תקנות רואי חשבון התמחות

תקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955 (להלן:"תקנות רואי חשבון התמחות"). התמחות 21. מאמן למתמחה (א) כל אחד מהמנויים להלן מוסמך לאמן מתמחים (להלן - מאמן): (1) רואה חשבון עצמאי העוסק ברציפות בראיית חשבון שלוש שנים לפחות; (2) רואה חשבון שכיר העוסק ברציפות בראיית חשבון שלוש שנים לפחות והעובד אצל רואה חשבון עצמאי ושהמועצה הרשתה אותו לשמש מאמן; (3) רואה חשבון שכיר העוסק ברציפות בראיית חשבון חמש שנים לפחות והעובד במוסד ציבורי או במפעל עסקי שאישרה המועצה לאחר שהשתכנעה כי ההכשרה הנרכשת בהם שוות ערך להתמחות לפי תקנות אלה ושהמועצה הרשתה אותו לשמש מאמן. (ב) רואה חשבון שכיר המבקש הרשאת המועצה כאמור בתקנת משנה (א)(2) או (3) יגיש למועצה בקשה לפי הטופס שבתוספת הרביעית. (ב) נתחייב רואה חשבון בדין על עבירה שיש בה קלון, לא יהא מוסמך להיות מאמן, ואולם רואה חשבון שנמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, יהא רשאי להיות מאמן רק לפי החלטת המועצה. 22. מספר מתמחים אצל מאמן אחד לא יאמן מאמן יותר משני מתמחים בבת-אחת אלא על פי הרשאה מיוחדת מאת המועצה שניתנה לו לאחר שהגיש בקשה לפי הטופס שבתוספת הרביעית. 23. כתב התחייבות (א) מאמן הרוצה לקבל אדם כמתמחה במשרדו יחתום על כתב התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית (להלן - כתב התחייבות). (ב) לא יתן מאמן למתמחה כתב התחייבות לתקופה שתפחת מששה חדשים, אלא אם כן נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת התמחותו. (ג) הרוצה להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למזכיר המועצה ויצרף אליה כתב-התחייבות ואישור על תשלום האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(2)(א). (ד) לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם המציא אישור מאת המועצה כי עמד בבחינת הביניים חלק א', ובנושא יסודות ביקורת החשבונות של בחינת הביניים חלק ב', או בבחינות שוות ערך להן, להנחת דעתה של המועצה, או שפטרוהו, מכולן או ממקצתן. 23. כתב התחייבות (א) מאמן הרוצה לקבל אדם כמתמחה במשרדו יחתום על כתב התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית (להלן - כתב התחייבות). (ב) לא יתן מאמן למתמחה כתב התחייבות לתקופה שתפחת מששה חדשים, אלא אם כן נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת התמחותו. (ג) הרוצה להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למזכיר המועצה ויצרף אליה כתב-התחייבות ואישור על תשלום האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(2)(א). (ד) לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם המציא אישור מאת המועצה כי עמד בבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק ב' ובנושאים סטטיסטיקה, מימון ודיני תאגידים ומסחר של בחינה סופית חלק א', או בבחינות שוות ערך להן, להנחת דעתה של המועצה, או שפטרוהו, מכולן או ממקצתן. 24. תחילת התמחות רואים את תאריך קבלתו במזכירות המועצה של כתב ההתחייבות שנשלח בדואר רשום או שנמסר אישית כיום תחילת ההתמחות; תאריך חתימתו של מזכיר המועצה על רישום ההתמחות בתיק המתמחה יהווה ראיה לכאורה על תחילת ההתמחות. 24א. עבודה קבועה אחרת (א) לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא אם קיבל תחילה רשות לכך מאת היושב-ראש. (ב) לא יתן היושב-ראש רשות כאמור, אלא אם ראה שהעבודה הקבועה האחרת משאירה למתמחה לפחות שלושים וחמש שעות לשבוע בשעות היום לעבודת התמחותו. (ג) אם אין העבודה הקבועה האחרת משאירה למתמחה זמן כאמור, רשאי היושב-ראש ליתן רשות כאמור, בתנאי שתקופת ההתמחות תוארך לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים ועבודת ההתמחות לא תפחת מ-20 שעות בשבוע בשעות שעד שבע בערב וסך כל שעות ההתמחות לכל התקופה לא יפחת ממספר השעות שבהן היה עובד בהתמחות אילו לא היה עובד עבודה קבועה אחרת. (ד) בגמר תקופת התמחותו יגיש המתמחה ליושב-ראש רשימה מפורטת של עבודות קבועות אחרות שעבד בתקופת התמחותו. 24ב. מפקח על מתמחים (א) המועצה רשאית למנות מפקח על מתמחים (להלן - המפקח). (ב) המפקח רשאי, לפי הצורך, לברר את טיב ההתמחות עם המאמן ועם המתמחה וכן לבקר במקום ההתמחות ולחוות דעה בפני המועצה על טיב ההתמחות. 24ג. הפסקת התמחות (א) ראה המפקח כי אין בעבודת המתמחה אצל המאמן כדי התמחות מספיקה, ימליץ בפני המועצה על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן. (ב) ראתה המועצה או ועדה שהיא מינתה לכך כי יש לכאורה נימוקים להפסקת התמחותו של המתמחה, תודיע על כך למאמן ולמתמחה ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם, אם ירצו בכך, לפניה או לפני ועדה כאמור. (ג) לאחר שמיעת טענות המאמן, והמתמחה, או אם לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית המועצה להחליט, מיוזמתה או לפי המלצת ועדה כאמור בתקנת משנה (ב), על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע. (ד) המועצה תחליט בדבר תוקף ההתמחות שעבר המתמחה אצל אותו מאמן בתקופה שעד להחלטת ההפסקה, והחלטתה תימסר למאמן ולמתמחה. 25. הפסקת התמחות (א) לא יפסיק מתמחה את תקופת התמחותו אלא אם קיבל אישור על כך מאת מזכיר המועצה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תיחשב כהפסקת התמחות היעדרות שאינה עולה על - (1) שלושים ימים חופשה, בשכר או שלא בשכר, בכל שנה, וכן שלושים ימי מחלה בכל שנה, או (2) ששים ימים מתוך חופשת הלידה. 25א. מינימום התמחות אצל מאמן לא תוכר התמחות אצל מאמן שתקופתה פחותה מששה חדשי התמחות מלאה, אלא אם נתקיים אחד מאלה: (1) המאמן נפטר; (2) המאמן פשט את הרגל; (3) המאמן הסתלק מן המקצוע; (4) המאמן עזב את מקום העבודה שבו התחיל לאמן את המתמחה; (5) נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת ההתמחות של שנתיים; (6) המאמן הפסיק את התמחות המתמחה חדשיים או יותר לאחר תחילת התמחותו; (7) סמכות המאמן לפי תקנה 21(ב) נפסלה; (8) המועצה, לפי סמכותה שבתקנה 24ג(ד), החליטה להכיר בתקופת התמחות הקצרה מששה חדשים. 25ב. רציפות ההתמחות (א) מאמן יעסוק בעניני משרדו בישראל לפחות 35 שעות בשבוע בממוצע, ולפחות 9 חודשים בכל שנה קלנדרית (להלן - אימון סדיר). (ב) אי קיום תנאי מתנאי האימון הסדיר כאמור בתקנת משנה (א) לתקופה של עד שני חודשים אינו פוגע ברצף ההתמחות של המתמחה ובמעמד רואה החשבון כמאמן. (ג) מאמן שאינו יכול להעניק אימון סדיר, רשאי לתאם עם המתמחה את המשך האימון בידי מאמן זמני ממשרדו של המאמן, הכשיר לפי תקנות אלה להיות מאמן; הודעה על כך תימסר למזכירות המועצה; אימון בידי מאמן זמני יכול שיהיה לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים. (ד) מאמן זמני רשאי לאמן את המתמחה כאמור בתקנת משנה (ג) בנוסף למתמחים שאישרה לו המועצה. 26. גמר התמחות (א) תמה תקופת ההתמחות יגיש המתמחה ליושב-ראש תעודת גמר התמחות בנוסח שבתוספת הששית; היושב-ראש יתן לו, לפי בקשתו, תעודה על כך והיא תשמש הוכחה מספקת לגמר התמחותו. (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על תום התמחות אצל מאמן זמני. 27. הפרת התמחות על ידי מאמן או מתמחה (א) מאמן שהפר או לא קיים התחייבותו לפי תקנה 23, או תקנה אחרת מן התקנות הנוגעות להעסקת מתמחים, ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע. (ב) מתמחה הנעדר מעבודה אצל מאמנו העדרות רצופה העולה על 60 ימים, פרט להעדרות או קיצור תקופת התמחות המותרים על פי דין, או המזניח את העבודה אצל מאמנו או מונע בדרך אחרת מאת מאמנו לקיים התחייבותו לפי תקנות אלה רשאית המועצה לפסול התמחותו או להפסיק אותה, בין דרך כלל ובין לתקופה שתקבע. (ג) המועצה לא תחליט החלטה לפי תקנת-משנה (ב), אלא לאחר שניתנה למתמחה הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שנתמנתה לכך על ידיה. 28. אישור התמחות שנרכשה מחוץ לישראל המועצה רשאית לאשר התמחות שנרכשה מחוץ לישראל אם היא משוכנעת כי ההכשרה שנרכשה באותה התמחות שוות ערך להכשרה הנרכשת בהתאם לתקנות אלה. 28א. שחרור מהתמחות (א) המועצה רשאית לשחרר שחרור חלקי מחובת ההתמחות אם ראתה טעם לכך מפאת שירותו הצבאי של המבקש בתקופת מלחמת השחרור. (ב) המועצה רשאית לקבוע כללים למתן שחרורים לפי תקנה זו; הכללים יפורסמו ברשומות. (ג) מתמחה ששירת שירות מילואים בצבא-הגנה-לישראל, ברציפות או בסירוגין, ולא קוצרה התמחותו מכוח תקנה אחרת לפי החוק, או שקוצרה בפחות משנת התמחות אחת, תקוצר תקופת התמחותו בשיעור תקופת שירותו, ובלבד שיתמחה לא פחות משנה אחת. תוספת חמישית כתב התחייבות אני רואה חשבון, בעל תעודת זהות ........... המוסמך להיות מאמן, מצהיר בזה כי אני עוסק בעניני משרדי בישראל לפחות 35 שעות בשבוע בממוצע. משרדי נמצא ב- .............. אני עובד כרואה חשבון שכיר ב ................. קיבלתי את מר ............ בעל תעודת זהות ........... כמתמחה לתקופה של ............ חדשים (ששה חדשים לפחות) להשלמת תקופת התמחותו, בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, והתקנות שהותקנו לפיו. כל עוד מר ........... יהיה בשירותי, הוא יעבוד אך ורק בראיית חשבון בפיקוחי, ............ שעות בשבוע. אם מר .............לא יבוא לעבודתו בקביעות או ייעדר ממנה היעדרות רצופה העולה על שישים ימים, או אם יעזוב את עבודתו שבפיקוחי, אודיע על כך ליושב ראש מועצת רואי חשבון ואפרט בהודעתי כיצד הבטחתי את אימונו הנאות של המתמחה. אם ארצה להביא לידי גמר את התמחותו של מר ........... שבפיקוחי, אודיע ליושב ראש מועצת רואי חשבון את הנימוקים לכך. ............... ..................................... תאריך חתימת רואה החשבון *מחק את המיותר. תוספת ששית (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב) (תקנה 26) תעודת גמר התמחות אני ............ רואה-חשבון, המוסמך להיות מאמן ואשר משרדי נמצא ב- ............... מצהיר בזה, כי מר ............ בעל תעודת זהות ............ עבד במשרדי כמתמחה מיום ............ עד יום ............ וכי בתקופה זו - (1) נכח בקביעות במשרדי (חוץ מהימים שבהם נעדר לרגל מחלתו) לא פחות מאשר .............. שעות לכל שבוע; או נעדר ממשרדי בתקופות אלה .............. (2) עסק במשרדי בסוגי העבודות הבאות: (3) עד כמה שידוע לי לא עסק בשום עבודה קבועה אחרת; עד כמה שידוע לי עסק בעבודה קבועה אחרת כדלהלן: תאריך ................... נרשם ביום .............. נא למחוק את שאינו לענין. (4) (א) לא נעדרתי ממשרדי בישראל לתקופות רצופות העולות על שני חדשים; או - (ב) נעדרתי ממשרדי בישראל ברציפות בתקופות: מיום ............ עד יום ............... מיום ............ עד יום ............... (5) מר ............. עבד בפיקוח המאמן הזמני מר ............... במשרדי. מיום ............. עד יום ............... מיום ............. עד יום ............... ................................ חתימת רואה-החשבון ..................................... מזכיר מועצת רואי-חשבון מיסיםתקנותרואה חשבון