תקנות קרן פנסיה

תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (השקעות הקרנות וההון של קרן פנסיה), תשכ"ג-1963 (להלן:" תקנות קרן פנסיה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א(א)(3) לחוק הפיקוח על עסקי-ביטוח, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "קרן פנסיה" - כמשמעותו בתקנות מס-הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה, פיצויים וחופשה), תשי"ז-1957 (להלן - תקנות מס-הכנסה). 2. דרכי השקעה מבטח שהוא קרן-פנסיה ישקיע את הקרנות ואת ההון שלו בדרך הקבועה לקרן-פנסיה בתקנות מס-הכנסה. 3. פיקוח על ההשקעה הפיקוח על השקעת הקרנות וההון של מבטח שהוא קרן-פנסיה יהיה בדרך הקבועה לקרן-פנסיה בתקנות מס-הכנסה. פנסיהתקנותקרן פנסיה