א) עוסק יציין במודעה את תאריך הצגת המודעה. (ב) שינה העוסק את מדיניות החזרת הטובין, יציין במודעה החדשה את תאריך הצגתה ואת מועד תחילת המדיניות החדשה; ואולם על רכישת טובין שנעשתה ערב תחילתה של המדיניות החדשה, תחול המדיניות הקודמת. תקנותצרכנות