הפרת חוזה - חברת יס - YES

להלן פסק דין בתביעה בגין הפרת חוזה - חברת יס - YES: התובעים מבקשים לחייב את הנתבעים שהם נתבעת מס' 1 (להלן: "יס") ונתבע מס' 2 שהינו סוכן מכירות מטעמה (להלן: "הסוכן"), בפיצויים וזאת בגין הפריטים הבאים: א. חוב בסך 941.7 ₪ שהתובעים חבים לצד השלישי (להלן: "הוט") ואשר נצבר לחובת התובעים, לטענתם, כתוצאה מכך שיס לא קיימה התחייבותה לפעול לניתוק השירות שקיבלו מהוט. ב. סך של 2,580 ₪ פיצוי בגין הפרת החוזה שבין הצדדים על ידי יס, בכך שניתקה אותם מהשירות בחודש 3/08, קודם לתום תקופת החוזה שנערך בחודש 12/07 למשך שנה. ג. החזר סך של 350 ₪ ששולם כפקדון על המפענחים (להלן: "ציוד הקצה"). הרקע לתביעה זו הינו כדלקמן: 1. ביום 23/12/07 חתמו התובעים על חוזה התקשרות עם יס לקבלת שירותי אינטרנט וכבלים למשך תקופה של שנה. ההתקשרות בין הצדדים נערכה על בסיס מצגים שעשה הסוכן כלפי התובעים ואשר הועלו על הכתב בכתב ידו וכללו את התנאים הבאים (אציין רק את אלו הרלוונטיים לענייננו): א. חבילת בסיס של כבלים ואינטרנט, כאשר ביחס לכבלים התשלום החודשי עומד על סך של 215 ₪ (כולל מע"מ) וניתן חודש אחד חינם בצירוף זיכוי חד פעמי בסך 100 ₪ שניתן במקום. ב. ביחס לאינטרנט ניתן השירות במשך חצי שנה חינם. ג. יס מטפלת בניתוק ההתקשרות שבין התובעים להוט וכן נושאת בתשלום ה"קנס" (החזר הטבה בלשון החוזה) ככל שיוטל כזה בגין הניתוק. יצוין כי במסמכי ההתקשרות שנערכו בו ביום צוין, כי יס תישא בקנס עד לסך של 640 ₪ וכן צוין באותו נספח להסכם כי הזיכוי יתבצע כנגד חשבונית של הוט שתומצא ליס ואשר יש בה להעיד על תשלום קנס הניתוק. ד. פקדון בסך של 350 ₪ המשולם ע"י התובעים עבור הציוד, יוחזר בתום תקופת ההתקשרות בשלמותו. 2. בפגישה זו חתמה התובעת על הודעה על ניתוק אשר הופנתה להוט וכן על שאר מסמכי ההתקשרות. 3. לטענת התובעים יס לא עמדה בהתחייבויותיה עפ"י המוסכם שכן לא דאגה לביצוע ניתוקם מהוט, ולפיכך המשיכו להיות מחויבים על קבלת השירות מהוט בחודש 1/08. בעקבות זאת, ביום 21/1/08, הודיעו התובעים להוט, בעצמם, על בקשתם לניתוק השירות וביום 10/2/08 אכן בוצע הניתוק ונאסף הציוד של הוט. בעקבות הודעת הניתוק קיבלו התובעים דרישה לתשלום הסך של 941.7 ₪ בגין אספקת שירותים ע"י הוט מבלי שהודעה זו כוללת פירוט עבור מה בוצע החיוב כאמור. יצוין כבר עתה כי התובעים לא שילמו עד היום את הדרישה למרות שזו הוצאה להם ביום 1/3/08. 4. במקביל החלה ההתקשרות עם יס, אולם בשל תקלה שמקורה אינו ברור לחלוטין, לא כובדה הוראת הקבע אשר ניתנה לטובת יס ביחס לחיוב חודש 2/08 (כזכור החודש הראשון ניתן בחינם) ולפיכך החל חשבונם של התובעים אצל יס לצבור חוב גם כן. בהתאם נשלחה לתובעים התראה בדבר אי תשלום החוב וביום 28/2/08 חדלה הנתבעת מלספק לתובעים את שידורי הכבלים. 5. ביום 10/3/08 פרעו התובעים את החוב כלפי יס שעמד אז על סך של 271 ש"ח, אולם משנדרשה התובעת לעדכן אמצעי תשלום חלופי (לאחר שהוראת הקבע שניתנה כשלה מסיבה שלא הובררה לי עד תום), סירבו התובעים לעשות כן ואף סירבו להחזיר את ציוד הקצה הנמצא ברשותם. לאור זאת, עמדה הודעת הניתוק של יס בתוקפה ולתובעים נצבר חוב אצל הנתבעת בשל חיוב בדמי יציאה מההתקשרות קודם למועד תום ההתקשרות וכן חיוב עבור דמי שימוש באינטרנט שאותו המשיכה הנתבעת לספק לתובעים. סכום החוב עמד על הסך של 980 ₪ אשר חושב לאחר שהנתבעת השיבה את דמי הפקדון בדרך של זיכוי בחשבון התובעים אצלה ביום 3.12.08. בנוסף טוענת יס כי התובעים חבים כלפיה בתשלום ערכו של ציוד הקצה שהם ממשיכים להחזיק בו עד היום בסך העולה לכדי 2,000 ₪. 6. יס טוענת כי בניגוד לטענת התובעים, היא אכן טיפלה בניתוקם מהוט ושלחה עוד ביום 30/12/07 את הודעת הניתוק להוט. בשל כך הגישה יס הודעת צד ג' כנגד הוט אשר בה היא טוענת, כי ככל שתחויב בפיצוי כלשהו לתובעים, על הוט לשאת בסכום זה מאחר והיא זו שלא ביצעה את ניתוקם בפועל בהתאם להודעה שנשלחה. בין יס לבין הוט נתגלעה מחלוקת באשר לשאלה האם הודעת הניתוק אכן נשלחה וככל שנשלחה, האם הגיעה ליעדה ובעניין זה מסכימה אני עם טענת הוט כי הנטל על יס להוכיח שההודעה נשלחה ונתקבלה ובנטל זה היא לא עמדה. המסמך שהוצג בפני במהלך הדיון ואשר לגביו נטען, כי הוא משקף קובץ דיגיטלי שנשלח להוט וכולל בקשה לניתוק השירות לתובעים איננו מספק לצורך הוכחת טענת יס. ראשית, מאחר והמסמך נחזה להיות כאמור בו רשימה של "צפי התקנות ליום 30.12.07" ולא רשימה של הודעות ניתוק. שנית, מאחר ואין בפני כל ראייה לנטען כי מסמך זה אכן הועבר בדואר אלקטרוני להוט. טענת יס כי מדובר בנוהל מקובל שעל פיו עובדות החברות, לא נתמכה בראייה כלשהי ומשכך, אני דוחה אותה. 7. משכך, מסקנתי היא כי אין כל בסיס להודעה כנגד הוט ואני מורה על דחייתה. מסקנה נוספת הנובעת מכך הינה שיס לא טיפלה כראוי בניתוקם של התובעים מהוט, לא דאגה כי ההודעה הגיעה ליעדה ואף לא וידאה דבר קבלת ההודעה וקבלת אישור לכך שהניתוק אכן יבוצע בפועל. דבר זה הינו בר משמעות שכן טענה נוספת שהעלתה הוט הינה, כי גם באם היתה מקבלת הודעת הניתוק, לא ניתן היה לבצע את הניתוק בפועל על בסיסה שכן, שם המנוי הרשום אצל הוט הינו נדב אביטל בעוד ששם המנוי אצל יס הינו ארלט אביטל. בנסיבות אלו גם באם היתה מתקבלת הודעת הניתוק, לא היתה הוט מנתקת מנוי כלשהו שכן, אין התאמה בין שמות המנויים. ככל שיס היתה פועלת כראוי לביצוע הניתוק וודאי היתה מתבררת לה אי ההתאמה בין השמות ואז היתה פונה לתובעים לבירור הענין ומפנה תשומת ליבם כי לאור הנתונים שמסרו לא ניתן לבצע את הניתוק באמצעות ההודעה עליה חתמו. 8. למרות שקיבלתי את טענתם הבסיסית של התובעים שיס לא טיפלה כראוי בביצוע הניתוק מהוט, אינני סבורה כי יש בסיס לתביעתם של התובעים כנגדה, שכן, בפועל לא הוכיחו התובעים כי כתוצאה מאי הטיפול הראוי בניתוק על ידי יס נגרם להם נזק בפועל, למעט אולי ביחס לחיוב כפול לחלק מחודש 2/08 (עד למועד הניתוק מהוט, ובכפוף לאמור להלן) וזאת מהטעמים הבאים: א. טענת התובעים כי יס לא עמדה בהתחייבותה לשלם את קנס הניתוק בהוט הינה חסרת כל בסיס וזאת משני טעמים: האחד, כי התובעים עד כה ובחלוף שנתיים ממועד הניתוק (!), לא נשאו בתשלום קנס כלשהו שכן כאמור לעיל, הם לא שילמו את חובם להוט ולפיכך הכיצד יכולים הם לטעון שיס לא עמדה בהתחייבותה להחזיר להם את סכום הקנס? השני, התובעים לא עמדו בתנאים שנקבעו לקבלת החזר הקנס, שכן לא הציגו ליס חשבונית המעידה על ביצוע תשלום על ידם ומשכך לא יכלה יס לזכותם בסכום כלשהו. על אף נסיונותיי להסביר לתובעים כי אינם יכולים לקבל זיכוי על דבר שטרם שולם על ידם, התעקשו הללו כי היה על יס לבצע את הזיכוי ללא קשר לביצוע תשלום על ידם להוט. ב. באשר לניתוק התובעים מיס, מקבלת אני לחלוטין את טענת יס כי אילו רצו התובעים בהמשך ההתקשרות עימה, לא היתה כל מניעה להמשיך בהתקשרות זו ככל שהתובעים היו ממציאים אמצעי תשלום חלופי להוראת הקבע או לחילופין פועלים לבירור התקלה שהביאה לאי כיבוד הוראת הקבע, דבר שהיה מבטיח את המשך תשלום המנוי על ידם. על אף טענתה תובעים כי הסיבה לאי כיבוד הוראת הקבע נעוצה ברישום שגוי של יס, הרי שאין בכך דבר, שכן כל טעות ניתן לתקנה באם מעונינים בכך. אולם לאחר שמיעת התובעים בפני, לא שוכנעתי כי היו מעוניינים בהמשך השירות וככל הנראה, לאור השתלשלות העניינים החליטו שלא להמשיך בהתקשרות עם יס, תוך שהם נתלים בטענה כי זו לא טיפלה כראוי בניתוקם מהוט. אלא שלמרות שיש בסיס לטענתם זו הרי שאי הטיפול בניתוקם מהוט לא גרם להם לנזק כלשהו (למעט אולי חיוב כפול לתקופה קצרה ביותר) ולפיכך אין בעיכוב הקצר בניתוקם מהוט (עיכוב של פחות מחודש!) כדי להצדיק את טענת התובעים שיס הפרה את התחייבויותיה כלפיהם. ג. גם באם טעיתי במסקנתי זו ויש מקום לקבוע כי יס הפרה את התחייבותה כלפי התובעים, גם אז אין מקום לקבוע, כטענת התובעים, שהם זכאים לפיצוי בגין אי אספקת שירותי כבלים למשך יתרת השנה שכן, התובעים הם שבחרו שלא לקבל שירות זה ולא היתה כל מניעה כי יקבלו אותו במידה ואכן היו מעוניינים לקבלו. יס היתה מוכנה בכל שלב להמשיך ולספק את השירות ככל שיוסדר עניין אמצעי התשלום החלופי והדבר אף עולה מהאמור בכותרת הדרישה לתשלום על סך 271 ₪ שהציגו התובעים. בנסיבות אלה אין מקום לחייב בפיצוי בגין אי צפייה בכבלים במשך קרוב לשנה, מה גם שהתברר שבסופו של יום בחודש 1/09 החליטו התובעים להתקין צלחת ולצפות בשידורי טלוויזיה בלווין, דבר שיכלו לעשותו גם במועד מוקדם יותר ככל שרצו לצפות בטלויזיה שלא באמצעות שירותי יס. ד. באשר להחזר הפקדון, אני סבורה שיש מעט עזות מצח מצד התובעים הדורשים את החזר הפקדון אך מנגד, מסרבים להחזיר את ציוד הקצה שהתקינה יס בביתם. מעבר לכך ששוכנעתי מטיעוני יס כי החזר הפקדון בוצע בפועל באמצעות זיכוי חשבונם של התובעים אצלה, כך שגם לטענה זו של התובעים אין למעשה כל בסיס. לאור כל האמור לעיל, דין התביעה להידחות בעיקרה תוך קביעה כי במידה והתובעים ימציאו ליס חשבונית המעידה על כך ששילמו קנס ניתוק (או החזר הטבה) להוט בתוך 3 חודשים ממועד המצאת פסק הדין, יהיו זכאים התובעים לקבלת ההטבה שהובטחה להם, דהיינו נשיאת יס, בתשלום הקנס עד לסך של 640 ש"ח. כמו כן, ככל שישלמו התובעים להוט עבור השימוש בשירותיה מעבר ליום 22.1.08 (דבר שספק באם יחויבו בו שכן הוכח לי כי חברות הכבלים מזכות את הלקוח, לאחר החזרת ציוד הקצה, החל מיום מתן הודעת הניתוק), יהיו זכאים להחזר הסכום היחסי מתוך החיוב של 271 ₪, בהתאם לאורך התקופה בגינה יחויבו לשלם להוט, אולם זאת בתנאי שיציגו דרישה כזו ליס בתוך 3 חודשים ממועד המצאת פסק הדין. אבקש לנצל הזדמנות זו, משבוררו טענות הצדדים בפני ועל אף שלא הוגשה תביעה נגדית ע"י יס, ועל מנת לחסוך בהוצאות מיותרות נוספות לצדדים, לציין כי בנסיבות מקרה זה, לאור מחדלי יס בטיפול בניתוק התובעים, מן הראוי שיס לא תחייב את התובעים בדמי יציאה כפי שחויבו כמפורט בכתב ההגנה וכמו כן, אין מקום לחייבם בעלות ציוד הקצה במידה והתובעים יתרצו וישיבו את הציוד לידי יס וזאת בתוך 15 יום מהמועד שבו יומצא פסק דין זה לצדדים. בנסיבות הענין התביעה כנגד נתבע מס' 2 נדחית באופן מלא ואין מקום להטיל עליו חיוב כלשהו, אפילו לא את החיוב המותנה כאמור לעיל, אולם אינני מחייבת את התובעים בהוצאותיו שכן בנסיבות הענין ומשהסתמכו על המסמך שנערך בכתב ידו, צריכים היו לצרפו כצד להליך לצורך בירור מלוא טענות הצדדים ועל מנת שלא תועלה טענה כי האמור במסמך שערך אינו מחייב את יס מסיבה כלשהי. באשר להוצאות הוט - אמנם ההודעה כנגדה נדחתה, אולם גם היא היתה בגדר בעל דין נצרך לצורך בירור התביעה שכן ברשותה היו נתונים אשר אפשרו בירור תובענה זו לגופה, אשר על כן אינני עושה צו להוצאות בהודעה לצד שלישי. הפרת חוזהחוזהטלויזיה