תקלה בתנור - מחסני חשמל

להלן פסק דין בנושא תקלה בתנור - מחסני חשמל: בפניי תביעה כספית. 1. עילת התביעה בטענות של התובעים בקשר לתנור אפיה אותו רכשו. הנתבעת 1 היא מחסני חשמל (סניף תלפיות), אשר מכרה לתובעים את התנור (להלן - המוכרת). הנתבעת 2 היא אלקטרודן סחר, המספקת שירותי תיקון ביחס לתנור הרלוונטי (להלן - ספקית השירות). 2. התנור נרכש ביום 15.11.07. מדו"ח תקלות שהוגש עולה, כי התגלתה בו תקלה לעניין גומי מכסה עליון ביום 23.6.08. עולה גם כי התובעים התלוננו ביום 6.7.08 על כך שהתנור אינו עובד. בעקבות זאת, תוקן קצר בתנור. בהמשך לכך, התלוננו התובעים שוב ביום 14.7.08 כי התנור אינו עובד. טכנאי שביקר בביתם ציין כי יש צורך בבורר מצבים. החלק האמור הוזמן, התקבל והורכב בתנור ביום 24.7.08. בהמשך לכך, בסביבות תחילת דצמבר 2008, חדל שוב התנור לעבוד. לטענת התובעים, מאז אינו עובד. 3. (א) המוכרת טוענת, כי לראשונה פנו אליה התובעים בדצמבר 2008. טענה זו נסתרת מפירוט שיחות שהוגש על ידי התובעים, המלמד על שיחות של התובעים למוכרת בחודשים יולי - אוגוסט 2008. פירוט זה עולה בקנה אחד עם הנטען בכתב התביעה, ומלמד על מהימנות הנטען בו. גם דו"ח התקלות עולה בקנה אחד עם הנטען בתביעה. (ב) ניתן לקבוע, ללא קושי, כי קיימת אי התאמה במוצר. תנור חדש, המפסיק לעבוד מספר פעמים תוך השנה הראשונה לאחר רכישתו, גם לאחר שתוקן על ידי הגורם המוסמך לכך, אינו יכול להיחשב כתנור המתאים למטרתו. מספר התקלות בהן מדובר, טיבן, ופרק הזמן הקצר יחסית בו התגלו, כמו גם טיבן החוזר, מלמדים בבירור על אי התאמה, כנטען. 4. המוכרת טוענת כי אינה אחראית למוצר. לטענתה, האחריות למוצר חלה על היבואן ועל ספקית השירות. דין טענה זו להידחות. על פי חוק המכר, האחריות לפגמים ולאי התאמה של ממכר חלה על המוכר, ובמקרה זה - המוכרת (ראו סעיף 11 לחוק המכר, התשכ"ח - 1968). בנסיבות העניין, נוכח האמור לעיל, הוכיחו התובעים כי הודיעו, בתוך פרק הזמן הקבוע בדין, על אי ההתאמה שהתגלתה בממכר. הם זכאים, אפוא, לסמוך על אי ההתאמה האמורה, ביחסים שבינם ובין המוכרת. יצויין, כי המוכרת לא צירפה הסכם מחייב ותקף, הפוטר אותה מאחריותה החוקית. 5. אכן, הפנייה האחרונה של התובעים היתה מיום 10.12.08. מדובר במועד שבו חלפה התקופה של שנת האחריות, הניתנת עם רכישת המוצר. במצב זה הזכות החוזית לתיקון במסגרת תקופת האחריות אינה רלוונטית, לכאורה (הגם שלא ניתן לשלול לחלוטין כי ניתן לטעון כי מניין ימי האחריות צריך להתחיל מחדש עם התיקון האחרון, ביולי 2008). התובעים אינם טוענים, בכל מקרה, ליריבות מול ספקית השירות. טענתם היא לאי התאמה. טענה זו מצויה במישור אחר ממישור יחסי התובעים עם ספקית השירות. כעולה מן האמור לעיל, טענה זו הוכחה, נוכח תדירות התקלות בה מדובר, וטיבן, על רקע העובדה שמדובר בתנור חדש. 6. מהו הסעד לו זכאים התובעים? התובעים רכשו תנור הנגוע באי התאמה. הסעד המבוקש הוא החלפת התנור בתנור חדש תקין, שעליו אחריות מלאה. המדובר בסעד, שמטרתו להעמיד את התובעים במקום בו היו אילו היה החוזה מבוצע כמוסכם. יש בנסיבות העניין הצדקה מלאה ליתן לתובעים סעד זה. 7. התובעים טוענים לזכות לפיצוי בגין עוגמת נפש. יש יסוד לטענה זו. צפוי כי תקלות חוזרות ונשנות במכשיר חשמלי חדש, כמו גם הצורך בפניות חוזרות ונשנות בתיקונו, יגרמו לעוגמת נפש ניכרת. הדברים אמורים בוודאי נוכח עמדת המוכרת, אשר התנכרה לחבויותיה כלפי התובעים. בנסיבות העניין, בהתחשב בעלותו המשוערת של המכשיר, אני פוסק לתובעים סך של 1,000 ₪ בגין עניין זה. 8. א. התוצאה היא, כי על המוכרת לדאוג, בתיאום מראש עם התובעים, להחלפת התנור בתנור אחר, חדש, מדגם זהה. התובעים יקבלו אחריות לשנה, שתחילתה ביום אספקת התנור החדש. כמו כן, תפצה המוכרת את התובעים בסך של 1,000 ₪. כל האמור ייעשה עד ליום 1.6.10. עד אותו מועד תשלם המוכרת לתובעים הוצאות משפט בסך של 350 ₪. ב. התביעה נגד ספקית השירות נדחית. הואיל וזו צורפה על פי בקשת המוכרת, תישא זו בהוצאות ספקית השירות בסך של 350 ₪, אשר ישולם גם הוא עד ליום 1.6.10. חשמלמוצרי חשמל (הגנת הצרכן)