תקנות קליטת חיילים משוחררים

תקנות החיילים המשוחררים (שירות צבאי אחר), התשמ"ח-1988 (להלן:"תקנות קליטת חיילים משוחררים") בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק החיילים המשוחררים, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק העיקרי), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות קליטת חיילים משוחררים אלה: 1. הגדרות בתקנות קליטת חיילים משוחררים אלה - "פקודת הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955; "עולה", "בן יורדים" - כפי שיוגדרו לענין זה בפקודות הצבא; "שירות צבאי" - שירות סדיר בצבא הגנה לישראל או במשמר על פי חוק שירות בטחון. 2. הגדרת שירות צבאי אחר לענין החוק העיקרי ייחשב כחייל משוחרר גם - (1) מי שהתנדב לשירות צבאי ושירת תקופה שאינה קצרה משנה; (2) עולה ובן יורדים, שמפאת גילו או מצבו המשפחתי חייב לפי פקודת הצבא בתקופת שירות מקוצרת וכן מי שמתקופת שירותו קוצרה מחמת שירות בצבא זר, הכל בתנאי שהשלימו את כל תקופת השירות הצבאי שנקבעה להם ושירתו תקופה שאינה עולה משנה. צבאחיילים משוחרריםתקנותחיילים