מתח דרגות במגזר הציבורי

התובע הינו עובד משרד החוץ בשירות החוץ המדיני. הוא הגיש תביעה זו לחייב את הנתבעת להעניק לו דרגה 42 מח"ר תקנית החל מיום 13.8.08, מועד תחילת שירותו כשגריר ישראל בגיאורגיה. העובדות בתיק זה אינן שנויות במחלוקת והן תפורטנה להלן. בעילת התביעה הנטענת על ידי התובע בתביעתו נעוצה בהוראות לפיהן נקבעות דרגותיהם של עובדי שירות החוץ. הצדדים חלוקים בשאלה אם ההוראות הללו מקנות לתובע זכות לקבלת הסעד לו הוא עותר. נפרט תחילה את ההוראות לפיהן נקבע שכרם של עובדי שירות החוץ. לאחר מכן נפרט את העובדות שנוגעות לדרגת התובע, נתאר את המחלוקת בין הצדדים ונפרט את הכרעתנו. דרג ודרגה כפי שנפרט מיד, ההוראות על פיהן נקבע שכרם של עובדי שירות החוץ הן סבוכות יחסית. בהסכם קיבוצי מיוחד (מיום 29.11.93) נקבעה לעובדי שירות החוץ טבלת שכר ייחודית, אשר מחולקת ל"דרגים". על פי ההסכם הקיבוצי האמור, לכל עובד שירות החוץ נקבע "דרג" על פיו משולם שכרו בעת שהותו בישראל. בכל "דרג" שני שלבים - א' ו-ב'. נקודת המוצא לקביעת שכרו של עובד שירות החוץ בעת שירותו בחו"ל, היא ה"דרג" שלו על פי טבלת השכר לעובדי שירות החוץ, אך לצורך קביעת השכר נדרשת פעולת תרגום של ה"דרג" ל"דרגה" מן הדירוג המינהלי (לעובדי שירות החוץ המינהלי) או ל"דרגה" מדירוג המח"ר (לעובדי שירות החוץ המדיני). פעולת תרגום זו נעשית על פי טבלה שנקבעה בתקנון שירות החוץ, שהינו הסדר קיבוצי חד צדדי (להלן: "טבלת ההשוואה"). טבלת ההשוואה קובעת לכל "דרג" מטבלת השכר של עובדי שירות החוץ, מתח דרגות מסולמות השכר של הדירוג המינהלי (לעובדי שירות החוץ המינהלי) ושל דירוג המח"ר (לעובדי שירות החוץ המדיני). פעולת תרגום זו נובעת מהוראת סעיף 3 לפרק 14 לתקנון שירות החוץ, על פיה למרות ש"דירוג עובדי שירות החוץ" הינו דירוג מיוחד ונפרד, קיימת זיקה בין דירוג עובדי שירות החוץ לבין הדרגות בדירוג המינהלי ובדירוג המח"ר בשני עניינים: הראשון - מתח הדרגות בתקן משרד החוץ. השני - תשלום המשכורת בחוץ לארץ. בעת שהותו של עובד שירות החוץ ב"דרג" מסויים, הוא יכול להתקדם בדרגות (מינהלי או מח"ר) עד לדרגת השיא בהתאם למתח הדרגות שנקבע לדרג שלו בטבלת ההשוואה. בנוסף לכך, על פי הכללים הנהוגים בשירות המדינה, עובד שירות החוץ יכול לקבל "דרגה אישית" מעבר למתח הדרגות האמור. תשלום שכרם של עובדי שירות החוץ בעת שהותם בחו"ל (החל מיום 1.1.96) נעשה על פי טבלת שכר אשר חלה על עובדי המדינה המשרתים בחו"ל מכל משרדי הממשלה. טבלה זו נקראת "טבלת תיאומים של סולמות שכר שונים לסולם עובדי חו"ל" (להלן: "טבלת תיאומים"). אולם גם לצורך קביעת שכר של עובד שירות החוץ על פי טבלת התיאומים, נקודת המוצא היא הדרגה של העובד, כפי שהיא נגזרת מטבלת ההשוואה. בתביעה זו התובע מבקש כי ייקבע שלצורך תשלום שכרו בחו"ל, הוא זכאי לדרגה 42 תקנית. לאור המוסבר לעיל, וכפי שיפורט להלן, המחלוקת בתיק מתמקדת בשאלה איזו דרגת שכר מגיעה לתובע על פי טבלת ההשוואה. להלן נסקור את עיקרי ההוראות של ההסכם הקיבוצי ותקנון שירות החוץ הרלוונטיות להכרעה. ההסכם הקיבוצי מיום 29.11.93 ביום 29.11.93 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית, הסתדרות עובדי המח"ר והסתדרות עובדי המדינה, שמטרתו ביצוע שינויים ורה-ארגון במבנה משרד החוץ (להלן: "ההסכם הקיבוצי"). סעיף 4.1 להסכם הקיבוצי קובע כי החל מיום 1.1.93 תחול על עובדי שירות החוץ טבלת שכר חדשה שצורפה להסכם כנספח ב', וזאת לאור הצהרת הצדדים להסכם הקיבוצי (בהקדמה להסכם) בדבר הסכמתם "להוציא את ..עובדי שירות החוץ מתחולתם של ההסכמים הקיבוציים הכללים החלים על יתר עובדי המדינה בדירוגים המקבילים". טבלת השכר שצורפה להסכם הקיבוצי קבעה את הדרגים הבאים: לשכן, מזכיר שני, מזכיר ראשון, יועץ, ציר-יועץ, ציר ושגריר. כאמור לעיל, בכל אחד מן ה"דרגים" קיימים שני שלבים - א' ו-ב'. סעיף 12 להסכם הקיבוצי קובע כי "על אף האמור בכל הסכם או הסדר קיבוצי או התחייבות אחרת, עובדים יקודמו בדרג אך ורק עפ"י הכללים הקיימים בשירות החוץ". על פי תקנון שירות החוץ, קידום עובדי שירות החוץ בדרג נעשה על פי החלטת ועדת מינויים במשרד החוץ. סעיף 3 לפרק 14 בתקנון שירות החוץ בסעיף 3 לפרק 14 בתקנון שירות החוץ, שכותרתו "דירוג עובדי שירות החוץ", נקבע שלמרות שלעובדי שירות החוץ יש דירוג מיוחד (דהיינו - "דירוג עובדי שירות החוץ"), קיימת זיקה בין דירוג עובדי שירות החוץ לבין הדרגות בדירוג המינהלי ובדירוג המח"ר. סעיף 3.6 לתקנון שירות החוץ קובע שמתח הדרגות בדירוג המינהלי, מתח הדרגות בדירוג מח"ר בכל דרג ובכל מתח דרגות הם כמפורט בטבלה הבאה, שהיא "טבלת ההשוואה": הדרג מתח הדרגות בדירוג המינהלי מתח הדרגות בדירוג מח"ר התפקידבחטיבה המדינית התפקידבחטיבה חוץ מינהלי צוער 16 37 מזכיר שני 15-17 36-38 מזכיר שני מזכיר שני מזכיר שני ב' 15-17 36-38 מזכיר ראשון 16-18 37-39 מזכיר ראשון מזכיר ראשון מזכיר ראשון ב' 16-18 37-39 יועץ 17-19 38-40 יועץ / סגן מנהל מחלקה יועץ / סגן מנהל מחלקה יועץ ב' 17-19 38-40 ציר / יועץ 18-20 39-41 מנהל מחלקה מנהל מחלקה ציר יועץ ב' 18-20 39-41 מנהל מחלקה מנהל מחלקה ציר 19-21 40-42 ראש תחום ראש תחום ציר ב' 19-21 40-42 ראש תחום ראש תחום ציר בכיר 20-22 41-43 ראש חטיבה, ראש נציגות ראש חטיבה ציר בכיר ב' 20-22 41-43 ראש חטיבה, ראש נציגות ראש חטיבה שגריר 21-23 42-44 ראש נציגות / סמנכ"ל ראש אגף, קמ"א שגריר ב' 21-23 42-44 ראש נציגות / סמנכ"ל ראש אגף, קמ"א שגריר בכיר 22-24 43-45 סמנכ"ל / שגריר בכיר שגריר בכיר ב' 22-24 43-45 סמנכ"ל / שגריר בכיר משנה למנכ"ל 25 46 משנה למנכ"ל כפי שעולה מטבלת ההשוואה, הותאמו דרגות מהדירוג המינהלי ומדירוג המח"ר לדרגים שבדירוג עובדי שירות החוץ. ואולם, אין חפיפה בין טבלת השכר של דירוג עובדי שירות החוץ, כפי שהיא מופיעה בנספח ב' להסכם הקיבוצי, לבין ה"דרגים" שבטבלת ההשוואה. העדר החפיפה נובע מכך שלטבלת ההשוואה נוספו שני "דרגים" שאינם קיימים בטבלת השכר של דירוג עובדי שירות החוץ, כפי שהיא מופיעה בנספח ב' להסכם הקיבוצי. שני ה"דרגים" שהוספו הם "ציר-בכיר" ו-"שגריר בכיר". תביעתו של התובע מבוססת, בעיקרה, על הטענה כי הדרגים "ציר בכיר" ו"שגריר בכיר" הם "דרגים פיקטיביים". לאחר שהצגנו את הרקע ההסכמי ואת הוראות תקנון שירות החוץ הרלוונטיות, נעבור לעובדות הרלוונטיות לשירותו ולדרגתו של התובע. העובדות הרלוונטיות הנוגעות לשירותו ולדרגתו של התובע התובע החל לעבוד במשרד החוץ בשנת 1983. בחודש 11/85 התובע הפך לעובד קבוע בשירות המדיני. התובע שימש בתפקידים שונים, ביניהם קונסול כללי בבומביי, שגריר ישראל בזימבבואה והחל מיום 10.8.08 הוא משמש כשגריר ישראל בגיאורגיה. ביום 23.8.00 קודם התובע, על פי החלטת ועדת המינויים במשרד החוץ, לדרג "ציר-יועץ", בתוקף מיום 1.10.00. אין מחלוקת כי דרגו של התובע לא השתנה מאז קידומו לדרג "ציר-יועץ". תביעה שהגיש התובע לקידומו ב"דרג" לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו נדחתה ביום 16.3.10 (עב 6254/08). עם מינויו של התובע לדרג "ציר-יועץ" הוא קודם בדרגה לדרגה 41 מח"ר החל מיום 1.1.00. בעקבות הליכי קיצור פז"מ הועלה התובע לדרגה 41+ בדירוג מח"ר החל מיום 1.4.02. ביום 25.3.03 קודם התובע לדרג "ציר-יועץ ב'" החל מיום 1.4.03. ביום 16.2.04 קודם התובע לדרגה אישית 42 בדירוג מח"ר, החל מיום 1.1.04. קידום זה התאפשר בשל היותו של התובע בשיא הותק ובעל תואר שני. ביום 28.6.05 הועלתה דרגתו האישית של התובע ל-42+ בדירוג מח"ר. בשנת 2006, במסגרת תפקידו בועד עובדי משרד החוץ, פנה התובע לראש חטיבת משאבי אנוש במכתב שזה לשונו: אל: רח"ט משאבי אנוש מאת: ועד העובדים - יו"ר ועדת שכר ונציג עובדי משה"ח להסתדרות המח"ר הנדון: אי הלימה בהקבלה שבין מתח דרגי שרות החוץ למתח דרגות מח"ר והצורך בעדכונו א. כידוע לך בסיס השכר של שרות החוץ בארץ מתבסס על טבלת השכר המשולב של דירוג שירות החוץ... אולם מבדיקה שערכנו עולה שקיימת אי הלימה בהקבלה שבין מתח דרגי שרות החוץ למתח הדרגות בדירוג מח"ר. ב. למען הסר ספק יצוין שבטבלת השכר של שרות החוץ לא קיימים כלל הדרגים הבאים שמופיעים בטבלה הקיימת: שגריר בכיר ב', שגריר בכיר, ציר בכיר ב', ציר בכיר, ועצם הכללתם בטבלת ההקבלה גורמת לעיוות התאמת טבלת השכר מול דירוג המח"ר, התאמה שמעוגנת בתקנון שירות החוץ. ג. לנוחיותך, להלן טבלת התאמת שכר הלימה מעודכנת: דרגי משה"ח מתח דרגות מח"ר משנה למנכ"ל 46 שגריר ב 43-45 שגריר 43-45 ציר ב' 42-44 ציר 42-44 ציר יועץ ב' 41-43 ציר יועץ 41-43 יועץ ב' 40-42 יועץ 40-42 מזכיר ראשון ב' 39-41 מזכיר ראשון 39-41 מזכיר שני ב' 38-40 מזכיר שני 38-40 לשכן (מבוטל) 37-39 ד. אודה לטיפולך הדחוף בנושא עדכון מתח דרגות מח"ר ותאמתו ההלימה לטבלת השכר שבהסכם הקיבוצי המיוחד של שרות החוץ בברכה, יצחק גרברג יו"ר ועדת שכר ונציג ועד משה"ח להסתדרות המח"ר" רח"ט משאבי אנוש השיב לתובע במכתב מיום 24.7.06 בו הודיע את עמדת משרד החוץ לפיה יש לדון בסוגיה שהתובע העלה במכתבו מיום 21.3.06 במסגרת עדכון מתחי דרגות בשירות המדינה על ידי נציבות שירות המדינה. עוד הודיע רח"ט משאבי אנוש לתובע כי דיון עקרוני בנדון התקיים מול נציבות שירות המדינה וזו החליטה להקים צוות עבודה משותף לה ולמשרד החוץ לבחינת הסוגיה. לאחר מינויו של התובע כשגריר ישראל בגיאורגיה פנה התובע למנהל מח"ע פנים במשרד החוץ ודרש כי דרגתו, לצורך תשלום שכרו בחו"ל, תעודכן לדרגה 42 תקנית, באופן שיתאפשר לו לקבל דרגה 43 אישית. התובע היפנה את מנהל מח"ע לפנייתו הקודמת מיום 21.3.06 (מטעם ועד העובדים) בה טען לאי הלימה בהקבלה בין דרגי משרד החוץ לבין דרגות מח"ר לפי תקנון שירות החוץ ולכך שרח"ט משאבי אנוש השיב לו כי קויים דיון עקרוני מול נציבות שירות המדינה אשר החליטה להקים צוות משותף לבחינת הסוגיה. התובע סמך את דרישתו על טענה נוספת, והיא שבהתאם לטבלת ההשוואה בסעיף 3.6 לפרק 14 בתקנון שירות החוץ, יש הקבלה בין תפקיד ראש נציגות למתח הדרגות 41-43. מנהל מח"ע פנים השיב לתובע במכתב מיום 24.11.08 בו הודיע כי מסיבות שונות, צוות העבודה עליו הודיע לתובע רח"ט משאבי אנוש במכתבו מ-24.7.06, טרם הוקדם. לגופו של עניין השיב מנהל מח"ע: "הדרג בו הינך שוהה הינו ציר-יועץ ודרגת המח"ר של הינה 42+ אישית, דרגה אחת נוספת מדרגתך התקנית לה הינך זכאי כבעל תואר שני בשיא הותק. עם קבלת דרג ציר תהפוך דרגתך האישית זו לדרגה תקנית ותוכל לקבל דרגה אישית נוספת, דרגה 43". תשובה זו לא הניחה את דעתו של התובע, והוא הגיש לבית הדין את התביעה בתיק זה בו עתר לחייב את הנתבעת להעלות את דרגתו לדרגה 42 כדרגה תקנית החל מיום 13.8.08, מועד תחילת כהונתו כשגריר ישראל בגיאורגיה. טענות התובע עיקרי טענות התובע הן: ההסכם הקיבוצי קובע באופן בלעדי את הדרגים שבסולם השכר של עובדי שירות החוץ. בטבלה זו לא קבועים הדרגים "ציר בכיר" ו-"שגריר בכיר". למרות זאת, טבלת ההשוואה קובעת דרגים "ציר בכיר" ו-"שגריר בכיר". מאחר שדרגים אלה אינם קיימים בטבלת השכר של דירוג עובדי שירות החוץ על פי ההסכם הקיבוצי, הם "דרגים פיקטיביים". הכללתם של הדרגים הפיקטיביים בטבלת ההשוואה בתקנון שירות החוץ נגועה בחוסר תום לב, בחוסר יושר ובחוסר ניקיון כפיים שכן מדובר בקביעת הוראות חד צדדיות ושרירותיות שתכליתן לעכב באופן מלאכותי התקדמות בדרגות של עובדי שירות החוץ. הואיל ומדובר בדרגים פיקטיביים, על בית הדין להתעלם מהם ולקבוע את דרגת התובע על פי טבלה מתוקנת שאינה כוללת דרגים פיקטיביים. על פי טבלה מתוקנת כזו, אין ספק שמתח הדרגות הצמוד לדרגו - ציר-יועץ - בטבלת ההשוואה צריך לכלול כדרגה תקנית את דרגה 42. במענה לפנייתו מחודש 3/06, הציגה הנתבעת לתובע מצג כי יוקם צוות בדיקה משותף לנציבות שירות המדינה ולמשרד החוץ אשר יבדוק את הסוגיה. בפועל לא הוקם צוות כאמור, והדבר מהווה הפרת הבטחה שלטונית לתובע שתוצאתה אי תיקון העיוות בטבלת ההשוואה. התובע זכאי לסעד הנתבע על ידו גם בשל כך שטבלת ההשוואה קובעת כי למי שמכהן בתפקיד ראש נציגות יש להעניק מתח דרגות 41-43. בהתאם לכך, הוא זכאי לתשלום שכרו בחו"ל על פי דרגה אחת גבוהה יותר מזו שלפיה הוא משולם על פי לוח התיאומים. טענות הנתבעת הנתבעת טוענת כי על פי ההסכם הקיבוצי משכורתו של התובע נקבעת אך ורק על פי דרגו. מאחר שדרגו של התובע הינו "ציר יועץ", ומאחר שעל פי טבלת ההשוואה, מתח הדרגות הצמוד לדרג "ציר-יועץ" הינו 39-41, אין התובע זכאי לדרגה 42 תקנית. לאור האמור, אין לתביעת התובע כל בסיס הסכמי. לכל היותר יש לתובע ולועד העובדים תביעה כלכלית לתיקון מה שלטענתם מהווה עיוות בסולם השכר, אך כל עוד לא נקבעו הוראות המאמצות תביעה זו, אין בסיס משפטי לתביעה. טענת התובע כי תיקון העיוות הקיים בטבלת ההשוואה מן ההכרח שיביא לתוצאה של קביעת מתח דרגות 40-42 לדרג "ציר-יועץ", הינה בגדר השערה בלבד ולא ניתן לבסס עליה תביעה משפטית. אין ממש בהסתמכות התובע על ציון תפקיד "ראש נציגות" בטבלת ההשוואה ליד מתח דרגות "41-43". התובע מושתק מלטעון טענה זו שכן הוא כבר כיהן כראש נציגות עוד בשנת 2000 בזימבאבווה ולא טען לזכאות לדרגה 42 תקנית על יסוד זה. דיון והכרעה הצדדים אינם חלוקים ביניהם על כך שנקודת המוצא לקביעת שכרו של התובע הוא ה"דרג" שלו - דרג "ציר-יועץ". הצדדים אינם חלוקים ביניהם על כך שטבלת ההשוואה כוללת דרגים שאינם נמנים עם הדרגים שבטבלת השכר לפי ההסכם הקיבוצי (הדרגים "ציר בכיר" ו-"שגריר בכיר"). המחלוקת בין הצדדים היא, איפוא, זו: האם, כטענת המדינה, דרגת השכר לפיה תשולם משכורתו של התובע בחו"ל צריכה להיות מוגבלת למתח הדרגות הצמוד לדרג של התובע כפי שקבוע בטבלת ההשוואה (שמהווה כאמור הוראה בתקנון שירות החוץ)? או שמא, כטענת התובע, יש לשלם לתובע את משכורתו בחו"ל לפי דרגה שתיקבע על פי טבלת השוואה קונסטרוקטיבית שפרטיה ייקבעו תוך התעלמות מן הדרגים שבטבלת ההשוואה שאינם נמנים עם הדרגים שבסולם השכר של עובדי שירות החוץ לפי ההסכם הקיבוצי? ככל שהדין עם התובע בעניין זה, האם נכונה טענתו שעל פי כל טבלת השוואה שתיקבע לאחר הסרת הדרגים "הפיקטיביים", תזכה אותו בדרגה 42 תקנית? על מנת לזכות בסעד אותו הוא תובע, על התובע לשכנע את בית הדין: א. שקביעת הדרגים "ציר בכיר" ו"שגריר בכיר" נעשתה בחוסר תום לב. ב. שתוצאת חוסר תום הלב צריכה להיות שבית הדין יתעלם מן הדרגים "הפיקטיביים" ויקבע את דרגת התובע, לצורך תשלום משכורתו בחו"ל, לפי טבלת השוואה קונסטרוקטיבית שהיתה נקבעת בהתעלם מהדרגים "הפיקטיביים". ג. שכל טבלת השוואה שתיקבע לאחר הסרת הדרגים "ציר בכיר" ו"שגריר בכיר" מטבלת ההשוואה תזכה את התובע בדרגה 42 תקנית. לא השתכנענו שהדין עם התובע בכל אחת מן השאלות הנ"ל. אשר לטענת התובע בדבר חוסר תום לב בקביעת "דרגים פיקטיביים" בטבלת ההשוואה: בפנינו העיד מטעם הנתבעת מר אמיר גנאור, מנהל מחלקת עובדים - פנים באגף משאבי אנוש והדרכה במשרד החוץ. בעניין הרקע להכללת הדרגים "ציר בכיר" ו-"שגריר בכיר" בטבלת ההשוואה, העיד מר גנאור: "ש. יש לך הסבר למה ציר בכיר ושגריר בכיר כן מופיעים בסעיף 3.6 לתקנון שירות החוץ, כאשר בהסכמי העבודה הם לא מופיעים? ת. כן. כשנחתם הסכם שרות החוץ הוצמדו לדרגי שרות החוץ דרגות מח"ר והשרות הציבורי, נמתח או התפתח, נוספו תפקידים נוספים בשירות הציבורי. אחד התפקידים היה תפקיד מתח דרגות 41-43. כאשר היה צורך לפתוח תפקידים ולהתאים את מתח הדרגות של המח"ר לסולם הדרגים של משרד החוץ, למיטב הבנתי הגיעו להסכמה עם נש"מ, על מנת לאפשר למשרד החוץ לפתוח תפקידים, כל תפקיד שאנו פותחים במשרד החוץ מצוות עליו דרג ודרגה, כאשר נפתחו תפקידים חדשים המקבילים לתפקידים אחרים בשירות הציבור שמתח הדרגות שלהם היה 41-43, לא היה לנו דרג מתאי(ם) לכך. כתוצאה מכך הגיעו להסכמה עם נש"מ על כך שהתווסף בדרוג, לא בדרוג השכר אלא בתקנים, תפקיד של 41-43 והיו צריכים לתת לו את המקבילה, את הדרוג וידוע במשרד החוץ, לא בשכר, והוא נקרא ציר בכיר". מעדותו של מר גנאור עולה כי הרקע לקביעת דרגים בטבלת ההשוואה, שאינם חלק מטבלת השכר של עובדי שירות החוץ, נעוץ בפתיחת דרגות בסולמות השכר של הדירוגים המקצועיים בשירות המדינה (מינהלי, מח"ר), כתוצאה מהסכמי העבודה של אותם איגודים מקצועיים. פתיחת הדרגות החדשות יצרה צורך להתאים את מתחי הדרגות בתפקידים הקיימים בתקני המשרדים. "מתיחה" זו של סולמות השכר בדירוגים המקצועיים גררה אחריה צורך "למתוח", במקביל, את תקן משרד החוץ. כתוצאה מכך, נוצר צורך להגדיר למשרות שבתקן הקיים, או לפחות לחלקן, מתחי דרגות מעודכנים. ואולם, במשרד החוץ נוצר קושי מיוחד ביישום האמור, שכן סולם השכר המיוחד לעובדי שירות החוץ לא "נמתח" במקביל ל"מתיחה" שעברו סולמות השכר בדירוגים המקצועיים. הפתרון שננקט על ידי המדינה היה קביעת טבלת השוואה שהגדירה "דרגים" שאינם קיימים בסולם השכר של עובדי שירות החוץ, לאו דווקא לצורכי שכר, אלא לצורכי הגדרת מתח הדרגות בתקן. איננו רואים לקבוע כי הפתרון שננקט על ידי המדינה נגוע בפגם של חוסר תום לב. לא שוכנענו בכך, אך גם לא שוכנענו שאין הדבר כך וכפות המאזניים נותרו מעויינות לגבי טענה זו, שהנטל להוכיחה מוטל על התובע. לכאורה, מדובר בהחלטה שהתקבלה על דעת המדינה בלבד לגבי האופן בו יש להתאים את הוראות ההסכם הקיבוצי להתפתחות מאוחרת (פתיחת דרגות בסולמות השכר בדירוגים המקצועיים) שיצרה צורך בהתאמת הוראות ההסכם הקיבוצי. גם אם מדובר בעניין של קביעת תקנים, לכאורה מוטלת על המדינה חובת מו"מ לעניין השלכות הקביעה (עסק 400005/98 הסתדרות העובדים הכללית נ. מדינת ישראל, ניתן ביום 23.1.00), במיוחד כאשר מדובר באופן היישום של הוראות בהסכם קיבוצי. עם זאת, התובע העיד כי נציגות העובדים החליטה שלא לפנות למדינה בעניין זה, אף אם היא עודדה אותו לפנות כפרט (עדות התובע, עמ' 17). בהתאם לכך, אין בפנינו ראיה לכך שנציגות העובדים לפי ההסכם הקיבוצי התנגדה לפתרון שננקט על ידי המדינה. מכל מקום, מקובלת עלינו טענת המדינה שגם לו היה מצליח התובע להוכיח חוסר תום לב בקביעת טבלת ההשוואה, אין פירוש הדבר שהתובע זכאי לסעד הנתבע על ידו. התובע לא שכנע אותנו שבכל דרך בה היתה נעשית התאמה של טבלת ההשוואה, על בסיס הדרגים הקיימים בסולם השכר של עובדי שירות החוץ בלבד (ללא הדרגים "ציר בכיר" ו-"שגריר בכיר"), לסולמות השכר בדירוג המינהלי ובדירוג המח"ר לאחר "מתיחתם" בהסכמי העבודה, היה נקבע באופן ודאי לדרג "ציר-יועץ" מתח דרגות שכולל את דרגה 42. בנסיבות אלה, לתובע לא התגבשה זכות משפטית לסעד הספציפי שנתבע על ידו, ולכל היותר יש לנציגות העובדים לפי ההסכם הקיבוצי עילה לדרוש מו"מ להתאמת הוראות ההסכם הקיבוצי להתפתחויות המאוחרות (פתיחת דרגות בסולמות השכר בדירוגים המקצועיים). גם בעובדה שנציבות שירות המדינה לא הקימה צוות לטפל בסוגיית התאמת סולם השכר של עובדי שירות החוץ לסולמות הדרגות בדירוג המינהלי, בניגוד למה שהוצג לתובע, אין פירושה כי התובע זכאי לסעד הנתבע על ידו. איננו מקבלים את טענת התובע כי העובדה שהוא "ראש נציגות" מזכה אותו במתח דרגות 41-43, כטענתו. על פי ההסכם הקיבוצי, ה"דרג" של עובד שירות החוץ הוא הבסיס לתשלום שכרו בעת שהותו בישראל, ועל פי סעיף 12 להסכם הקיבוצי, אין עובד שירות החוץ מתקדם ב"דרגו" אלא על פי הכללים הנהוגים בשירות החוץ. משאין מחלוקת שדרגו של התובע הינו "ציר-יועץ", אזי דרגתו, לצורך תשלום שכרו בחו"ל, נקבעת בהתאם לכך בלבד, ולא על פי תפקידו. לאור כלל האמור לעיל החלטנו לדחות את התביעה. סוף דבר התביעה נדחית, ללא צו להוצאות. ערעור על פסק הדין ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים מיום המצאתו לצדדים. ניתן היום, יד' כסלו תשע"א, 21 נובמבר 2010, בהעדר הצדדים. "ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו". נציג ציבור נציג ציבור דניאל גולדברג, שופט התחום הנפשיהמגזר הציבורימתח דרגותלחץ נפשי / מתח נפשידירוג שכר (דרגה)